(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

ПРОЄКТ РІШЕННЯ Про погодження Програми розвитку архівної справи у Сквирській міській територіальній громаді

 
Дата публікації 11.12.2020 17:23:58
 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 

Про погодження   Програми

 розвитку архівної справи у Сквирській

міській територіальній громаді

 

 

Відповідно до Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів,   враховуючи пропозицію міського голови, постійної депутатської комісії Сквирської міської ради з питань з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку, виконавчий комітет  Сквирської міської ради

В И Р І Ш И В :

     1.   Погодити  Програму  розвитку архівної справи у Сквирській

                міській територіальній громаді  (додаток №1).

     2.Обсяг фінансування Програми  розвитку архівної справи у Сквирській       міській територіальній громаді  визначається рішенням сесії про бюджет на відповідний бюджетний період.

   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію Сквирської міської ради ради з питань з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку.

 

Міський голова                                    Валентина Левіцька

 

м. Сквира

 грудня   2020 року

           №   -3 - VIII

 

Погоджено:

Секретар міської ради                                                                Т.Власюк

Заступник міського голови                                                         В.Бачинська

Заступник міського голови                                                         Л.Сергієнко

Керуючий справами виконавчого комітету                                Н.Згардівська

Начальник юридичного відділу

міської ради                                                                                О.М.Сікорська

 

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку архівної справи у Сквирській міській територіальній громаді

«Об’єднаний трудовий архів міської та сільських рад Сквирського  району» на 2021 рік

 

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

КУ СРР "Об’єднаний трудовий архів міської та сільських рад Сквирського району"

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

 

3.

Розробник Програми

КУ СРР "Об’єднаний трудовий архів міської та сільських рад Сквирського району"

4.

Співрозробники Програми

Сквирськаміська рада

5.

Відповідальний виконавець Програми

КУ СРР "Об’єднаний трудовий архів міської та сільських рад Сквирського району"

6.

Учасники Програми

КУ СРР "Об’єднаний трудовий архів міської та сільських рад Сквирського району"

7.

Термін реалізації Програми

2021 рік

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський, інші джерела не заборонені чинним законодавством України

9.

Головний розпорядник коштів

Сквирська міська рада

10.

Орієнтовний  обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми усього:

 

 

540000 грн.

 • кошти міської ради

524000 грн.

- кошти інших джерел не заборонених законом

16000  грн.

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

розвитку архівної справи у Сквирській       міській територіальній громаді

«Об’єднаний трудовий архів міської та сільських рад Сквирського  району» на 2021 рік

І. Загальна характеристика Програми

Архівна справа є важливою складовою інформації та культурної сфери життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, організаційні, правові, технологічні, економічні та інші питання діяльності юридичних та фізичних осіб, пов'язані із нагромадженням, обліком, зберіганням архівних документів та використанням архівної інформації.

Установа є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. В установі працює 4 особи: директор, архівіст, бухгалтер, прибиральниця службових приміщень, затверджені їх посадові інструкції та Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом.

Протягом останніх років колективом виконано:

 

Рік

Фондів зберігання

Кількість одиниць зберігання

Кількість запитів

Видано довідок

Оформлено актів

Видано

справ користувачам

2015

65

12121

391

347

38

243

2016

73

12705

412

449

35

375

2017

76

13818

666

530

44

680

2018

79

13966

767

552

51

1213

2019

82

14620

492

398

60

508

2020

88

14925

600

397

180

1230

Разом

88

14925

3328

2673

408

4249

 

Стан архівної справи потребує удосконалення матеріально – технічної бази. Матеріально-технічна база архівної установи району не відповідає сучасним стандартам і потребам. Архівосховища забезпечені приміщенням й обладнанням, проте вони не відповідають нормативним вимогам зберігання документів та роботи з ними.

Відсутність систем протипожежної та охоронної сигналізації, системи кондиціювання не дає можливості забезпечити у сховищах оптимальний волого-температурний режим, дотримання нормативних фізико-хімічних показників збереженості документів. Так як, влаштування системи протипожежної, охоронної сигналізації та системи кондиціювання архівних сховищ є видатками капітального характеру, тобто повинні бути виконані балансоутримувачем приміщень – КУ «Сквирська центральна лікарня»..

У сучасних умовах суттєво зростає роль архівів у забезпеченні соціально-правових потреб та інтересів громадян, посилюється соціальна та інформаційна функція архівних установ. Ринкові відносини створили масовий сектор не державного документо творення і документообігу, який зачіпає інтереси мільйонів громадян.

Через нестачу матеріально-технічних, фінансових і трудових ресурсів архівна установа не в змозі створити працівникам і користувачам необхідні умови для роботи з документами.

Програма розвитку архівної справи в Сквирському районі «Об’єднаний трудовий архів міської та сільських рад Сквирського району – захист соціально-правових інтересів громадян» на 2020 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до рішень сесій Сквирської районної ради, а саме: 24.05.2007 року № 05-10-05 створено комунальну установу Сквирської районної ради «Сквирський районний трудовий архів», рішенням сесії районної ради № 08-22-06 від 24 липня 2013 року архівну установу реорганізовано в «Об’єднаний трудовий архів міської та сільських рад Сквирського району», в якому на даний час зберігається 88 фонди, що налічує понад 14925 справ з особового складу ліквідованих організацій, установ, підприємств району.

Програма визначає основні напрями та форми діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на території Сквирського району щодо сприятливого й ефективного функціонування архівної справи, соціально-правового, організаційно-управлінського, економічного та інформаційного середовища. Програма покликана стимулювати використання вже набутого досвіду в архівній справі.

Програмою передбачається реалізація комплексу заходів, які сприятимуть покращенню зберігання архівних документів тимчасового зберігання, збільшенню їх кількості, розвитку й популяризації архівної справи, ефективного використанню наявних фондів.

Розв'язання перелічених та інших проблем передбачається Програмою розвитку архівної справи в Сквирському районі «Об’єднаний трудовий архів міської та сільських рад Сквирського  району»  на 2021 рік (далі Програма).

Програма розроблена КУ СРР «Об’єднаний трудовий архів міської та сільських рад Сквирського району».

 

ІІ. Мета та основні завдання

Мета Програми полягає у створенні належних умов для зберігання, збільшення та використання документів, що не належать до Національного архівного фонду, що є підставою для призначення пенсій колишнім працівникам ліквідованих підприємств, установ району.

Основними завданнями Програми є:

 • зміцнення матеріально-технічної бази архівних установ для створення умов гарантованого зберігання документів Національного архівного фонду;
 • організація централізованого зберігання електронних документів та інформаційних ресурсів;
 • забезпечення законних прав фізичних та юридичних осіб на доступ до документів архівного фонду, збирання, зберігання, використання та поширення інформацій архівних документів;
 • захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання конфіденційної та таємної архівної інформації.
 • задоволення в необхідних обсягах потреби громадян у довідках, що мають соціальне значення.

Програма дасть змогу сконцентрувати зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на виконанні визначених завдань та забезпечити ефективне проведення державної політики у сфері архівної справи і реалізацію середньострокової стратегії її розвитку на 2021 рік.

 

ІІІ.  Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, надходжень від надання платних послуг, з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Сума фінансування на здійснення заходів Програми визначається рішенням міської ради про місцевий бюджет, виходячи з наявних бюджетних можливостей, а КУ СРР «Об’єднаний трудовий архів міської та сільських рад Сквирського району» здійснює розподіл коштів відповідно до першочергової доцільності.

 

ІV. Очікувані результати

Виконання заходів Програми дасть змогу:

 • створити умови для гарантованого зберігання документів, що не належать до Національного архівного фонду;
 • забезпечити повноцінний захист усіх цінних архівних документів, що є надбанням Української нації;
 • зміцнити матеріально-технічну базу архівної установи району та поліпшити умови роботи;
 • наблизитись до європейських стандартів рівня зберігання та користування архівних документів;
 • створити засади для вдосконалення фінансово-економічного забезпечення архівної установи району;
 • запровадити сучасні інформаційні технології, створити систему інформаційних ресурсів;
 • задовольняти у необхідних обсягах потреби громадян суспільства і держави в інформації;
 • забезпечити умови гарантованого збереження документів, забезпечити надійну експлуатацію архівних приміщень, систем життєзабезпечення комунальної установи Сквирської районної ради «Об’єднаний трудовий архів міської та сільських рад Сквирського району».

 

 

V. Координація роботи і контроль за виконанням Програми

КУ СРР «Об’єднаний трудовий архів міської та сільських рад Сквирського району» забезпечує реалізацію Програми у повному обсязі та звітує перед міською радою про виконання Програми до 1 лютого наступного за звітним роком. Міська рада оприлюднює звіт про виконання Програми на черговому засіданні сесії міської ради.

Координація роботи і контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет Сквирської міської ради.

 

Директор КУ «Об’єднаний

трудовий архів міської та сільських рад                                     

Сквирського  району»                                                                    О. В. Мандрига

Додаток 1 до Програми

 

 

План заходів щодо розвитку архівної справи

«Об’єднаний трудовий архів міської та сільських рад Сквирського району» на 2021 рік

 

 1. Придбання оргтехніки та витратних мaтepiaлiв для створення належних умов зберігання документів та використання їх інформації:

 

- забезпечення архівної установи комп’ютерною технікою, обладнанням для реставрації, ремонту, ксерокопіювання документів;

- придбання картонажів;

- придбання стелажів;

- здійснення спеціального оброблення документа (дезинфікація, дезінсекція, фумігація);

- придбання канцтоварів;

- функціонування сайту «Архівні установи Київщини».

 

2. Забезпечення вологісно - температурного режиму зберігання документів:

- оплата теплопостачання, водопостачання, електроенергії;

- придбання приладів для вимірювання i контролю волого-температурного режиму в сховищах.

 

          3. Підвищення рівня пожежної безпеки приміщень архіву:

- проведення перезарядки вогнегасників;

- проведення профілактичних випробувань i замірів опору ізоляції електрообладнання та кабельних мереж.

Так як, влаштування системи протипожежної, охоронної сигналізації та системи кондиціювання архівних сховищ є видатками капітального характеру, то направлені відповідні звернення до балансоутримувача приміщень.

 

          4. Зміцнення матеріально-технічної бази  для зберігання документів:

- поточний ремонт приміщень.

 

5. Створення виставкових експозицій:

- придбання виставкового обладнання;

- придбання витратних матеріалів для проведення виставок.

 

Директор КУ «Об’єднаний

трудовий архів міської та сільських рад                                    

Сквирського  району»                                                                    О. В. Мандрига

Додаток 2 до Програми

Пропозиції щодо  обсягів фінансування на реалізацію

Програми розвитку apxiвнoї справи у Сквирській міській територіальній громаді 

«Об’єднаний трудовий архів міської та сільських рад  Сквирського  району»

на 2021 рік

 

Найменування заходу

 

 

Орієнтований обсяг фінансування (грн.)

Міський бюджет (грн.)

 

Платні послуги (грн.)

1. Придбання оргтехніки та витратних мaтepiaлiв для створення належних умов зберігання документа та використання їх  інформації

34100

25000

9100

- забезпечення архівних установ комп'ютерною технікою обладнанням для реставрації, ремонту, ксерокопіювання документів;

15000

15000

-

- придбання картонажів

10000

10000

-

 • придбання стелажів

4600

 

4600

- здійснення спеціального оброблення документа (дезинфікація, дезінсекція, фумігація)

1000

-

1000

 • придбання канцтоварів, тощо

    1500

-

1500

 • функціонування сайту «Архівні установи Київщини»

2000

-

2000

2. Забезпечення волого-температурного режиму зберігання документів

43500

43000

500

 • оплата теплопостачання

29000

29000

-

 • оплата водопостачання та водовідведення

1000

1000

-

 • оплата за електроенергію

13000

13000

-

- придбання приладів для вимірювання i контролю волого-температурного режиму в сховищах

500

-

500

3. Підвищення рівня пожежної безпеки приміщень архіву

500

-

500

- проведення перезарядки вогнегасників

200

-

200

- проведення профілактичних випробувань i замірів опору ізоляції електрообладнання електромереж, обслуговування систем пожежної сигналiзації

300

-

300

4. Зміцнення матеріально-технічної бази для зберігання документів:

1200

-

1200

- поточний ремонт приміщень

1200

 

1200

 1. Оплата телекомунікаційних послуг

3500

-

3500

6. Створення виставкових експозицій:

1200

-

1200

- придбання виставкового обладнання

1000

-

1000

- придбання витратних матеріалів для  проведення виставок

200

-

200

7. Заробітна плата

456000

456000

-

Всього

540000

524000

16000

 

 

Директор КУ «Об’єднаний

трудовий архів міської та сільських рад                                     

Сквирського  району»                                                                    О. В. Мандрига

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: