(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Про затвердження Положення про старосту

 
Дата публікації 11.12.2020 17:10:58
 

Додаток 1

до рішення Сквирської

міської ради      

від 22 рудня 2020

№   - 3–VІІІ

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАРОСТУ

 

I. Загальні положення

1.1. Положення про старосту села (сіл), які увійшли до складу Сквирської міської ради (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших законів України і визначає права і обов’язки старости, порядок його обрання та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости.

 

II. Правовий статус старости

2.1.Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, яка затверджується Сквирською міською радою на строк її повноважень за пропозицією Сквирського міського голови.

2.2. Староста є членом виконавчого комітету міської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі.

2.3. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

2.4. Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими актами законодавства України та  цим Положенням.

2.5. На старосту поширюються обмеження визначені Законом України «Про запобігання корупції».

 

ІІІ. Повноваження старости

3.1. Повноваження старости:

1) представляє інтереси жителів відповідного села (сіл) у виконавчих органах міської ради;

2) забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням ,забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку;

3) вирішує за дорученням міського голови або міської  ради питання, пов’язані з діяльністю ради та її виконавчих органів;

4) веде діловодство, облік і звітність з передачею документів до архіву;

5) бере участь у пленарних засіданнях міської ради та засіданнях її постійних комісій;

6) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях міської  ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села ( сіл );

7) сприяє жителям відповідного села (сіл) у підготовці документів, що подаються до міської ради;

8) бере участь в організації виконання рішень  міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на території відповідного села (сіл );

9) бере участь у підготовці проєкту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села (сіл);

10) вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради з питань діяльності на території відповідного села (сіл), виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

11) бере участь у підготовці проєктів рішень міської ради, що стосуються майна територіальної громади села (сіл);

12) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного села (сіл);

13) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села (сіл ) та інформує міського  голову, виконавчі органи міської ради про його результати;

14) отримує від виконавчих органів міської  ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

15) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі (селах) ;

16) здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

 

3.2. Обов’язки старости:

       1) додержання Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів ,актів органів місцевого самоврядування, цього Положення; забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної діяльності органу місцевого самоврядування

2)додержання прав та свобод людини і громадянина;

3)збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню;

4)постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації;

5)сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, ініціативність і творчість у роботі;

6)шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбота про високий рівень культури, спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

7)недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

.

    8) брати участь у роботі виконавчого комітету міської ради:

- подавати пропозиції до планів діяльності виконавчого комітету;

- готувати проєкти рішень виконкому та вносити їх для подальшого розгляду;

- брати участь у засіданнях виконавчого комітету ради та ухваленні ним рішень (голосувати);

- бути доповідачем чи співдоповідачем з питань, внесених до порядку денного засідання виконавчого комітету з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села (сіл);

- вносити пропозиції про зміни та доповнення до проєктів рішень виконавчого комітету або про їх доопрацювання тощо.

      9) брати участь в організації та проведенні зборів жителів відповідного села(сіл) та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів; організовувати виконання рішень зборів жителів відповідного села(сіл) та здійснювати моніторинг їх виконання;

     10) сприяти виконанню на території відповідного села (сіл) програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням міської ради, інших актів міської ради та її виконавчого комітету, вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради пропозиції з цих питань;

     11) вести прийом громадян згідно з визначеним графіком, здійснювати моніторинг стану дотримання їх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

      12) вести облік та узагальнювати пропозиції жителів громади з питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідного села(сіл), соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

       13) приймати від жителів відповідного села (сіл) заяви, адресовані міській раді та її посадовим особам, передавати їх для реєстрації та обліку до ради у строк, не пізніше наступного дня після їх надходження;

    14) сприяти проведенню контрольних заходів на території відповідного села(сіл) (землекористування, довкілля, об'єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);

       15) здійснювати моніторинг за станом довкілля, об’єктів інфраструктури, громадського правопорядку відповідного села(сіл);

       16) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території відповідного села(сіл);

       17) сприяти діяльності органу (органам) самоорганізації населення відповідного села(сіл) та надавати практичну допомогу у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

       18) здійснювати моніторинг благоустрою території відповідного села(сіл), вживати заходів до його підтримання в належному стані;

       19) не рідше одного разу на рік звітувати про свою роботу перед міською радою, а на вимогу не менше як третини депутатів – у визначений радою термін.

      20) дотримуватися правил службової етики, встановлених законодавчими актами України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами.

     21) виконувати поточні доручення міської ради та її виконавчого комітету, голови міської ради, звітувати про їх виконання;

     22) забезпечувати зберігання офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідного села(сіл), забезпечувати доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку;

    23) забезпечувати ведення діловодства, обліку і звітності з передачею документів до архіву;

    24) надавати довідки, характеристики фізичним та юридичним особам, які проживають (перебувають) на території відповідного села(сіл);

    25) здійснювати нотаріальні дії, керуючись у своїй діяльності Законами України, Порядком вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування;

   26) вести погосподарський облік в розрізі кожного з розташованих в межах відповідного населеного пункту, у тому числі облік особистих селянських господарств; надавати виписки з погосподарських книг;

   27) вживати заходи щодо виявлення майна, що має ознаки безхазяйного, повідомляти виконавчий комітет про таке майно, а також вживати заходи по встановленню приналежності такого майна;

    24) здійснювати інші обов’язки у відповідності до чинного законодавства.

 

3.3. Староста має право:

1) на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

2) на оплату праці залежно від посади, яку вона займає, рангу, який їй присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи;

3) на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації;

4) на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;

5) на соціальний і правовий захист;

6) отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків;

7)у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження ним служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників органу місцевого самоврядування відповідні пояснення та давати особисті пояснення;

8)вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри щодо неї;

9)захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

 

3.4. З метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання;

3.5. Здійснення контролю за дотриманням вимог пункту 3.4 цього Положення, надання старості консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію Сквирської міської ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку та відділ з питань юридичного забезпечення ради та діловодства Сквирської міської ради.

 

IV. Порядок обрання та припинення повноважень старости

4.1. Староста затверджується міською радою на строк її повноважень за пропозицією міського голови.

4.2. На посаду старости не може бути призначена особа, щодо якої наявні обмеження пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби, визначені Законом України «Про запобігання корупції».

4.3. На посаду старости не може бути затверджена особа, яка має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян чи корупційного правопорушення, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому порядку, а також особа, визнана судом недієздатною.

4.4. Староста, який вперше приймається на службу в органи місцевого самоврядування набуває повноважень посадової особи місцевого самоврядування з моменту складання ним Присяги у порядку, передбаченому Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.5.Особа, яка затверджується на посаду старости, набуває повноважень старости у день прийняття відповідного рішення міською радою.

4.6. Строк повноважень старости обмежений строком повноважень міської ради відповідного скликання .

4.7. Повноваження старости припиняються достроково у разі:

1) його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень старости;

2) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) набуття громадянства іншої держави;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

7) його смерті;

9) за рішенням Сквирської міської ради.

4.8. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає  відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

4.9 Повноваження старости можуть бути достроково припинені у випадку, передбаченому Законом України «Про правовий режим воєнного стану».

4.10. Повноваження старости припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

1) з підстав, зазначених у підпунктах 1, 2, 3 пункту 4.7 цього Положення, - з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

2) з підстав, зазначених у підпунктах 4,5,6,8 пункту 4.7 цього Положення, - з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення відповідної ради;

3) з підстави, зазначеної у підпункті 7 пункту 4.7 цього Положення, - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть;

4) з підстави, зазначеної у підпункті 9 пункту 4.7 цього Положення, - з дня прийняття відповідною радою рішення про дострокове припинення повноважень старости.

5) з підстави, зазначеної в  пункті 4.9 цього Положення, - з дня набрання чинності актом Президента України про утворення відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів).

4.11. У разі дострокового припинення повноважень старости, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень (перебування у відпустці, відрядженні, тимчасова непрацездатність тощо) повноваження старости на території відповідного села(сіл) може покладатися на іншу посадову особу міської ради, в тому числі на іншого старосту або помічника старости . Обсяг та порядок здійснення таких повноважень визначається окремим розпорядженням міського голови.

 

V. Організація діяльності старости

5.1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього трудового розпорядку, правила діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються міською радою та її виконавчим комітетом. Режим роботи старости відповідає режиму роботи ради.

5.2. Час особистого прийому жителів старостою встановлюється розпорядженням міського голови.

5.3. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється міською радою і фінансується за рахунок бюджету міської ради.

5.4. З метою забезпечення діловодства у відповідному селі (селах), старості надається кругла номерна печатка, кутовий штамп з найменування відповідного села(сіл) та штампи для проведення реєстрації місця проживання гомадян, порядок виготовлення та використання яких визначається рішенням виконавчого комітету міської ради.

 

VІ. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

6.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний міській раді, підконтрольний міському голові.

6.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою. На вимогу не менше як третини депутатів – староста звітує у визначений радою термін.

6.3. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної чинним законодавством України.

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: