(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

18 Про Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування Сквирської міської ради

 
Дата публікації 28.5.2021 14:41:20
 

П Р О Є К Т 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Від ___ червня 2021року                     м. Сквира                              № ___-8-VIII

 

Про Порядок сприяння проведенню громадської

експертизи діяльності органів та посадових осіб

місцевого самоврядування Сквирської міської ради

 

Відповідно до статей 2, 4, 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 21, 22 Закону України ""Про громадські об'єднання", статті 3 Постанови КМУ від 05.11.2008 № 976 "Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади", Сквирська міська рада VIII скликання

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування Сквирської міської ради.

2. Організаційному відділу забезпечити технічну реалізацію Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування Сквирської міської ради під час адміністрування офіційного веб-сайту Сквирської міської ради.

3. Дане рішення набуває чинності через 10 днів з дати його офіційного оприлюднення.

         4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

 

              Міський голова                                           Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

Погоджено :

Секретар міської ради                                                          Т. Власюк

 

Заступник міського голови                                                   В.Черненко

 

Заступник міського голови                                                   Л. Сергієнко

 

Керуюча справами                                                               Н.Згардівська

Виконавець

Начальник відділу з питань юридичного забезпечення

ради та діловодства                                                              І. Кваша

 

Рекомендовано до винесення на

розгляд та затвердження сесією

Голова постійної комісії з питань

ренламенту , депутатської етики, законності

та правопорядку                                                                   В.Гриша

 

ДОДАТОК

до рішення сесії міської ради

від 08.06. 2021 року

№  -8-VIII

                                                                         

 

ПОРЯДОК

сприяння проведенню громадської експертизи

діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Сквирської міської ради

 

1. Цей Порядок визначає процедуру сприяння проведенню інститутами громадянського суспільства громадської експертизи діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування Сквирської міської ради.

2. У цьому Порядку терміни мають наступне значення:

2.1. громадська експертиза діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування – дослідження, яке виконується засобами і силами інституту громадянського суспільства та полягає в оцінці якості актів Сквирської міської ради, її виконавчого органу, посадових осіб місцевого самоврядування (далі іменуються "Рішення");

2.2. інститут громадянського суспільства – утворені і зареєстровані відповідно до законодавства про об'єднання громадян громадські об’єднання, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, організації роботодавців та їх об’єднання благодійні і релігійні організації, органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, що здійснюють діяльність з проведення громадської експертизи, а також громадські ради, інші консультативно-дорадчі органи, які утворені при Сквирській міській раді, або при міському голові;

2.3. мета громадської експертизи:

- виявлення незаконних Рішень;

- виявлення Рішень, які за формальної відповідності вимогам закону неефективно, недоцільно або надмірно регулюють суспільні відносини;

- виявлення в проектах Рішень ознак незаконності або ознак неефективності, недоцільності чи надмірності правового регулювання суспільних відносин.

2.4. предмет  громадської експертизи – конкретне Рішення або проект Рішення.

3. Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють інститутам громадянського суспільства у проведенні громадської експертизи у разі надходження від інституту громадянського суспільства письмового запиту із зазначенням:

3.1. Найменування інституту громадянського суспільства, відомостей про легалізацію, місцезнаходження та електронної адреси (за наявності), контактної особи, відповідальної за проведення громадської експертизи та номер засобів зв’язку з такою особою.

3.2. Предмета і мети громадської експертизи.

3.3. Переліку документів та інших матеріалів, необхідних для проведення громадської експертизи (далі - матеріали).

3.4. Адреси, за якою надсилається відповідь на запит, або прізвища, ім'я та по батькові особи, уповноваженої одержати таку відповідь, її контактного телефону і електронної адреси (за наявності).

4. До запиту додається належним чином засвідчені копії статутних документів інституту громадянського суспільства, документа, що  засвідчує повноваження особи, яка підписала запит від імені інституту громадянського суспільства, а також рішення інституту громадянського суспільства про проведення громадської експертизи.

5. День надходження запиту є датою початку проведення громадської експертизи.

6. Орган місцевого самоврядування  або посадова особа місцевого самоврядування протягом 5 (п’яти) робочих днів після надходження від інституту громадянського суспільства письмового запиту щодо проведення громадської експертизи визначає спосіб взаємодії з інститутом громадянського суспільства в ході проведення експертизи, в межах якого має право:

6.1. Призначити відповідальну особу за взаємодію з інститутом громадянського суспільства - (далі – "Відповідальна особа органу місцевого самоврядування").

6.2. Визначити перелік документів і матеріалів, які пов’язані з проведенням громадської експертизи та які надаються за запитом, при цьому у разі якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 (десять) сторінок, інститут громадянського суспільства зобов'язаний попередньо відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. 

6.3. Утворити у разі потреби робочу групу для підготовки матеріалів з залученням представників інституту громадянського суспільства, що ініціює проведення громадської експертизи.

         7. У разі надходження запиту на адресу Сквирської міської ради або виконавчого комітету Сквирської міської ради як до колегіальних органів, повноваження, передбачені пунктом 6 цього Порядку, виконує міський голова, секретар міської ради або заступник міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

8. Повідомлення про надходження запиту щодо проведення громадської експертизи впродовж п’яти робочих днів розміщується на офіційному веб-сайті Сквирської міської ради у розділі "Громадська участь", підрозділі "Громадські експертизи" із зазначенням:

8.1. Найменування інституту громадянського суспільства.

8.2. Предмета і мети громадської експертизи.

9. Відповідальна особа органу місцевого самоврядування інформує інститут громадянського суспільства про спосіб взаємодії, визначений згідно з пунктом 6 цього Порядку та протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту надходження запиту надає матеріали і документи, які погоджені такою відповідальною особою. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації  або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк надання матеріалів може бути продовжено до 20 (двадцяти) робочих днів.

10. У разі незгоди з переліком документів і матеріалів, які погоджені Відповідальною особою місцевого самоврядування для надання в межах громадської експертизи, інститут громадянського суспільства має право звернутись до органу та посадових осіб місцевого самоврядування Сквирської міської ради із запитом про отримання додаткових матеріалів і документів в порядку встановленому Законом України "Про доступ до публічної інформації".

11. У проведенні громадської експертизи може бути відмовлено у разі, коли її предмет та мета виходять за межі компетенції відповідного органу місцевого самоврядування (посадової особи органу місцевого самоврядування) або коли запит щодо проведення громадської експертизи не відповідає вимогам, визначеним пунктами 3, 4 цього Порядку, або коли запит на проведення громадської експертизи надійшов від суб’єкта, що не відповідає ознаками інституту громадянського суспільства, визначеного в підпункті 2.2. пункту 2 цього Порядку. В такому разі орган або посадова особа місцевого самоврядування  протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження запиту повідомляє запитувача про відмову у проведенні громадської експертизи з обґрунтуванням підстав для відмови та розміщує інформацію передбачену в пункті 8 цього Порядку, а також повідомлення про відмову в проведенні громадської експертизи на офіційному веб-сайті Ч Сквирської міської ради у розділі "Громадська участь", підрозділі "Громадські експертизи".

12. Посадові особи органу місцевого самоврядування не повинні перешкоджати проведенню громадської експертизи та втручатись у діяльність інституту громадянського суспільства пов'язану з її проведенням.

13. Не допускається проведення громадської експертизи, якщо посадові особи органу місцевого самоврядування чи їх близькі родичі є засновниками або входять до керівних органів відповідного інституту громадянського суспільства.

14. Пропозиції, підготовлені за результатами громадської експертизи (далі - Експертні пропозиції) інститутом громадянського суспільства, подаються органу та посадовій особі місцевого самоврядування у письмовій та електронній формі із зазначенням:

14.1. найменування інституту громадянського суспільства, а у разі здійснення громадської експертизи за ініціативи органу місцевого самоврядування або посадової особи органу місцевого самоврядування – найменування органу місцевого самоврядування або прізвище, ім'я, по-батькові відповідної посадової особи органу місцевого самоврядування;

14.2. предмета і мети громадської експертизи;

14.3. відомостей про фізичних осіб, які проводили експертизу (прізвище, ім’я, по-батькові);

14.4. опис проведених досліджень;

14.5. неупереджений, обґрунтований та об'єктивний висновок.

14.5. пропозицій за результатом громадської експертизи.

15. Інститут громадянського суспільства самостійно визначає методологію дослідження, при цьому повинні бути забезпечені наступні вимоги:

15.1. Експертні пропозиції викладаються державною мовою  і не можуть містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини та вчинення інших протиправних дій.

15.2. Узагальнення та оцінка результатів досліджень, які є підставою для формулювання висновків, можуть викладатись у синтезуючому розділі дослідницької частини Експертних пропозицій.

15.3. У заключній частині Експертних пропозицій викладаються висновки дослідження у вигляді застереження про наявність або відсутність у Рішенні або в проекті Рішення ознак незаконності або ознак неефективності, недоцільності чи надмірності правового регулювання суспільних відносин.

15.4. У разі виявлення в Рішенні (проекті Рішення) ознак незаконності або ознак неефективності, недоцільності чи надмірності правового регулювання суспільних відносин обов’язковим є визначення правової норми, якій суперечить таке Рішення (проект Рішення), правової норми, яка врегульовує відповідні суспільні правовідносини, розрахунків, що підтверджують неефективність реалізації Рішення (проекту Рішення).

15.5. Не допускається вжиття формулювань, які свідчать про упереджене суб'єктивне ставлення осіб, які залучені для проведення дослідження, до діяльності органу місцевого самоврядування (або посадової особи місцевого самоврядування), а також оціночних суджень відносно рішень, які не є предметом експертизи.

15.6. У разі якщо пропозиції полягають у скасуванні або внесенні змін до Рішення, Експертні пропозицій мають містити відповідний проект рішення та інші документи, зміст і форма яких відповідає вимогам Регламенту міської ради або Регламенту виконавчого комітету міської ради.

16. У разі утворення робочої групи з підготовки матеріалів для проведення громадської експертизи в Експертних пропозиціях зазначаються відомості про проведені засідання такої робочої групи.

17. У разі коли ініціатор громадської експертизи не подав Експертні пропозиції протягом 3 (трьох) місяців від початку проведення громадської експертизи, громадська експертиза вважається такою, що не відбулася.

18. Експертні пропозиції, які відповідають вимогам, передбаченим пунктами 15, 16 цього Порядку, в обов’язковому порядку розглядаються органом місцевого самоврядування (посадовою особою органу місцевого самоврядування) протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту їх надходження.

19. За результатом розгляду орган місцевого самоврядування (посадова особа органу місцевого самоврядування) надає висновок щодо прийнятності експертних пропозицій та розміщує на офіційному веб-сайті Сквирської міської ради у розділі "Громадська участь", підрозділі "Громадські експертизи" Експертні пропозиції разом із висновком протягом строку, встановленого у пункті 18 Положення.

20. Експертні пропозиції, розгляд яких відноситься до компетенції Сквирської міської ради або виконавчого комітету Сквирської міської ради, виносяться на розгляд чергової сесії або чергового засідання колегіального органу відповідно до вимог Регламенту міської ради або Регламенту виконавчого комітету міської ради. В цьому випадку висновок щодо прийнятності Експертних пропозицій готує апарат міської ради у відповідності з процедурами, визначеними для підготовки та розгляду проектів актів міської ради та її виконавчого органу.

21. Експертні пропозиції, які визнані прийнятними, орган місцевого самоврядування (посадова особа органу місцевого самоврядування) враховує в роботі.

 

Міський голова Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: