(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№87-3 - VIII Про затвердження Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «СКВИРСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» НА 2021 рік

 
Дата публікації 27.12.2020 18:25:32
 

РІШЕННЯ

 

 

Про затвердження   Програми розвитку

та підтримки комунального некомерційного підприємства

«СКВИРСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ

МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»

 НА 2021 рік

 

 

Відповідно до Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, рішення сесії міської ради від 06.11.2018 року №757-34–VІІ  « Про затвердження Порядку розроблення,  затвердження та виконання міських цільових  програм у м. Сквира»,враховуючи пропозицію міського голови, постійної депутатської комісії Сквирської міської ради з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, культури та релігії  Сквирська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити Програмурозвитку та підтримки комунального

некомерційного підприємства «Сквирський районний центр первинної медико -

санітарної допомоги»  на 2021 рік (додаток).

 

2.Обсяг фінансування Програмурозвитку та підтримки комунального

некомерційного підприємства «Сквирський районний центр первинної медико -

санітарної допомоги»  на 2021 ріквизначається рішенням сесії про бюджет на відповідний бюджетний період.

 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію Сквирської міської ради з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, культури та релігії.

 

 

Міський голова                                    Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

м. Сквира

22 грудня 2020 року

        №87-3 - VIII

Додаток

до рішенням сесії

 від 22 грудня 2020 року

 №87- 3–VІІІ

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ТА ПІДТРИМКИ

комунального некомерційного підприємства

«СКВИРСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ

МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»

 НА 2021 рік

м. Сквира

2020

 

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку та підтримки комунального

некомерційного підприємства «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»  на 2021 рік

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

Дата, номер і назва розпорядчого документа

Рішення сесії Сквирської міської ради від                                                     2020 № «Про затвердження районної Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства  Сквирської районної ради «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

2.

Розробник Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

3.

Відповідальний виконавець Програми

комунальне некомерційне підприємство «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги »

4.

Учасники Програми

Сквирська міська рада, Комунальне некомерційне підприємство «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

5.

Термін реалізації Програми

2021 рік

6.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський бюджет та інші кошти, не заборонені чинним законодавством

7.

Головний розпорядник коштів

Сквирська міська рада

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

2021 рік – 5653,8тис.грн.

 

         

1. Загальні положення.

Погіршення стану здоров’я населення, високі показники смертності осіб працездатного віку, зменшення середньої тривалості життя, нерівність у доступності медичної допомоги призводять до об’єктивного збільшення потреби у медичній допомозі, яку існуюча система охорони здоров’я задовольнити не в змозі.

За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, підготовленими на основі кращого світового досвіду, лише розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини дасть змогу істотно вплинути на поліпшення демографічної ситуації, досягнути справедливого розподілу і раціонального використання бюджетних коштів.

У більшості держав світу на частку первинної медико-санітарної допомоги припадає до 80 відсотків загального обсягу медичних послуг, а питома вага чисельності лікарів загальної практики сімейної медицини серед лікарів галузі охорони здоров’я становить 30-50 відсотків.

Первинна медико-санітарна допомога є на сьогодні частиною спеціалізованої амбулаторної допомоги, тому управління первинною допомогою без застосуванням економічних важелів практично неможливе.

Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожного з нас, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому, і кожної територіальної одиниці окремо.

Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік (далі Програма)  орієнтована на забезпечення надання якісної медичної допомоги населенню району, в тому числі внутрішньо переміщеним особам, за рахунок розвитку існуючих медичних послуг.

 

2. Мета та завдання Програми.

Мета Програми полягає у досягненні максимально можливого рівня здоров’я для всіх жителів Сквирської міської територіальної громади, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, незалежно від їх віку, статі, соціального статусу, зміцнення і охорони здоров’я мешканців протягом усього їх життя.

В умовах діючих механізмів та обсягів бюджетного фінансування галузі охорони здоров’я району необхідно забезпечити потреби населення у всіх видах медичної допомоги на первинному рівні.

Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розвиток первинної медичної допомоги;

— створення системи медичної допомоги, зосередженої на пацієнтові;

— запровадження в лікувальну практику сучасних медичних технологій;

— забезпечення медичної підтримки здорового способу життя;

— покращення якості медико-санітарної допомоги.

 

3. Загальна характеристика комунального некомерційного підприємства «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

Існуючі проблеми охорони здоров’я є непростими для вирішення і мають багатоаспектний комплексний характер, що обумовлює необхідність оновлення політики охорони здоров’я, розробки і реалізації нових стратегій та програм.

Комунальне некомерційне підприємство «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» створене для надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Сквирської міської територіальної громади.

До складу комунального некомерційного підприємства Сквирської районної ради «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» входять наступні структурні підрозділи:

— амбулаторії ЗПСМ (8 амбулаторій загальної практики сімейної медицини);

— фельдшерські пункти та пункти здоров’я (31);

— відділення невідкладної медичної допомоги;

  • керівний склад;
  • допоміжний підрозділ;
  • додатковий підрозділ.

 

Кількістьштатних посад по КНП СРР «Сквирський РЦПМСД» становить 156,75штатниходиниць, з них:

 

лікарі

29,00 шт. од. 

середніймедичний персонал       

74,75шт. од.  

молодшиймедичний персонал    

14,75 шт. од.

інший персонал                              

38,25 шт. од.

Всього

156,75шт. од.

 

4. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, строки виконання Програми.

Система охорони здоров’я Сквирської міської територіальної громади  не забезпечує у повному обсязі потреби населення у доступній, високоякісній та ефективній медичній допомозі. Реформи, які проводяться у сфері охорони здоров’я направлені на підняття на значно вищий рівень матеріально-технічної, діагностичної та лікувальної бази в медичній галузі, проведення реконструкції та ремонту наявних приміщень, забезпечення сучасним медичним обладнанням, інструментами та створення необхідних умов для комфортного перебування пацієнтів.

Основними шляхами розв’язання проблем є:

— пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги;

— удосконалення надання невідкладної медичної допомоги населенню району;

— укріплення та оновлення матеріально-технічної бази амбулаторій загальної практики-сімейної медицини;

— поліпшення забезпечення кваліфікованими медичними кадрами;

— фінансування закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників;

— забезпечення належного фінансування потреб первинної ланки.

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства.

 

5. Фінансове забезпечення Програми.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок:

  • коштів міськогобюджету;
  • коштів обласного бюджету;

— коштів державного бюджету;

—залучення додаткових коштів для розвитку якісної медицини,  базуючись на Законі України «Про державно-приватне партнерство»;

— інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються комунальним некомерційним підприємством «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на виконання запланованих заходів Програми.

Головний розпорядник коштів – Сквирська міська рада. Обсяги фінансування Програми будуть здійснюватися шляхом надання фінансової підтримки на 2021 рік (додаток 1).

Комунальне некомерційне підприємство «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» має бути включене до мережі головного розпорядника бюджетних коштів та використовувати виділені кошти згідно з планом використання бюджетних коштів.

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності комунального некомерційного підприємства «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» є:

— медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню (вторинна, паліативна, невідкладна);

— забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

— організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високо спеціалізованої) медичної допомоги;

— проведення профілактичних щеплень;

  • планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

— консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

— взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високо спеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

— організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високо спеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

— організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги ( стаціонар вдома);

— проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

— направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;

— участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

— участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

— участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;

— участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у Сквирському районі та шляхів їх вирішення;

— надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги Сквирської ОТГ  та м.Сквири;

— визначення потреби структурних підрозділів комунального некомерційного підприємства «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

— моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

— забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників комунального некомерційного підприємства «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»;

— зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

— залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи-підприємці за договорами підряду, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

— закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

— координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;

— надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

— надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території Сквирської міської територіальної громади ;

— вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров’я населення та участь в розробці заходів спрямованих на збереження і покращення здоров’я населення;

— інші функції, що випливають із покладених на комунальне некомерційне підприємство «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» завдань.

 

7. Очікувані результати виконання Програми.

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

  • безперебійну роботу комунального некомерційного підприємства «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» відповідно до поставлених завдань та шляхів їх вирішення і тим самим забезпечуючи життєдіяльність Сквирської міської територіальної громади;
  • збільшення обсягів та покращення надання якісних послуг за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»;
  • належне фінансування потреб первинної ланки.

 

Заступник міського голови                                               Валентина Бачинська

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: