(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

28 -5-VІІІ Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Сквирської міської ради

 
Дата публікації 1.3.2021 11:17:38
 

РІШЕННЯ

Про затвердження Порядку складання, затвердження

та контролю виконання фінансових планів підприємств

комунальної власності Сквирської міської ради 

З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств, підвищення ефективності роботи підприємств комунальної власності Сквирської міської ради, керуючись статтями  52, 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 24,  78 Господарського кодексу України, з урахуванням Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки»,  Сквирська міська рада VIIІ скликання  

В И Р І Ш И Л А:

 1.Затвердити :

       1.1. Порядок складання, затвердження та контролю виконання   

          фінансових планів підприємств Сквирської міської ради (далі – Порядок)

        (додаток 1). 

       1.2. Форму фінансового плану  підприємств, що належать до

       комунальної власності Сквирської  міської ради (додаток 2).

1.3. Форму звіту про виконання фінансового плану  підприємства, що належать до   комунальної власності Сквирської  міської ради (додаток 3).

2. Делегувати виконавчому комітету Сквирської  міської ради повноваження по затвердженню фінансових планів підприємств, що належать до комунальної власності Сквирської  міської ради, та контролю за їх виконанням.

3.Визначити, що проекти Фінансового плану  комунальних підприємств на

2021 рік можуть бути подані до 01.04.2021 року, а починаючи  із  2022 року у терміни  визначені Порядком.

4. Організацію виконання цього рішення покласти на фінансове управління   Сквирської міської ради та заступників міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

5.Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну  комісію      Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку.                                

Міський голова                                                     Валентина ЛЕВІЦЬКА

м.Сквира

23 лютого  2021 року

28 -5-VІІІ

 

               Додаток №1

 до рішення сесії Сквирської

 міської ради від 23 лютого 2021р.

 № 28- 5 - VIII

 

ПОРЯДОК

складання, затвердження та контролю виконання

фінансових планів підприємств комунальної власності

Сквирської міської ради

 

  1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження (погодження) та контролю виконання фінансового плану підприємства комунальної власності  Сквирської міської ради (далі – комунального підприємства).

2. Фінансовий план комунального підприємства складається на кожен наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році, джерела формування коштів та напрямки їх використання з метою забезпечення діяльності і розвитку підприємства, а також виконання його зобов’язань. Фінансовий план комунального підприємства також містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року та планових показників поточного року.

3. Фінансовий план комунального підприємства повинен забезпечувати прибуткову діяльність підприємства, зростання валового прибутку та чистого фінансового результату (прибутку) (далі – чистий прибуток), розмір яких не може бути меншим, ніж фактично досягнутий показник попереднього року. У разі зменшення чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), валового та чистого прибутку, обсягу сплати поточних податків, зборів, (обов’язкових платежів) до бюджетів порівняно з прогнозними та запланованими показниками поточного року підприємство обов’язково подає обґрунтування причин такого зменшення з відповідними розрахунками.

4. Проект фінансового плану комунальним підприємством готується у двох примірниках за формою згідно з додатком 1 до Порядку у паперовому та електронному вигляді, який подається до  Сквирської міської ради не пізніше 1 жовтня року, що передує плановому.

До проекту фінансового плану підприємства додаються такі документи:

  1. баланс (звіт про фінансовий стан) підприємства за формою, визначеною Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року №73, станом на 31 грудня минулого року та 30 червня року, в якому складається фінансовий план, з розшифруванням статей;
  2. звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) підприємства за формою, визначеною Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року № 73, станом на 31 грудня минулого року та 30 червня року;
  3. копія податкової декларації податку на прибуток за минулий рік;
  4. пояснювальна записка, яка містіть результати аналізу його фінансово-господарської діяльності за попередній рік, а також показники фінансово-господарської діяльності та розвитку в поточному році та на плановий рік
  5. інформація про наявність у судах загальної юрисдикції судових справ майнового характеру, стороною у яких є підприємство, яка містить відомості про учасників справи, позовні вимоги, стан розгляду справи, а також інформацію про наявність (відсутність) виконавчих проваджень із зазначенням сторін виконавчого провадження, стану виконання рішення суду або інших виконавчих документів, сума яких підлягає сплаті або яку стягнуто на користь підприємства, наслідки виконання яких матимуть вплив на фінансовий стан підприємства (за наявності).

У разі, якщо проект фінансового плану підприємства не відповідає зазначеним вимогам, він вважається неподаним.

5.   Фінансове управління  Сквирської міської ради протягом 10 робочих днів здійснює аналіз проекту фінансового плану підприємства з обов’язковим порівнянням його показників з показниками фінансово - господарської діяльності за минулий та поточний (очікувані результати) роки. За результатами аналізу фінансове управління Сквирської міської ради готує висновок та подає перевірений проект фінансового плану на затвердження виконавчого комітету  міської ради до 15 жовтня року, що передує плановому, з відміткою «Розглянуто», висновками та переліком зауважень, які було усунуто в процесі розгляду.

У разі повернення проекту фінансового плану на доопрацювання підприємство забезпечує його доопрацювання з урахуванням зауважень та подає його на повторний розгляд протягом 5 робочих днів з дня надходження проекту до підприємства.

6. Фінансове управління  Сквирської міської ради   в термін до 30 листопада року, що передує плановому, готує проект рішення виконавчого комітету  міської ради про затвердження фінансового плану підприємства і виносить на розгляд виконкому.

7. До затвердженого фінансового плану підприємства можуть вноситися зміни  протягом планового року, але не більше двох разів.

Зміни до фінансового плану підприємства не можуть вноситись у періоди, за якими минув строк звітування.

8. Проект змін до фінансового плану підприємства разом з пояснювальною запискою про причини таких змін та порівняльною таблицею готується підприємством і подається до фінансового управління міської ради не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

9. Виконавчий комітет міської  ради у десятиденний строк приймає рішення щодо внесення змін до фінансового плану підприємства.  

Після затвердження зміненого фінансового плану підприємства на фінансовому плані підприємства ставиться відмітка «Змінений» та дата затвердження.

Мотивована відмова про підстави відхилення внесення змін до фінансового плану підприємства надсилається в письмовій формі.

10. Контроль за своєчасним складанням фінансових планів підприємств, а також за виконанням показників затверджених фінансових планів здійснює начальник фінансового управління  міської ради . Відповідальність за достовірність та обґрунтованість планування окремих показників несе керівник підприємства згідно з укладеним контрактом.

11. Звіт про виконання фінансового плану підприємство надає до фінансового управління Сквирської   міської ради  в паперовому та електронному вигляді за формою, наведеною в додатку 2  до Порядку, в терміни:

1) за перше півріччя поточного року -  до 10 серпня ;

2) за звітний рік  - до 10 березня року, що настає за звітним періодом.

Звіти надаються разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності та із зазначенням причин суттєвих відхилень фактичних показників від планових за окремими факторами.

До звітів про виконання фінансових планів підприємствами додаються:

а) баланс (звіт про фінансовий стан) (форма № 1);

б) звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма № 2).

12. Фінансове управління Сквирської   міської ради  перевіряє поданий підприємством Звіт  про виконання фінансового плану, готує висновок про   фінансовий стан підприємства,    проект рішення виконавчого комітету та  вносить його  на розгляд виконавчого комітету Сквирської міської ради.

13.  Керівники комунальних підприємств в звітах про роботу, що заслуховуються на засіданнях сесії Сквирської  міської ради, доповідають про виконання показників фінансових планів двічі на рік : за підсумками роботи за перше півріччя та за звітний рік.

 

Заступник міського голови                                  Л.Сергієнко

 Додаток №2

 до рішення сесії Сквирської

 міської ради від 23 лютого 2021р.

 № 28- 5 - VIII

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ___________________________
__________________________________________
________________М. П._____________________
(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління
підприємством або номер відповідного рішення КМУ)

 

ПОГОДЖЕНО ___Фінансовим управлінням Сквирської міської ради _________________________________________
(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)

М. П.  

 


 

 

коди

 

Рік

 

Підприємство

за ЄДРПОУ

 

Організаційно-правова форма

за КОПФГ

 

Територія

за КОАТУУ

 

Орган державного управління

за СПОДУ

 

Галузь

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності

за КВЕД

 

Одиниці виміру: тис. гривень

 

 

Форма власності

 

 

Чисельність працівників

 

 

Місцезнаходження

 

 

Телефон

 

 

Прізвище та ініціали керівника

 

 

         
 

 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА ____ рік
 

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

 

Код ряд-
ка

Факт мину-
лого року

Фінан-
совий план поточного року

Плано-
вий рік (усього)

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Доходи

 

 

 

 

 

 

 

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

001

 

 

 

 

 

 

 

Податок на додану вартість

002

 

 

 

 

 

 

 

Акцизний збір

003

 

 

 

 

 

 

 

Інші непрямі податки (розшифрувати)

004

 

 

 

 

 

 

 

Інші вирахування з доходу (розшифрувати)

005

 

 

 

 

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)

006

 

 

 

 

 

 

 

Інші операційні доходи (розшифрувати)

007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

008

 

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

009

 

 

 

 

 

 

 

Інші доходи (розшифрувати)

010

 

 

 

 

 

 

 

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)

011

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів

012

 

 

 

 

 

 

 

Витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)

013

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративні витрати, усього, у тому числі:

014

 

 

 

 

 

 

 

витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів

014/1

 

 

 

 

 

 

 

витрати на консалтингові послуги

014/2

 

 

 

 

 

 

 

витрати на страхові послуги

014/3

 

 

 

 

 

 

 

витрати на аудиторські послуги

014/4

 

 

 

 

 

 

 

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

014/5

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на збут (розшифрувати)

015

 

 

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати (розшифрувати)

016

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові витрати (розшифрувати)

017

 

 

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

018

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати (розшифрувати)

019

 

 

 

 

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

020

 

 

 

 

 

 

 

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)

021

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрати

022

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові результати діяльності:

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий прибуток (збиток)

023

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

024

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

025

 

 

 

 

 

 

 

Частка меншості

026

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:

027

 

 

 

 

 

 

 

прибуток

027/1

 

 

 

 

 

 

 

збиток

027/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:

028

 

 

 

 

 

 

 

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

028/1

 

 

 

 

 

 

 

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі

028/2

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування до фонду на виплату дивідендів:

 

 

 

 

 

 

 

 

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік

029

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі на державну частку

029/1

 

 

 

 

 

 

 

Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року

030

х

х

 

х

х

х

х

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

031

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток виробництва

032

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД

032/1

 

 

 

 

 

 

 

Резервний фонд

033

 

 

 

 

 

 

 

Інші фонди (розшифрувати)

034

 

 

 

 

 

 

 

Інші цілі (розшифрувати)

035

 

 

 

 

 

 

 

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

036

 

 

 

 

 

 

 

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:

037

 

 

 

 

 

 

 

податок на прибуток

037/1

 

 

 

 

 

 

 

акцизний збір

037/2

 

 

 

 

 

 

 

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

037/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

037/4

 

 

 

 

 

 

 

рентні платежі

037/5

 

 

 

 

 

 

 

ресурсні платежі

037/6

 

 

 

 

 

 

 

інші податки, у тому числі (розшифрувати):

037/7

 

 

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами

037/7/1

 

 

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами

037/7/2

 

 

 

 

 

 

 

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

038

 

 

 

 

 

 

 

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету

038/1

 

 

 

 

 

 

 

до державних цільових фондів

038/2

 

 

 

 

 

 

 

неустойки (штрафи, пені)

038/3

 

 

 

 

 

 

 

Внески до державних цільових фондів, у тому числі:

039

 

 

 

 

 

 

 

внески до Пенсійного фонду України

039/1

 

 

 

 

 

 

 

внески до фондів соціального страхування

039/2

 

 

 

 

 

 

 

Інші обов'язкові платежі, у тому числі:

040

 

 

 

 

 

 

 

місцеві податки та збори

040/1

 

 

 

 

 

 

 

інші платежі (розшифрувати)

040/2

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

 

______________
(посада)

_________________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

 

Код рядка

Факт мину-
лого року

Фінансо-
вий план поточного року

Плано-
вий рік (усього)

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Матеріальні затрати, у тому числі:

001

 

 

 

 

 

 

 

витрати на сировину і основні матеріали

001/1

 

 

 

 

 

 

 

витрати на паливо та енергію

001/2

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на оплату праці

002

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

003

 

 

 

 

 

 

 

Амортизація

004

 

 

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

005

 

 

 

 

 

 

 

Операційні витрати, усього

006

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

 

______________
(посада)

_________________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

 

 

Код ряд-
ка

Факт мину-
лого року

Фінансо-
вий план поточного року

Плано-
вий рік (усього)

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:

001

 

 

 

 

 

 

 

капітальне будівництво

001/1

 

 

 

 

 

 

 

придбання (виготовлення) основних засобів

001/2

 

 

 

 

 

 

 

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

001/3

 

 

 

 

 

 

 

придбання (створення) нематеріальних активів

001/4

 

 

 

 

 

 

 

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

001/5

 

 

 

 

 

 

 

капітальний ремонт

001/6

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

 

______________
(посада)

_________________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 3

Коефіцієнтний аналіз

 

 

Опти-
мальне значення

На 01.01 факту мину-
лого року

На 01.04 факту мину-
лого року

На 01.07 факту мину-
лого року

На 01.10 факту мину-
лого року

На 01.01 факту поточ-
ного року

На 01.04 факту поточ-
ного року

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів)
ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280

збільшення

 

 

 

 

 

 

характеризує ефективність використання активів підприємства

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг))
ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035

> 0

 

 

 

 

 

 

характеризує ефективність господарської діяльності підприємства

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання)
ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620

0,2 - 0,35 та більше

 

 

 

 

 

 

характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)
ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620

> 1

 

 

 

 

 

 

показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5

Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання))
ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)

> 1

 

 

 

 

 

 

характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви)
ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640

> 0,5

 

 

 

 

 

 

характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал /власний капітал)
ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430)

0,5 - 0,7

 

 

 

 

 

 

відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів

Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), %
ф. 1 (р. 480 + р. 620)

< 100 %

 

 

 

 

 

 

показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів

Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів)
(ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031)

зменшення

 

 

 

 

 

 

характеризує інвестиційну політику підприємства

 

Керівник

 

 

______________
(посада)

_________________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 4

Рух грошових коштів

 

 

Код ряд-
ка

Факт минулого року

План поточ-
ного року

Прог-
нозний рух коштів на кінець поточ-
ного року

Плано-
вий рік (усього)

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Надходження грошових коштів від основної діяльності

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

002

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільове фінансування

003

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримання короткострокових кредитів

004

 

 

 

 

 

 

 

 

Аванси одержані

005

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

006

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

007

 

 

 

 

 

 

 

 

Виручка від реалізації основних фондів

008

 

 

 

 

 

 

 

 

Виручка від реалізації нематеріальних активів

009

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження від продажу акцій та облігацій

010

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

011

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

012

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримання довгострокових кредитів

013

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

014

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки грошових коштів основної діяльності

015

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

016

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунки з оплати праці

017

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернення короткострокових кредитів

018

 

 

 

 

 

 

 

 

Платежі в бюджет (розшифрувати)

019

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати (розшифрувати)

020

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності

021

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основних засобів

022

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво

023

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нематеріальних активів

024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Придбання акцій та облігацій

025

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати (розшифрувати)

026

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки грошових коштів фінансової діяльності

027

 

 

 

 

 

 

 

 

Сплата дивідендів

028

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернення довгострокових кредитів

029

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошові кошти:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на початок періоду

030

 

 

 

 

 

 

 

 

на кінець періоду

031

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий грошовий потік

032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

 

______________
(посада)

_________________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 5

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на ____ рік

______________________________________________________________________
(назва підприємства)

 

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

 

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Фонд оплати праці _________ тис. гривень

Середньомісячна заробітна плата ______ гривень

 

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості __________ осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованим рівнем поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

 

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану

 

Підприємство

Вид діяльності

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

 

Види діяльності
(указати всі види діяльності)

Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)

Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий _____ рік

Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на _____ рік

за минулий рік

за плановий рік

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

100

100

 

 

 

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

 

Назва банку

Вид кредитного продукту та цільове призначення

Сума, валюта за договорами

Процентна ставка

Дата видачі/ погашення (графік)

Заборго-
ваність на останню дату

Забезпечення

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

х

х

 

 

 

 

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

 

Зобов'язання

Заборгованість за кредитами на початок ____ року

План по залученню коштів

План по поверненню коштів

Заборгованість за кредитами на кінець ____ року

1

2

3

4

5

Довгострокові кредити, усього:

 

 

 

 

у тому числі: (розшифрувати)

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

Короткострокові кредити, усього:

 

 

 

 

у тому числі: (розшифрувати)

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

Інші фінансові зобов'язання, усього:

 

 

 

 

у тому числі: (розшифрувати)

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

 

 

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Плановий рік, усього

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат

1

2

3

4

5

6

Інші відрахування з доходу (розшифрувати)

005

 

 

 

 

Інші операційні доходи (розшифрувати)

007

 

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

008

 

 

 

 

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

009

 

 

 

 

Інші доходи (розшифрувати)

010

 

 

 

 

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)

011

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:

013

 

 

 

 

витрати на сировину і основні матеріали

013/1

 

 

 

 

витрати на паливо

013/2

 

 

 

 

витрати на електроенергію

013/3

 

 

 

 

витрати на оплату праці

013/4

 

 

 

 

відрахування на соціальні заходи

013/5

 

 

 

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

013/6

 

 

 

 

інші витрати (розшифрувати)

013/7

 

 

 

 

Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:

014/5

 

 

 

 

витрати на службові відрядження

014/5/1

 

 

 

 

витрати на зв'язок

014/5/2

 

 

 

 

витрати на оплату праці

014/5/3

 

 

 

 

відрахування на соціальні заходи

014/5/4

 

 

 

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

014/5/5

 

 

 

 

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

014/5/6

 

 

 

 

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

014/5/7

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

014/5/8

 

 

 

 

організаційно-технічні послуги

014/5/9

 

 

 

 

консультаційні та інформаційні послуги

014/5/10

 

 

 

 

юридичні послуги

014/5/11

 

 

 

 

послуги з оцінки майна

014/5/12

 

 

 

 

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

014/5/13

 

 

 

 

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

014/5/14

 

 

 

 

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:

014/5/15

 

 

 

 

витрати на поліпшення основних фондів

014/5/15/1

 

 

 

 

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

014/5/16

 

 

 

 

Витрати на збут, усього,
у тому числі:

015

 

 

 

 

витрати на рекламу

015/1

 

 

 

 

інші витрати на збут (розшифрувати)

015/2

 

 

 

 

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

016

 

 

 

 

витрати на благодійну допомогу

016/1

 

 

 

 

відрахування до резерву сумнівних боргів

016/2

 

 

 

 

відрахування до недержавних пенсійних фондів

016/3

 

 

 

 

інші операційні витрати (розшифрувати)

016/4

 

 

 

 

Фінансові витрати (розшифрувати)

017

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

018

 

 

 

 

Інші витрати (розшифрувати)

019

 

 

 

 

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)

021

 

 

 

 

Інші фонди (розшифрувати)

034

 

 

 

 

Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)

035

 

 

 

 

Інші податки (розшифрувати)

037/7

 

 

 

 

Інші платежі (розшифрувати)

040/2

 

 

 

 

 

 

 

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

 

N
з/п

Марка

Рік прид-
бання

Ціль викорис-
тання

Витрати, усього

У тому числі за їх видами

мате-
ріальні витрати

оплата праці

відраху-
вання на соціальні заходи

аморти-
зація

інші витра-
ти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

9. Джерела капітальних інвестицій

 

N з/п

Назва об'єкта

Залучення кредитних коштів

Амортизація

Інші джерела (розшифрувати)

Усього

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Інша додаткова інформація по підприємству

Додаткова інформація має включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік, цінову політику підприємства.

 

Керівник

 

 

______________
(посада)

_________________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

                                                           Додаток №3

до рішення сесії Сквирської

 міської ради від 23лютого 2021р.     

                                                                                                                           №28 - 5 - VIII

 

Коди

 

Рік

 

Підприємство

 

за ЄДРПОУ
за КОПФГ

 

Організаційно-правова форма

 

 

Територія

 

за КОАТУУ

 

Орган державного управління

 

за СПОДУ

 

Галузь

 

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

 

Одиниця виміру, тис. грн.

 

Форма власності

 

Чисельність працівників

 

Місцезнаходження

 

Телефон

 

Прізвище та ініціали керівника

 

 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за ______________________________________
(півріччя , рік)

Основні фінансові показники підприємства

 

I. Формування прибутку підприємства

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
( %)

1

2

3

4

5

6

Доходи

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

001

 

 

0,0

 

Податок на додану вартість

002

 

 

0,0

 

Акцизний збір

003

 

 

0,0

 

Інші непрямі податки (розшифрувати)

004

 

 

0,0

 

Інші вирахування з доходу (розшифрувати)

005

 

 

0,0

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)

006

0,0

0,0

0,0

 

Інші операційні доходи (розшифрувати)

007

 

 

0,0

 

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

008

 

 

0,0

 

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

009

 

 

0,0

 

Інші доходи (розшифрувати)

010

 

 

0,0

 

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)

011

 

 

0,0

 

Усього доходів

012

0,0

0,0

0,0

 

Витрати

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)

013

 

 

0,0

 

Адміністративні витрати, усього, у тому числі:

014

0,0

0,0

0,0

 

витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів

014/1

 

 

0,0

 

витрати на консалтингові послуги

014/2

 

 

0,0

 

витрати на страхові послуги

014/3

 

 

0,0

 

витрати на аудиторські послуги

014/4

 

 

0,0

 

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

014/5

 

 

0,0

 

Витрати на збут (розшифрувати)

015

 

 

0,0

 

Інші операційні витрати (розшифрувати)

016

 

 

0,0

 

Фінансові витрати (розшифрувати)

017

 

 

0,0

 

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

018

 

 

0,0

 

Інші витрати (розшифрувати)

019

 

 

0,0

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

020

 

 

0,0

 

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)

021

 

 

0,0

 

Усього витрати

022

0,0

0,0

0,0

 

Фінансові результати діяльності

 

 

 

 

 

Валовий прибуток (збиток)

023

0,0

0,0

0,0

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

024

0,0

0,0

0,0

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

025

0,0

0,0

0,0

 

Частка меншості

026

 

 

0,0

 

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:

027

0,0

0,0

0,0

 

прибуток

027/1

 

 

0,0

 

збиток

027/2

 

 

0,0

 

 

II. Розподіл чистого прибутку

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
( %)

1

2

3

4

5

6

Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:

028

0,0

0,0

0,0

 

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

028/1

 

 

0,0

 

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі

028/2

 

 

0,0

 

Відрахування до фонду на виплату дивідендів:

 

 

 

0,0

 

 

 

1

2

3

4

5

6

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік

029

 

 

0,0

 

у тому числі на державну частку

029/1

 

 

0,0

 

Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року

030

 

 

 

 

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

031

 

 

0,0

 

Розвиток виробництва

032

 

 

0,0

 

у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД

032/1

 

 

 

 

Резервний фонд

033

 

 

0,0

 

Інші фонди (розшифрувати)

034

 

 

 

 

Інші цілі (розшифрувати)

035

 

 

0,0

 

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

036

0,0

0,0

0,0

 

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:

037

0,0

0,0

0,0

 

податок на прибуток

037/1

 

 

0,0

 

акцизний збір

037/2

 

 

0,0

 

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

037/3

 

 

0,0

 

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

037/4

 

 

0,0

 

рентні платежі

037/5

 

 

0,0

 

ресурсні платежі

037/6

 

 

0,0

 

інші податки, у тому числі (розшифрувати):

037/7

 

 

0,0

 

відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами

037/7/1

 

 

0,0

 

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами

037/7/2

 

 

0,0

 

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

038

0,0

0,0

0,0

 

 

 

1

2

3

4

5

6

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету

038/1

 

 

0,0

 

до державних цільових фондів

038/2

 

 

0,0

 

неустойки (штрафи, пені)

038/3

 

 

0,0

 

Внески до державних цільових фондів, у тому числі:

039

0,0

0,0

0,0

 

внески до Пенсійного фонду України

039/1

 

 

0,0

 

внески до фондів соціального страхування

039/2

 

 

0,0

 

Інші обов'язкові платежі, у тому числі:

040

0,0

0,0

0,0

 

місцеві податки та збори

040/1

 

 

0,0

 

інші платежі (розшифрувати)

040/2

 

 

0,0

 

 

 Керівник
_________
 (посада)

 
__________
(підпис)

 
_________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
( %)

Матеріальні витрати, у тому числі:

001

 

 

0,0

 

витрати на сировину й основні матеріали

001/1

 

 

0,0

 

витрати на паливо та енергію

001/2

 

 

0,0

 

Витрати на оплату праці

002

 

 

0,0

 

Відрахування на соціальні заходи

003

 

 

0,0

 

Амортизація

004

 

 

0,0

 

Інші операційні витрати

005

 

 

0,0

 

Операційні витрати, усього

006

0,0

0,0

0,0

 

 

 Керівник
_________
 (посада)

 
__________
(підпис)

 
_________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
( %)

Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:

001

0,0

0,0

0,0

 

капітальне будівництво

001/1

 

 

 

 

придбання (виготовлення) основних засобів

001/2

 

 

0,0

 

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

001/3

 

 

0,0

 

придбання (створення) нематеріальних активів

001/4

 

 

0,0

 

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

001/5

 

 

0,0

 

капітальний ремонт

001/6

 

 

0,0

 

 

 Керівник
_________
 (посада)

 
__________
(підпис)

 
_________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Таблиця 3

Коефіцієнтний аналіз

Показники

Оптимальне значення

Факт відповідного періоду минулого року

Факт поточного періоду

Примітки

1

2

3

4

5

Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів)
ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280

збільшення

 

 

характеризує ефективність використання активів підприємства

Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг))
ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035

> 0

 

 

характеризує ефективність господарської діяльності підприємства

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання)
ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620

0,2 - 0,35 та більше

 

 

характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)
ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620

> 1

 

 

показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5

Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання))
ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)

> 1

 

 

характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви)
ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640

> 0,5

 

 

характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел

Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал)
ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430)

0,5 - 0,7

 

 

показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів

 

 

1

2

3

4

5

Зменшення / приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), %
ф. 1 (р. 480 + р. 620)

< 100 %

 

 

показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів

Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів)
ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031

зменшення

 

 

характеризує інвестиційну політику підприємства

 

 Керівник
_________
 (посада)

 
__________
(підпис)

 
_________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 4

Рух грошових коштів

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
( %)

1

2

3

4

5

6

Надходження грошових коштів від основної діяльності

001

0,0

0,0

0,0

 

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

002

 

 

0,0

 

Цільове фінансування

003

 

 

0,0

 

Отримання короткострокових кредитів

004

 

 

0,0

 

Аванси одержані

005

 

 

0,0

 

Інші надходження (розшифрувати)

006

 

 

0,0

 

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

007

0,0

0,0

0,0

 

Виручка від реалізації основних фондів

008

 

 

0,0

 

Виручка від реалізації нематеріальних активів

009

 

 

0,0

 

Надходження від продажу акцій та облігацій

010

 

 

0,0

 

Інші надходження (розшифрувати)

011

 

 

0,0

 

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

012

0,0

0,0

0,0

 

Отримання довгострокових кредитів

013

 

 

0,0

 

Інші надходження (розшифрувати)

014

 

 

0,0

 

Видатки грошових коштів основної діяльності

015

0,0

0,0

0,0

 

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

016

 

 

0,0

 

Розрахунки з оплати праці

017

 

 

0,0

 

Повернення короткострокових кредитів

018

 

 

0,0

 

Платежі в бюджет (розшифрувати)

019

 

 

0,0

 

Інші витрати (розшифрувати)

020

 

 

0,0

 

Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності

021

0,0

0,0

0,0

 

Придбання основних засобів

022

 

 

0,0

 

Капітальне будівництво

023

 

 

0,0

 

Придбання нематеріальних активів

024

 

 

0,0

 

 

 

1

2

3

4

5

6

Придбання акцій та облігацій

025

 

 

0,0

 

Інші витрати (розшифрувати)

026

 

 

0,0

 

Видатки грошових коштів фінансової діяльності

027

0,0

0,0

0,0

 

Сплата дивідендів

028

 

 

0,0

 

Повернення довгострокових кредитів

029

 

 

0,0

 

Грошові кошти:

 

 

 

 

 

на початок періоду

030

 

 

0,0

 

на кінець періоду

031

0,0

0,0

0,0

 

Чистий грошовий потік

032

0,0

0,0

0,0

 

 

 Керівник
_________
 (посада)

 
__________
(підпис)

 
_________________
(ініціали, прізвище)

 

Таблиця 5

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за _________________

_____________________________________________________________________________
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Фонд оплати праці за планом _________ тис. гривень та фактично __________ тис. гривень.

Середньомісячна заробітна плата за планом ______ гривень та фактично ________ гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості __________ осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

 

2. Перелік підприємств, які входять до зведеного (або консолідованого) фінансового плану

Підприємство

Вид діяльності

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)

Питома вага в загальному обсязі реалізації ( %)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня

план

факт

план

факт

відхилення
(+, -)

виконання
( %)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

100

100

 

 

 

 

 

 

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку

Вид кредитного продукту та цільове призначення

Сума, валюта за договором

Процент-
на ставка

Дата видачі/
погашення (графік)

Заборгованість на останню дату

Забезпечення

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання

Заборгованість на початок звітного періоду

Отримано залучених коштів за звітний період

Повернено залучених коштів за звітний період

Заборгованість на кінець звітного періоду

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

Довгострокові кредити

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

Короткострокові кредити

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

Усього

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+, -)

Виконання
( %)

Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат

1

2

3

4

5

6

7

Інші відрахування з доходу
(розшифрувати)

005

 

 

0,0

 

 

Інші операційні доходи
(розшифрувати)

007

 

 

0,0

 

 

Дохід від участі в капіталі

008

 

 

0,0

 

 

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

009

 

 

0,0

 

 

Інші доходи (розшифрувати)

010

 

 

0,0

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:

013

0,0

0,0

0,0

 

 

витрати на сировину і основні матеріали

013/1

 

 

0,0

 

 

витрати на паливо

013/2

 

 

0,0

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

витрати на електроенергію

013/3

 

 

0,0

 

 

витрати на оплату праці

013/4

 

 

0,0

 

 

відрахування на соціальні заходи

013/5

 

 

0,0

 

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

013/6

 

 

0,0

 

 

інші витрати (розшифрувати)

013/7

 

 

0,0

 

 

Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:

014/5

0,0

0,0

0,0

 

 

витрати на службові відрядження

014/5/1

 

 

0,0

 

 

витрати на зв'язок

014/5/2

 

 

0,0

 

 

витрати на оплату праці

014/5/3

 

 

0,0

 

 

відрахування на соціальні заходи

014/5/4

 

 

0,0

 

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

014/5/5

 

 

0,0

 

 

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

014/5/6

 

 

0,0

 

 

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

014/5/7

 

 

0,0

 

 

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

014/5/8

 

 

0,0

 

 

організаційно-технічні послуги

014/5/9

 

 

0,0

 

 

консультаційні та інформаційні послуги

014/5/10

 

 

0,0

 

 

юридичні послуги

014/5/11

 

 

0,0

 

 

послуги з оцінки майна

014/5/12

 

 

0,0

 

 

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

014/5/13

 

 

0,0

 

 

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

014/5/14

 

 

0,0

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:

014/5/15

 

 

0,0

 

 

витрати на поліпшення основних фондів

014/5/15/1

 

 

0,0

 

 

інші адміністративні витрати
(розшифрувати)

014/5/16

 

 

0,0

 

 

Витрати на збут, усього, у тому числі:

015

0,0

0,0

0,0

 

 

витрати на рекламу

015/1

 

 

0,0

 

 

інші витрати на збут (розшифрувати)

015/2

 

 

0,0

 

 

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

016

0,0

0,0

0,0

 

 

витрати на благодійну допомогу

016/1

 

 

0,0

 

 

відрахування до резерву сумнівних боргів

016/2

 

 

0,0

 

 

відрахування до недержавних пенсійних фондів

016/3

 

 

0,0

 

 

інші операційні витрати
(розшифрувати)

016/4

 

 

0,0

 

 

Фінансові витрати (розшифрувати)

017

 

 

0,0

 

 

Втрати від участі в капіталі
(розшифрувати)

018

 

 

0,0

 

 

Інші витрати (розшифрувати)

019

 

 

0,0

 

 

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)

021

 

 

0,0

 

 

Інші фонди (розшифрувати)

034

 

 

0,0

 

 

Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)

035

 

 

0,0

 

 

Інші податки (розшифрувати)

037/7

 

 

0,0

 

 

Інші платежі (розшифрувати)

040/2

 

 

0,0

 

 

 

 

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

N з/п

Марка

Рік прид-
бання

Ціль викори-
стання

Вит-
рати,
усього

У тому числі за їх видами

матері-
альні витрати

опла-
та праці

відраху-
вання на соціальні заходи

аморти-
зація

інші вит-
рати

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

 

9. Джерела капітальних інвестицій

N з/п

Назва об'єк-
та

Залучення кредитних коштів

Амортизація

Інші джерела (розшифрувати)

Усього

план

факт

відхи-
лення (+, -)

вико-
нання (%)

план

факт

відхи-
лення (+, -)

вико-
нання (%)

план

факт

відхи-
лення (+, -)

вико-
нання (%)

план

факт

відхи-
лення (+, -)

вико-
нання (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

Усього

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

Відсоток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Інша додаткова інформація щодо підприємства

 

Додаткова інформація повинна включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в звітному періоді, цінову політику підприємства та розрахунок складу собівартості.

 

 Керівник
_________
 (посада)

 
__________
(підпис)

 
_________________
(ініціали, прізвище)

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: