(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

36-5-VІІІ Про затвердження Порядку виявлення, обліку та набуття у комунальну власність Сквирської міської територіальної громади майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна

 
Дата публікації 1.3.2021 15:3:43
 

РІШЕННЯ

 

Про затвердження Порядку виявлення, обліку

та набуття у комунальну власність Сквирської

міської територіальної громади майна відумерлої

спадщини та безхазяйного майна

 

З метою врегулювання питань щодо виявлення, обліку та набуття у комунальну власність Сквирської міської територіальної громади майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна, керуючись ст. 335 та 1277 Цивільного кодексу України, ст. 29, 40, 59 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сквирська міська рада VIII скликання

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Скасувати рішення від 23 травня 2013 року №863-38-VІ «Про затвердження Порядку виявлення, обліку, зберігання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у власність територіальної громади міста Сквира.
  2. Затвердити Порядок виявлення, обліку та набуття у комунальну власність Сквирської міської територіальної громади майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна (додаток 1).

      3. Затвердити форму Акту обстеження нерухомого майна (додаток 2).

     4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань підприємництва, промисловості, сільського господарства, землевпорядкування, будівництва та архітектури

 

Міський голова                                         Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

    м. Сквира

23 лютого 2021 року

№36-5-VІІІ

Додаток 1

до рішення міської ради

від 23 лютого 2021 року

№36-5-VIII

 

ПОРЯДОК

виявлення, обліку та набуття у комунальну власність Сквирської міської територіальної громади майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна

 

1.Загальні положення

 

1.1. Порядок виявлення, обліку та набуття у комунальну власність, Сквирської міської територіальної громади майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна (далі за текстом – Порядок) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Метою Порядку є врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або визнано на підставі рішення суду відумерлою спадщиною.

1.3. У цьому Порядку використовуються такі терміни та визначення:

річ - предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки;

майно- окрема матеріальна річ або сукупність таких речей, а також майнові права та обов’язки.

безхазяйна річ (майно) - річ, яка не має власника або власник якої невідомий;

відумерла спадщина - майно, власник якого помер, а спадкоємці за заповітом і за законом відсутні, усунуті від права спадкування або не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття.

Майно, яке фактично прийняте спадкоємцями, але право власності на яке не оформлене, відумерлою спадщиною не визнається;

нерухома річ (нерухоме майно) - об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;

рухома річ (рухоме майно) - річ (майно), яке можна вільно переміщувати у просторі;

демонтаж – розбирання або зняття конструкцій з місця встановлення із збереженням або без збереження цілісності;

зберігачі – підприємства, установи, організації всіх форм власності, фізичні особи, фізичні особи – підприємці, з якими Сквирська міська рада уклала договір зберігання безхазяйного майна.

1.4. Розпорядження, а також прийняття в комунальну власність безхазяйного майна є повноваженнями Сквирської міської ради (надалі – орган управління). Органом, уповноваженим здійснювати виявлення, ведення обліку, оцінку, використання, зберігання є виконавчий орган Сквирської міської ради -  Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства.

Прийняті органом управління акти, пов’язані з виконанням функцій з виявлення, ведення обліку, оцінки, а також здійснення заходів з охорони і прийому в комунальну власність безхазяйного майна, є обов’язковими для виконання комунальними підприємствами міської ради.

 

2.Виявлення та взяття на облік безхазяйного

нерухомого майна та відумерлої спадщини

 

2.1. Фізичним та юридичним особам, яким стало відомо про розташоване на території Сквирської міської територіальної громади майно, яке не має власника або власник якого невідомий чи яке не успадковане, зобов’язані з моменту виявлення або отримання відповідної інформації повідомити про це орган управління (виконавчий орган Сквирської міської ради).

2.2. Виконавчий орган Сквирської міської ради за зверненнями осіб, вказаних в пункті 2.1 цього Порядку, проводить обстеження виявлених об’єктів рухомого, нерухомого майна та вживає заходів щодо встановлення їх можливих власників шляхом звернення з відповідними запитами до органу реєстрації, державного нотаріуса та інших установ за необхідністю.

Виконавчий орган Сквирської міської ради при підготовці заходів щодо взяття на облік безхазяйного майна або відумерлої спадщини створює комісію, яка проводить обстеження виявленого майна. В акті обстеження, складеному комісією зазначається :

- адреса та технічний стан об'єкта;

- можливість подальшої експлуатації об'єкта згідно з його цільовим призначенням;

- пропозиції стосовно подальшої експлуатації об'єкта;

Результати обстеження документуються відповідним актом, в якому зазначаються всі встановлені факти.

2.3. З метою з’ясування наявності оформленого права користування на земельну ділянку, в межах якої виявлені об’єкти нерухомого майна, виконавчий орган Сквирської міської ради направляє запит до органу реєстрації.

2.4. Якщо право власності на виявлене нерухоме майно не зареєстроване або власник такого майна невідомий, за заявою органу управління проводиться технічна інвентаризація нерухомого майна та взяття його на облік.

У ході проведення технічної інвентаризації безхазяйного рухомого, нерухомого майна чи відумерлої спадщини вирішуються наступні питання: технічний стан об'єкта; можливість використання об'єкта згідно із його функціональним призначенням; для об'єктів житлового фонду придатність для проживання; пропозиції щодо подальшого використання об'єкта; інші питання.

Якщо у ході інвентаризації об'єкта житлового фонду буде встановлено його непридатність для проживання, розглядається можливість щодо його використання як нежитлового.

Оплату за проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна здійснює орган управління.

2.5. Орган реєстрації відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» забезпечує внесення до Реєстру прав власності на нерухоме майно відповідних даних.

2.6. Об'єкти відумерлої спадщини беруться на облік уповноваженим органом після надходження інформації про відсутність спадкоємців, які постійно проживали разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини. Підтвердженням цьому може бути довідка, акт опитування мешканців суміжних домоволодінь (квартир), земельних ділянок тощо, складені уповноваженим органом.

2.7. Якщо житлові будинки, квартири (або їх частки) утримуються безгосподарно, а їх власники відсутні понад три роки за місцем постійного проживання та відомості про місце перебування таких осіб відсутні, орган управління може ініціювати визнання фізичних осіб у судовому порядку померлими.

2.8. Виконавчий орган Сквирської міської ради ради самостійно, після спливу строку для прийняття спадщини, робить запити до компетентних установ з метою виявлення спадкоємців чи підтвердження їх відсутності.

Виконавчий орган Сквирської міської ради замовляє технічну інвентаризацію об'єкта у тому ж порядку, що і у випадку виявлення безхазяйного майна.

Якщо після спливу одного року з часу відкриття спадщини спадкоємці не будуть виявлені, уповноважений орган здійснює правовий аналіз зібраних документів (оновлює їх) та протягом 15 днів готує заяву до суду про визнання спадщини відумерлою та передачу майна у комунальну власність Сквирської міської територіальної громади або про припинення права власності на майно, яке фактично зруйноване.

 

3.Зберігання та використання безхазяйного нерухомого майна

та відумерлої спадщини під час їх перебування на обліку

 

3.1. Обов’язок щодо зберігання взятого на облік безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини покладається на орган управління.

3.2. Орган управління для забезпечення зберігання нерухомого майна може залучати комунальні підприємства, установи та організації, а також суб’єкти господарювання не комунальної форми власності.

3.3. Юридична особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне нерухоме майно, несе відповідальність за його зберігання з моменту підписання акта приймання-передачі. Виконавчий орнан Сквирської міської ради має право проводити перевірку умов зберігання та використання безхазяйної нерухомої речі, як шляхом запитів, так і шляхом перевірок (огляду) безпосередньо такого майна.

3.4. Витрати, пов’язані з утриманням майна, несе зберігач.

У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки майна на облік з’явиться його власник, майно повертається

власникові після відшкодування ним витрат, пов’язаних з виявленням, оцінкою і зберіганням цього майна. Повернення майна власникові провадиться після проведення органом управління відповідної перевірки та підтвердження права власності заявника на це майно.

3.5. Між органом управління та зберігачем укладається договір зберігання у письмовій формі.

3.7. Протягом одного року з моменту постановки на облік нерухомого безхазяйного майна або майна відумерлої спадщини, що відноситься до житлового фонду, до моменту визначення його власника дозволяється надавати це житло у користування іншим особам, згідно з договором оренди, при умові, що у випадку виявлення власника майна таке користування повинно бути припинене протягом трьох діб.

3.8. Передача у тимчасове користування нежитлових приміщень нерухомого безхазяйного майна або нежитлових приміщень відумерлої спадщини здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету міської ради.

3.9. Передача рухомого, нерухомого безхазяйного майна або майна відумерлої спадщини (житловий фонд) у тимчасове користування юридичним, фізичним особам здійснюється за рішенням виконкому міської ради.

3.10. Після прийняття відповідних рішень про тимчасове використання рухомого майна, нерухомого безхазяйного майна, нежитлових приміщень відумерлої спадщини, майна відумерлої спадщини (житловий фонд) укладається договір користування майном з обов'язковою умовою оформити договори на утримання прибудинкової території та на оплату комунальних послуг протягом усього строку договору та припинення його дії протягом 3-х діб після встановлення власника майна.

3.11. Відповідальність за належне утримання та збереження майна покладається на осіб, яким це майно передається у тимчасове користування.

3.12. Поліпшення об'єкта, переданого у тимчасове користування, здійснені під час знаходження його на обліку, виконавчим комітетом Сквирської міської ради не відшкодовуються.

3.13. Виконавчий орган Сквирської міської ради здійснює окремий облік безхазяйного нерухомого майна, прийнятого на облік органом реєстрації.

 

4.Прийняття безхазяйного нерухомого майна та

відумерлої спадщини до комунальної власності

 

4.1. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини орган управління в порядку окремого провадження (глава 8 розділу ІV ЦПК України) звертається до суду за місцезнаходженням рухомого, нерухомого майна з заявою про передачу безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини у комунальну власність Сквирської міської територіальної громади.

4.2. Після винесення рішення суду про передачу безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини у комунальну власність Сквирської територіальної громади орган управління готує на чергову сесію Сквирської міської ради відповідний проект рішення.

4.3. Після прийняття рухомого, нерухомого майна до комунальної власності Сквирської міської територіальної громади орган управління здійснює реєстрацію права власності на це майно за Сквирською міською територіальною громадою в особі Сквирської міської ради.

4.4. Всі майнові спори щодо взятого на облік в органі реєстрації та прийнятого до комунальної власності Сквирськоїї міської територіальної громади безхазяйного рухомого, нерухомого майна вирішуються у судовому порядку.

 

5.Визначення порядку відчуження житлового об’єкта майна відумерлої спадщини - частки квартири, яку неможливо відокремити без порушення його цілісності, що передано до комунальної власності Сквирської міської територіальної громади за рішенням суду

 

5.1. Якщо згідно з рішенням суду, відповідно до статті 362 Цивільного Кодексу України, в комунальну власність територіальної громади Сквирської міської ради передано частину житлового будинку, виконавчий комітет може розглянути питання щодо можливості її викупу власниками суміжних частин цього будинку за їх бажанням, ціна визначається незалежною експертною оцінкою. В окремих випадках виконавчий комітет може, відповідно до вимог Житлового Кодексу України, розглянути питання щодо надання їм у користування зазначеної частини будинку.

 

6.Використання нежитлових об’єктів нерухомого майна,

що обліковується як безхазяйне майно або майно

відумерлої спадщини, передане у комунальну власність

Сквирської міської територіальної громади

6.1. Сквирська міська рада відповідно до чинного законодавства України здійснює правочини щодо володіння, користування і розпорядження майном з моменту державної реєстрації права комунальної власності на нежитлові об’єкти безхазяйного та відумерлого нерухомого майна.

6.2. Після реєстрації права комунальної власності на об’єкти безхазяйного або відумерлого майна орган управління повідомляє фізичну або юридичну особу, з якою укладено договір про збереження чи тимчасове користування об’єктом, що обліковується як безхазяйне майно або відумерла спадщина, про розірвання договору.

6.3. Особа, з якою було укладено договір тимчасового користування майном, що перебувало на обліку як безхазяйне чи відумерла спадщина, при переході права власності на це майно до Сквирської міської територіальної громади не набуває переваг при його приватизації (наймі чи оренді).

6.4. Питання подальшого використання нежитлових об’єктів безхазяйного та відумерлого нерухомого майна вирішується виконкомом Сквирської міської ради шляхом прийняття відповідного рішення.

6.5. Спори щодо передачі безхазяйного майна та відумерлої спадщини у комунальну власність Сквирської міської територіальної громади та подальшого відчуження цих об’єктів вирішуються згідно з вимогами чинного законодавства України у судовому порядку.

 

7.Визначення порядку відчуження рухомого, нерухомого

майна та відумерлої спадщини.

 

7.1.Якщо згідно з рішенням суду, в комунальну власність Сквирської міської територіальної громади передано безхазяйне рухоме, нерухоме майно та відумерла спадщина, виконавчий комітет може розглянути питання щодо можливості їх продажу, ціна визначається незалежною експертною оцінкою, а також в окремих випадках виконавчий комітет може, відповідно до вимог Житлового Кодексу України, розглянути питання щодо надання їх у користування.

 

8.Процедура прийняття майна, внесення змін та доповнень до Порядку

 

8.1. Прийняття рухомого, нерухомого безхазяйного майна та відумерлої спадщини у комунальну власність Сквирської міської територіальної громади затверджується рішенням Сквирської міської ради.

8.2. Внесення змін та доповнень до цього Порядку у випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Порядку з діючим законодавством України, здійснюється таким же чином, як і його прийняття.

 

 

Секретар міської ради                                                                             Тетяна ВЛАСЮК

 

 

Додаток 2

до рішення міської ради

від 23 лютого 2021 року

№36-5-VIII

АКТ
обстеження нерухомого майна

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

Комісія у складі:  _____________________________________________________________________________________, (найменування органу,посада, прізвище, ім'я, по батькові) представника _____________________________________________________________________________________, (найменування органу, що зберігає нерухоме  безхазяйне майно, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи) представника _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(найменування суб'єкта, який прийняв безхазяйне майно на зберігання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи)здійснила опис, оцінку і передачу на зберігання такого майна:
_____________________________________________________________________________________

 

 

N з/п

Найменування нерухомого безхазяйного майна (із детальною характеристикою кожного предмета)

Кількість і одиниця виміру

Ціна одиниці

Загальна вартість

Примітка

1

2

3

4

5

6

Цей акт складено в ______________ примірниках.

 

 

Члени комісії:

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________________;
(підпис)

 

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________________;
(підпис)

 

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________________
(підпис)

 

 

За цим актом майно, перелічене за порядковими номерами _________________________, відповідно
до договору від "___" ____________ 20__ року N ____ прийняв на відповідальне зберігання
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та посада особи - представника суб'єкта господарювання, що прийняла безхазяйне
майно на зберігання)

 

 

________________________
(дата)

 

__________________
(підпис)

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: