(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Проєкт РІШЕННЯ Про створення комісії по розгляду спірних питань на території Сквирської міської ради

 
Дата публікації 11.12.2020 20:21:12
 

Проєкт РІШЕННЯ

 

Про створення комісії по розгляду спірних питань на території Сквирської міської ради

 

Відповідно до статей 158, 159, 160, 161 Земельного кодексу України, керуючись пунктом  34 частини 1 статті 26, підпунктом 5 пункту «б» частини 1 статті 33 та частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про звернення громадян», Сквирська міська рада VII скликання

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Створити комісію по розгляду спірних питань на території Сквирської міської ради та затвердити її склад (додаток № 1).
 2. Затвердити Положення про комісію по розгляду спірних питань на території Сквирської міської ради (додаток № 2).
 3. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії Сквирської міської ради від 28.05.2020 № 1270-54-VIІ «Про створення комісії по розгляду земельних спорів та інших звернень, які потребують вивчення на місцевості на території Сквирської міської ради».
 4. Дане рішення та додатки до нього опублікувати на офіційному сайті Сквирської міської ради www.skvira-rada.gov.ua.
 5. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на секретаря Сквирської міської ради Тетяну Власюк.

 

Міський голова                                                  Валентина ЛЕВІЦЬКА

м. Сквира

__ __________ 2020 року

№____-__-VIIІ

 

ПОГОДЖЕНО:

Секретар міської ради                                                          Т. Власюк

 

Заступник міського голови                                                  Л. Сергієнко

 

Керуюча справами виконавчого комітету                           Н. Згардівська

 

Начальник відділу ДАБК

Сквирської міської ради                                                      Л.Слободенюк

 

Начальник відділу з питань підприємництва,

містобудування та землекористування

Сквирської міської ради                                                      Н.Іващенко

 

Начальник загального відділу

Сквирської міської ради                                                      М.Яремко

 

ВИКОНАВЕЦЬ:

Юрист (головний спеціаліст)

юридичного відділу                                                             Л. Бойко

 

Додаток № 1

до рішення сесії

Сквирської міської ради

№__-__-VIIІ від __.__.2020 року

 

СКЛАД

комісії по розгляду спірних питань на території Сквирської міської ради

 

Голова комісії:

 

 

 

Заступник голови комісії:

ІВАЩЕНКО

Надія Василівна

Начальник відділу з питань підприємництва, містобудування та землекористування

Сквирської міської ради

Секретар комісії:

БОЙКО

Лариса Борисівна

Юрист (головний спеціаліст) юридичного відділу Сквирської міської ради

Члени комісії:

СЛОБОДЕНЮК

Людмила Анатоліївна

Начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Сквирської міської ради

За згодою

Депутат Сквирської міської ради, закріплений за округом в якому проживає заявник або виник спір

За необхідності

Голова постійної комісії з питань землекористування, будівництва та архітектури Сквирської міської ради

Представник (-и) комунальних підприємств сфери управління міської ради

За згодою та в разі необхідності

Завідувач (представник) сектору архітектури та містобудування Сквирської районної державної адміністрації

Представник Сквирського РС ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Київській області

Представник Сквирського районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Київській області

Представник Сквирського ВП ГУ Національної поліції в Київській області

 

Міський голова                                                Валентина ЛЕВІЦЬКА

Додаток № 2

до рішення сесії

Сквирської міської ради

№__-__-VIIІ від __.__.2020 року

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію по розгляду спірних питань

на території Сквирської міської ради

 

Розділ І

Загальні положення та визначення понять

 

 1. Положення про комісію по розгляду спірних питань на території Сквирської міської ради (далі –  Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України (глави 17, 25), Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про звернення громадян» з метою забезпечення об’єктивного і своєчасного вирішення земельних спорів та інших звернень, які потребують вивчення на місцевості.
 2. Сквирська міська рада (далі – Рада) утворює колегіальний дорадчий орган – Комісію по розгляду спірних питань на території Сквирської міської ради при виконавчому комітеті Сквирської міської ради (далі – Комісія).
 3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Земельним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про звернення громадян», іншими нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням.
 4. Комісія у своїй діяльності користується штампом та печаткою виконавчого комітету Сквирської міської ради.
 5. Визначення понять:

Земельний спір – правовідносини, пов’язані із розв’язанням розбіжностей, які випливають з порушення права власності та права користування земельною ділянкою, а також відводом або вилученням землі, що виникають між власниками землі та землекористувачами, іншими особами, органами місцевого самоврядування та державними органами, що здійснюють управління земельними ресурсами.

Межовий спір – різновид земельного спору, пов'язаний з межами земельної ділянки, невірного місцезнаходження, накладення земельних ділянок одна на одну, помилками в площі тощо.

Звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

 1. Строки розгляду земельних спорів та звернень громадян:

Земельні спори розглядаються Комісією на підставі заяви однієї із сторін у семиденний строк з дня подання заяви.

Звернення громадян розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Розділ ІІ

Повноваження та організація роботи Комісії

 1. До повноважень Комісії належить розгляд:
 • земельних спорів (меж земельних ділянок, що перебувають у власності та/або користуванні громадян, додержання громадянами правил добросусідства тощо);
 • звернень громадян, що потребують вивчення на місцевості (виїзду безпосередньо на місце);
 • надання виконавчому комітету Сквирської міської ради рекомендацій (пропозицій, висновків) стосовно вирішення зазначених питань.
 1. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та членів Комісії, склад якої затверджується радою.
 2. Комісія підзвітна та підконтрольна раді та її виконавчому комітету.
 3. Організація роботи Комісії покладається на голову Комісії, а у разі його відсутності – на заступника голови Комісії.
 4. Формою роботи Комісії є засідання, виїзні засідання (з виїздом на місцевість), що проводяться при наявності необхідних документів та заяв.
 5. Засідання Комісії є правомочним, якщо у ньому бере участь не менше половини членів від її загального складу та проводяться по мірі необхідності (надходження заяв, звернень) за рішенням голови.

Присутність на засіданні Комісії відображається в аркуші присутності та підтверджується особистими підписами осіб, які входять до її складу.

 1. До розгляду земельних спорів та інших звернень громадян залучаються (за необхідності, за згодою) спеціалісти структурних підрозділів, фахівці інших галузей, служб, компетентних в питаннях, що розглядаються, та запрошуються депутати Сквирської міської ради, закріплені за округом, в якому проживає заявник або виник спір.

В разі виявлення бажання участь у розгляді питань, віднесених до компетенції (повноважень) Комісії, можуть взяти депутати Сквирської міської ради незалежно від округу, за якими вони закріплені.

 1. Комісія, при здійсненні повноважень, має право одержувати необхідну усну та/або письмову інформацію від відповідних органів і посадових осіб місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (в тому числі, якщо подані зацікавленими сторонами докази є недостатніми).
 2. Пропозиції (рекомендації, висновки) Комісії вважаються прийнятими, якщо за них проголосували більшість присутніх на засіданні її членів. У разі рівної кількості голосів, голос голови Комісії, а у випадку його відсутності заступника голови Комісії, є вирішальним.

 

 1. За результатами розгляду земельних спорів складається Акт Комісії, що оформляється в письмовій формі та повинен містити:
  1. у вступній частині: відомості про час і місце прийняття рішення, найменування органу, що прийняв рішення, прізвища та ініціали членів Комісії, прізвища та ініціали сторін, які брали участь у розгляді Заяви, зміст вимог заявника;
  2. в описовій частині: узагальнений виклад позиції іншої сторони, пояснення сторін, які брали участь у розгляді Заява;
  3. в мотивувальній частині: встановлені Комісією обставини, вимоги чинного законодавства та нормативно-правових актів, які були порушені (в разі наявності такого порушення);
  4. в резолютивній частині: рішення по суті вимог заявника, порядок виконання сторонами такого рішення (пропозицій, рекомендацій), за можливості зазначаються строки виконання.

 

Розділ ІІІ

Порядок розгляду спірних питань

 

 1. Заява про вирішення спірного питання (далі – Заява), подається  в письмовій формі особисто заявником або його представником.
 2. Заява повинна містити:
  1. найменування органу, до якого вона подається;
  2. прізвище, ім’я, по батькові сторін, які приймають участь у спорі, прізвище, ім’я, по батькові представника (якщо заява подається представником), їх місце проживання (місцезнаходження), поштовий індекс, номер засобів зв’язку;
  3. зміст вимог та обставин, якими заявник їх обґрунтовує;
  4. зазначення доказів, якими підтверджуються обставини, зазначені у Заяві.
 3. Заява підписується заявником особисто або його представником. Якщо заява подається (підписується) представником заявника, до заяви додається довіреність, яка підтверджує його повноваження.
 4. При поданні Заяви про вирішення спірного питання, пред’являються оригінали документів для огляду та надаються копії таких документів:
  1. копія паспорту або іншого документа, що посвідчує особу;
  2. копія документа, що посвідчує право власності або користування на земельну ділянку (за наявності), завірена особистим підписом заявника;
  3. копії документів, що підтверджують виникнення права власності на об’єкти нерухомого майна заявника, зокрема, технічна інвентаризація, витяг з Реєстру прав власності та їх обтяжень), завірені особистим підписом заявника;
  4. копії інших документів, які мають відношення до вирішення порушеного питання (копії рішень органів влади, місцевого самоврядування, судових органів) та обґрунтовують вимоги заявника.
 5. Заява підлягає поверненню заявнику в 5-денний строк із роз’ясненням причин повернення та порядку оскарження у випадках, якщо:
  1. не додержано вимог цього Порядку;
  2. заява подана від імені заявника особою, яка не має відповідних повноважень;
  3. земельний спір або звернення не підвідомчий Комісії та органу місцевого самоврядування;
  4. земельний спір розглянуто або розглядається судом;
  5. заявлено про припинення розгляду або примирення сторін.
 6. Засідання Комісії відбувається за участю зацікавлених сторін, які повинні бути завчасно повідомлені про дату, час та місце розгляду.
 7. Повідомлення зацікавлених сторін здійснюється в телефонному режимі, як правило Секретарем Комісії.
 8. У разі відсутності однієї із сторін при першому розгляді питання та відсутності при цьому офіційної згоди на розгляд питання без їх присутності, розгляд переноситься на іншу дату головою Комісії.

Повторне відкладення розгляду Заяви може мати місце лише з поважних причин, визначення (дослідження) яких здійснюється Комісією, яка при цьому виходить з того, що поважними є причини, які пов’язані з об’єктивними, непереборними, істотними труднощами та перешкоджають зацікавленій стороні взяти участь в засіданні Комісії.

Відсутність однієї зі сторін без поважних причин при повторному розгляді не зупиняє його розгляд та прийняття Комісією відповідних рекомендацій (пропозицій, висновків, рішень).

 1. У разі необхідності дослідження ситуації на місці, Комісія оголошує перерву та визначає дату та час виходу на місце, про що повідомляє сторони та членів Комісії.
 2. За заявником та сторонами спору зберігається право зробити спільну заяву про припинення розгляду Заяви (спору) у зв’язку із примиренням.
 3. При розгляді питань доказами вважаються будь-які фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність або відсутність обставин, якими обґрунтовуються вимоги і заперечення зацікавлених сторін, та інші обставини, які мають значення для вирішення спору (звернення).

Для надання консультацій (висновків) під час розгляду та вирішення земельного спору з питань, що потребують спеціальних знань, Комісія може робити запити місцевим органам державної виконавчої влади, структурним підрозділам органів державної влади або місцевого самоврядування, організаціям, які отримали відповідні дозволи (ліцензії) на виконання відповідних робіт, підприємствам, установам, організаціям, зацікавленим сторонам (юридичним і фізичним особам) про надання інформації, матеріалів та своїх висновків, що стосуються розгляду конкретного питання, які зобов’язані у визначений законодавством термін, надати інформацію або повідомити про її відсутність.

 1. Перед початком розгляду Заяви, голова Комісії оголошує склад Комісії, роз’яснює зацікавленим сторонам їх права та обов’язки відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Розділ ІV

Права та обов’язки сторін, які беруть участь в спорі

 

4.1. Сторони мають право:

- брати участь у розгляді Заяви;

- знайомитися з матеріалами Заяви та робити з них виписки;

- подавати документи та інші докази;

- давати усні та/або письмові пояснення;

- заперечувати проти доказів, заяв, клопотань іншої сторони;

- подавати заяву про припинення розгляду спору;

- одержувати копії Акту Комісії;

4.2. Сторони зобов’язані:

- добросовісно здійснювати свої права, виконувати свої обов’язки;

- повідомляти про причини неявки на засідання Комісії. У разі неповідомлення про причини неявки  вважається, що сторона (сторони) не з’явилися без поважних причин;

- надавати усі наявні докази або повідомляти про них під час розгляду на засіданні;

- у разі потреби надавати членам Комісії для ознайомлення оригінали документів, доданих до заяви;

- доводити ті обставини, на які вони посилаються, як на підставу своїх вимог та/або заперечень.

4.3. У випадку незгоди однієї із сторін із Актом Комісії, спір вирішується у судовому порядку.

Оскарження Акта Комісії у суді призупиняє його виконання.

4.4. Акту Комісії набуває чинності в день його прийняття. Виконується у місячний строк з дня його прийняття, якщо інше не визначено в Акті.

4.5. Виконання Акту Комісії щодо вирішення земельного спору  не звільняє порушника від відшкодування збитків або втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва внаслідок порушення земельного законодавства.

4.6. Акт комісії про врегулювання земельного спору передається сторонам у п’ятиденний строк з дня його прийняття.

4.7. Рекомендації (пропозиції, висновки) Комісії щодо розгляду звернень громадян, які потребують вивчення на місцевості надсилаються громадянам у вигляді відповіді (листа) у місячний строк, який розпочинається з дня подання заяви.

 

Розділ V

Прикінцеві положення

 

5.1. Зміни та доповнення до Положення вносяться рішенням Сквирської міської ради.

5.2. Голова, секретар та члени Комісії повинні сумлінно виконувати свої обов’язки, шанобливо ставитись до сторін, дотримуватись високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам чи негативно вплинути на репутацію Сквирської міської ради та її виконавчих органів.

5.3. Питання, не врегульовані цим Положенням, регулюються чинним законодавством України.

 

Міський голова                                                                  Валентина ЛЕВІЦЬКА

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: