(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

ПРОЄКТ РІШЕННЯ Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2021 -2025 роки у Сквирській міській територіальній громаді

 
Дата публікації 11.12.2020 21:20:17
 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 

Про затвердження  Програми розвитку

фізичної культури і спорту на 2021 -2025  роки

у  Сквирській міській територіальній громаді

 

Відповідно до Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, рішення сесії міської ради від 06.11.2018 року №757-34–VІІ  « Про затвердження Порядку розроблення,  затвердження та виконання міських цільових  програм у м. Сквира»,  враховуючи пропозицію міського голови, постійної депутатської комісії Сквирської міської ради з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, культури та релігії  Сквирська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити  Програму розвитку фізичної культури і спорту на    2021- 2025  роки у Сквирській міській територіальній громаді   (додаток №1).

2.Обсяг фінансування Програму розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2025  роки у Сквирській міській територіальній громаді   визначається рішенням сесії про бюджет на відповідний бюджетний період.

   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію Сквирської міської ради з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, культури та релігії.

 

Міський голова                                    Валентина Левіцька

 

м. Сквира

 грудня   2020 року

           №   -3 - VIII

 

Погоджено:

Секретар міської ради                                                                Т.Власюк

Заступник міського голови                                                        В.Бачинська

Заступник міського голови                                                        Л.Сергієнко

Керуючий справами виконавчого комітету                               Н.Згардівська

Начальник юридичного відділу

міської ради                                                                                 О.М.Сікорська

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку

фізичної культури і спорту на 2021 - 2025  роки

у Сквирській міській територіальній громаді  

1.

Ініціатор розроблення програми

Сквирська міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

22.10.2019 року №1246/123 Рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради

3.

Розробник програми

Сквирська міська рада

4.

Співрозробники програми

Сквирська міська рада

5.

Відповідальні виконавці програми

Сквирська міська рада,  Відділ культури , молоді і спорту Сквирської міської ради

6.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Відділ культури , молоді і спорту Сквирської міської ради

7.

Учасники програми

Відділ культури , молоді і спорту Сквирської міської ради

8.

Мета програми

Роз`яснення існуючих проблем шляхом удосконалення відповідних організаційних та нормативно-правових механізмів та здійснення комплексно-приоритетних заходів: проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно масової роботи в місцях масового відпочинку громадян,забезпечення розвитку заняттям спортом.

9.

Термін реалізації програми

2021 -2025  роки

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів

тис.гривень

 

Кошти міського бюджету

тис.гривень

11.

Очікувані результати

Досягнення мети Програми

12.

Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням)

Сквирська міська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

до рішення сесії Сквирської

міської ради

від  .12.2020р. № -3-VIII

 

Програма розвитку фізичної культури і спорту

 на 2021 -2025  роки у Сквирській міській територіальній громаді

 

 1. Загальні положення 

Фізична культура і спорт є важливою складовою частиною виховного процесу дітей і підлітків, учнівської та студентської молоді і відіграють значну роль у зміцненні здоров’я, підвищенні фізичних і функціональних можливостей організму людини, забезпеченні здорового дозвілля,  збереженні тривалості активного життя дорослого населення.

Світовий досвід свідчить, що рухома активність людини протягом усього життя сприяє профілактиці захворювань та зміцненню здоров’я. За інтегральним показником здоров’я населення,  яким є середня очікувана тривалість життя людини, Україна посідає одне з останніх місць в Європі. В Україні діє Державна програма розвитку фізичної культури і спорту, затверджена постановою  Кабінету Міністрів України. В нашій громаді ситуація у сфері фізичної культури та спорту знаходиться на недостатньому рівні. До занять фізичної культури і спортом залучена невелика кількість населення.  Недостатня увага приділяється фізичному вихованню в сім’ях, відбувається згортання фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у виробничій сфері.

Зазначені проблеми розвитку фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи та зумовлені ними негативні соціальні наслідки не знайшли адекватного відображення у суспільній свідомості як проблеми загально­соціального значення. Громадська думка та соціальна практика здебільшого ігнорують можливості фізичної культури і спорту у вирішенні важливих соціально-економічних проблем. Це призвело до значного погіршення фізичного стану працездатної частини населення, зростанню захворювань, посиленню проявів тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії тощо.

Звідси випливає гостра потреба у визначенні програмних підходів та  пріоритетних напрямів фізичного виховання, фізичної культури і спорту, необхідності формування, насамперед у молоді, позитивного іміджу спортивно-масової роботи, які б забезпечували ефективне функціонування галузі в сучасних умовах.

 

 1. Мета Програми

Метою Прогами є роз`яснення існуючих проблем шляхом удосконалення відповідних організаційних та нормативно-правових механізмів та здійснення комплексно-приоритетних заходів: проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно масової роботи в місцях масового відпочинку громадян , забезпечення розвитку заняттям спортом

 серед дитячо-юнацького та дорослого населення міста, поліпшення нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, медичного та інформаційного забезпечення.

 

 

 1. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

запровадження в навчальних закладах міста   усіх типів та форм власності рухової активності школярів;

забезпечення навчальних закладів спортивним обладнанням та інвентарем;

інтегрування ефективних (інноваційних) форм і методів фізкультурно-спортивної діяльності та розвиток різних  видів спорту з урахуванням місцевих особливостей  і економічних факторів;

збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально-технічної бази, поліпшення умов її функціонування;

удосконалення системи підготовки спортивних  команд міста, підвищення якості функціонування гуртків.

 

4.Фінансове забезпечення Програми

Заходи програми 

розвитку фізичної культури і спорту  на 2021 -2025 роки

№ пп

Назва заходу

Виконавець

Джерело фінансування

Обсяги фінансу-вання

1

Проведення спортивних змагань у місті та участь в районних, обласних змаганнях та галузевих спартакіадах

міської ради

Міський бюджет

 

Визначаються сесією на бюджетний рік

2

Матеріальне забезпечення медичного та суддівського обслуговування, стартові внески.

Виконком міської ради

Міський бюджет

 

Визначаються сесією на бюджетний рік

3

Покращення матеріально – технічного оснащення міських  спортивних команд .

Виконком міської ради

Міський бюджет

 

Визначаються сесією на бюджетний рік

Фінансове виконання заходів Програми буде здійснюватись у межах коштів, що передбачатимуться сесією міської ради у міському  бюджеті на виконання заходів Програми  і розвиток фізичної культури і спорту, з врахуванням можливостей дохідної частини бюджету .

Також програма може включати позабюджетні кошти інвесторів,  громадських фондів, інших юридичних та фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України.

 

 1. Напрями реалізації Програми:
 1. виділення коштів на фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи серед  дітей та юнацтва
 2.  проведення спортивно-масових заходів в місті,  та участь у районних, обласних  спортивних змаганнях та у галузевих спартакіадах (спортивні ігри) дітей та молоді;
 3.  забезпечення участі футбольних, гандбольних,  та інших спортивних дитячих та молодіжних  команд    в чемпіонаті району, області;
 4.  щорічне проведення спартакіади допризовної молоді та участь у обласній;
 5.  залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою і спортом у дитячо-юнацькій спортивній школі;
 6.  забезпечення модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази  ДЮСШ, облаштування необхідним обладнанням та інвентарем;
 7.  введення інструкторів з фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової  роботи на громадських засадах.

 

 1. Медичне забезпечення Програми

Планується залучати працівників медичних закладів під час проведення спортивних змагань на території громади для забезпечення надання кваліфікованої невідкладної медичної допомоги учасникам змагань.

 

 1. Інформаційно-пропагандистське забезпечення Програми

Шляхом висвітлення діяльності виконавчого комітету ради в питаннях розвитку фізкультури та спорту, забезпечуватиметься інформування населення про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності, в тому числі шляхом проведення соціальної реклами масового зайняття спортом, як важливого чинника здорового способу життя. З метою залучення жителів громади до регулярних фізкультурно-оздоровчих заходів інформуватиметься населення територіальної громади щодо часу та дати проведення спортивно-масових заходів.             

 

8.Очікувані  результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість:

збільшити загальну чисельність населення, залученого  до різних видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

поліпшити результати виступу футбольних, гандбольних та інших спортивних дитячих та молодіжних  команд міста  в  чемпіонаті району.

 

 1. Порядок використання коштів міського бюджету та механізм реалізації

Кошти міського бюджету спрямовуються на:

участь спортсменів і команд у спортивних змаганнях з видів спорту, які передбачені календарним планом спортивно-масових заходів  та положень про проведення змагань;

проведення змагань з видів спорту, фізкультурно-масових заходів відповідно до календарного плану змагань на відповідний рік.

 

 1. Механізм реалізації та  контроль за виконанням Програми

1. Фінансове забезпечення виконання  Програми  визначається рішенням Сквирської міської ради про бюджет на відповідний бюджетний  рік. У разі змін складових фактичної вартості заходів, передбачених цією Програмою, кошти виділяються в установленому законом порядку.

2. Виконавцями "Програми    розвитку фізичної культури і спорту Сквирській міській територіальній громаді   на 2021 -2025 роки  » визнати:

-   розпорядником бюджетних коштів – Сквирську міську раду , Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради.

3. Виплата коштів на виконання заходів Програми проводиться з дотримання  наступного механізму. Для одержання коштів до виконавчого комітету ради надаються  наступні  документи:

договір про матеріальну відповідальність з представником команди, тренером з виду спорту;

заява;

копія паспорту представника команди, тренера з виду спорту;

копія ідентифікаційного  коду представника команди, тренера з виду спорту;

кошторис витрат на проведення змагань;

авансовий звіт з відомістю та підписами учасників змагань згідно кошторису витрат.

Виплата матеріального забезпечення учасникам змагань, медичного та   суддівського обслуговування  проводити через відповідальну особу представника команди, тренера з виду спорту.

При придбанні матеріальних цінностей, спортивного інвентарю надаються наступні документи:

договір з постачальником;

накладна про одержання  товарів;

копія паспорта;

копія ідентифікаційного коду;

договір про матеріальну відповідальність.

 

 1. Координація діяльності та контроль за виконанням Програми

Координація діяльності та контроль за виконанням  Програми  розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2025  роки  у Сквирській міській територіальній громаді  постійну депутатську комісію Сквирської міської ради з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, культури та релігії.

 

Міський голова                                                 Валентина Левіцька

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: