(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛОСВІТИ СКВИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 
Дата публікації 11.12.2020 21:43:57
 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛОСВІТИ СКВИРСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

 

1. Загальні положення.

1.1. Відділ освіти Сквирської міської ради  (далі – відділ освіти) є її структурним підрозділом з правом юридичної особи публічного права Сквирської міської ради, утворюється, підзвітний і підконтрольний Сквирській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Сквирської міської ради, міському голові, заступникам міського голові відповідно до розподілу посадових обов’язків, а такожДепартаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

1.2. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України,  Законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативними документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови Київської  обласної державної адміністрації та Сквирського міського голови, рішеннями сесії Сквирської міської ради, виконавчого комітету Сквирської міської ради, наказами Департаменту освіти і науки Київської  обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

1.3. Відділ освіти реалізує свої повноваження на території Сквирської міської територіальної громади.

1.4. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів державного бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання, структура й штатний розпис відділу освіти, в межах встановленої граничної чисельностіфонду оплати праці, затверджуються сесією Сквирської міської ради та розпорядженням міського голови.

1.5. Відділосвітиє юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

1.6. При відділіосвіти може створюватися рада керівників закладів освіти, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.

1.7. Відділ освіти утворено шляхом передачі повноважень у сфері освіти від Сквирської районної державної адміністрації до Сквирської  міської ради. Відділ освіти є правонаступником сектору освіти Сквирської районної державної адміністрації.

 

2 Основні завдання відділу.

2.1. Реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально- культурного середовища територіальної громади.

2.2. Аналіз стану освіти в громаді, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, формування мережі закладів освіти згідно з освітніми потребами громадян, кількості населення; розробка та організація виконання міської програми розвитку системи освіти.

2.3.Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, інклюзивного навчання, підвищення кваліфікації педагогів.

2.4. Контроль за дотриманням відповідними закладами освіти, дитячим будинком, інклюзивно-ресурсним центром, центром професійного розвитку педагогічних працівників, розташованими на території громади, законодавства в галузі освіти,Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

2.5. Навчально-методичне керівництво та інспектування закладів освіти, що знаходяться в межах відповідної території та є комунальною власністю органів місцевогосамоврядування, організація їхнього фінансового забезпечення та зміцнення їхньої матеріальної бази; координація діяльності цих закладів освіти.

2.6. Сприяння розвитку самоврядування в закладах загальної середньої, дошкільної тапозашкільної освіти.

2.7.Комплектування закладів освіти керівними кадрами; створення умов для удосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їхнього підвищення кваліфікації та атестації в порядку,встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.8.Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності внавчально- виховному процесі закладівосвітигромади.

2.9.Участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

2.10.Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в закладах та установах освіти.

2.11.Здійснення міжнародного співробітництва.

 

3 Основні функції відділу освіти (відповідно до покладених на нього завдань).

3.1. Формуваннямережізакладів освіти, мережі класів у них та здійснення керівництва закладами загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти району, дитячого будинку, інклюзивно-ресурсного центру.

3.1.1.Здійснює управління закладами загальної середньої, дошкільної  та позашкільної освіти, дитячого будинку, розташованими на території громади.

3.1.2.Формує мережу закладів освіти всіх типів та подає пропозиції міському голові та на сесію міської ради щодо оптимізації мережізакладівосвітивідповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково- методичної бази, педагогічних кадрів тощо.

3.1.3.Забезпечує оперативний контроль за збереженням чинної мережі закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

3.1.4.Здійснює в межах своєї компетенції контроль за діяльністю закладів освіти, дотриманням керівниками закладів освіти, дитячого будинку, інклюзивно-ресурсного центру, центру професійного розвитку педагогічних працівниківзаконодавства в сфері освіти.

3.1.5.Готує проєкти рішень про закріплення за закладамиосвітитериторії обслуговування, відповідно до якої здійснюєтьсязарахування учнів до закладів освіти та облік дітей і підлітків шкільного віку, дітей дошкільного віку.

3.1.6.Вивчає потребу та вносить пропозиції про відкриття гімназій, ліцеїв, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань, дошкільних закладів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки,створення класів, груп з очною та заочною формами навчання, інклюзивних груп та класів при закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти тощо, сприяє їхній матеріальній підтримці; створює умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.

3.1.7. Затверджує та вносить зміни в мережу структурних підрозділів відділу освіти, відповідно до виробничих потреб, фонду заробітної плати, змін у законодавстві, утворює нові підрозділи, затверджує їхні Положення.

3.1.8.Розробляє, вносить зміни та затверджує штатні розписи структурних підрозділів відділу освіти, закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, дитячого будинку в межах затвердженого фонду оплати праці.

3.1.9.Замовляє та погоджує проєкти будівництва, реконструкції, капітального ремонту закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, затверджує дефектні акти, локальні кошториси.

3.2. Організовуєнормативно-правове, юридичне забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в районі, дитячого будинку, інклюзивно-ресурсного центру.

3.2.1.Контролює дотримання закладами освіти усіх типів і форм власності, дитячим будинком, інклюзивно-ресурсним центром законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

3.2.2.Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

3.2.3.Контролює виконання конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками громадидошкільної, загальної середньої освіти.

3.2.4.Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в закладах і установах освіти.

3.2.5.Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних закладах освіти.

3.2.6.Проводить експертну оцінку статутів закладів освіти комунальної та інших форм власності, їх підготовку для реєстрації місцевими органами виконавчої влади.

3.2.7. Здійснює безпосереднє керівництво централізованою бухгалтерією відділу освіти, групою централізованого господарського обслуговування, логопедичним пунктом та іншими структурними підрозділами відділу освіти тощо. Приймає й звільняє з роботи працівників цих структурних підрозділів, затверджує штатні розписи.

3.3.Організація навчально-методичного забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти.

3.3.1. Сприяє навчально-методичному забезпеченню закладів освіти.

3.3.2. Упроваджує навчальні плани й програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти; погоджує річні плани роботи закладів дошкільної та позашкільної освіти; вносить пропозиції щодо використання експериментальних навчальних планів і програм.

3.3.3.Організовує навчання обдарованих дітей і дітей з особливими освітніми потребами; проводить в установленому порядку конкурси, змагання, конференції, олімпіади та інші масові заходи з дітьми.

3.3.4.Формує спільно з закладамиосвітизамовлення на підручники, навчально-методичні посібники та іншу навчально-методичну літературу, навчальні програми, бланки документів про освіту; забезпечує ними заклади освіти.

3.3.5.Забезпечує організацію в закладах освіти роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої, військово-патріотичної  та спортивної роботи.

3.4.Організація фінансового забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, дитячого будинку, інклюзивно-ресурсного центру.

3.4.1.Сприяє фінансовому забезпеченню установ та закладів освіти.

3.4.2. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує використання коштів, вносить пропозиції щодо перерозподілу коштів, виділення додаткових коштів.

3.5.Організація матеріально-технічного забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, дитячого будинку, інклюзивно-ресурсного центру, центру професійного розвитку педагогічних працівників, структурних підрозділів відділу освіти.

3.5.1.Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти,дитячого будинку, інклюзивно-ресурсного центру, структурних підрозділів відділу освіти; поточному та капітальному ремонту приміщень,забезпечення меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками тощо в межах відповідного фінансування.

3.5.2. Координує й контролює підготовку закладів освіти до нового навчального року, а також  до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

3.5.3. Здійснює розподіл коштів, затверджених сесією міської ради, між закладами освіти з урахуванням потреб та реального фінансування; планує й здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг через систему Прозоро відповідно до вимог чинного законодавства, укладає фінансові договори, договори оренди тощо.

3.6.Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти та забезпечення їхнього соціального захисту.

3.6.1. Координує роботу закладів освіти, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей.

3.6.2. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань,товариств.

3.6.3. Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в закладах освіти.

3.6.4.Координує роботу, пов’язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів.

3.6.5.Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти, протидії булінгу.

3.6.6. Організовуєспільно з керівниками закладів освіти підвезення учнів 1-11 класів, які проживають у сільській місцевості, де немає закладу загальної середньої освіти відповідного ступеня,шкільними автобусами чи транспортом приватних перевізників до місця навчання і назад. 

3.6.7. Здійснює контроль за організацієюгурткової роботи в закладах освіти.

3.6.8. Сприяє організації закладами освіти навчально-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

3.6.9.Прогнозує потребу району в педагогічних кадрах і спеціалістах і, у разі необхідності, укладає договори з вищими навчальними закладами на їхню підготовку.

3.6.10.Організовує спільно з центром професійного розвитку педагогічних працівників роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

3.6.11.Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

3.6.12.Організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів закладів освіти відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.6.13. Здійснює моральне та матеріальне стимулювання праці працівників закладівй установ освіти та інших структурних підрозділів сектору освіти шляхом преміювання; визначає в межах фонду оплати праці розміри виплат матеріальної допомоги працівникам, винагороди за престижність педагогічної праці, сумлінної праці; розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освітньої галузі.

3.7.Інша діяльність відділу освіти.

3.7.1. Забезпечує виконання міської й обласної програм розвитку системи освіти в межах відповідного фінансування.

3.7.2. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в громаді: організує з цією метою збір та опрацювання інформації і формування банкуданих.

3.7.3. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в громаді.

3.7.3. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи з усунення недоліків у роботі.

 

4 Права відділу освіти.

4.1.Залучає до розроблення міської програми розвитку системи освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.

4.2. Бере участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів і установ освіти всіх типів і форм власності.

4.3. Скликає конференцію педагогічних працівників, проводить семінари, наради, консультаціїтощокерівників та інших працівників закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

4.4. Вносить пропозиції щодо фінансування закладів та установ освіти, бере безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі громади.

4.5. Зупиняє (скасовує) у межах своєї компетенції дію наказів, розпоряджень, доручень керівників закладів освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

4.6. Надає платні послуги для освітнього, естетичного та фізичного розвитку дітей згідно з чинним законодавством.

4.7.Надає в оренду фізичним та юридичним особам майно та вільні площі закладів, які знаходяться на балансі відділу освіти відповідно до норм чинного законодавства.

4.8. Укладає угоди про співробітництво та встановлює прямі зв’язки з закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

5 Керівництво та апарат управління:

5.1.Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою Сквирської міської ради. Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу педагогічну освіту, стаж державної служби не менше як 2 роки та стаж педагогічної роботи в закладах освіти не менше як 5 років, володіти державноюмовою.

5.2.Начальник сектору освіти, представляючи інтереси громади в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю сектору, забезпечує виконання покладених на сектор завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності головних спеціалістів, спеціалістіввідділу.

5.2.2.Затверджує Положення про структурні підрозділивідділу освіти, функціональні обов'язки його працівників.

5.2.3.Планує роботу відділу й аналізує стан її виконання.

5.2.4.Видає в межах компетенції відділунакази, доручення, листи, організує й контролює їх виконання.

5.2.5.Призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу, працівників структурних підрозділів, керівників комунальних закладів і установ освіти відповідно до чинного законодавства.

5.2.6. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу,працівників структурних підрозділів, керівниківзакладів освіти, дитячого будинку.

5.2.7. Подає на затвердження голові міської радипроєкт кошторису, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати працівниківвідділу.

5.2.8.Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання та розвиток закладів освіти, структурних підрозділів відділу освіти,дитячого будинку, інклюзивного-ресурсного центру, центру професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до вимог чинного законодавства.

5.2.9.Затверджує штатні розписи закладів і установ освіти, структурних підрозділів відділу освіти.

5.2.10.Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти громади державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та проприсвоєння їм почесних звань України.

5.2.11. Відкриває рахунки в органах державного казначейства, банках України, має право першого підпису, є розпорядником коштів.

5.2.12.Затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

5.3.Накази начальника відділу освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою Сквирськоїрайдержадміністрації або оскаржені в судовому порядку.

5.4.При відділіосвітипрацює колегія. Склад колегії затверджується головоюміської ради за поданням начальника відділу. Рішення колегії впроваджуються наказами начальника відділу.

5.5.При відділіосвіти утворюються структурні підрозділи: група централізованого господарськогообслуговування, логопедичний пункт, централізована бухгалтерія, закупівельно-договірний відділ тощо.

5.6. Відділ освіти в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними підрозділами, відділамиСквирської міської ради, виконавчим комітетом,  департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян,розташованими на території Сквирської міської територіальної громади, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

Сквирська міська голова                                      Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: