(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

24 Про внесення змін до рішення сесії Сквирської міської ради №28-3-VIII від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Положень про відділи Сквирської міської ради»

 
Дата публікації 28.5.2021 15:24:22
 

 

ПРОЄКТ

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від       червня 2021 року                   м. Сквира                             № ______

 

Про внесення змін до рішення сесії

Сквирської міської ради №28-3-VIII

від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Положень

про відділи Сквирської міської ради»

 

З метою приведення власних рішень у відповідність, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сквирська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А  :

 

  1. Внести зміни до  рішення сесії Сквирської міської ради №28-3-VIII від 22 грудня  2020 року «Про затвердження Положень про відділи Сквирської міської ради», виклавши пп.6 п.1 в новій редакції, а саме:

6)  Положення про Відділ з питань земельних ресурсів та кадастру (Додаток 6)

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Згардівську Н.А.

 

     Міський голова                                                  Валентина   ЛЕВІЦЬКА

ПОДЖЕНО:

Секретар міської ради                                                                                            Тетяна ВЛАСЮК

Заступник міського голови                                                                               Віталій ЧЕРНЕНКО

Керуюча справами                                                                                        Наталя ЗГАРДІВСЬКА

Начальник відділу з питань юридичного

забезпечення ради та діловодства                                                                             Ірина КВАША

                                                                                                    

Виконавець 

Начальник відділу з питань

земельних ресурсів та кадастру                                                                                  Ігор ЯРМОЛА        

Рекомендовано до винесення на

розгляд та затвердження сесією

Голова постійної комісії Сквирської

міської ради з питань підприємництва,                                                                     

промисловості, сільського господарства,

землевпорядкування, будівництва

та архітектури                                                                                                  Віктор ДОРОШЕНКО

 

Додаток № 6
до рішення сесії
№ 

від 08.06.2021 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ з питань земельних ресурсів та кадастру

1.Загальні положення

 

1.1. Відділ з питань земельних ресурсів та кадастру (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату виконавчого комітету Сквирської міської ради , утворюється міською радою, є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядковується виконавчому комітету міської ради, голові міської ради, іншим посадовим особам відповідно до розподілу повноважень, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади, діє у відповідності з цим Положенням.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконкому, розпорядженнями міського голови, прийнятими в межах його компетенції, а також даним положенням.

1.3.Положення про відділ, зміни та доповнення до нього затверджуються міською радою.

1.4. Реорганізація, ліквідація відділу проводиться за рішенням міської ради.

                          2. Завдання та повноваження відділу

2.1. Завданнями відділу є:

- Забезпечення реалізації повноважень Сквирської міської ради у галузі земельних ресурсів та кадастру відповідно до законодавства України;

- участь у розробленні та виконанні місцевих програм з використання і охорони земель населених пунктів громади;

- здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель та контролю за додержанням земельного законодавства;

- організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативних актів України;

- реалізація політики міської ради у сфері земельного законодавства на території міської ради, в межах визначених цим Положенням;

- участь у розробленні та виконанні міських програм в галузі земельних відносин;

- участь у складі створених комісій для врегулювання та вирішення відповідно до законодавства спорів з питань землекористування;

- забезпечення у встановленому порядку інформування населення про плани розвитку громади;

- виконання функцій контролю за використанням та охороною земель Сквирської міської ради.

2.2. Повноваженнями відділу є:

- Надання консультацій юридичним особам та фізичним особам, зацікавленим у відведенні земельних ділянок;

- участь у роботі постійно діючої комісії міської ради з питань підприємництва, промисловості, сільського господарства, землевпорядкування, будівництва та архітектури, участь у роботі комісії міської ради з добору земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні або права на які виставляються для такого продажу;

- перевірка документації із землеустрою на відповідність чинному земельному законодавству та нормативно-технічним вимогам щодо її розроблення;

-розгляд звернень та підготовка пропозицій для прийняття рішень міською радою про отримання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх затвердження;

-підготовка пропозицій для прийняття рішень міською радою щодо передачі та придбання ділянок у власність (викуп), надання земель у користування та припинення права користування, прийняття земельних ділянок у комунальну власність міської ради;

-підготовка пропозицій для прийняття рішень міською радою щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади міста;

- організація проведення нормативної та експертної грошової оцінки земель комунальної власності;

- підготовка і внесення пропозицій для прийняття рішень міською радою по встановленню розмірів орендної плати;

- підготовка проектів договорів оренди землі;

- надання пропозицій щодо внесення змін та доповнень до договорів оренди земельних ділянок;

- оформлення договорів оренди землі після прийняття відповідних рішень міською радою;

- підготовка актів прийняття-передачі земельних ділянок, що додаються до договорів оренди землі;

- підготовка і внесення пропозицій для прийняття рішень міською радою про продовження строків оренди земельних ділянок за поданими зверненнями;

- підготовка угод про розірвання договорів оренди землі;

- здійснення контролю за виконанням рішень міської ради в тій частині, що стосується додержання строків укладання договорів оренди землі;

- вжиття заходів по забезпеченню надходження коштів до місцевого бюджету від використання земельних ділянок, що надані в оренду;

- взаємодія з державними органами щодо справляння плати за землю згідно укладених договорів;

- ведення реєстру інформаційної бази землекористувачів, яким надані земельні ділянки в оренду;

- підготовка і внесення пропозицій для прийняття рішень міською радою про припинення права користування земельними ділянками;

- здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства;

- здійснення координації діяльності місцевих органів земельних ресурсів;

- взаємодія з правоохоронними органами та отримання від посадових осіб, вказаних органів, інформації, необхідної для виконання покладених на відділ завдань;

- участь у підготовці проектів внутрішніх нормативних актів, договорів оренди, розгляд проектів нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції відділу, підготовку проектів письмових висновків чи зауважень до них;

- забезпечення дотримання законодавства про державну таємницю та інформацію;

- розгляд у межах компетенції відділу звернень, заяв громадян, забезпечення вжиття відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;

- участь у розробці та виконанні міських програм з використання і охорони земель громади;

- виконання доручень міського голови, його заступників;

- здійснює аналітичний облік використання земельних ресурсів міської ради, відповідно до оформлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки та забезпечує створення відповідної електронної бази даних;

- здійснює підготовку проектів договорів про використання територій та земельних ділянок на підставі відповідних порядків, затверджених рішенням міської ради;

- аналізує документацію із землеустрою, подану на розгляд міської ради та готує відповідні пропозиції ;

- здійснює відповідну аналітичну роботу з територіальними підрозділами Державної фіскальної служби, Держгеокдастру для забезпечення надходжень від плати за землю;

- здійснює підготовку та укладання договорів про сплату авансового внеску в рахунок оплати вартості земельної ділянки;

- здійснює підготовку необхідних документів для проведення земельних торгів, відповідно до Земельного кодексу України;

- здійснює підготовку матеріалів відповідно до сфери діяльності відділу та подає їх на розгляд постійних комісій та виконавчого комітету;

- організовує підготовку та прийняття регуляторних актів стосовно ставок земельного податку та орендної плати за землю на відповідний фінансовий рік у встановленому законом порядку;

- надає щомісячну та щорічну інформацію до територіальних підрозділів Державної фіскальної служби стосовно користувачів земельних ділянок;

- бере участь в роботі комісій при розгляді та вирішенні земельних спорів;

- здійснює аналіз ефективного використання земельних ресурсів населених пунктів громади;

- забезпечує систематичне інформування населення міської територіальної громади про хід приватизації та надання в оренду земель, що належить до комунальної власності територіальної громади;

- проводить роботу щодо розробки, аналізу та надання пропозицій до проектів нормативно-правових актів та інших нормативних документів, а також концепцій і програм управління земельними ресурсами;

- вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до чинного законодавства.

3. Права відділу

3.1. Правами відділу є:

- одержувати від структурних підрозділів виконавчого комітету, міської ради письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час погодження документів при розгляді питань в галузі земельних відносин, а також матеріали  документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- брати участь у розробленні програм щодо використання та охорони земель, проведення інвентаризації земель на території громади, розмежування земель державної та комунальної власності, визначення меж прибудинкових територій багатоповерхових будинків та інших програм пов’язаних із земельними ресурсами  територіальної громади та інших нормативних актів, що розробляються з метою врегулювання земельних відносин в Україні;

- за дорученням керівництва міської ради представляти інтереси міської ради в установах та організаціях, в інших управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції;

- користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами;

- брати участь у засіданнях сесій міської ради, нарадах, інших заходах, що проводяться в міській раді, скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

- вимагати від керівництва належних умов праці для працівників відділу, підвищення їх кваліфікації;

- залучати працівників виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

 

3.2. Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної влади, органами   місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

 

4.Структура та організація діяльності відділу

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

4.2. Начальник Відділу:

- Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і виконання свої функцій;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради, сесіях міської ради питань, що належать до компетенції відділу, бере участь у їх засіданнях;

- вносить пропозиції міському голові щодо застосування заходів дисциплінарних стягнень та заохочень до працівників відділу;

- забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає заходів до його поліпшення;

- вносить пропозиції міському голові щодо структури і штату працівників відділу;

- розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу;

- планує роботу відділу, вносить пропозиції до планів роботи виконавчого комітету міської ради

- від імені відділу та в межах завдань покладених на відділ підписує документи, пов’язані з діяльністю відділу;

- представляє відділ у відносинах з виконавчими органами міської ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про відділ;

- забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на нього в межах і в порядку, встановленому чинним законодавством.

4.3. У разі тимчасової відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста відділу.

4.4. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

4.5.Посадові інструкції працівників відділу затверджуються міським головою.

4.6.Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету в межах граничної чисельності та фонду оплати праці структурних підрозділів міської ради.

4.7.Відділ не є юридичною особою.

4.8.Документи, що готуються відділом з питань, що належать до його компетенції, погоджуються заступником міського голови чи міським головою.

4.9.Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з апаратом та структурними підрозділами міської ради, територіальними представництвами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

5. Відповідальність

5.1. Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної  відповідальності згідно з діючим законодавством України.

5.2.Особи, винні у порушенні трудового законодавства, притягуються до дисциплінарної відповідальності.

5.3. Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим Положенням, не допускаються.

Керуюча справами виконавчого комітету               Н.А.Згардівська

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: