(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

від 19 лютого 2021 року № 31-ОД Про розподіл обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови та керуючою справами виконавчого комітету Сквирської міської ради

 
Дата публікації 19.2.2021 14:29:51
 

Сквирська МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19 лютого 2021 року       № 31-ОД

 

Про розподіл обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови та керуючою справами виконавчого комітету Сквирської міської ради

 

Відповідно до пунктів 7, 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою реалізації державної політики з питань повноважень виконавчого органу міської ради у сферах соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету, фінансів, управління комунальною власністю, у галузі житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту, зв’язку, будівництва архітектури, у сфері освіти, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, соціального захисту населення Сквирської міської ради:

 

1. Затвердити розподіл обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови та керуючою справами виконавчого комітету Сквирської міської ради згідно з додатком 1 та схему заміщення посадових осіб у разі їх відсутності або неможливості виконання їх функціональних обов’язків згідно з додатком 2.

 

2. Встановити, що доручення та вказівки секретаря міської ради, заступників голови ради та керуючої справами виконавчого комітету міської ради, видані в межах їх компетенції, є обов’язковими до виконання структурними підрозділами міської ради.

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Міський голова                                                              Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

Додаток 1

до розпорядження міського голови 19 лютого 2021 року № 31-ОД

 

РОЗПОДІЛ

функціональних обов’язків між міським головою, секретарем

міської ради, заступниками міського голови та керуючою справами виконавчого комітету Сквирської міської ради

 

 СКВИРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

ЛЕВІЦЬКА ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА

 

1. Відповідно до частини 1 статті 12 та статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон) Сквирський міський голова є головною посадовою особою Сквирської міської територіальної громади, очолює міську раду та її виконавчий комітет, головує на їх засіданнях.

2. Міський голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом органам місцевого самоврядування повноважень на території підпорядкованих населених пунктів, додержання Конституції та Законів України, виконання актів Президента України, інших нормативно-правових актів;

2) організує в межах, визначених Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) очолює виконавчий комітет Сквирської міської ради, головує на його засіданнях та засіданнях ради;

4) підписує рішення Сквирської міської ради та її виконавчого комітету;

5) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради, заступників міського голови , керуючого справами та старост;

6) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

7) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;

8) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

9) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради, головує на пленарних засіданнях ради;

10) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм економічного, соціально та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

11) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь, секторів та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади;

12) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

13) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, Сквирської міської ради, її виконавчого комітету;

14) є розпорядником бюджетних коштів, забезпечує їх використання за призначенням, визначеним радою;

15) представляє Сквирську міську територіальну громаду, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

16) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

17) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради;

18) веде особистий прийом громадян;

19) забезпечує на території міської  територіальної громади додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

20) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

21) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

22) вносить подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення ради і її виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень;

23) визначає основні напрями здійснення на території Сквирської міської ради державної кадрової політики;

24) забезпечує складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження ради, після затвердження забезпечує виконання бюджету; щоквартальне подання раді звітів про результати виконання бюджету; подання до відповідних районних та обласних рад пропозицій щодо складання проектів районних і обласних бюджетів;

25) контролює здійснення фінансування видатків з місцевого бюджету; залучення коштів підприємств незалежно від форм власності, розташованих на території громади, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на впровадження заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;.

26) несе персональну відповідальність за виконання наданих йому законом повноважень.

 

3. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним виконавчому комітету міської ради.

 

4. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритих зборах громадян. На вимогу не менше половини депутатів міської ради звітує перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

 

5. Безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність всіх підрозділів міської ради та її виконавчого комітету щодо виконання покладених на них завдань.

 

6. Вирішує інші питання, які відносяться до повноважень виконавчих органів міської ради, міського голови та делегованих повноважень.

 

СЕКРЕТАР СКВИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВЛАСЮК ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА

 

1. У разі відсутності Сквирського міського голови виконує його обов’язки в частині організації роботи міської ради.

2. Секретар міської ради виконує обов’язки, визначені частиною 3                  статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Закон), зокрема:

1) скликає сесії ради у випадках, передбачених ч.6 ст.46 Закону; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, а також питання, які передбачається внести на розгляд ради;

2) у передбачених законом випадках веде пленарні засідання міської ради та підписує її рішення;

3) організовує підготовку пленарних засідань сесій міської ради, підготовку питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради,

4) відповідає за підготовку протоколів пленарних засідань ради та постійних комісій;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, їх оприлюднення, організовує контроль за їх виконанням;

6) за дорученням міського голови, координує діяльність постійних комісій та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання рекомендацій постійних комісій;

7) сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень;

8) організовує відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням міської територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

 

3. Організовує взаємодію постійних комісій та інших комісій ради з виконавчими органами, контролює хід виконання депутатських звернень, запитів та наказів виборців.

4. Планує роботу міської ради, постійних депутатських комісій.

5. Бере участь в організації громадських слухань.

6. Керує та бере участь у роботі комісій, створених у процесі виконання покладених завдань у відповідності до повноважень і функціональних обов’язків.

7. Очолює конкурсну комісію з питань заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконкомі Сквирської міської ради.

8. Організовує заходи з підготовки та проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

9. Організовує взаємодію міської ради із засобами масової інформації.

10. Координує діяльність органів самоорганізації населення.

11. Координує систему навчання та підвищення кваліфікації депутатів міської ради.

12. Веде особистий прийом громадян. Розглядає звернення громадян відповідно до покладених на нього обов’язків.

13. Секретар міської ради безпосередньо підпорядкований міському голові, відповідальний перед міською радою.

                          

 ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ

ЧЕРНЕНКО ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

 

1. Координує роботу комунальних підприємств Сквирської міської ради.

2. Забезпечує розгляд проектів та затвердження планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням.

3. Забезпечує збалансований соціально-економічний розвиток території  населених пунктів Сквирської міської ради, ефективне використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

4. Контролює дотримання правил охорони навколишнього середовища. Забезпечує підготовку і подання на затвердження ради проектів місцевих програм охорони довкілля.

5. Сприяє у вирішенні питань зовнішньоекономічних зв’язків підприємств, установ та організацій всіх форм власності, розташованих на території Сквирської міської  територіальної громади.

6. Сприяє у створенні, на основі законодавства, спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої та соціальної інфраструктури, інших об’єктів та залученні іноземних інвестицій для створення робочих місць.

7. Забезпечує участь підприємств, установ і організацій територіальної громади у виконанні державних програм енергозбереження, реалізації державної інвестиційної та інноваційної політики у сфері енергозбереження.

8. Залучає на договірних засадах підприємства, установи та організації незалежно від форм власності до участі в комплексному економічному та соціальному розвитку територіальної громади, координує дану роботу.

9. Координує і контролює роботу з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості надання послуг населенню.

10. Забезпечує контроль за належною експлуатацією житлового фонду, технічним обслуговуванням та ремонтом житлового фонду, залучення до утримання та обслуговування комунального житлового фонду на конкурсних засадах підприємств та організацій незалежно від форми власності;

11. Координує роботу у сфері організації будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, а також доріг місцевого значення. Вносить пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів на території міської ради;

12. Здійснює контроль за впровадженням заходів, передбачених проектно-кошторисною документацією із будівництва; забезпечує підготовку і подання на затвердження ради місцевих містобудівних програм, планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації;

13. Вирішує відповідно до чинного законодавства спори з питань містобудування.

14. Забезпечує контроль та координацію роботи з питань дотримання земельного законодавства, використання і охорони земель на території   громади.

15. Організовує підготовку висновків щодо надання або вилучення у визначеному порядку земельних ділянок на території міської ради.

16. Вживає заходи щодо організації і здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою.

17. Здійснює контроль за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою.

18. Контролює залучення коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури;

19. Забезпечує управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності територіальної громади, внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, подання раді письмових звітів про хід та результати відчуження такого майна;

 20. Забезпечує заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади.

21. Здійснює підготовку і внесення на розгляд ради пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об’єктів, які можуть надаватися в оренду.

22. Забезпечує контроль за вирішенням питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності.

23. Організує та приймає участь у здійсненні заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом на території  громади.

24. Вживає заходів, у разі виникнення надзвичайних ситуацій, щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, збереження та захисту життя людей, їх здоров'я, а також , матеріальних цінностей.

25. Вживає заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до законодавства, інформує про них населення, залучає в установленому законом порядку до цих робіт підприємства, установи, організації, а також населення.

26. Здійснює контроль за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами.

27. Координує роботу торгівельних закладів, закладів побуту, зв’язку, транспорту, організацію місцевих ринків, ярмарок, сприяння розвитку всіх форм торгівлі на території Сквирської міської ради.

28. Сприяє розвитку малого та середнього бізнесу.

29. Веде особистий прийом громадян.

30. Організовує підготовку та реалізацію міських програм соціально-економічного розвитку та інших, відповідно до вимог чинного законодавства.

31. Керує та бере участь у роботі комісій, створених у процесі виконання покладених завдань у відповідності до повноважень і функціональних обов’язків.

32. Забезпечує стимулювання впровадження енергосервісних договорів, систем енергоменеджменту/енергомоніторингу в бюджетних установах та інших енергоефективних заходів.

33. У межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує і контролює роботу таких структурних підрозділів Сквирської міської ради:

Відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства;

Відділу з питань земельних ресурсів та кадастру;

Відділу економічно-інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку;

Сектору архітектури і містобудування;

 

ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ

СЕРГІЄНКО ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА

 

1.Забезпечує підготовку програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади, інших цільових програм; подання їх на затвердження ради; організацію їх виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання програм.

2. Забезпечує складання проєкту міського бюджету, подання його на затвердження ради, контроль за виконанням міського бюджету.

3. Забезпечує щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету; готує і подає відповідно до районних, обласних рад необхідні фінансові показники і пропозиції щодо складання проектів районних і обласних бюджетів.

4. Контролює встановлення в порядку і межах, визначених законом, цін і тарифів на побутові, комунальні,  транспортні та інші послуги.

5. Координує порядок використання коштів та іншого майна, що перебувають у  власності територіальної громади.

6. Контролює здійснення в установленому порядку фінансування видатків з міського бюджету.

7. Здійснює відповідно до закону контроль за дотриманням зобов'язань щодо платежів до міського бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності.

8. Сприяє здійсненню інвестиційної діяльності на території міської ради.

9. Координує і контролює фінансову діяльність закладів освіти, культури, охорони здоров'я на території територіальної громади. 

10. Здійснює контроль за залученням на договірних засадах коштів підприємств, установ, організацій та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього середовища.

11. Координує вирішення питань об’єднання на договірних засадах коштів міського бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів, або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад.

12. Контролює питання участі в організації та фінансуванні капітальних ремонтів житлових будинків, капітальних ремонтів майна, що перебуває у спільній власності співвласників багатоквартирного будинку, в межах бюджетних програм, затверджених рішенням міської ради.

13. Забезпечує організацію роботи з контролю за дотриманням цін і тарифів.

14. Координує питання здійснення інвестиційної діяльності на території Сквирської міської територіальної громади.

15. Забезпечує підготовку і подання на затвердження ради цільових місцевих програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, програм зайнятості населення, забезпечує організацію їх виконання.

16. Контролює питання дотримання зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету підприємствами і організаціями незалежно від форм власності.

17. Керує та бере участь у роботі комісій, створених у процесі виконання покладених завдань у відповідності до повноважень і функціональних обов’язків.

18. Веде особистий прийом громадян.

19. У межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує і контролює роботу таких структурних підрозділів Сквирської міської ради:

Фінансового управління;

Фінансово-господарського відділу ;

Відділу економічно-інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку (в межах своїх повноважень).

 

ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ

БАЧИНСЬКА ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА

 

1. Забезпечує підготовку програм соціального захисту, розвитку медицини, освіти та культури територіальної громади, інших цільових гуманітарних програм; подання їх на затвердження ради; організацію їх виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання програм.

 2. Забезпечує реалізацію у територіальній громаді державної політики в галузях освіти, науки, охорони здоров’я, культури та мистецтв, фізичної культури та спорту, сім’ї і молоді, охорони дитинства і материнства, соціального захисту; здійснює контроль за дотриманням законодавства з даних питань.

3. Координує розвиток мережі закладів охорони здоров´я, освіти, культури та спорту Сквирської міської територіальної громади.

4. Забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя.

5. Сприяє реалізації гендерної політики. Забезпечує здійснення  заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на території Сквирської міської територіальної громади згідно з п.22 постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 року № 65.

6. Координує питання розвитку молодіжного руху в громаді, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей і молоді.

7. У межах наданих повноважень організовує співпрацю та ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до її компетенції.

8. Контролює діяльність закладів освіти, культури, охорони здоров'я на території  територіальної громади. 

9. Сприяє створенню необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивності праці учнів, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних закладів, дитячих та молодіжних організацій.

10. Сприяє створенню належних умов для розвитку культури, відродження осередків народної творчості, культурних традицій населення, художніх промислів і ремесл.

11. Координує діяльність Служби у справах дітей, роботу щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх.

12. Контролює у встановленому законом порядку питання опіки та піклування.

13. Забезпечує підготовку і подання на затвердження ради цільових місцевих програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, програм зайнятості населення, забезпечує організацію їх виконання.

14. Сприяє забезпеченню соціального захисту населення та наданню необхідних соціальних послуг соціально-незахищеним категоріям громадян.

15. Забезпечує організацію співпраці  з громадськими організаціями.

16. Керує та бере участь у роботі комісій, створених у процесі виконання покладених завдань у відповідності до повноважень і функціональних обов’язків.

17. Веде особистий прийом громадян.

18. У межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує і контролює роботу таких структурних підрозділів виконкому Сквирської міської ради:

Відділу освіти;

Відділу культури, молоді і спорту;

Відділу праці, соціального захисту та соціального забезпечення;

Служби у справах дітей та сім´ї.

 

КЕРУЮЧА СПРАВАМИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

СКВИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗГАРДІВСЬКА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

 

1. У разі відсутності Сквирського міського голови виконує його обов’язки в частині організації роботи виконавчого комітету Сквирської міської ради.

2. Організовує роботу з підготовки і проведення засідань виконавчого комітету Сквирської міської ради.

3. Забезпечує своєчасне доведення рішень виконавчого комітету міської ради до виконавців, населення, організовує контроль за їх виконанням.

4. Забезпечує взаємодію виконавчого комітету з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на території підзвітних населених пунктів.

5. Організовує контроль за своєчасним розглядом звернень громадян до  міської ради та комунальних підприємств.

6. Координує роботу структурних підрозділів виконавчого комітету.

7. Контролює роботу з навчання, підвищення кваліфікації працівників структурних підрозділів виконавчого комітету.

8. Забезпечує проведення особистого прийому громадян керівництвом міської ради, в тому числі за місцем проживання громадян. Забезпечує проведення на належному рівні нарад, семінарів, круглих столів при міському голові.

9. Контролює роботу з оформлення інформаційно-роз’яснювальних матеріалів у виконавчому комітеті міської ради.

10. Керує та бере участь у роботі комісій, створених у процесі виконання покладених завдань у відповідності до повноважень і функціональних обов’язків.

11. Вирішує організаційні питання, що виникають в процесі діяльності виконкому міської ради.

12. Забезпечує контроль за дотриманням порядку документообігу у виконкомі міської ради.

13. Веде особистий прийом громадян.

14. У межах визначених повноважень, вживає заходів щодо забезпечення дотримання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у виконавчому комітеті міської ради.

15. У межах своїх функціональних повноважень, спрямовує, координує і контролює роботу таких структурних підрозділів Сквирської міської ради:

Загального відділу;

Організаційного відділу;

Відділу з питань юридичного забезпечення ради та діловодства;

Відділу адміністративних послуг

 

Керуюча справами(секретар)

виконавчого комітету міської ради                       Наталія ЗГАРДІВСЬКА  

 

Додаток 2

до розпорядження міського голови 19 лютого 2021 року № 31-ОД

 

Схема заміщення посадових осіб

у разі їх відсутності або неможливості виконання

функціональних обов’язків

 

Посада особи, яку заміщають

Посада особи, яка заміщає

Міський голова

(Левіцька В.П.)

з питань, пов’язаних з діяльністю ради - секретар міської ради (Власюк Т.Г.);

з питань діяльності виконавчих органів ради - керуюча справами виконавчого комітету міської ради (Згардівська Н.А.)

 

Секретар міської ради

(Власюк Т.Г.)

керуюча справами виконавчого комітету міської ради (Згардівська Н.А.)

 

 

Заступник міського голови

(Черненко В.В.)

 

заступник міського голови (Сергієнко Л.В.)

Заступник міського голови

(Сергієнко Л.В.)

 

заступник міського голови (Черненко В.В.)

Заступник міського голови

(Бачинська В.П.)

 

заступник міського голови (Черненко В.В.)

Керуюча справами виконавчого комітету міської ради

(Згардівська Н.А.)

Секретар міської ради (Власюк Т.Г.)

 

 

Керуюча справами(секретар)

виконавчого комітету міської ради                       Наталія ЗГАРДІВСЬКА  

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: