(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№24-7-VIIІ Про затвердження Положення про сектор мобілізаційної та оборонної роботи Сквирської міської ради

 
Дата публікації 12.5.2021 12:7:19
 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 29  квітня  2021 року                м.Сквира                                   24-7-VIIІ

 

Про затвердження Положення про

сектор мобілізаційної та оборонної роботи

Сквирської міської ради

 

       Керуючись п. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у відповідності до вимог ст. 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 5 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», постанов Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 р. № 587 «Про затвердження Типового положення про мобілізаційний підрозділ органу державної влади, іншого державного органу», Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 «Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» та рішення Сквирської міської ради від 29 квітня 2021 року № -7-VIIІ «Про внесення змін до структури та штатного розпису апарату та виконавчих органів Сквирської міської ради», Сквирська міська рада VIII скликання

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Положення про сектор мобілізаційної та оборонної роботи

Сквирської міської ради згідно з додатком.

  1. Уповноважити завідувача сектору мобілізаційної та оборонної роботи

         на здійснення усіх необхідних реєстраційних дій.

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами(секретаря) виконкому Наталію Згардівську.

 

 

         Міський голова                                                     Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

                   Додаток

                                                     до рішення сесії Сквирської міської ради

                                                      від 29 квітня 2021 року №24-7–VІІІ

 

затверджено

рішенням Сквирської міської ради

від 29 квітня 2021 р. №24-7-VIIІ

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор мобілізаційної та оборонної роботи

Сквирської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Сектор мобілізаційної та оборонної роботи Сквирської міської ради (далі - Сектор) є самостійним структурним підрозділом міської ради, який утворюється міською радою та підпорядковується безпосередньо міському голові.

1.2. Сектор створено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 р. № 587 «Про затвердження Типового положення про мобілізаційний підрозділ органу державної влади, іншого державного органу».

1.3. У своїй діяльності Сектор керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами України, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, міського голови, прийнятими в межах їх компетенції, а також  цим Положенням.

1.4. Діяльність Сектору здійснюється на основі покладених на нього завдань та функцій у взаємодії з постійними комісіями міської ради, відділами, управліннями та іншими службами, а також організаціями, установами та підприємствами, розташованими на території громади, незалежно від форм власності і відомчої підпорядкованості

2. Завдання та функції Сектору

 

Сектор, відповідно до покладених на нього завдань:
2.1. Організовує:
виконання виконавчим комітетом Сквирської міської ради законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи;
наукове, інформаційне, методологічне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи;
планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи, у тому числі з переведення Сквирської міської територіальної громади на роботу в умовах особливого періоду та здійснює контроль за їх виконанням;
роботу з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної та оборонної роботи;

роботу, пов'язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

роботу з бронювання військовозобов'язаних та контроль за веденням їх обліку, забезпечує подання відповідної звітності, подає пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час.

2.2. Бере участь у:
державному регулюванні мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи;

формуванні проекту основних показників мобілізаційних планів;

укладенні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями;

визначенні потреби у постачанні матеріально-технічних ресурсів за рахунок міждержавної кооперації.

2.3. Подає пропозиції:

міському голові щодо участі в організації управління Сквирською міською територіальною громадою в особливий період;

щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствам, установам та організаціям комунальної форми власності, а також організовує їх доведення до виконавців;

щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам та організаціям у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ та організацій;

щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах та організаціях комунальної форми власності;

щодо створення, формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення та програми створення такої документації;

щодо формування довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки.

2.4. Розробляє та подає міському голові:

проєкти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки , мобілізації та оборонної роботи;

заходи щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого потенціалу;

2.5. Готує і доводить іншим структурним підрозділам виконавчого комітету Сквирської міської ради вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи;

2.6. Готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності виконавчого комітету Сквирської міської ради та про хід виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки.

2.7. Вживає заходів до виконання підприємствами, установами та організаціями громади мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів (контрактів).

2.8. Координує розроблення проектів мобілізаційних планів, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки і вживає заходів до забезпечення їх виконання.

2.9. Здійснює:

контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях комунальної форми власності;

контроль за здійснення заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності з метою сталого функціонування Сквирської міської територіальної громади в умовах особливого періоду;

заходи щодо підвищення кваліфікації працівників Сектору, у тому числі шляхом проведення навчань.

            2.10. Забезпечує:

подання структурним підрозділам виконавчого комітету Сквирської міської ради  інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів;

додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки.

3. Права Сектору

3.1. Залучати в установленому порядку спеціалістів апарату та інших структурних підрозділів виконавчого комітету Сквирської міської ради для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.2. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.3. Перевіряти і визначати ефективність здійснення іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради заходів з мобілізаційної підготовки,  мобілізації та оборонної роботи.
3.4. Контролювати здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, стан мобілізаційної готовності;
3.5. Подавати міському голові пропозиції щодо заохочення працівників, які брали участь у розробленні та підготовці заходів з мобілізаційної підготовки, а також про накладення стягнень на осіб, які допустили порушення законодавства про мобілізаційну підготовку, мобілізацію та оборонну роботу.

4. Відповідальність Сектору

 

4.1. Завідувач сектору несе відповідальність за невиконання прав та обов'язків, передбачених цим Положенням.

4.2. Завідувач і працівники Сектору несуть відповідальність за свою діяльність чи бездіяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними та фізичними особами.
4.3. 3а порушення законодавства до посадових осіб Сектору застосовується адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова і кримінальна відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5. Структура Сектору

 

5.1. Сектор очолює завідувач, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова відповідно до чинного законодавства. 
5.2. У разі відсутності завідувача Сектору його обов'язки виконує головний спеціаліст Сектору. 
5.3. Структура та чисельність працівників Сектору затверджується рішенням сесії міської ради.
5.4. Працівників Сектору призначає міський голова на конкурсній основі чи за інших процедур, передбачених законодавством України.
5.5. Посадові обов'язки завідувача та працівників Сектору регулюються посадовими інструкціями.

 

 6. Взаємодії Сектору

 

6.1. Сектор взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Сквирської міської ради, а також з підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян  і використовує у своїй роботі підготовлені статистичні та оперативні довідкові матеріали, підтверджені відповідним чином.

6.2. Інформація, відомості, що не передбачені офіційною статистичною звітністю, запитуються Сектором від структурних підрозділів виконавчого комітету Сквирської міської ради з дозволу міського голови.

 

 

   Керуюча справами (секретар) виконкому              Наталія ЗГАРДІВСЬКА

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: