(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

51-5–VІІІ Про зміну засновника та затвердження статуту в новій редакції Комунальної організації Редакція Сквирського районного радіомовлення Київської області (радіостудія «Шанс»)

 
Дата публікації 1.3.2021 17:16:28
 

РІШЕННЯ

                                       

Про зміну засновника та затвердження статуту в новій редакції Комунальної організації Редакція Сквирського районного радіомовлення Київської області (радіостудія «Шанс»)

 

Відповідно до статей 2, 169, 172, 175-176, 327 Цивільного кодексу України, статей 24, 78-781 Господарського кодексу України, статей 6, 10, 16-17, пунктів 29-30 частини першої статті 26, частини третьої статті 50, статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Сквирської районної ради Київської області від 22 жовтня 2020р. №09-48-07 «Про безоплатну передачу об’єктів спільної власності територіальних громад Сквирського району до комунальної власності територіальної громади міста Сквира», рішення Сквирської міської ради Київської області від 22 жовтня 2020р №1502-61-VII  «Про безоплатне прийняття майна із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Сквирського району в особі Сквирської районної ради до комунальної власності територіальної громади Сквирської міської ради», Сквирська міська рада VIII скликання

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Змінити засновника Комунальної організації Редакція Сквирського районного радіомовлення Київської області (радіостудія «Шанс»), із «Сквирська районна рада, ідентифікаційний код юридичної особи 04054688» на «Сквирська міська рада, ідентифікаційний код юридичної особи 04054961».
  2. Змінити найменування Комунальної організації Редакція Сквирського районного радіомовлення Київської області (радіостудія «Шанс») на Комунальна організація Сквирської міської ради редакція радіомовлення Київської області (радіостудія «Шанс»), ідентифікаційний код юридичної особи 24878859.
  3. Затвердити Статут Комунальної організації Сквирської міської ради редакція радіомовлення Київської області (радіостудія «Шанс»), що додається, у новій редакції.
  4. Уповноважити керівника Комунальної організації Сквирської міської ради редакція радіомовлення Київської області (радіостудія «Шанс») протягом трьох робочих днів з дати затвердження рішення здійснити державну реєстрацію змін та відомостей про організацію комунальної власності.
  5. Дане рішення опублікувати на офіційному сайті Сквирської міської ради www.skvira-rada.gov.ua
  6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Сквирської міської ради з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури та релігії та з питань підприємництва, промисловості, сільського господарства, землевпорядкування, будівництва та архітектури.

 

Міський голова                                                    Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

м. Сквира

23 лютого 2021 року

№  51-5–VІІІ

 

С Т А Т У Т

Комунальної організації Сквирської міської ради редакція радіомовлення Київської області (радіостудія «Шанс»)

 

ЄДРПОУ:

(в новій редакції)

 

І. Загальні положення

 

1.1 Комунальна організація Сквирської міської ради редакція  радіомовлення Київської області (радіостудія «Шанс») здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформацію».

1.2. Найменування Радіостудії:

повне: Комунальна організація Сквирської міської ради редакція радіомовлення Київської області (радіостудія «Шанс»),

 скорочене: радіостудія «Шанс».

1.3. Комунальна організація Сквирської міської ради редакція радіомовлення Київської області (радіостудія «Шанс»), утворена Сквирською  міською радою (далі «Засновник») та є об’єктом власності Сквирської міської територіальної громади.

1.4. Майно комунальної організації Сквирської міської ради редакція  радіомовлення Київської області (радіостудія «Шанс») перебуває у власності Cквирської міської територіальної громади  і закріплюється за ним на праві повного господарського відання.

1.5. Комунальна організація Сквирської міської ради редакція  радіомовлення Київської області (радіостудія «Шанс») підпорядкована, підконтрольна та підзвітна Сквирській міській раді.

1.6. Місцезнаходження Комунальної організації Сквирської міської ради редакція  радіомовлення Київської області (радіостудія «Шанс»): 09001, Київська обл., м. Сквира, ПЛОЩА ЮВІЛЕЙНА, будинок 17.

 

ІІ. Основні завдання, функції та мета діяльності Комунальної організації Сквирської міської ради редакція  радіомовлення Київської області (радіостудія «Шанс»)

 

    2.1. Основними завданнями  радіостудії «Шанс». є:

       - розповсюдження актуальної, об’єктивної та повної інформації про поточні події громадсько-політичного життя Сквирської міської територіальної громади;

- створення економічних, культурно-освітніх, публіцистичних, навчальних та розважальних програм;

- надання послуг у вигляді оголошень та музичних вітань на правах організації, створеної органами місцевого самоврядування, згідно з чинним законодавством.

2.2. У своїй діяльності радіостудія «Шанс» реалізує принципи об’єктивності й достовірності інформації, вільного висловлювання своїх поглядів і думок, дотримання працівниками професійної етики та загальнолюдських норм моралі.

2.3. У своїх передачах радіостудія «Шанс» не має права розголошувати дані, що становлять державну та іншу таємницю, що охороняються законом, закликати до насильницької зміни існуючого державного й суспільного ладу, порушення територіальної цілісності держави, вести пропаганду війни і жорстокості, розпалювати расову, національну, релігійну ворожнечу, поширювати іншу інформацію, що підриває суспільну мораль, принижує честь і гідність людини.

2.4.Працівники радіостудії «Шанс» мають право на одержання від органів місцевого самоврядування, виконавчого комітету міської ради, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій необхідної інформації для здійснення своєї статутної діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Посадові особи, які надають інформацію, несуть відповідальність за її достовірність.

2.5.Радостудія «Шанс» не має права відмовитися від розповсюдження повідомлення про надзвичайні події. Право на використання радіомовлення з цією метою належить органам і посадовим особам, які уповноважені приймати рішення в умовах надзвичайних ситуацій

 

ІІІ. Компетенція засновників

 

3.1. Управління діяльністю радіостудії «Шанс» здійснює засновник.

3.2. Засновник Радіостудії вирішує усі питання діяльності згідно зі Статутом:

1) затверджує штати, приймають і звільняють редактора;

2) вносить зміни до Статуту, приймають рішення про реорганізацію та ліквідацію Радіостудії.

IV. Органи управління радіостудією

4.1. Відповідно до ст. 12 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», до складу органів управління Радіостудією входить спеціальний наглядовий орган - Редакційна рада, яка діє на основі редакційного статуту.

4.2. Половина складу Редакційної ради призначається засновником радіоорганізації, а половина - обирається творчим колективом Радіостудії.

 

V. Майно радіостудія «Шанс»

5.1. Майно радіостудії «Шанс» належить  до комунальної власності Сквирської міської територіальної громади і закріплюється за підприємством на праві господарського відання.

5.2. Майно  радіостудії «Шанс» становить основні фонди та оборотні кошти, а також інші  матеріальні й нематеріальні активи, вартість яких відображається у самостійному балансі  організації.

5.3 Радіостудії «Шанс» передається Засновником в оперативне використання  приміщення. Обов’язки по  його збереженню покладаються на  радіостудія «Шанс».

5.4 Радіостудія «Шанс» володіє та розпоряджується майном на своїй  розсуд, вчиняючи  щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству України та цьому Статутові за погодженням із Засновником. Радіостудія «Шанс» не має права самостійно продавати чи другим способом відчужувати майно, що йому належить, юридичним чи фізичним особам без згоди  Засновника.

5.5. Джерелами формування майна радіостудії «Шанс» є:

- майно передане радіостудії «Шанс» Засновником;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

 

VI. Права і обов’язки радіостудія «Шанс» і її працівників

  1. 1 Радіостудії належать авторське право на створені нею передачі й програми, а також авторські права, одержані відповідно до укладених договорів.

6.2 Керівник комунальної організації:

6.3 Забезпечує виконання поточної і перспективної діяльності радіостудії «Шанс».

6.4 Забезпечує дотримання фінансової дисципліни, ефективне використання та збереження майна, закріпленого за .

6.5 Видає у межах своєї компетенції накази та доручення, дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками радіостудії «Шанс», організує та перевіряє їх виконання.

6.6 Згідно з чинним законодавством укладає угоди і контракти, видаєдовіреності, відкриває в установах банків поточні та вкладні (депозитні) рахунки, перерозподіляє фінансиза окремими статтями витрат.

6.7 Затверджує структуру і режим роботи радіостудії «Шанс» (за погодженням міського голови), призначаєна посади і звільняє з посад спеціалістів та інших працівників, вживає заходи щодо їх заохочення та накладає на них стягнення.

6.8 Обирає за погодженням із міським головою форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри посадових окладів, премій, винагород, надбавок ідоплат відповідного до чинногозаконодавства.

6.9 Раз на рік звітує перед Сквирською міською радою (п. 8 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

VII. Зміни та доповнення до Статуту

7.1. Пропозиції про внесення змін до Статуту радіостудія «Шанс» можуть надходити від засновника, редактора і трудового колективу.

7.2. Зміни й доповнення до статуту затверджує засновник шляхом складання статуту в новій редакції.

 

VIII. Припинення діяльності Радіостудії

8.1. Припинення діяльності радіостудії «Шанс здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

8.2. Припинення або ліквідація радіостудії «Шанс здійснюється за рішенням засновника.

8.3. Припинення або ліквідація радіостудії «Шанс вважається завершеною, а радіостудії «Шанс такою, що припинила свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення діяльності юридичної особи.

IX. Прикінцеві положення

9.1. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) радіостудії «Шанс» або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних із нею осіб.

9.2. Доходи (прибутки) радіостудії «Шанс» використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених установчими документами організації.

9.3. Технічні засоби радіомовлення, створені (придбані, побудовані) за рахунок коштів засновника (власника), не можуть бути надані в користування недержавним телерадіоорганізаціям без згоди засновника.

 

 

Секретар міської ради                                                        Тетяна Власюк

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: