(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Проєкт РІШЕННЯ Про затвердження Положень про відділи Сквирської міської ради

 
Дата публікації 14.12.2020 16:43:55
 

Проєкт РІШЕННЯ

 

Про затвердження Положень

про відділи Сквирської міської ради

 

Керуючись ч.4.ст.54 ,ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Сквирська міська радаVIIІскликання

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити Положення про відділи Сквирської міської ради:

1)  Положення про Загальний відділ Сквирської міської ради (Додаток 1)

2)  Положення про Організаційний відділ Сквирської міської ради

      (Додаток 2)

3)  Положення про Відділ з питань юридичного забезпечення ради та діловодства Сквирської міської ради (Додаток 3)

4)  Положення про Фінансово-господарський відділ Сквирської міської ради (Додаток 4)

5)  Положення про Відділ економічно-інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку (Додаток 5)

6)  Положення про Відділ з питань земельних ресурсів, кадастру та архітектури (Додаток 6)

      2.     Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Згардівську Н.А.

 

Міський голова                                           Валентина ЛЕВІЦЬКА
        
м. Сквира
22 грудня  2020 року
№     -3-VІІІ        

 

Погоджено:

Секретар міської ради                                                           Т.Г.Власюк

Заступник міського голови                                                  В.П.Бачинська

Заступник міського голови                                                   Л.В.Сергієнко

Керуюча справами (секретар) виконкому                             Н.А.Згардівська

Юрист (головний спеціаліст) юридичного відділу                Л.Б.Бойко

                                                                                                

                                                                                                 Додаток 1

до рішення сесії міської ради

№     -3-VІІІ від 22 грудня 2020 року

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Загальний відділ Сквирської  міської ради

 

  1. Загальні положення

1.1.   Загальний відділ Сквирської міської ради ( далі - Відділ) - є структурним підрозділом виконавчого комітету Сквирської міської ради Київської області. Відділ не має статусу юридичної особи.

1.2.   Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України  «Про звернення громадян», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», Законом України «Про доступ до публічної інформації», Законом України «Про інформацію», іншими Законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Сквирської міської ради, що регулюють діяльність у загального відділу, а також регламентом міської ради та цим Положенням.

1.3.   Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Відділ утворюється міською радою, яка затверджує структуру, чисельність працівників та витрати на утримання. Положення про відділ затверджується сесією міської ради.

1.4.   Працівники Відділу повинні мати вищу або середню-спеціальну освіту, відповідно до кваліфікаційних вимог.

1.5.   Посадові особи, що працюють у Відділі, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження та обов’язки щодо здійснення працівниками Відділу своїх повноважень і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

Посадові особи (начальник відділу та посадові особи, які знаходяться в штаті) Відділу призначаються та звільняються з посади міським головою.

1.6.   У своїй діяльності Відділ підзвітний та підконтрольний міському голові, заступникам міського голови, секретарю міської ради та підпорядкований керуючій справами виконавчого комітету Сквирської міської ради.

1.7.   Мета Відділу – надання якісних адміністративних послуг щодо належного розгляду звернень громадян, які надійшли до виконавчого комітету міської ради та організації прийому громадян міським головою та його заступниками, перевірки цієї роботи в службах, відділах виконавчого комітету, на підприємствах, в установах, організаціях міста, організація та здійснення діловодства за зверненнями громадян.

 

2.      Завдання відділу

2.1.  Завданнями  Відділу є:

1) -        організація діловодства за зверненнями громадян у виконавчому комітеті міської ради;

- організація особистого прийому громадян міським головою, заступниками міського голови, керуючої справами;

- забезпечення контролю за своєчасним розглядом пропозицій, заяв і скарг громадян, які надійшли до виконавчого комітету міської ради;

- надання методичної допомоги відділам виконавчого комітету, іншим структурним підрозділам міської ради, організаціям, підприємствам та установам з організації роботи із зверненнями громадян ;

- здійснення контролю за виконанням законодавства щодо розгляду звернень громадян, а також аналіз причин виникнення порушень виконання вимог зазначених документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;

2) здійснення інших повноважень, передбачених Законом України «Про звернення громадян», Законом України «Про доступ до публічної інформації», Законом України «Про інформацію», ЗУ «Про місцеве самоврядування» ,іншими Законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Сквирської міської ради, що регулюють діяльність загального відділу, а також Регламентом міської ради та цим Положенням.

2.2.   Повноваженнями Відділу є:

- надання якісних адміністративних послуг мешканцям громади згідно законодавства;

- здійснює прийом, реєстрацію, облік, передачу за призначенням, пошук звернень громадян, листів, запитів, скарг та ін.;

- надсилає помилково надіслані до виконавчого комітету міської ради кореспонденцію іншим організаціям, про що повідомляє заявників;

- інформує міського голову, його заступників, керуючу справами про зміст звернень, готує необхідні матеріали для своєчасного та правильного їх розгляду;

- проводить консультації та роз’яснення для громадян, які виявили бажання звернутись (або звернулися) на особистий прийом до міського голови;

- організовує проведення прийому громадян міським головою, його заступниками;

- забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв і скарг, листів, які надійшли до Сквирської міської ради;

- за дорученням міського голови, його заступників, керуючої справами направляє відділам та іншим структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради, підприємствам, організаціям, установам, іншим юридичним особам для розгляду заяви і скарги громадян, про що інформує заявників;

- отримує від відділів, інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію (довідки, пояснення, інші матеріали), що стосується розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян, на їх підставі готує інформацію керівництву виконавчого комітету міської ради;

- організовує за дорученням керівництва виконавчого комітету міської ради в необхідних випадках перевірки на місцях фактів, викладених у зверненнях громадян, що стосуються його компетенції;

- перевіряє стан роботи з розгляду листів, заяв і скарг, організації особистого прийому громадян у відділах, інших підрозділах виконавчого комітету міської ради, на підприємствах, в установах і організаціях;

- здійснює контроль за виконанням розпоряджень міського голови щодо розгляду звернень громадян;

- веде облік громадян, що побували на прийомі у міського голови, заступників, керуючої справами,  доручень міського голови, заступників, керуючої справами контролює їх виконання;

- забезпечує підготовку та подання міському голові, його заступникам інформації про факти порушення виконавської дисципліни та формального ставлення до розгляду звернень громадян у відділах виконавчого комітету міської ради;

- інформує міського голову, його заступників про стан роботи із зверненнями та з організації особистого прийому громадян у відділах, інших структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради, на підприємствах, в установах і організаціях і подає пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи;

- забезпечує видачу довідок громадянам міста;

- видає до управлінь, відділів, підприємств, організацій та фізичних осіб рішення міської ради та виконавчого комітету;

- вивчає, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи, розробляє методичні матеріали щодо удосконалення організації розгляду звернень та прийому громадян, надає методичну та практичну допомогу в цій роботі на місцях;

- надає консультації про порядок розгляду звернень громадян та видачі довідок;

- готує проекти планів роботи відділу;

- здійснює прийом документів;

- перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

 

  1. Права Відділу

3.1.   Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, що стосуються діяльності Відділу;

3.2.   Здійснювати володіння, користування майном, переданим йому згідно з актом приймання - передачі;

3.3.   Готувати в межах своєї компетенції проекти рішень на засідання виконавчого комітету, на сесії міської ради, а також проекти розпоряджень міського голови, що стосуються здійснення повноважень Відділу;

3.4.   Брати участь в сесійних засіданнях міської ради, її виконавчого комітету, нарадах, інших зібраннях, які проводяться в міській раді, що стосуються діяльності Відділу; 

3.5.   Одержувати від посадових осіб у порядку, встановленому в міській раді, документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань;

3.6.   Брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших органах для сприяння здійсненню покладених на Відділ завдань;

3.7.    Брати участь у розробленні пропозицій щодо підготовки кадрів, що стосуються Відділу.

3.8.   Представляти інтереси в судових інстанціях та інших органах, незалежно від форми власності,  що стосується здійснення повноважень Відділу.

3.9. Вносити на розгляд виконавчого комітету міської ради рішення з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

3.10. Контролювати своєчасне виконання працівниками підрозділів виконавчого комітету надіслані їм на розгляд заяви і скарги громадян відповідно до вимог законодавства.

3.11. Вивчати стан діловодства щодо звернень громадян та здійснювати перевірки організації роботи із зверненнями громадян у підрозділах виконавчого комітету, на підприємствах, в установах, організаціях міста.

3.12. Одержувати від структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств та організацій міста інформації (довідки-пояснення, інші матеріали), що стосуються розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

3.13. Повертати виконавцям недопрацьовані і неправильно оформлені документи з питань розгляду звернень громадян.

3.14. Вносити пропозиції по вдосконаленню організації роботи із зверненнями громадян.

3.15. Вносити пропозиції щодо заохочення або притягнення до відповідальності керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб.

3.16. Надавати пропозиції щодо створення нових документів виконавчого комітету міської ради та внесення змін до них.

3.17. Проходити стажування, навчання, курси підвищення кваліфікації працівниками для здійснення  та покращення роботи Відділу.

 

 

4.      Організація Відділу

4.1.   Загальний Відділ Сквирської міської ради Київської області очолює начальник відділу.

4.2.   Начальник Відділу призначається на посаду та звільняється з посади міським головою, в порядку встановленому чинним законодавством.

4.3.   На посаду начальника відділу призначається особа, яка є громадянином України, має вищу або середню-спеціальну освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» , «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.4.   Не може бути призначена на посаду начальника Відділу особа, щодо якої існують обмеження, передбачені законами України «Про державну службу» та  «Про запобігання корупції».

4.5.   У Відділі працюють головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціалісти І категорії, діловоди        відповідно до Законом України «Про доступ до публічної інформації», Законом України «Про інформацію», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про адміністративні послуги.

4.6.   Відбір кандидатур на ці посади проводиться на конкурсній основі, крім випадків, у яких призначення на посади на підставі актів законодавства може здійснюватися без проведення конкурсу.

 

5.      Відповідальність

5.1.   Начальник та працівники відділу  несуть відповідальність за:

- відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства; 

- виконання рішень Сквирської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Сквирського міського голови;

- стан діловодства;

- дотримання Відділом Конституції України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», Закону України «Про державний земельний кадастр», Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про адміністративні послуги».

         працівники відділу несуть відповідальність за бездіяльність, неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов'язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження.

 

6.      Прикінцеві положення

6.1.   Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до повноважень відділу не допускається.

6.2.   Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.3.   Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством.

6.4.   Реорганізація або ліквідація Відділу здійснюється міською радою відповідно до вимог законодавства України.

 

 

Керуюча  справами                     Н.А.Згардівська

 

 

 

                                                                                         Додаток 2

до рішення сесії міської ради

№     -3-VІІІ від 22 грудня 2020 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Організаційний відділ Сквирської міської ради

1.Загальні положення

1.1. Організаційний відділ Сквирської міської ради (далі – Відділ) є самостійним структурним підрозділом та входить до апарату Сквирської міської ради та її виконавчого комітету, утворюється міською радою, є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим її виконавчому комітету та керуючій справами(секретарю) виконавчого комітету.

1.2. Структура, штат та чисельність працівників відділу визначається міською радою. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються в посадових інструкціях, розроблених начальником відділу та затверджених міським головою.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, що його стосуються, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.4. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Сквирської міської ради.

2. Основні завдання Відділу:

2.1. Організаційне забезпечення діяльності міської ради, її виконавчого комітету, підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів.

2.2. Надання методичної та іншої практичної допомоги в межах компетенції виконавчим органам міської ради, депутатам міської ради, членам виконавчого комітету міської ради, підприємствам, установам та організаціям комунальної власності міста.

2.3. Забезпечення організації діловодства у міській раді та її виконавчому комітеті, виконавчих органах міської ради відповідно до чинного законодавства.

2.4. Забезпечення інформаційного супроводу роботи органів місцевого самоврядування, забезпечення оприлюднення рішень (проектів) органів місцевого самоврядування, розпоряджень міського голови, вивчення громадської думки та співпраця з ЗМІ.

2.5 Здійснення контролю за дотриманням Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування;

2.6 Формування кадрового резерву та робота з ним.

3. Повноваження Відділу:

3.1. Повноваження відділу в сфері організації забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування:

3.1.1. За дорученням міського голови, заступників міського голови, секретаря міської ради готує аналітичні, довідкові та інші необхідні матеріали.

3.1.2. Здійснює в установленому порядку організаційне та методичне забезпечення виборів та референдумів.

3.1.3. Забезпечує у межах своїх повноважень взаємодію Сквирського міського голови, його заступників, депутатів Сквирської міської ради, голів постійних депутатських комісій з Київською  обласною радою та обласною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, трудовими колективами у процесі своєї діяльності.

3.1.4. Готує проєкти рішень про плани роботи Сквирської міської ради та її виконавчого комітету та узгоджує їх відповідно з секретарем міської ради та заступниками міського голови.

3.1.5. Готує проєкти рішень з організаційних питань діяльності Сквирської міської ради та її виконавчого комітету .

3.1.6. За дорученням міського голови, заступників міського голови, секретаря міської ради готує проєкти розпоряджень та доручень міського голови, проекти листів, запитів, тощо.

3.1.7. Надає методичну, консультативну, при необхідності практичну та іншу необхідну допомогу депутатам Сквирської міської ради, членам її виконавчого комітету, комісіям, робочим групам, іншим структурним підрозділам, посадовим та іншим особам, підприємствам, установам та організаціям не залежно від форм власності

3.1.8. Здійснює технічне забезпечення сесії та засідань виконавчого комітету Сквирської міської ради:

– облік явки депутатів на чергову сесію ради та облік членів виконавчого комітету на чергове засідання виконавчого комітету;

– розмноження проектів рішень у відповідній кількості;

-електронне голосування депутатів під час сесії;

– інше.

3.1.9. Здійснює нумерацію прийнятих виконавчим комітетом та Сквирською міською радою рішень, оформлює протоколи засідань сесій та виконкому в одну справу та передає їх для підписання міським головою і подальшого зберігання відповідно секретарю міської ради, заступнику міського голови, керуючій справами.

3.1.10. Здійснює реєстрацію у відповідному журналі прийнятих на засіданнях сесій та виконавчого комітету Сквирської міської ради рішень.

3.1.11. Готує витяги із рішень, прийнятих на засіданнях виконавчого комітету та сесіях міської ради у відповідній кількості (згідно адресатів, вказаних розробниками рішень на погоджувальному листі рішення). Видає їх під особистий підпис виконавцям та працівнику Центру надання адміністративних послуг та реєстраційних дій.

3.1.12. Вивчає і узагальнює організаційну роботу управлінь, відділів, інших структурних підрозділів ради, надає їм необхідну допомогу з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.1.13. Забезпечує облік документів Відділу, контроль виконання, їх зберігання та передачу в установленому порядку до архіву.

3.1.14. Розглядає за дорученням Сквирського міського голови запити народних депутатів України, депутатів Сквирської міської ради, надає методичну та іншу практичну допомогу з питань, що належать до компетенції відділу.

3.1.14. Бере участь у підготовці пропозицій щодо нагородження державними нагородами, президентськими відзнаками, почесними званнями України, відомчими відзнаками та заохоченнями Сквирської міської ради.

3.1.16. Надає методичну допомогу створеним розпорядженням Сквирського міського голови консультативним, дорадчим та іншим допоміжним органам, службам та комісіям у виконанні ними своїх повноважень.

3.1.17. Готує методичні матеріали з питань організаційної роботи в межах своєї компетенції.

3.1.18. Аналізує разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету ради суспільно-політичне становище в місті та подає відповідні пропозиції з цих питань Сквирському міському голові.

3.1.19. Вивчає та аналізує стан контролю виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади. Готує звіти, інформаційні матеріали за результатами проведеної роботи.

3.1.20. У разі розгляду виконавчим комітетом питань, що зачіпають інтереси підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, організаційний відділ повідомляє про це відповідні органи та їх посадових осіб.

3.1.21. Веде звітність з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.1.22. Здійснює інші повноваження, передбачені нормативно-правовими актами та розпорядженнями Сквирського міського голови.

3.2.Повноваження відділу в сфері забезпечення організації діловодства в органах місцевого самоврядування:

3.2.1. Веде діловодство у міській раді та її виконавчому комітеті, виконавчих органах влади. Здійснює реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції. Здійснює реєстрацію заяв і звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації.

3.2.2. Приймає, реєструє і передає за призначенням вхідну кореспонденцію та внутрішню документацію.

3.2.3. Здійснює реєстрацію розпорядчих документів міського голови, забезпечує своєчасне доведення їх до відповідних відділів та управлінь міської ради, підприємств, установ, організацій.

3.2.4. Забезпечує контроль за строками виконання актів вищих державних органів, інших службових документів, що підлягають контролю.

3.2.5. Вживає заходів до скорочення термінів проходження, виконання документів, забезпечує зберігання та оперативний пошук.

3.2.6. Узагальнює, аналізує, інформує про результати проходження та виконання документів.

3.2.7. Розробляє та складає зведену номенклатуру справ.

3.2.8. Забезпечує зберігання документації, якісне оброблення та використання документа, передає їх на державне зберігання у встановленому порядку.

3.2.9. Готує проєкти розпоряджень, доручень міського голови, рішень виконкому з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.2.10. Готує довідки, звіти, інформації з питань діловодства.

3.2.11. Забезпечує організацію особистого прийому громадян міським головою та його заступниками.

3.2.12. Здійснює інші повноваження, передбачені нормативно-правовими актами та розпорядженнями міського голови.

3.3. Повноваження відділу в сфері інформаційного супроводу роботи органів місцевого самоврядування:

3.3.1. Аналізує діяльність політичних партій, громадських організацій, забезпечує з ними взаємодію з метою залучення їх організаційного і громадського потенціалу до рішення соціально-економічних проблем.

3.3.2.Аналізує, узагальнює та прогнозує розвиток ситуації в інформаційному просторі міста.

3.3.3. Забезпечує організацію усебічного висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації, з метою більш повного й упорядкованого задоволення інформаційних потреб мешканців міста. Забезпечує функціонування офіційного веб-сайту Сквирської міської ради.

3.3.4. Забезпечує, шляхом взаємодії з виконавчими органами ради, збір, обробку і передачу інформації з питань політичної і соціально-економічної ситуації у місті.

3.3.5. Забезпечує щоденне, щотижневе і щомісячне інформування керівництва міста про найважливіші події в житті міста.

3.3.6. Забезпечує організаційну підготовку проведення днів інформування населення.

3.3.7. Координує діяльність засобів масової інформації.

3.3.8. Забезпечує підготовку та проведення прес-конференцій, брифінгів, інших інформаційних заходів. Сприяє представникам засобів масової інформації в виконанні своїх професійних обов’язків з метою інформування населення про діяльності органів місцевого самоврядування.

3.3.9. Організовує через засоби масової інформації і сучасні інформаційні технології (веб-сайт) висвітлення найбільш соціально-значимих для міста проблем і подій, проектів рішень та розпоряджень, прийнятих рішень та розпоряджень, регуляторних та нормативно-правових актів відповідно до порядку, встановленому законом.

3.3.10. Забезпечує підготовку прес-релізів про життя міста.

3.3.11. Через організацію системи зустрічей, «круглих столів», нарад і роботу громадської приймальні, забезпечує взаємодію з різними категоріями та об’єднаннями громадян у рамках діючого законодавства.

3.3.12. Співпрацює з громадськими організаціями, надає їм організаційно-методичну допомогу.

3.3.13. Надає депутатам і постійним комісіям ради допомогу в здійсненні їх зв’язків зі ЗМІ.

3.3.14. Готує інформаційно-аналітичні матеріали і виносить пропозиції по формуванню і реалізації внутрішньої політики міському голові, міській раді і виконкому.

3.4. Приймає участь в організації державних свят України та інших міських заходів.

3.5. Відповідно до законодавства України проводить роботу з підготовки та проведення виборів в органи влади.

4. Права Відділу:

4.1. З метою забезпечення виконання своїх функцій відділ має право отримувати в установленому порядку інформацію, документи та інші матеріали від відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, що необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2. У встановленому порядку залучати спеціалістів до розгляду питань, що входять до компетенції відділу.

4.3. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

4.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

5. Керівництво відділу

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови, шляхом переведення або за результатами конкурсу .

5.2. Начальник відділу зобов’язаний забезпечити належне та своєчасне виконання покладених на відділ завдань.

6. Взаємодія з іншими підрозділами

6.1. Відділ у своїй діяльності взаємодіє з відділами, управліннями та іншими виконавчими органами ради, а також з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування.

7. Відповідальність

7.1. Начальник і працівники відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій згідно з законодавством.

Керуюча  справами                     Н.А.Згардівська

 

 

 

 

Додаток 3

до рішення сесії міської ради

№     -3-VІІІ від 22 грудня 2020 року

 

Положення про Відділ з питань юридичного забезпечення ради та діловодства Сквирської міської ради

 

І.       ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Відділ з питань юридичного забезпечення ради та діловодства Сквирської міської ради (надалі – Відділ) є структурним підрозділом Сквирської міської ради. Відділ підконтрольний та підзвітний міській раді, підпорядкований її виконкому та керуючій справами(секретарю) виконавчого комітету.

1.2.   У своїй діяльності відділ керується Конституцією України та законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

З питань організації та методики ведення правової роботи Відділ керується рекомендаціями юридичних служб Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, наказами та рекомендаціями Міністерства юстиції України.

1.3.   Місцезнаходженням Відділу є місцезнаходження виконавчого комітету Сквирської міської ради: Київська область, м. Сквира, вул. Богачевського, 28.

1.4.   Основними завданнями Відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів міською радою та її виконавчими органами, а також посадовими особами під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, роз’яснення чинного законодавства України, захист прав та законних інтересів міського голови, міської ради та її виконавчих органів у судах та інших органах, своєчасне застосування правових норм при здійсненні  своїх повноважень виконавчими органами міської ради та їх посадовими особами.

1.5.   Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян на підставах, у межах та у спосіб, передбачені чинним законодавством України.

1.6.   Міська рада створює умови для роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими й іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань.

 

ІІ.      ОБОВ`ЯЗКИ ВІДДІЛУ

2.1.   Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

-  організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у роботі виконавчих органів ради, захист їх законних інтересів;

-  забезпечує правильне застосування законодавства міською радою та її виконавчими органами, інформує міського голову, секретаря ради, керуючу справами виконавчого комітету про необхідність вжиття заходів щодо зміни, призупинення або скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства;

-  разом з відповідними управліннями, відділами та службами міської ради узагальнює практику застосування законодавства, готує пропозиції щодо вдосконалення його застосування в практичній роботі;

-  перевіряє відповідність чинному законодавству України проектів рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, наказів керівників виконавчих органів міської ради, здійснює правову експертизу нормативно-правових актів, візує їх при наявності віз керівників відповідних виконавчих органів міської ради;

-  здійснює методичне керівництво правовою роботою в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, що належать до сфери його управління, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд міського голови щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності органів, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичного відділу;

-  сприяє разом з відповідними виконавчими органами міської ради комунальним підприємствам у правовому забезпеченні встановлення та стабілізації господарських зв’язків; сприяє правильному застосуванню законодавства про працю, запобіганню безгосподарності, непродуктивним витратам, бере участь у проведенні аналізу причин їх виникнення і підготовці документів про відшкодування збитків; застосовує заходи правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав;

-  представляє у встановленому законодавством порядку інтереси міської ради та її виконавчих органів, а також міського голови в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

-  готує проєкти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в тому числі нормативного характеру;

-  готує пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо вжиття заходів зі зміни чи скасування наказів керівників виконавчих органів міської ради;

-  надає правову допомогу депутатам та постійним комісіям міської ради, посадовим особам виконавчих органів міської ради; за зверненнями депутатів та постійних комісій міської ради , надає правові висновки до проєктів рішень та пропозиції з інших питань, віднесених до компетенції міської ради;

-  організовує і веде позовну роботу міської ради та її виконавчого комітету, дає правову оцінку претензіям, що пред’явлені виконавчим органам ради у зв’язку з порушенням їх майнових прав і законних інтересів;

-  дає правову оцінку проєктам господарських та інших договорів, що укладаються міським головою від імені міської ради та її виконавчих органів;

-  сприяє своєчасному вжиттю заходів за актами прокурорського реагування, рішеннями, постановами і ухвалами судів, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів;

-  проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня правових знань працівників виконавчих органів міської ради, сприяє вивченню чинного законодавства, роз’яснює існуючу практику його застосування, проводить консультації з правових питань;

-  здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з правових питань ;

-  розглядає за дорученням міського голови, його заступників, секретаря ради, керуючої справами виконавчого комітету звернення фізичних та юридичних осіб з питань, що відносяться до компетенції Відділу і вносить пропозиції щодо вирішення порушених питань;

-  здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

2.2.   Відділ забезпечує належний рівень діловодства, дотримання режиму секретності, службової таємниці та обмеження доступу до окремих категорій публічної інформації з питань, які належать до його компетенції.

 

ІІІ.    ПРАВА ВІДДІЛУ

3.1.   Відділ має право:

-  перевіряти дотримання вимог законності управліннями, відділами та іншими виконавчими органами міської ради, посадовими особами місцевого самоврядування;

-  одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань;

-  інформувати міського голову у разі покладання на Відділ виконання роботи, що не відноситься до функцій Відділу чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених завдань з метою вжиття відповідних заходів;

-  залучати відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього завдань;

-  брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради, засіданнях виконавчого комітету міської ради, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою;

-  у разі переслідування працівника Відділу у зв’язку з виконанням обов’язків, передбачених цим Положенням, інформувати відповідне управління юстиції або правоохоронні органи.

3.2.   Пропозиції Відділу щодо приведення у відповідність із законодавством проектів рішень, розпоряджень, інших актів міської ради, її виконавчих органів, міського голови, що суперечать закону, є обов’язковими для розгляду відповідними органами та посадовими особами.

 

IV.    СТРУКТУРА ТА КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

4.1.   Відділ складається з трьох штатних одиниць: начальника відділу, юриста міської ради (головного спеціаліста) та провідного спеціаліста юридичного відділу.

4.2.   Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, відповідно до законодавства України. На посаду начальника Відділу призначається особа – громадянин України, який має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста та стаж роботи за спеціальністю не менше двох років.

4.3.   Начальник відділу безпосередньо підпорядкований міському голові, його заступникам.

4.4.   Начальник Відділу:

-  здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань і здійснення ним своїх функцій;

-  забезпечує виконання підлеглими працівниками доручень міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету;

-  візує проекти розпорядчих актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови, керівників виконавчих органів ради та надає окремі доручення працівникам Відділу щодо візування зазначених розпорядчих актів;

-  представляє інтереси міської ради та її виконавчих органів, міського голови в судах, а також в інших органах при розгляді правових питань або призначає відповідального працівника Відділу;

-  подає від імені та в інтересах міського голови, міської ради та її виконавчих органів позови до відповідного суду;

-  бере участь у засіданнях виконавчого комітету, в нарадах колегіальних органів при обговоренні на них питань, які стосуються практики застосування чинного законодавства, постійно діючих комісіях виконавчого комітету та інших ділянок правової роботи;

-  в межах своєї компетенції дає доручення працівникам Відділу та здійснює контроль за їх виконанням;

-  вносить пропозиції міському голові щодо застосування до працівників Відділу заохочень та заходів дисциплінарного впливу;

-  інформує територіальну громаду міста Сквира про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови та про інші питання, які стосуються діяльності Відділу;

-  організовує роботу по підбору та формуванню кадрового резерву Відділу, здійснює роботу з професійної підготовки, перепідготовки працівників Відділу;

-  здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.5.   На час тривалої відсутності начальника Відділу або неможливості виконання ним своїх обов’язків за відповідним розпорядженням міського голови обов’язки начальника виконує один з працівників відділу.

4.6.   Працівники відділу приймаються на роботу на конкурсних засадах або за іншою процедурою, визначеною чинним законодавством, та звільняються з роботи міським головою.

На посаду головного спеціаліста Відділу призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра і стажем роботи за фахом не менше одного року.

На посаду провідного спеціаліста Відділу призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра і стажем роботи за фахом не менше одного року.

4.7.   Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою за поданням начальника Відділу.

4.8.   В окремих випадках, у разі службової необхідності за дорученням начальника Відділу працівники Відділу виконують повноваження, не передбачені посадовими інструкціями.


V.      ВЗАЄМОДІЯ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ З КЕРІВНИКАМИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ

5.1.   Працівники Відділу здійснюють правове забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради та взаємодіють у своїй роботі з керівниками цих органів.

Порядок взаємодії працівників Відділу, що забезпечують правову роботу відповідного виконавчого органу, визначається посадовими інструкціями цих працівників.

5.2.   Забезпечення правової роботи виконавчих органів здійснюється шляхом закріплення посадової особи Відділу за виконавчим органом міської ради та його структурними підрозділами.

Працівники структурних підрозділів Відділу, які забезпечують правову роботу відповідного виконавчого органу, можуть територіально розміщуватися за місцем знаходження цього виконавчого органу міської ради.

5.3.   Керівники виконавчих органів міської ради здійснюють інформаційне та додаткове матеріально-технічне забезпечення умов праці працівників Відділу, які забезпечують правову роботу відповідного виконавчого органу.


VІ.    ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1.   Працівники відділу несуть відповідальність за бездіяльність, неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов'язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження.

 

VII.   ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1.   Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до правової роботи не допускається.

7.2.   Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

7.3.   Відділ має бланки зі своїми реквізитами.

7.4.   Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством.

7.5.   Реорганізація або ліквідація Відділу здійснюється міською радою відповідно до вимог законодавства України.

 

Керуюча справами виконавчого комітету               Н.А.Згардівська

 

 

 

Додаток 4

до рішення сесії міської ради

№     -3-VІІІ від 22 грудня 2020 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про Фінансово-господарський відділ Сквирської міської ради

 

1.      Загальні положення

1.1. У своїй діяльності міська рада керується такими нормативними документами:

1.1.1. Бюджетним кодексом України від 08.07.2010 р. №2456-VI(із змінами і доповненнями).

1.1.2. Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік.

1.1.3. Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-ХІV (із змінами).

1.1.4. Законом України від 01.06.2010 р.№ 2289-VI «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами).

1.1.5. Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (зі змінами).

1.1.6. Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.1.7. Іншими нормативними документами та наказами Держказначейства.

1.2. Здійснювати бухгалтерський облік по Сквирській міській раді на виконання пункту 4 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», виходячи з таких умов:

1.2.1. організаційно – правова форма господарювання – орган місцевого самоврядування;

1.2.2. вид діяльності згідно із КВЕД: 84.11. – Державне управління загального характеру.

1.2.3. джерело фінансування – відповідно до кошторисних призначень загального та спеціального фондів міського бюджету.

1.3. Бухгалтерський облік виконання кошторису видатків здійснюється міською радою за меморіально-ордерною формою, відповідно до правил установлених Держказначейством.

1.4. Бухгалтерський облік в установі здійснюється фінансово-господарським відділом міської ради, який очолює начальник відділу – головний бухгалтер. Права та обов'язки начальника відділу визначаються Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», цим Положенням і затвердженою посадовою інструкцією.

1.5. Цим Положенням начальник фінансово-господарського відділу міської ради наділяється правом другого підпису, який він ставить на первинних облікових документах, реєстрах бухгалтерського обліку та відповідних звітах.

1.6. Головним звітним періодом є календарний рік. Проміжні облікові періоди визначаються кварталами, місяцями. Звітність за такими періодами складається наростаючим підсумком із початку звітного року у складі балансу та звіту про виконання кошторису доходів і видатків.

1.7. Класифікацію витрат проводити згідно з Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 р. №333. Використання коштів загального та спеціального фондів проводити згідно з кошторисом доходів та видатків, планами використання, місячними планами асигнувань.

1.8.   У міській раді застосовуються форми та системи оплати праці відповідно до умов, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури і умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), наказом Мінсоцпраці «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 02.10.1996 р.№77 (зі змінами) та Положення про преміювання працівників Сквирської міської ради, яке є складовою Колективного договору між апаратом ради та трудовим колективом. За період щорічної відпустки заробітна плата працівникам виплачується згідно з діючим законодавством.

2. Методологія обліку

2.1. Загальні принципи обліку.

Міська рада веде облік виконання кошторису.

У межах своєї основної діяльності міська рада фінансується з місцевого бюджету. Бухгалтерський облік виконання кошторису здійснюється установою в розрізі джерел фінансування. Міська рада застосовує форми та системи оплати праці відповідно до чинного законодавства та умов, передбачених Колективним договором. Діяльність установи за всіма джерелами фінансування (загальний та спеціальний фонд кошторису) відображається на єдиному балансі. Усі меморіальні ордери підлягають реєстрації у Головній книзі. Облік у Головній книзі ведеться по субрахунках.

2.2. Кошти міської ради обліковуються на реєстраційних рахунках, відкритих в Управлінні державної казначейської служби у Сквирському районі. Нумерація платіжних документів провадиться окремо по кожному реєстраційному рахунку (щодо кожного джерела фінансування). Для відображення в обліку операцій з надходження на рахунок міської ради асигнувань та здійснення видатків загального фонду бюджету застосовується меморіальний ордер № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України за формою № 381 (бюджет) (затверджена Наказом №68 від 27.07.2000р зі змінами).

2.3. Відрядження та облік розрахунків з підзвітними особами.

Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться згідно з Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998р. № 59 (зі змінами).

Міська рада при направленні працівника у відрядження зобов'язана забезпечити його грошовими коштами (авансом) у межах сум, необхідних для оплати проїзду, наймання житлового приміщення, добових у розмірах, що відповідають нормам, установленим постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів». Нумерація документів (звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт) здійснюється наскрізне за всіма джерелами фінансування. Рух підзвітних сум відображається в меморіальному ордері №8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами» форми №386 (бюджет) (затверджена Наказом № 68) позиційним способом.

2.4. Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами.

Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами ведеться в розрізі рахунків-фактур, накладних, договорів. Попередня оплата здійснюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 р. №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (із змінами). Меморіальні ордери № 4 «Накопичувальна відомість з розрахунків з іншими дебіторами» за формою № 408 (бюджет) та № 6 «Накопичувальна відомість з розрахунків з іншими кредиторами» ф. №409 (бюджет) формуються щодо кожного джерела фінансування окремо.

Списання заборгованості зі строком позовної давності, що минув, провадити згідно з наказом Держказначейства від 02.04.2014 р. № 372 «Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ».

2.5. Облік зобов’язань установи.

Облік зобов’язань міської ради, що виникають протягом звичайної її діяльності, тобто під час виконання кошторису, і погашення яких очікується впродовж поточного бюджетного року, ведеться на субрахунках класу 6 «Поточні зобов’язання». Сквирська міська рада перебуває на казначейському обслуговуванні та здійснює реєстрацію зобов’язань в органах Держказначейства відповідно до Наказу Держказначейства від 02.02.2012 р. № 309 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби». При реєстрації в органах Держказначейства зобов’язань застосовується єдиний порядок подання документів, взятих зобов’язань в поточному році. А саме: спочатку для реєстрації зобов’язань подається реєстр зобов’язань із підтвердними документами, а потім для реєстрації фінансових зобов’язань – реєстр фінансових зобов’язань разом з оригіналами документів або їх копіями, засвідченими в установленому порядку, що підтверджують факт узяття зобов’язань та фінансових зобов’язань. Згідно з ст. 49 Бюджетного кодексу платежі здійснюються після отримання товарів, робіт та послуг. Підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій є первинні документи, які містять відомості про господарську операцію та підтверджують факт її здійснення (акти виконаних робіт, звіти про результати здійснення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти, накладні, товарно-транспортні накладні та рахунки до них, рахунки-фактури тощо). Посадові особи фінансово-господарського відділу міської ради відображають в бухгалтерському обліку господарські операції в тому звітному періоді, у якому були отримані відповідні первинні документи, що підтверджують фактичне здійснення таких операцій.

2.6. Облік матеріальних запасів та малоцінних швидкозношуваних предметів.

До запасів міської ради належать оборотні матеріальні активи, витрачання яких планується здійснити протягом року. До малоцінних швидкозношуваних предметів належать предмети, термін корисної експлуатації яких становить менше року і вартість яких за одиницю (комплект) не перевищує 6000,00 грн. (без урахування податку на додану вартість). Аналітичний облік запасів, придбаних за рахунок коштів загального фонду кошторису ведеться за формами регістрів аналітичного обліку запасів, затверджених Наказом Держказначейства від 18.12.2000 р. №130. У бухгалтерії облік запасів міської ради ведеться в кількісному та сумарному вимірі за найменуваннями запасів. Номенклатурний номер запасам не присвоюється. При передачі в експлуатацію малоцінні та швидкозношувані предмети списуються з бухгалтерського обліку відразу на зменшення фонду в малоцінних та швидкозношуваних предметах на підставі документів, що підтверджують їх використання: роздавальних відомостей, актів використання предметів при проведеному ремонті, актів на списання цінностей, тощо. Вартість предметів, виготовлених із пластмаси, картону і паперу при передачі в експлуатацію списується на видатки установи. Відпуск запасів для використання або у зв'язку з іншим вибуттям провадиться за балансовою вартістю.

2.7. Списання паливно-мастильних матеріалів за подорожніми листами проводиться згідно з нормами, установленими Нормами витрачання палива та мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затвердженими наказом Мінтрансу України від 10.02.1998 р. № 43 (зі змінами).

Установлена базова лінійна норма витрат  палива:

на автомобіль ВАЗ – 21070 – 8,8 літрів на 100 км.

на автомобіль Део-Ланос – 9,5 літрів на 100 км.

У меморіальному ордері №13 «Накопичувальна відомість витрачання матеріалів» форми №396 (бюджет) відображаються витрачання матеріалів (крім продуктів харчування), а в меморіальному ордері №10 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів» форми №439 (бюджет) вибуття та переміщення малоцінних швидкозношуваних предметів.

2.8. Облік основних засобів та інших необоротних активів

До основних засобів належать матеріальні активи, що використовуються міською радою багато разів і безперервно у процесі виконання нею основних функцій, надання послуг, очікуваний строк корисної експлуатації яких становить понад один рік і вартості яких без податку на додану вартість та інших платежів перевищує 6000,00 грн. за одиницю (комплект).Матеріальні активи, які були віднесені до складу основних засобів до дати набрання чинності НП(С)БО 121 «Основні засоби», обліковувати як основні засоби до їх вибуття (списання) з обліку міської ради. Проводити нарахування амортизації (зносу) на основні засоби за прямолінійним методом на систематичній основі ляхом її нарахування на дату балансу (щоквартально) діленням річної суми амортизації на 4. Для визначення строків корисного використання груп основних засобів приймати Типові строки корисного використання груп основних засобів, які визначені в НП(С)та в додатку 1 до Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11 з урахуванням строків корисного використання основних засобів, нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання та введений в експлуатацію. Основні засоби відображаються в бухгалтерському обліку за первісною вартістю, тобто за фактичними витратами на їх придбання, спорудження і виготовлення, без податку на додану вартість, що відноситься на витрати установи, а об'єкти, які зазнали переоцінки - за відновною вартістю. Не збільшують вартість придбаних необоротних активів, а відносять на фактичні витрати установи:

-витрати на наймання транспорту для перевезення необоротних активів.

-податки, збори, інші послуги та інші витрати, що сплачуються під час придбання необоротних активів.

-витрати на поточний та капітальний ремонт необоротних активів.

При проведенні ремонту необоротних активів у випадках, не пов'язаних із дообладнанням, реконструкцією, модернізацією, що спричинив заміну запасних частин, їх вартість не відноситься на збільшення вартості необоротних активів, а відноситься на витрати установи. Облік необоротних активів ведеться у повних гривнях без копійок. Сума копійок під час придбання необоротних активів списується на витрати установи. Для організації обліку та забезпечення контролю за збереженням необоротних активів кожному об'єкту (крім білизни, постільних речей, взуття, одягу, малоцінних необоротних матеріальних активів, бібліотечних фондів) присвоюється дев’ятизначний інвентарний номер. Присвоєні об'єктам необоротних активів інвентарні та номенклатурні номери зберігаються за ними на весь період їх перебування в установі. Номери об'єктів, що вибули чи ліквідовані, не присвоюються іншим об'єктам, що надійшли протягом трьох років. Аналітичний облік основних засобів ведеться на інвентарних картках обліку основних засобів у бюджетних установах за формою № 03-6 (бюджет), затвердженою спільним Наказом Держказначейства та Держкомстату від 02.12.1997 р. № 125/70 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів, та Інструкція з їх складання». За місцем зберігання всі необоротні активи перебувають на відповідальному зберіганні у матеріально відповідальних осіб. Дані обліку об'єктів необоротних активів у матеріально відповідальних осіб мають відповідати даним обліку у бухгалтерії ради. У меморіальному ордері № 9 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів» форми № 438 (бюджет) (затверджена Наказом №68) відображаються вибуття і переміщення необоротних активів. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, шляхом їх зіставляння з фактичною наявністю майна, проводиться інвентаризація необоротних активів перед складанням річної фінансової звітності. Терміни обов’язкового проведення інвентаризації встановлюються згідно з Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінетом Міністрів України від 28.02.2000 р. №419 та прийнятим розпорядженням міського голови 1 раз на рік. Для визначення непридатності матеріальних цінностей та встановлення неможливості чи неефективності проведення їх відновного ремонту, а також для оформлення необхідної документації на списання цих цінностей створена розпорядженням  голови міської ради постійно - діюча комісія.

2.9.  Облік власного капіталу.

Для обліку фондів і визначення результатів виконання кошторисів міської ради за поточний рік застосовується рахунок бухгалтерського обліку класу 5 «Капітал та фінансовий результат»:

511 «Внесений капітал розпорядників бюджетних коштів»;

551 «Фінансовий результат розпорядників бюджетних коштів виконання»;

Наприкінці бюджетного року всі проведені видатки заключними оборотами списуються на результат виконання кошторису за звітний період.

3. Документообіг установи

3.1. Облік первинних документів в облікових регістрах має провадитися не пізніше, ніж на наступний день після надходження. Первинні документи на матеріальні цінності, що надійшли або списані, акти приймання робіт, тощо має бути передано до фінансово-господарського відділу міської ради не пізніше наступного дня після їх надходження до міської ради. Усі первинні документи, що надходять до фінансово-господарського відділу міської ради, мають перевірятися на відповідність форми і повноти змісту. Первинні документи, оформлені неналежним чином, не підлягають прийняттю до обліку і мають бути повернені контрагенту протягом двох днів.

3.2. Меморіальні ордери – накопичувальні відомості повинні формуватися не пізніше 3-го числа місяця, що настає за звітним. Обороти у Головній книзі мають формуватися не пізніше 5-го числа місяця, що настає за звітним.

3.3. З метою впорядкованості руху та своєчасного отримання, для записів у бухгалтерському обліку, первинних документів затверджено графік документообігу Сквирської міської ради (додаток 2). Посадові особи, які оформляють первинні документи, тобто є відповідальними за складання та обробку документів, необхідно дотримуватись порядку їх заповнення, а також проставляти на первинних документах, що відображаються в обліку, відмітку про їх обробку. У разі несвоєчасного складання первинних документів, недостовірного відображення в них даних чи оформлення з порушенням законодавчих та нормативних вимог працівники притягуються до відповідальності згідно із законодавством України.

4. Зберігання документів

4.1. Первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерські звіти і баланси зберігаються у фінансово-господарському відділі міської ради.

4.2. Річний бухгалтерський звіт, штатні розписи та зміни до них, кошториси доходів і видатків, зміни до них підлягають обов'язковій передачі до архівного відділу Сквирської районної державної адміністрації.

4.3. Бланки суворої звітності повинні зберігатися у сейфі, що забезпечують їх схоронність.

4.4. Термін зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів і балансів та документів, що утворюються в діяльності органів місцевого самоврядування, визначається згідно з номенклатурою справ Сквирської міської ради, затвердженою міською радою на відповідний період.

 

Керуюча справами виконавчого комітету               Н.А.Згардівська

 

                                                                                       Додаток 1

                                                         до Положення про Фінансово-господарський

                                 відділ Сквирської міської ради

 

Графік

документообігу фінансово-господарського відділу Сквирської міської ради

№ з/п

Назва документу

Посада особи, відповідальної за складання і надання документів, в т.ч. контролюючим органам

Строк надання у відділ обліку та звітності

1

2

3

4

1

Табель обліку використання робочого часу

Провідний спеціаліст фінансово-господарського відділу

Щомісячно 25-го числа

2

Накладна, акт приймання-передачі матеріальних цінностей

Начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер, спеціалісти відділу

Наступний робочий день після отримання матеріальних цінностей

3

Акт на списання матеріальних цінностей

Голова комісії по списанню матеріальних цінностей, начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер, спеціалісти відділу

Останній день місяця, у якому цінності виведені з експлуатації

4

Акт виконання робіт по договорам

Виконавець робіт, начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер

Наступний робочий день після підписання акту, але не пізніше трьох днів з дня закінчення виконання робіт

5

Розпорядження голови міської ради з особового складу (про прийняття на роботу, переміщення за посадою, переведення на іншу роботу, сумісництво, звільнення; підвищення рангу; заохочення (нагородження, преміювання), оплату праці, нарахування різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги, відпусток щодо догляду за дитиною, відпусток за власний рахунок

Начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер, спеціалісти відділу

У день реєстрації розпорядження

6

Розпорядження голови міської ради з кадрових питань (про стягнення, надання щорічних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням, про відрядження працівників у межах України)

Начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер, спеціалісти відділу

У день реєстрації розпорядження

7

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження, або підзвіт

Підзвітна особа

Наступні 3 робочих дні після використання коштів

8

Подорожній лист службового легкового автомобіля

Водій, відповідальний за автомобіль

Наступний робочий день

9

Листки тимчасової непрацездатності, протоколи комісії із соціального страхування

Голова комісії із соціального страхування

Наступний робочий день

10

Заява на відповідальне зберігання особистих речей

Відповідальна особа

Наступний робочий день

 

         Керуюча справами виконавчого комітету                 Н.А.Згардівська

 

                                                                                             Додаток 2

                                                         до Положення про Фінансово-

                                               господарський відділ Сквирської міської ради

 

Строки корисного використання основних засобів

 

N
з/п

Назва субрахунку

Назва підгрупи

Строк корисного використання, років

1

Будинки та споруди

Будинки виробничо-господарського призначення (підгрупа 1):
з плівкових матеріалів, збірно-розбірні, пересувні, кіоски, ларьки, альтанки тощо

10

дерев'яні, каркасні і щитові, контейнерні, дерево-металеві, каркасно-обшивні і панельні, глинобитні, сирцеві, саманові та інші аналогічні

20

без каркасів зі стінами полегшеної кам'яної кладки, залізобетонними, цегляними і дерев'яними колонами та стовпами, із залізобетонними, дерев'яними та іншими перекриттями; дерев'яні з брущатими або зробленими з колод рубаними стінами

25

із залізобетонними і металевими каркасами, зі стінами з кам'яних матеріалів, великих блоків і панелей, із залізобетонними, металевими, іншими довговічними покриттями та інші некласифіковані

50

Будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання (підгрупа 2): 
каркасно-комишитові та інші полегшені

15

сирцеві, збірно-щитові, каркасно-засипні, глинобитні, саманові

20

інші некласифіковані

50

Водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам'ятники, загорожі парків, скверів і загальних садів тощо (підгрупа 3)

20

Лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача (підгрупа 4)

20

Гідротехнічні споруди, у тому числі канали, дамби, водозахисні об'єкти, колекторно-дренажні мережі, водомірні пости та інші споруди (підгрупа 5):
греблі бетонні, залізобетонні, кам'яні, земляні, тунелі, водоскиди і водоприймачі, акведуки, лотки, дюкери і водопровідні споруди, рибопропускні і рибозахисні споруди, напірні трубопроводи

50

берегоукріплювальні та берегозахисні споруди залізобетонні, бетонні, кам'яні

40

гідротехнічні споруди дерев'яні

10

водосховища при земляних дамбах

50

водоскиди і водовипуски при ставках:
бетонні та залізобетонні

40

дерев'яні

10

гідротехнічні споруди на каналах (шлюзи-регулятори, мости-відводи, дюкери, у тому числі стальні, акведуки, водоскиди кам'яні, бетонні і залізобетонні та інше)

40

зрошувальна і осушувальна мережа:
канали земляні без облицювання, канали, облицьовані каменем, бетоном, залізобетоном; водозбірно-скидна мережа із відкритих земляних каналів; колекторно-дренажні земляні канали без кріплення

40

закрита колекторно-дренажна мережа:
канали із азбестоцементних труб

40

канали із гончарних труб

50

канали із пластмасових труб

20

водомірні пости

10

2

Машини та обладнання

Вимірювальні прилади, регулюючі прилади і пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання (підгрупи 3 - 8)

10

Робочі машини та обладнання (підгрупа 2)

15

Силові машини та обладнання (підгрупа 1)

10

3

Транспортні засоби

Рухомий склад залізничного, повітряного та іншого транспорту (підгрупи 1 — 2)

20

Корпуси та причепи автомобілів (підгрупа 1)

10

Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згорання об'ємом циліндра (підгрупа 1):
до 2500 см куб.

7

більше 2500 см куб. та інші

10

Автомобілі вантажні (підгрупа 1): 
вантажопідйомністю до 5 т

7

вантажопідйомністю від 5 т до 20 т

7

вантажопідйомністю більше 20 т та інші

7

Автобуси з двигуном внутрішнього згорання об'ємом циліндра (підгрупа 1):
до 2800 см куб.

7

понад 2800 см куб. та інші

10

Усі види гужового, виробничого та спортивного транспорту (підгрупи 3 — 5)

5

4

Інструменти, прилади та інвентар

Інструменти (підгрупа 1)

5

Виробничий та господарський інвентар (підгрупи 2 - 3)

10

5

Робочі і продуктивні тварини

Тварини зоопарків та подібних установ, службові собаки (підгрупи 3, 4)

5

Робоча, продуктивна та інша худоба (підгрупи 1, 2)

7

6

Багаторічні насадження

Культури ягідні (суниця)

3

Культури ягідні (крім суниці), плодові, овочеві

10

Культури ефіроолійні, лікарські

10

Насадження штучні ботанічних садів та інших науково-дослідних установ і навчальних закладів для науково-дослідних цілей

20

Насадження озеленювальні та декоративні

25

Захисні та інші лісні насадження

50

Інші довгострокові біологічні активи, не класифіковані

20

7

Інші основні засоби

Інші основні засоби

10

8

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

20

 

 Керуюча справами виконавчого комітету               Н.А.Згардівська

 

 

                                                                                  Додаток 3

                                                         до Положення про Фінансово-господарський

                                 відділ Сквирської міської ради

 

 

Строки корисного використання нематеріальних активів

 

N
з/п

Назва субрахунку

Назва підгрупи

Строк корисного використання, років

1

Авторські та суміжні з ними права

Авторське право та суміжні з ним права: право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо

Відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки

2

Інші нематеріальні активи

Права користування природними ресурсами: право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо

Відповідно до правовстановлюючого документа

Права користування майном: право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо

Відповідно до правовстановлюючого документа

Права на знаки для товарів і послуг: товарні знаки, торгові марки, фірмові найменування тощо

Відповідно до правовстановлюючого документа

Права на об'єкти промислової власності: право на винаходи, розробки, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, захист від недобросовісної конкуренції тощо

Відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 5 років

Інші нематеріальні активи: право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо

Відповідно до правовстановлюючого документа

                                     Міський голова                      В.П.Левіцька

 

                                                                                    Додаток 4

                                                         до Положення про Фінансово-господарський

                                 відділ Сквирської міської ради

 

Робочий план рахунків бухгалтерського обліку Сквирської міської ради

 

Розділ 1.Балансові рахунки

Клас1.Нефінансові активи

10

Основні засоби

 

 

1011

Земельні ділянки

 

 

1013

Будівлі споруди та передавальні пристрої

 

 

1014

Машини та обладнання

 

 

1015

Транспортні засоби

 

 

1016

Інструменти, прилади, інвентар

 

 

1018

Інші основні засоби

11

Інші необоротні матеріальні активи

 

111

Інші необоротні матеріальні активи розпорядників бюджетних коштів

 

 

1113

Малоцінні необоротні матеріальні активи

 

 

1114

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

12

Нематеріальні активи

 

121

Нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів

 

 

1211

Авторське та суміжні з ним права

 

 

1214

Права користування майном

 

 

1216

Інші нематеріальні активи

14

Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи

 

141

Капітальні інвестиції розпорядників бюджетних коштів

 

 

1311

Капітальні інвестиції в основні засоби

 

 

1312

Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи

 

 

1313

Капітальні інвестиції в нематеріальні активи

14

Знос(амортизація) необоротних активів

 

141

Знос(амортизація ) необоротних активів розпорядників бюджетних коштів

 

 

1411

Знос основних засобів

 

 

1412

Знос інших необоротних матеріальних активів

20

Виробничі запаси

 

151

Виробничі запаси розпорядників бюджетних коштів

 

 

1511

Продукти харчування

 

 

1513

Будівельні матеріали

 

 

1514

Паливно-мастильні матеріали

 

 

1515

Запасні частини

 

 

1516

Тара

 

 

1518

Інші виробничі запаси

18

Інші нефінансові активи

 

181

Інші нефінансові активи розпорядників бюджетних коштів

 

 

1812

Малоцінні та швидкозношувані предмети

 

 

1815

Активи для розподілу , передачі, продажу

 

 

1816

Інші нефінансові активи

Клас 2. Фінансові  активи

21

Поточна дебіторська заборгованість

 

211

Поточна дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів

 

 

2110

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

 

 

2111

Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги

 

 

2113

Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги

 

 

2114

Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування

 

 

2115

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

 

 

2116

Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами

 

 

2117

Інша поточна дебіторська заборгованість

22

Готівкові кошти та їх еквіваленти

 

221

Готівкові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів

 

 

2211

Готівка у національній валюті

 

 

2213

Грошові документи у національній валюті

23

Грошові кошти на рахунках

 

231

Грошові кошти на рахунках розпорядників бюджетних коштів

 

 

2311

Поточні рахунки в банку

 

 

2312

Інші поточні рахунки в банку

 

 

2313

Реєстраційні рахунки

 

 

2314

Інші рахунки в Казначействі

29

Витрати майбутніх періодів

 

291

Витрати майбутніх періодів  розпорядників бюджетних коштів

 

 

2911

Витрати майбутніх періодів  розпорядників бюджетних коштів

Клас.5 Капітал та фінансовий результат

51

Внесений капітал

 

5111

Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів

43

Цільове фінансування

 

541

Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів

 

 

5411

Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів

55

Фінансовий результат

 

551

Фінансовий результат розпорядників бюджетних коштів

 

 

5511

Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду

 

 

5512

Накопичені фінансові результати виконання кошторису

62

Розрахунки за товари, роботи та послуги

 

621

Розрахунки за товари, роботи та послуги розпорядників

 бюджетних коштів

 

 

6211

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

 

 

6212

Розрахунки із замовниками за роботи і послуги

 

 

6214

Розрахунки за одержаними авансами

63

Розрахунки за податками і зборами

 

631

Розрахунки за податками і зборами розпорядників бюджетних коштів

 

 

6311

Розрахунки  з бюджетом за податками і зборами

 

 

6312

Інші розрахунки з бюджетом

 

 

6313

Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування

64

Інші поточні зобов’язання

 

641

Інші поточні зобов’язання розпорядників бюджетних коштів

 

 

6413

Розрахунки за депозитними сумами

 

 

6416

Розрахунки за страхуванням

65

Розрахунки з оплати праці

 

651

Розрахунки з оплати праці розпорядників бюджетних коштів

 

 

6511

Розрахунки із заробітної плати

 

 

6515

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування

 

 

6516

Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських  профспілкових внесків

 

 

6518

Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання

69

Доходи майбутніх періодів

 

691

Доходи майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів

 

 

6911

Доходи майбутніх періодів

Клас7. Доходи

70

Доходи за бюджетними асигнуваннями

 

701

Бюджетні асигнування розпорядників бюджетних коштів

 

 

7011

Бюджетні асигнування

71

Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)

 

711

Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) розпорядників бюджетних коштів

 

 

7111

Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)

72

Доходи від продажу активів

 

721

Доходи від  продажу активів розпорядників бюджетних коштів

 

 

7211

Доходи від реалізації активів

Клас 8. Витрати

80

Витрати на виконання бюджетних програм

 

801

Витрати розпорядників бюджетних коштів на виконання бюджетних програм

 

 

8011

Витрати на оплату праці

 

 

8012

Відрахування на соціальні заходи

 

 

8013

Матеріальні витрати

 

 

8014

Амортизація

82

Витрати з продажу активів

 

821

Витрати розпорядників бюджетних коштів з продажу активів

 

 

8211

Собівартість проданих активів

 

 

8212

Витрати пов’язані з реалізацією майна

84

Інші витрати за необмінними операціями

 

841

Інші витрати за необмінними операціями розпорядників бюджетних коштів

 

 

8411

Інші витрати за необмінними операціями

85

Витрати за необмінними операціями

 

851

Витрати за необмінними операціями розпорядників бюджетних коштів

 

 

8511

Витрати за необмінними операціями

Розділ 2. Позабалансові рахунки

Клас 0.Позабалансові рахунки розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів

01

Орендовані основні засоби та нематеріальні активи

 

011

Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів

 

013

Орендовані нематеріальні активи  розпорядників бюджетних коштів

02

Активи на відповідальному зберіганні

 

021

Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів

04

Непередбачені активи

 

041

Непередбачені активи

 

043

Тимчасово передані активи

05

Непередбачені зобов’язання, гарантії та забезпечені дані

 

051

Гарантії та зобов’язання надані розпорядникам бюджетних коштів

 

053

Непередбачені зобов’язання розпорядників бюджетних коштів

07

Списані активи

 

071

Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів

 

073

Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів

08

Бланки документів суворої звітності

 

081

Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів

         

Керуюча справами виконавчого комітету               Н.А.Згардівська

 

 

Додаток № 5
до проєкту  рішення сесії
Сквирської міської ради VIII скликання
від 22.12.2020р. №

ПОЛОЖЕННЯ
про Відділ економічно-інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку Сквирської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Відділ економічно інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку Сквирської міської ради (надалі – Відділ) є виконавчим органом Сквирської міської ради, утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкованим її виконавчому комітету, заступнику міського голови

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами, актами органів місцевого самоврядування, розпорядженнями міського голови.

1.3. Структура, штат та чисельність Відділу визначається рішенням міської ради. Працівників Відділу призначає на посади міський голова. Начальник відділу та працівники Відділу свої функціональні обов’язки здійснюють згідно з цим Положенням та посадовими інструкціями, розробленими начальником Відділу та затвердженими заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Кваліфікаційні вимоги до освіти та досвіду роботи працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1 У сфері економіки:

1) Здійснення аналізу стану і тенденції економічного і соціального розвитку міста, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань;

2) Розроблення програм економічного і соціального розвитку міста та пропозицій до проекту програми соціально-економічного розвитку до обласної державної адміністрації;

3) Розробляє пропозиції до проектів місцевого бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку міста;

4) Підготовка пропозицій з питань ефективного використання фінансових, кредитних і валютних ресурсів;

5) Участь у складанні необхідних для роботи балансів (фінансових, грошових доходів і витрат населення, ринку праці та розвитку трудових ресурсів, попиту і пропонування на основні види паливно-енергетичних ресурсів, промислової продукції та продовольства);

6) Участь у межах компетенції в підготовці пропозицій щодо забезпечення реалізації  державної цінової політики та вдосконалення порядку регулювання цін;

7) Сприяння створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території міста, надає  консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності;

8) Участь у реалізації державної зовнішньоекономічної політики;

9) Забезпечення захисту економічних прав і законних інтересів суб’єктів господарювання;

10) Аналізує стан здійснення державної регуляторної діяльності та виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, відповідно до вимог здійснення державної регуляторної політики забезпечує дотримання процедури підготовки та прийняття регуляторних актів;

11) Організація участі підприємств, установ та організацій у виставково-ярмаркових заходах;

12) Аналіз стану та участь в розроблення пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку побутових послуг і створення їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побуту;

13) проводить, разом з іншими уповноваженими підрозділами, аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємств, які є власністю територіальної громади міста;

14) Бере участь в ефективному управлінні майном комунальної власності територіальної громади міста;

15) Бере участь у межах компетенції у приватизації та відчуженні майна комунальної власності територіальної громади міста, на виконання рішень відповідних органів місцевого самоврядування;

16) Готує пропозиції з питань розміщення на території міста нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об’єктів виробничого і невиробничого призначення, які належать до комунального управління;

17) Готує пропозиції щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ і організацій на розвиток житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, побутового, торговельного та інших видів обслуговування населення;

18) Бере участь у розробленні пропозицій щодо проведення адміністративної реформи та реформи адміністративно-територіального устрою;

19) Розробляє пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки (перепідготовки) кадрів (спеціалістів) у сфері економіки та управління;

20) Здійснює діяльність в рекламній сфері, у сфері залучення замовника у створенні і розвитку інженерно–транспортної та соціальної інфраструктури м. Сквира.

2.2. В сфері інвестицій:

1) Забезпечення впровадження державної, регіональної, місцевої політики у сфері інвестиційної, інноваційної діяльності та державно-приватного партнерства.

2) Реалізація державної, регіональної, місцевої політики у сфері євро інтеграції та об’єднання громад.

3) Підготовка Стратегії розвитку громади, програми соціально-економічного розвитку, інших програм, а також надання відповідних висновків та подання їх на розгляд.

4) Підготовка прогнозних показників та пропозицій щодо економічного і соціального розвитку міста.

5) Визначення основних напрямків інвестиційної політики в місті, розроблення заходів, спрямованих на залучення внутрішніх та іноземних інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу, забезпечення їх впровадження.

6) Формування бази міських проектів, які потребують залучення інвестицій, підготовка та розповсюдження презентаційних матеріалів щодо інвестиційного потенціалу міста.

7) Здійснення пошуку та інформування потенційних інвесторів, у тому числі зарубіжних, щодо інвестиційних містобудівних проектів, інших міських проектів, що потребують залучення інвестицій.

8) Забезпечення супроводу інвестиційних проектів.

9) Сприяння здійсненню інвестиційної та інноваційної діяльності суб’єктами господарювання на території міста.

10) Участь у формуванні переліку інвестиційних об’єктів комунальної власності, право на реалізацію проектів по яких набувається шляхом проведення конкурсу.

11) Надання пропозицій до проектів регіональних і міжрегіональних програм з метою залучення зовнішніх ресурсів на нагальні потреби територіальної громади міста.

12) Участь у розробці та реалізації програм зайнятості населення.

13) Підготовка угод про пайову участь суб’єктів господарювання в розвитку інженерно – транспортних комунікацій, соціальної інфраструктури та благоустрою.

14) Сприяння налагодженню міжнародних зв’язків міської ради в галузі інвестиційної діяльності, пропаганда інвестиційної привабливості міста, цільовий пошук та встановлення контактів з потенційними інвесторами, представниками зовнішніх джерел фінансування.

15) Моніторинг звернень інвесторів до міської ради та менеджменту здійснення інвестиційної діяльності.

16) Здійснення заходів щодо забезпечення встановлення тарифів відповідно до законодавства в межах повноважень відділу.

17) Бере участь у формуванні переліку об’єктів капітального будівництва, які потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів; розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в місті, у тому числі готує та подає пропозиції щодо інвестиційних проектів найважливіших будов виробничого призначення, природоохоронних об’єктів та об’єктів соціальної сфери;

18) Бере участь у формуванні переліку об’єктів капітального будівництва, які потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів; розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в місті, у тому числі готує та подає пропозиції щодо інвестиційних найважливіших будов виробничого призначення, природоохоронних об’єктів та об’єктів соціальної сфери.

2.3 У сфері агропромислового розвитку:

1) забезпечення реалізації державної аграрної політики, розроблення та виконання інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва Сквирської міської ради;

2) участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку агропромислового ринку і сільських територій Сквирської міської ради;

3) організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення,  охорони праці та техніки безпеки;

4) участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу;

5) забезпечення дотримання працівниками відділу законодавства України з питань служби в органах місцевого самоврядування та запобігання корупції.

 

3. Права відділу

3.1. З метою забезпечення виконання своїх функцій Відділ має право отримувати в установленому порядку інформацію, документи та інші матеріали, що необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.2. У встановленому порядку залучати спеціалістів до розгляду питань, що входять до компетенції відділу.

3.3. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

3.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

3.5. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.6. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою).

3.7. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу.

3.8. Користуватися в установленому законодавством порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

4.2. Начальник відділу зобов’язаний забезпечити належне та своєчасне виконання покладених на відділ завдань.

4.3. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

4.4. Подає на затвердження Положення про відділ;

4.5. Затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4.6. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи міської ради;

4.7. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

4.8. Звітує про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

4.9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

4.10. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами міської ради, іншими територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва міської ради;

4.11. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

4.12. Подає на затвердження  проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

4.13. Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису відділу, доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами;

4.14. Здійснює добір кадрів;

4.15. Призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством, присвоює їм ранги, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

4.16. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

4.17. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

4.18. Забезпечує дотримання законодавства України з питань служби в органах місцевого самоврядування та запобігання та протидії корупції;

4.19. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

5. Взаємодія з іншими підрозділами

5.1. Відділ у своїй діяльності взаємодіє з відділами, управліннями та іншими виконавчими органами ради, а також з підприємствами, установами та організаціями  незалежно від форми власності та підпорядкування.

6. Відповідальність

6.1. Начальник і працівники відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій згідно з законодавством.

                  Керуюча справами                                   Н.А.Згардівська

 

 

 Додаток № 6
 до проєкту  рішення  №  сесії
Сквирської міської ради

VIII скликання від 22.12.2020 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ з питань земельних ресурсів, кадастру

та архітектури

1.Загальні положення

1.1. Відділ земельних відносин, архітектури та містобудування (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату виконавчого комітету Сквирської міської ради , утворюється міською радою, є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядковується виконавчому комітету міської ради, голові міської ради, іншим посадовим особам відповідно до розподілу повноважень, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади, діє у відповідності з цим Положенням.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконкому, розпорядженнями міського голови, прийнятими в межах його компетенції, а також даним положенням.

1.3.Положення про відділ затверджується міською радою.Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією міської ради.

1.4. Реорганізація, ліквідація відділу проводиться за рішенням міської ради.

 

                          2. Завдання та повноваження відділу

2.1. Завданнями відділу є:

- Забезпечення реалізації повноважень Сквирської міської ради  у галузі земельних відносин, кадастру, архітектури та містобудування відповідно до законодавства України;

- участь у розробленні та виконанні місцевих програм з використання і охорони земель населених пунктів громади;

- здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель та контролю за додержанням земельного законодавства;

- організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативних актів України;

- реалізація політики міської ради у сфері земельного законодавства на території міської ради, в межах визначених цим Положенням;

- участь у розробленні та виконанні міських програм в галузі земельних відносин;

- проведення аналізу стану містобудування на території міста, організацію розробки та подання на затвердження в установленому порядку генерального плану, містобудівних програм, детальних планів території, іншої містобудівної документації;

- сприяння розробці і реалізації цільових містобудівних програм, планів будівництва житлово-цивільних об’єктів комунальної власності, земельно-господарського устрою міста;

- участь у складі створених комісій для врегулювання та вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування та землекористування;

- сприяння впровадженню в проєктування і будівництво прогресивних планувальних рішень, спрямованих на підвищення якості життєвого середовища, соціально-побутового та комунального обслуговування населення, а також науково-технічних досягнень, прогресивних видів і систем індустріального будівництва, нових конструкцій та будівельних матеріалів;

- аналіз стану розвитку містобудування на території міста, внесення пропозицій щодо його поліпшення, створення архіву містобудівної документації, геодезичних документів, топозйомок, виконавчих топозйомок;

- забезпечення у встановленому порядку інформування населення про плани розвитку міста, розміщення важливих об’єктів містобудування і організовує проведення громадських обговорень і слухань детальних планів території,  планів зонування території.

 

2.2. Повноваженнями відділу є:

- Надання інформації юридичним особам та фізичним особам, зацікавленим у відведенні земельних ділянок, про можливі варіанти розміщення об'єктів відповідно до затвердженої містобудівної документації та документації із землеустрою.

- участь у роботі постійно діючої комісії міської ради з питань підприємництва,промисловості,сільськогогосподарства,землевпорядкування,будівництва та архітектури, участь у роботі комісії міської ради з добору земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні або права на які виставляються для такого продажу;

- перевірка документації із землеустрою на відповідність чинному земельному законодавству та нормативно-технічним вимогам щодо її розроблення;

-розгляд звернень та підготовка пропозицій для прийняття рішень міською радою про отримання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх затвердження;

-підготовка пропозицій для прийняття рішень міською радою щодо передачі та придбання ділянок у власність (викуп), надання земель у користування та припинення права користування., прийняття земельних ділянок у комунальну власність міської ради;

-підготовка пропозицій для прийняття рішень міською радою щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади міста;

- організація проведення нормативної та експертної грошової оцінки земель комунальної власності;

- підготовка і внесення пропозицій для прийняття рішень міською радою по встановленню розмірів орендної плати;

- підготовка проектів договорів оренди землі;

- надання пропозицій щодо внесення змін та доповнень до договорів оренди земельних ділянок;

- оформлення договорів оренди землі після прийняття відповідних рішень міською радою;

- підготовка актів прийняття-передачі земельних ділянок, що додаються до договорів оренди землі;

- підготовка і внесення пропозицій для прийняття рішень міською радою про продовження строків оренди земельних ділянок за поданими зверненнями;

- підготовка угод про розірвання договорів оренди землі;

- здійснення контролю за виконанням рішень міської ради в тій частині, що стосується додержання строків укладання договорів оренди землі;

- вжиття заходів по забезпеченню надходження коштів до місцевого бюджету від використання земельних ділянок, що надані в оренду;

- взаємодія з державними органами щодо справляння плати за землю згідно укладених договорів;

- ведення реєстру інформаційної бази землекористувачів, яким надані земельні ділянки в оренду;

- підготовка і внесення пропозицій для прийняття рішень міською радою про припинення права користування земельними ділянками;

- здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства;

- у разі виявлення порушення земельного законодавства внесення пропозицій державній інспекції з контролю за використанням і охороною земель про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення права власності або права користування земельною ділянкою громадянами та юридичними особами;

- здійснення координації діяльності місцевих органів земельних ресурсів;

- взаємодія з державною інспекцією з контролю за використанням і охороною земель, яка функціонує у місті, правоохоронними органами та отримання від посадових осіб, вказаних органів інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань;

- участь у підготовці проектів внутрішніх нормативних актів, договорів оренди, розгляд проектів нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції відділу, підготовку проектів письмових висновків чи зауважень до них;

- забезпечення дотримання законодавства про державну таємницю та інформацію;

- розгляд у межах компетенції відділу звернень, заяв громадян, забезпечення вжиття відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;

- участь у розробці та виконанні міських програм з використання і охорони земель міста;

- виконання доручення міського голови, його заступників;

- здійснює аналітичний облік використання земельних ресурсів міської ради, відповідно до оформлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки та забезпечує створення відповідної електронної бази даних;

- здійснює підготовку проектів договорів про використання територій та земельних ділянок на підставі відповідних порядків, затверджених рішенням міської ради;

- аналізує документацію із землеустрою, подану на розгляд міської ради та готує відповідні пропозиції ;

- здійснює відповідну аналітичну роботу з територіальними підрозділами Державної фіскальної служби, Держгеокдастру для забезпечення надходжень від плати за землю;

- здійснює підготовку та укладання договорів про сплату авансового внеску в рахунок оплати вартості земельної ділянки;

- здійснює підготовку необхідних документів для проведення земельних торгів, відповідно до Земельного кодексу України;

- здійснює підготовку матеріалів відповідно до сфери діяльності відділу та подає їх на розгляд постійних комісій та виконавчого комітету;

- організовує підготовку та прийняття регуляторних актів стосовно ставок земельного податку та орендної плати за землю на відповідний фінансовий рік у встановленому законом порядку;

- надає щомісячну та щорічну інформацію до територіальних підрозділів Державної фіскальної служби стосовно користувачів земельних ділянок;

- бере участь в роботі комісій при розгляді та вирішенні земельних спорів;

- здійснює аналіз ефективного використання земельних ресурсів населених пунктів громади;

- забезпечує систематичне інформування населення міської територіальної громади про хід приватизації та надання в орендну земель, що належить до комунальної власності територіальної громади міста;

- проводить роботу щодо розробки, аналізу та надання пропозицій до проектів нормативно-правових актів та інших нормативних документів, а також концепцій і програм управління земельними ресурсами;

- вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до чинного законодавства.

- бере участь у здійсненні контролю за виконанням Закону України «Про охорону культурної спадщини» по збереженню пам’яток культурної спадщини, що знаходяться на територіїгромади;

- бере участь у організації роботи по розгляду проектів містобудівної документації.

-створює і веде архів містобудівної документації;

- бере участь у реалізації політики міської ради у сфері містобудування та архітектури, подає до міської ради пропозиції з цих питань;

- веде облік забезпеченості містобудівною документацією Сквирської міської ради , вносить пропозиції міській раді щодо необхідності розроблення та коригування відповідної містобудівної документації;

- координує на території Сквирської міської ради  виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування.

 

3. Права відділу

3.1. Правами відділу є:

- одержувати від структурних підрозділів виконавчого комітету, міської ради письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час погодження документів при розгляді питань в галузі земельних відносин., а також матеріали  документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- брати участь у розробленні програм щодо використання та охорони земель, проведення інвентаризації земель на території громади, розмежування земель державної та комунальної власності, визначення меж прибудинкових територій багатоповерхових будинків та інших програм пов’язаних із земельними ресурсами  територіальної громади та інших нормативних актів, що розробляються з метою врегулювання земельних відносин в Україні;

- за дорученням керівництва міської ради представляти інтереси міської ради в установах та організаціях, в інших управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції;

- користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами;

- брати участь у засіданнях сесій міської ради, нарадах, інших заходах, що проводяться в міській раді, скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

- вимагати від керівництва належних умов праці для працівників відділу, підвищення їх кваліфікації;

- залучати працівників виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- здійснювати контроль за виконанням Закону України «Про охорону культурної спадщини» по збереженню пам’яток культурної спадщини, що знаходяться на території громади.

3.2. Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної влади, органами   місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

 

4.Структура та організація діяльності відділу

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

4.2. Начальник Відділу:

- Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і виконання свої функцій;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради, сесіях міської ради питань, що належать до компетенції відділу, бере участь у їх засіданнях;

- вносить пропозиції міському голові щодо застосування заходів дисциплінарних стягнень та заохочень до працівників відділу;

- забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає заходів до його поліпшення;

- вносить пропозиції міському голові щодо структури і штату працівників відділу;

- розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу;

- планує роботу відділу, вносить пропозиції до планів роботи виконавчого комітету міської ради

- від імені відділу та в межах завдань покладених на відділ підписує документи, пов’язані з діяльністю відділу;

- представляє відділ у відносинах з виконавчими органами міської ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про відділ;

- забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на нього в межах і в порядку, встановленому чинним законодавством.

4.3. У разі тимчасової відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста відділу.

4.4. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

4.5.Посадові інструкції працівників відділу затверджуються міським головою.

4.6.Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету в межах граничної чисельності та фонду оплати праці структурних підрозділів міської ради.

4.7.Відділ не є юридичною особою.

4.8.Документи, що готуються відділом з питань, що належать до його компетенції, погоджуються заступником міського голови чи міським головою.

4.9.Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з апаратом та структурними підрозділами міської ради, територіальними представництвами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

5. Відповідальність

5.1. Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної  відповідальності згідно з діючим законодавством України.

5.2.Особи, винні у порушенні трудового законодавства, притягуються до дисциплінарної відповідальності.

5.3. Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим Положенням, не допускаються.

 

Керуюча справами виконавчого комітету               Н.А.Згардівська

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: