(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

35-5 -VІІІ Про затвердження Положення про порядок здійснення регуляторної діяльності в Сквирській міській раді

 
Дата публікації 1.3.2021 15:0:10
 

РІШЕННЯ

 

Про затвердження Положення про

порядок здійснення регуляторної діяльності

в Сквирській міській раді

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою реалізації повноважень міської ради у здійсненні державної регуляторної політики, Сквирська міська рада VIII скликання

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про порядок здійснення регуляторної діяльності (додаток 1).

2. Покласти на керівників структурних підрозділів міської ради, які розробляють проекти рішень міської ради регуляторного характеру та вносять їх на розгляд ради, персональну відповідальність за неухильне дотримання вимог Положення про порядок здійснення регуляторної діяльності.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради та голову постійної комісії міської ради з питань підприємництва, промисловості, сільського господарства, землевпорядкування, будівництва та архітектури.

 

 

 

Міський голова                 

 

 

 

Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

м.Сквира

23 лютого 2021 року

         №35-5 -VІІІ

 

Додаток 1

до рішення Сквирської

міської ради

від 23 лютого 2021 р.

35-5-VIII

Положення

про порядок здійснення регуляторної діяльності

 

1.Загальні положення

1.1. Положення про порядок здійснення Сквирської міською радою  регуляторної діяльності (далі – Положення) розроблено з метою реалізації повноважень міської ради у здійсненні державної регуляторної політики, встановлення єдиного підходу до обґрунтування проектів та прийняття прозорих, ефективних та економічно доцільних регуляторних актів, а також усунення перешкод для розвитку підприємницької діяльності.

1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», Регламенту роботи Сквирської міської ради.

1.3. Положення регулює процеси підготовки проектів регуляторних актів, прийняття регуляторних актів, офіційного оприлюднення прийнятих регуляторних актів, відстеження їх результативності, перегляду, оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності та звітування про здійснення державної регуляторної політики.

1.4. Відповідальною постійною комісією по здійсненню міською радою державної регуляторної політики є постійна комісія міської ради з питань підприємництва, промисловості, сільського господарства, землевпорядкування, будівництва та архітектури (далі – відповідальна постійна комісія).

1.5. В цьому Положенні основні терміни застосовуються у такому значенні:

  • регуляторний акт – це прийнятий міською радою нормативно-правовий акт, який (або окремі положення якого) спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між міською радою та суб'єктами господарювання;
  • прийнятий міською радою інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який (або окремі положення якого) спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між міською радою та суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом;
  • аналіз регуляторного впливу – документ, який містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.

 

2.Підготовка проєктів регуляторних актів

2.1. Підготовка проєктів регуляторних актів передбачає:

2.1.1. планування діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів;

2.1.2. розроблення проектів регуляторних актів;

2.1.3. підготовка аналізу регуляторного впливу;

2.1.4. оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу з метою одержання зауважень і пропозицій;

2.1.5. проведення обговорення проекту регуляторного акта;

2.1.6. розгляд проектів регуляторних актів.

2.2. Планування діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів

2.2.1. Міська рада затверджує плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік як правило не пізніше 15 грудня поточного року.

2.2.2. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.

2.2.3. Затверджений план міської ради з підготовки проектів регуляторних актів, а також відповідні зміни до нього, оприлюднюються не пізніше як у десятиденний строк після їх затвердження шляхом розміщення на офіційній сторінці міської ради в мережі Інтернет або (за можливості) – в місцевій газеті «Вісник Сквирщини».

 

2.3. Розроблення проектів регуляторних актів

2.3.1. Розробником проектів регуляторних актів можуть бути депутати міської ради, голова, виконавчий комітет міської ради, структурні підрозділи, постійні комісії міської ради, особа чи група осіб, що уповноважені розроблювати проекти регуляторних актів.

 

2.4. Підготовка аналізу регуляторного впливу

2.4.1. Підготовка аналізу регуляторного впливу (далі – АРВ) здійснюється розробником проєкту регуляторного акта в порядку, встановленому ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

2.4.2. У разі внесення на розгляд міської ради проекту регуляторного акта без АРВ відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

2.4.3. За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради, голови міської ради відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки в порядку, встановленому частинами другою та третьою статті 34 Закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного цим депутатом ради, постійною комісією ради, головою міської ради. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 Закону Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

2.5. Оприлюднення проекту регуляторного акта

та АРВ з метою одержання зауважень і пропозицій

2.5.1. Оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій проектів регуляторних актів проводиться до внесення цих проектів на розгляд міської ради.

2.5.2. За рішенням відповідальної постійної комісії:

       - оприлюднюються проєкти регуляторних актів, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд міської ради;

       - можуть повторно оприлюднюватися проєкти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд міської ради.

2.5.3. Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта, проєкт регуляторного акта та відповідний АРВ оприлюднюється в порядку та строки, встановлені ст. ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» шляхом розміщення на офіційній сторінці міської ради в мережі Інтернет або (за можливості) – в міській газеті «Вісник Сквирщини».

2.5.4. Витрати, пов’язані з оприлюдненням проєкту регуляторного акта та АРВ, фінансуються за рахунок розробника проєкту регуляторного акта.

2.6. Проведення обговорення проєкту регуляторного акта

2.6.1. Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проєкту регуляторного акта, внесеного на розгляд міської ради, та відповідного АРВ надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розробникові цього проєкту та постійній комісії міської ради, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проєкту регуляторного акта (далі – профільна постійна комісія).

2.6.2. Усі зауваження і пропозиції щодо проєкту регуляторного акта та відповідного АРВ, одержані протягом встановленого ч. 6 ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» строку, підлягають обов’язковому розгляду розробником цього проєкту. За результатами цього розгляду розробник проєкту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

 

2.7. Розгляд проєктів регуляторних актів

2.7.1. Кожен проєкт регуляторного акта, що внесений на розгляд міської ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2.7.2. Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проєкту регуляторного акта, який разом з цим проєктом та підписаним аналізом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу для підготовки пропозицій щодо удосконалення проєкту відповідно до принципів державної регуляторної політики (далі - пропозиції уповноваженого органу).

2.7.3. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проєкт регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії міської ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проєкту та пропозицій уповноваженого органу відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». У випадках, визначених частиною другою статті 33 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», такі висновки готуються на підставі експертного висновку щодо регуляторного впливу та пропозицій уповноваженого органу.

2.7.4. Висновки відповідальної комісії та пропозиції уповноваженого органу передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проєкту регуляторного акта у відповідній раді .

2.7.5. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проєкту регуляторного акта голова постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а також пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування.

 

3. Прийняття регуляторного акта

3.1. Прийняття регуляторного акта здійснюється в порядку, встановленому Регламентом роботи Сквирської міської ради для прийняття рішень міської ради.

 

4. Офіційне оприлюднення прийнятих регуляторних актів

4.1. Прийняті міською радою регуляторні акти офіційно оприлюднюються в порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

5. Відстеження результативності регуляторних актів та їх перегляд

5.1. Відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих міською радою, здійснюється розробником проєкту регуляторного акта в порядку, встановленому ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

5.2. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному сайті Сквирської міської ради або (за можливості) на сторінках місцевої газети «Вісник Сквирщини».

5.3. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого міською радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до профільної постійної комісії.

5.4. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого міською радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає розробник проєкту цього регуляторного акта.

 

6. Оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності

6.1. Міська рада інформацію про здійснення регуляторної діяльності розміщує на офіційному сайті міської ради або (за можливості) публікує в газеті «Вісник Сквирщини».

 

7. Звітування про здійснення державної регуляторної політики

7.1. Міська рада заслуховує щорічний звіт голови міської ради про здійснення державної регуляторної політики.

7.2. Відповідальна постійна комісія попередньо розглядає питання щодо звіту голови міської ради про здійснення державної регуляторної політики.

7.3. Щорічний звіт голови міської ради оприлюднюється на офіційному сайті міської ради або (за можливості) публікується в газеті «Вісник Сквирщини».

 

Секретар міської ради                                                        Тетяна Власюк

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: