(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Проєкт РІШЕННЯ Про утворення Центру надання адміністративних послуг Сквирської міської ради

 
Дата публікації 14.12.2020 17:1:1
 

Проєкт РІШЕННЯ

Про утворення

Центру надання адміністративних

послуг Сквирської міської ради

Відповідно до статті 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 «Про затвердження  Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» та від 01.08.2013 № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», враховуючи Меморандум про співпрацю у сфері надання адміністративних послуг (про створення Центру надання адміністративних послуг Сквирської міської ради шляхом трансформації Центру надання адміністративних послуг Сквирської райдержадміністрації) між Сквирською міською радою та Сквирською районною державною адміністрацією від 09.12.2020, з метою забезпечення зручних та сприятливих умов для отримання адміністративних послуг громадянами та суб’єктами господарювання Сквирської територіальної громади, Сквирська міська рада VIII скликання

В И Р І Ш И Л А:

1. Утворити Центр надання адміністративних послуг Сквирської міської ради, як постійно діючий робочий орган.

2. Здійснення функцій з керівництва та відповідальність з організації діяльності Центру надання адміністративних послуг Сквирської міської ради покласти на відділ адміністративних послуг Сквирської міської ради.

3. Затвердити:

3.1.Положення про Центр надання адміністративних послуг Сквирської міської ради (додаток 1);

3.2.Положення про відділ адміністративних послуг Сквирської міської ради (додаток 2);

3.3.Регламент Центру надання адміністративних послуг Сквирської міської ради (додаток 3);

3.4.Графік прийому суб’єктів звернення у Центрі надання адміністративних послуг Сквирської міської ради (додаток 4).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Сквирської міської ради.

Міський голова                                                            Валентина ЛЕВІЦЬКА

м.Сквира

22 рудня 2020 року

№____-3VIIІ

 

ПОГОДЖЕНО:

Секретар міської ради                                                         Т. Власюк

 

Заступник міського голови                                                   Л. Сергієнко

 

Керуюча справами виконавчого комітету                             Н. Згардівська

 

Юрист (головний спеціаліст)

 юридичного відділу міської ради                                        Л. Бойко

Додаток 1

до рішення Сквирської

міської ради      

від 22 рудня 2020

 №   - 3–VІІІ

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Центр надання адміністративних послуг Сквирської міської ради

 

1. Центр надання адміністративних послуг Сквирської міської ради (далі - ЦНАП) утворений з метою забезпечення надання адміністративних послуг. ЦНАП діє, як постійно діючий робочий орган Сквирської міської ради. Для здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності ЦНАП створено відділ адміністративних послуг Сквирської міської ради.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації ЦНАПу, як постійно діючого робочого органу міської ради, приймається Сквирською міською радою.

3. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про ЦНАП.

4. Основними завданнями ЦНАПу є:

) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. ЦНАП забезпечує надання адміністративних послуг адміністратором, у тому числі шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. У виняткових випадках (якщо послуги не можуть бути надані адміністратором або таке їх надання є значно гіршим для інтересів суб’єктів звернення та/або публічних інтересів) окремі адміністративні послуги можуть надаватися через ЦНАП посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг на підставі узгоджених рішень з Сквирською міською радою.

 ЦНАП забезпечує надання адміністративних послуг суб’єктам звернення із залученням до його роботи посадових осіб окремих виконавчих органів Сквирської міської ради.

ЦНАП може мати символіку, власне найменування та право використовувати позначення "Центр Дії".

Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, визначається рішенням виконавчого комітету Сквирською міською радою та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. У ЦНАПі за рішенням Сквирської міської ради також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо).

7. У приміщенні, де розміщується ЦНАП, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

8. ЦНАП повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

В ЦНАП встановлена можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в ЦНАПі звертається до адміністратора - посадової особи відділу адміністративних послуг Сквирської міської ради, яка надає адміністративні послуги або організовує їх надання шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

До складу ЦНАПу можуть включатися окремі посадові особи, на яких можуть покладатися всі або окремі завдання адміністратора.

10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

Кількість адміністраторів, які працюють в ЦНАПі, затверджується міською радою.

11. Адміністратор має особисту печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, власного імені, по батькові або порядкового номера печатки (штампа) та найменування центру надання адміністративних послуг.

12. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг;

7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

13. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням адміністративних послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

3) інформувати керівника ЦНАПу та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв щодо надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником ЦНАПу щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи ЦНАПу.

14. Для здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності ЦНАПу у структурі Сквирської міської ради створено відділ адміністративних послуг Сквирської міської ради, на який покладено здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності ЦНАПу.

15. ЦНАП як постійно діючий робочий орган очолює начальник відділу адміністративних послуг Сквирської міської ради, як керівник виконавчого органу, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності ЦНАПу. Начальник відділу адміністративних послуг Сквирської міської ради призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

16. Керівник ЦНАПу – начальник відділу адміністративних послуг Сквирської міської ради, відповідно до завдань, покладених на ЦНАП:

1) здійснює керівництво роботою ЦНАПу, несе персональну відповідальність за організацію діяльності ЦНАПу;

2) організовує діяльність ЦНАПу, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи ЦНАПу;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАПу, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у ЦНАПі, вносить пропозиції Сквирській міській раді щодо матеріально-технічного забезпечення ЦНАПу;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства, Положенням про відділ адміністративних послуг Сквирської міської ради та цим Положенням.

17. ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

18. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах Сквирської територіальної громади за рішенням Сквирської міської ради можуть утворюються віддалені робочі місця для роботи адміністраторів ЦНАПу, у яких забезпечується надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається Сквирською міською радою.

За рішенням Сквирської міської ради окремі завдання адміністратора, пов’язані з наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг, може здійснювати староста.

19. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, і становить не менше шести днів на тиждень та семи годин на день. При цьому прийом суб’єктів звернення здійснюється без перерви на обід та не менше як один день на тиждень до двадцятої години.

У віддалених робочих місцях адміністраторів ЦНАПу час прийому суб’єктів звернень визначається Сквирським міським головою.

20. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАПу здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

ЦНАП звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, а також від плати за обов’язкове навчання роботі з такими реєстрами.

 

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                Н.А. ЗГАРДІВСЬКА

 

Додаток 2

до рішення Сквирської міської ради      

від 22 рудня 2020

 №   - 3–VІІІ

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ адміністративних послуг Сквирської міської ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.  Відділ адміністративних послуг Сквирської міської ради (далі – Відділ) є виконавчим органом Сквирської міської ради, в якому надаються адміністративні послуги суб’єктам звернення.

Відділ утворено відповідно до частини 5 ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги» для здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг Сквирської міської ради (далі – ЦНАП). На Відділ покладено керівництво та відповідальність за організацію діяльності ЦНАПу.

1.2. Відділ є підконтрольним і підзвітним міській раді, підпорядковується її виконавчому комітету та міському голові.

1.3. Відділ безпосередньо підпорядковується керуючому справами (секретаря) виконавчого комітету Сквирської міської ради. до розподілу функціональних обов’язків.

1.4.  У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Київської обласної ради, розпорядженнями голови Київської облдержадміністрації,  рішеннями міської ради  та її  виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про Центр надання адміністративних послуг Сквирської міської ради та цим Положенням.

1.5. Положення про Відділ затверджується Сквирської міською радою за поданням начальника Відділу.

1.6. Відділ утворюється, реорганізується, ліквідується за рішенням Сквирської міської ради, або в іншому порядку, встановленому законом.

 

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

 

​2.1. Завданнями Відділу є:

2.1.1. Реалізація державної політики у сфері забезпечення організації надання адміністративних послуг територіальними органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, державними та комунальними підприємствами через Відділ в сферах:​

- державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

- державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

- реєстрації місця проживання фізичних осіб.

2.1.2. Надання адміністративних послуг у випадках передбачених законодавством.

2.1.3. Забезпечення взаємодії суб’єктів надання адміністративних послуг.

2.2.   Дотримання норм чинного антикорупційного законодавства, уникнення конфлікту інтересів та інших корупційних правопорушень під час взаємодій суб’єктів звернень та адміністративних органів.

2.3.   Вжиття заходів до реалізації ефективної політики щодо організації якісного обслуговування населення органами місцевого самоврядування та місцевими адміністративними/дозвільними органами.

2.4.   Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

2.4.1. Здійснює виконання повноважень у сфері організації надання адміністративних послуг територіальними органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування через адміністраторів, які здійснюють свої повноваження відповідно до вимог Закону України  «Про адміністративні послуги» зокрема:

- надають суб’єктам звернень вичерпну інформацію та консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

- приймають від суб’єктів звернень заяви та документи, необхідні для одержання адміністративних послуг, здійснюють їх реєстрацію та подання документів (їх копій) відповідним адміністративним органам у визначений законом строк;

- видають​  або забезпечують направлення через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результати надання адміністративних послуг;

- забезпечують документообіг та взаємодію с адміністративними/дозвільними органами;

- формують запити до суб’єктів надання адміністративних послуг з метою отримання інформації, необхідної для виконання покладених на них завдань;

- здійснюють контроль за додержанням посадовими особами адміністративних органів строків розгляду справ та прийняття рішень;

- проводять інформування посадових осіб відповідного підпорядкування, територіального органу, уповноваженого органу про порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг посадовою особою адміністративного органу;

- здійснюють підготовку пропозицій щодо удосконалення процедури надання адміністративних послуг;

- забезпечують координацію роботи по застосуванню онлайн сервісів для отримання адміністративної послуги.

- забезпечують складання адміністративних протоколів про адміністративні правопорушення у випадках передбачених законом.

2.4.2. Забезпечує виконання повноважень суб’єкта державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,  зокрема:

- забезпечує прийом документів, поданих для державної реєстрації;

- забезпечує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та проведення інших реєстраційних дій;

- забезпечує ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього.

- забезпечує ведення реєстраційних справ.

2.4.3. Забезпечує виконання повноважень суб’єкта державної реєстрації прав відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зокрема:

         - забезпечує проведення державної реєстрації прав;

         - забезпечує ведення Державного реєстру прав;

         - забезпечує взяття на  облік безхазяйного нерухомого майна;

         - забезпечує формування та ведення реєстраційних справ;

         - здійснює інші повноваження передбачені законодавством.​

2.4.4. Забезпечує виконання повноважень суб’єкта реєстрації місця проживання/зняття з реєстрації фізичної особи відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», зокрема:

- забезпечує проведення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб, у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

- забезпечує ведення реєстру територіальної громади та внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру відповідно та у спосіб, що визначений законодавством;

- забезпечує зберігання картотек з питань реєстрації фізичних осіб.

2.4.5. У межах компетенції розробляє та здійснює експертизу нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.

2.4.6. Вносить пропозиції керівництву міської ради та її виконавчому комітету, керівникам виконавчих органів Сквирської міської ради, органів виконавчої влади, державних та комунальних підприємств щодо удосконалення системи надання адміністративних послуг шляхом спрощення та впорядкування процесів та процедур через Відділ, взаємодії у сфері надання адміністративних послуг, готує та вносить на розгляд відповідного органу проекти рішень з цих питань.

2.4.7. Бере участь в розробці інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, актів органів місцевого самоврядування, в тому числі актів регуляторного характеру та проводить попередню експертизу інформаційних карток та технологічних карток, розроблених адміністративними/дозвільними органами.

2.4.8. Проводить у межах своїх повноважень аналіз ефективності дії регуляторних актів міської ради. вносить пропозиції керівництву міської ради щодо вдосконалення таких регуляторних актів та готує обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення діючої нормативно-правової бази з питань, які належать до компетенції Відділу.

2.4.9. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію міських та загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку Сквирської міської територіальної громади.

2.4.10. Вносить у межах своїх повноважень пропозиції керівництву міської ради та її виконавчому комітету щодо вжиття заходів до реалізації ефективної політики з питань організації якісного обслуговування населення органами місцевого самоврядування та органами державної виконавчої влади, вживає у межах своїх повноважень заходи із реалізації рішень з цих питань.​

2.4.11. Проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня правових знань працівників виконавчих органів міської ради, сприяє вивченню чинного законодавства, надає роз’яснення іншим виконавчим органам міської ради щодо порядку надання адміністративних послуг, з питань що належить до компетенції Відділу.

2.4.12. Бере участь у роботі дорадчих органів міської ради.

2.4.13. Ініціює створення та функціонування веб-сайтів, на яких розміщується інформація про порядок надання відповідних адміністративних послуг.

2.4.14. Надає та реалізує пропозиції із залучення додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

2.4.15. Здійснює інформування керівництва міської ради, керівництва адміністративних органів про виявленні порушення термінів розгляду та прийняття рішень щодо предмету звернення/клопотання, дотримання процедур та порядків надання адміністративних послуг, внесення пропозицій щодо усунення таких порушень та причин їх виникнення.

2.4.16. Здійснює постійний моніторинг нормативно – правових актів, що регулюють відносини у сфері надання адміністративних послуг і видачі документів дозвільного характеру.​

2.4.17. Здійснює своєчасний розгляд депутатських запитів, заяв, звернень та скарг громадян, підприємств, установ та організацій з питань віднесених до повноважень Відділу.

2.4.18. Забезпечує своєчасне опрацювання запитів  на публічну інформацію з питань віднесених до повноважень Відділу, та надання відповідей на такі запити в порядку та строки визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

2.4.19. Виконує у межах компетенції розпорядження та доручення міського голови, рішень міської ради та виконавчого комітету.

2.4.20. Забезпечує виконання інших завдань у сфері надання адміністративних послуг, передбачених чинним законодавством.​

 

ІІІ. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

 

3.1. Чисельність працівників, штатний розпис та Положення про Відділ затверджуються Сквирської міською радою.

3.2. До структури Відділу входять начальник відділу, адміністратори, державні реєстратори та спеціалісти І категорії.

3.3. Посадові інструкції працівників Відділу у встановленому порядку затверджуються міським головою.

​3.4. Відділ очолює начальник відділу адміністративних послуг, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.                                 

На час відсутності начальника Відділ очолює визначений міським головою працівник Відділу.                                     

3.5. На посаду начальника Відділу призначається особа, яка є громадянином України, має  повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (магістра), стаж роботи за фахом на державній службі (службі в органах місцевого самоврядування) не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 4 років.                                             

3.6. Начальник Відділу:                                                         

 3.6.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на Відділ завдань.

3.6.2. Здійснює керівництво роботою ЦНАПу та несе персональну відповідальність за організацію його діяльності.

3.6.3. У межах компетенції видає накази , контролює їх виконання.

3.6.4. Вносить міському голові пропозиції щодо структури та штатного розпису Відділу.

3.6.5. Розробляє посадові інструкції працівників Відділу.

3.6.6. Забезпечує підготовку матеріалів, що належать до компетенції Відділу, на розгляд міської ради, її виконавчого комітету та міського голови.

3.6.8. Бере участь у координації процесу розробки проектів місцевих програм, аналітичних матеріалів, комплексних заходів, пропозицій тощо.

3.6.9. Укладає  договори, спрямовані на виконання повноважень Відділу.

3.6.10. Забезпечує співробітництво з іншими виконавчими органами та виконавчим комітетом ради, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, представницькими органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.​

3.6.11. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Відділу, та вживає заходів щодо своєчасного розгляду депутатських звернень, заяв, звернень та скарг громадян, підприємств, установ та організацій з питань, віднесених до повноважень Відділу.

3.6.12. Забезпечує своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію з питань віднесених до повноважень Відділу, та надання відповідей на такі запити в порядку та строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

3.6.13. Аналізує результати роботи працівників Відділу, вживає заходів щодо підвищення її ефективності.

3.6.14. Вносить на розгляд міського голови проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, пропозиції та доповідні записки з питань, що належить до компетенції Відділу.

3.6.15. Присутній на засіданнях міської ради та виконавчого комітету, приймає участь у нарадах, семінарах.

3.6.16.Здійснює функції адміністратора.

3.6.17 У межах компетенції безпосередньо розробляє та здійснює експертизу нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування. 

3.6.18. Забезпечує роботу з ведення діловодства та збереження документів Відділу.

 

ІV. ПРАВА

 

​4.1. Відділ має право:

4.1.1. Отримувати від виконавчих органів Сквирської міської ради, підприємств, установ і організацій міста інформацію, що належить до компетенції Відділу.

4.1.2. Представляти Відділ у відносинах з органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

4.1.3. У разі необхідності, за погодженням із керівниками виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій, залучати працівників для​ розгляду питань, що належить до компетенції Відділу.

4.1.4. Інформувати міського голову у разі покладання на Відділ виконання завдань,​ що не належать до його функцій чи виходять за межі його повноважень, а також​ у випадках  коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених на нього завдань, з метою вжиття​ відповідних заходів.

4.1.5. Залучати за погодженням з керівником відповідного виконавчого органу міської ради спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно​ до покладених на нього завдань.

4.1.6. Брати участь в засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах,​ утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою​.

4.1.7. Аналізувати звернення громадян та суб’єктів господарювання та вживати заходи щодо оптимізації та спрощення процедур надання адміністративних послуг​.

4.1.8. Створювати за погодженням з іншими виконавчими органами міської ради, органами державної виконавчої влади комісії, робочі групи для вивчення питань, пов’язаних з діяльністю Відділу, брати участь у їх роботі​.

4.1.9. Вносити пропозиції міській раді та її виконавчому комітету, міському голові щодо вдосконалення роботи з питань, які відносяться до компетенції Відділу​.

4.1.10. Залучати за погодженням керівництва міської ради та її виконавчого комітету на договірних засадах підприємства, установи, організації, спеціалістів до участі в розв’язанні проблем удосконалення роботи Відділу та підпорядкованих підрозділів, в наданні консультацій та участі в проведенні експертиз програм і проектів, що розробляються з питань, які відносяться до компетенції​ Відділу.

4.1.11. Звертатись до контролюючих та правоохоронних органів щодо надання роз’яснень та консультацій, вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень з питань,​ що належать до компетенції Відділу.

4.2. Посадові особи Відділу в ході виконання свої повноважень реалізують також інші​ права, визначені законами України «Про адміністративні послуги», «​Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»​.

4.3. Посадові особи від імені міської ради уповноважені розглядати справи​ про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 197 та 198 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення у вигляді попередження.

 

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ​

 

5.1. Відповідальність за роботу Відділу та виконання покладених на Відділ завдань і функцій несе начальник Відділу за виключенням діяльності державних реєстраторів під час проведення дій, визначених законодавством​.

5.2. Відповідальність працівників настає у разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, закріплених за працівниками Відділу їхніми посадовими інструкціями та цим Положенням.

Працівники Відділу можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та в порядку, передбачених нормами чинного​ законодавства України.

​VI. ЗАКЛЮЧ​НІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється Сквирською міською​ радою відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідним рішенням Сквирської міської ради.

6.3. Це Положення набирає чинності з моменту прийняття Сквирською міською​ радою відповідного рішення.

 

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                Н.А. ЗГАРДІВСЬКА

Додаток № 3

до рішення Сквирської міської ради      

від 22 рудня 2020

 №   - 3–VІІІ

 

Регламент

Центру надання адміністративних послуг Сквирської міської ради

 

Загальна частина

1. Цей регламент визначає порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг Сквирської міської ради (далі - центр), його віддалених робочих місць адміністраторів, порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2. У цьому регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про адміністративні послуги”.

3. Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

захищеності персональних даних;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

неупередженості та справедливості;

доступності та зручності для суб’єктів звернення.

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Положенням про центр та цим регламентом.

 

Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр

5. Центр розміщується в центральній частині міста.

На вході до будівлі розміщуються вивіска з найменуванням центру на вході до  приміщення центру табличка з інформацією про графік роботи.

Графік роботи центру та віддалених робочих місць затверджуюється Сквирською міською радою з урахуванням потреб суб’єктів звернення та відповідно до вимог Закону України “Про адміністративні послуги”.

Вхід до приміщень центру, який має сходи, повинен бути облаштований пандусом та поручнями з обох боків для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також місцями для тимчасового розміщення дитячих колясок.

У приміщенні центру облаштовується санітарна кімната з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, зокрема тих, що пересуваються на кріслах колісних, та інших маломобільних груп населення.

На прилеглій до центру території облаштовуються місця для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення, зокрема відповідно позначені місця для автотранспортних засобів, якими керують (в яких перевозяться) особи з інвалідністю, у кількості, визначеній Законом України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”. Будівлі, приміщення та стоянки центру облаштовуються з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами відповідних державних будівельних норм, стандартів і правил. На прилеглих вулицях розміщуються інформаційні таблички, на яких зазначається місце розташування центру.

6. Приміщення центру поділяється на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини центру.

Відкрита частина включає:

сектор прийому;

сектор інформування;

сектор очікування;

сектор обслуговування.

Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі з умовами для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень будівлі.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій та здійснення попереднього запису суб’єктів звернення на прийом до адміністраторів за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

хід до закритої частини центру суб’єктам звернення забороняється.

Закрита частина може розміщуватися на інших поверхах, ніж відкрита частина.

7. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення центру. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи центру.

8. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, та/або інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

Сектор інформування облаштовується столами, стільцями, комп’ютерною технікою з вільним доступом до Інтернету та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг приміщення, де розміщені сектор інформування центру, віддалене робоче місце адміністратора, облаштовуються відповідними засобами (зокрема скринькою) та/або в них розміщується в доступному місці книга відгуків і пропозицій.

9. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні, площа якого визначається залежно від кількості осіб, які звертаються до центру протягом дня, та облаштовується столами для оформлення документів та в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.

У секторі очікування облаштовуються не менш як 10 місць для суб’єктів звернень.

Сектор очікування у разі потреби обладнується автоматизованою системою керування чергою, системою звукового інформування осіб похилого віку та тих, що мають вади зору.

У приміщеннях центру та у приміщеннях, де розміщені віддалені робочі місця адміністраторів, створюються умови для оплати суб’єктами звернень адміністративного збору (зокрема, розміщуються банкомати, платіжні термінали (у тому числі POS-термінали, програмно-технічні комплекси самообслуговування).

10. Сектор обслуговування повинен бути утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Для швидкого обслуговування суб’єктів звернень робочі місця адміністраторів можуть розподілятися за принципом прийому і видачі документів. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення повинно мати інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора центру.

11. Площа секторів очікування та обслуговування центру, його територіального підрозділу та приміщення, де розміщено віддалене робоче місце адміністратора, повинна бути достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів центру.

Загальна площа секторів очікування та обслуговування становить не менш як 50 кв. метрів.

12. На інформаційних стендах або інформаційних терміналах розміщується інформація, зокрема, про:

найменування центру, його місцезнаходження та місцезнаходження його віддалених робочих місць, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

графік роботи центру та його віддалених робочих місць (прийомні дні та години, вихідні дні);

перелік адміністративних послуг, які надаються через центр та його віддалені робочі місця, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

строки надання адміністративних послуг;

бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

супутні послуги, які надаються в приміщенні центру;

прізвище, ім’я, по батькові керівника центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

користування автоматизованою системою керування чергою (у разі її наявності);

положення про центр;

регламент центру;

графік прийому суб’єктів звернення посадовими особами Сквирської міської ради (у разі проведення такого прийому в приміщеннях центру та у приміщеннях, де розміщені віддалені робочі місця).

13. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, його віддалені робочі місця адміністраторів, повинен розміщуватися у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці, у тому числі на інформаційному терміналі (у разі його наявності). Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернення та/або сферами правовідносин (законодавства), та/або суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через віддалені робочі місця, затверджується Сквирською міською радою з урахуванням потреб суб’єктів звернення.

14. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення або на веб-сайті центру (веб-сайті Сквирської міської ради).

15. Особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля. У разі можливості на інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування в інший спосіб, який є зручним для осіб з інвалідністю, зокрема осіб з порушеннями слуху, зору, та інших маломобільних груп населення.

Для забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктам звернення, які є глухими, німими або глухонімими, до роботи центру може залучатися перекладач жестової мови.

16. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у роботі центру можуть брати участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій.

 

Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

17. Сквирська міська рада, а також керівник центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

18. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це Сквирську міську раду, а також керівника центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

 

Робота інформаційного підрозділу центру

19. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі їх наявності), консультування із загальних питань організації роботи центру та порядку прийому суб’єктів звернення у центрі може утворюватися інформаційний підрозділ.

Інформаційний підрозділ центру також:

інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції центру;

консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.

20. Сквирська міська рада створює та забезпечує роботу веб-сайту центру або окремого розділу на своєму веб-сайті, де розміщується інформація, зазначена в пункті 12  регламенту, а також відомості про місце розташування центру (його віддалених робочих місць), найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

21. Інформація, яка розміщується в приміщенні центру (в тому числі на інформаційних терміналах) та на веб-сайті, повинна бути актуальною і вичерпною.

Інформація на веб-сайті центру має бути зручною для пошуку та копіювання.

22. Суб’єктам звернення, які звернулися до центру (до адміністраторів, що працюють на віддалених робочих місцях, з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг у спосіб, що аналогічний способу звернення, або в інший вибраний суб’єктом звернення спосіб.

 

Керування чергою в центрі

23. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у центрі (на віддалених робочих місцях) вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

24. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором центру реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені).

25. У центрі та на віддалених робочих місцях адміністраторів може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до центру чи віддалених робочих місцях з використанням телефонного зв’язку та/або електронної реєстрації на веб-сайті центру (сторінки на веб-сайті Сквирської міської ради). Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником центру години.

26. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

 

Прийняття заяви та інших документів у центрі

27. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в центрі або віддалених робочих місцях.

Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.

28. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

29. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центрі (його віддаленому робочому місці) особисто, через представника (законного представника), надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державного веб-портал електронних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

30. У разі коли вхідний пакет документів подається представником (законним представником) суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

31. Адміністратор центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

32. Адміністратор центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

33. Суб’єктові звернення за потреби надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в центрі електронного документообігу - в електронній формі.

34. Адміністратор центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також бажане місце отримання оформленого результату надання адміністративної послуги (в центрі, віддаленому робочому місці адміністратора), спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку чи в інший вибраний суб’єктом звернення спосіб), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

35. Адміністратор центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у електронній формі до інформаційної системи «Вулик»). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

36. Реєстрація та облік заяв, вхідних пакетів документів та оформлених результатів надання адміністративних послуг у центрі, його віддаленому робочому місці може вестися централізовано (зокрема шляхом запровадження електронного документообігу) або окремо в центрі та на віддаленому робочому місці адміністратора.

37. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його скановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку або поштовим відправленням.

38. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

39. Інформацію про вчинені дії адміністратор центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

 

Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

40. Після вчинення дій, передбачених пунктами 27-39  регламенту, адміністратор центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання адміністративної послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

41. Передача справ у паперовій формі від центру (його віддаленого робочого місця) до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється в порядку, визначеному Сквирською міською радою, але не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом отримання справ представником суб’єкта надання адміністративної послуги або їх доставки працівником центру, надсилання сканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

42. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

43. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника центру.

44. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор центру невідкладно інформує про це керівника центру.

 

Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

45. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до центру (його віддаленого робочого місця), про що зазначається в листі про проходження справи.

46. Адміністратор центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в електронній формі.

47. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному представникові)) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зазначається в описі вхідного пакета документів або в іншому документі, визначеному органом, що утворив центр, і зберігається в матеріалах справи.

48. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в центрі, а потім передається для архівного зберігання.

49. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

50. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник центру.

51. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу в паперовій (опис) та електронній (скановані копії документів) формі (заява суб’єкта звернення та інші документи, визначені органом, що утворив центр) за рішенням Сквирського міського голови, може зберігатися в приміщенні центру та приміщенні, де розміщено віддалене робоче місце.

У разі надання адміністративної послуги за допомогою державних реєстрів інформація про послугу зберігається у відповідному реєстрі.

Інформація про адміністративні послуги, надані адміністратором центру, що працює на віддаленому робочому місці, подається центру для узагальнення в порядку, визначеному регламентом центру.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

Особливості діяльності віддаленого робочого місця

52. Рішення про утворення та розміщення віддаленого робочого місця приймається Сквирською міською радою відповідно до вимог, зазначених у пунктах 5 і 8 регламенту, та з урахуванням потреб суб’єктів звернення, кількості населення, що буде ними обслуговуватися, та обсягу послуг, що надаватимуться.

Віддалене робоче місце розміщується на першому або другому поверсі будівлі за умови створення належних умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до такої будівлі.

Віддалене робоче місце може бути пересувним, що передбачає наявність відповідного комплекту технічних засобів (комп’ютерної техніки та оргтехніки), оснащених відповідним програмним забезпеченням та вільним доступом до Інтернету.

Робота пересувного віддаленого місця адміністратора забезпечується шляхом проведення виїзних прийомів адміністратора за місцем проживання/перебування (місцезнаходженням) суб’єкта звернення або за іншою адресою, зазначеною ним, у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Перелік категорій суб’єктів звернення, яким можуть надаватися адміністративні послуги за допомогою пересувного віддаленого місця адміністратора, та порядок роботи адміністратора пересувного віддаленого місця визначається Сквирською міською радою.

До обов’язкової категорії суб’єктів звернення, яким адміністративні послуги надаються за допомогою пересувного віддаленого місця адміністратора, належать особи з інвалідністю I групи та інші особи, які, за висновком лікарсько-консультативної комісії, не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

53. У приміщенні, де розміщене віддалене робоче місце, забезпечується розміщення актуальної, вичерпної інформації, необхідної для оержання адміністративних послуг, з дотриманням вимог, встановлених пунктом 8 регламенту.

54. Приміщення, де розміщено віддалене робоче місце (крім пересувного віддаленого робочого місця адміністратора), облаштовуються місцями для очікування суб’єктами звернень.

55. Адміністратори центру, що працюють на віддаленому робочому місці, можуть обслуговувати населення будь-якого населеного пункту.

56. За рішенням міської ради окремі функції адміністратора, пов’язані з отриманням заяви та вхідного пакета документів, видачею результатів надання адміністративних послуг або наданням адміністративних послуг, можуть здійснюватися старостою.

 

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                Н.А. ЗГАРДІВСЬКА

Додаток № 4

до рішення Сквирської міської ради      

від 22 рудня 2020

 №   - 3–VІІІ

 

Графік прийому

суб’єктів звернень у Центрі надання адміністративних послуг

Сквирської міської ради

 

День

Час прийому

Понеділок

8.30-15.30

Вівторок

8.30-15.30

Середа

8.30-20.00

Четвер

8.30-15.30

П’ятниця

8.30-15.30

Субота

8.30-15.30

Неділя

вихідний

 

 

 

 

 

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                Н.А. ЗГАРДІВСЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: