(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Відділ економічно –інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку Сквирської міської ради

 
Дата публікації 23.2.2021 14:16:19
 

Відділ економічно – інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку Сквирської міської ради

 

Адреса:  м. Сквира вул. Богачевського, 28  

Електронна адреса: ekon_skvira@ukr.net

Адреса сайту: http://skvira-rada.gov.ua

 

Начальник відділу - СУСЛОВА Оксана Володимирівна

Головний спеціаліст - СИВОРАКША Інеса Євгеніївна    тел. 04568 5-36-95

Провідний спеціаліст - РОМАНЮК Світлана Валентинівна    тел. 04568 5-36-95

 

Додаток № 5
до  рішення сесії
від 22.12.2020р. №  28 -3-VІІІ
 

ПОЛОЖЕННЯ
про Відділ економічно-інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку Сквирської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Відділ економічно інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку Сквирської міської ради (надалі – Відділ) є виконавчим органом Сквирської міської ради, утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкованим її виконавчому комітету, заступнику міського голови

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами, актами органів місцевого самоврядування, розпорядженнями міського голови.

1.3. Структура, штат та чисельність Відділу визначається рішенням міської ради. Працівників Відділу призначає на посади міський голова. Начальник відділу та працівники Відділу свої функціональні обов’язки здійснюють згідно з цим Положенням та посадовими інструкціями, розробленими начальником Відділу та затвердженими заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Кваліфікаційні вимоги до освіти та досвіду роботи працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1 У сфері економіки:

1) Здійснення аналізу стану і тенденції економічного і соціального розвитку громади, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань;

2) Розроблення програм економічного і соціального розвитку громади та пропозицій до проекту програми соціально-економічного розвитку до обласної державної адміністрації;

3) Розробляє пропозиції до проектів місцевого бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку громади;

4) Підготовка пропозицій з питань ефективного використання фінансових, кредитних і валютних ресурсів;

5) Участь у складанні необхідних для роботи балансів (фінансових, грошових доходів і витрат населення, ринку праці та розвитку трудових ресурсів, попиту і пропонування на основні види паливно-енергетичних ресурсів, промислової продукції та продовольства);

6) Участь у межах компетенції в підготовці пропозицій щодо забезпечення реалізації  державної цінової політики та вдосконалення порядку регулювання цін;

7) Сприяння створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території міста, надає  консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності;

8) Участь у реалізації державної зовнішньоекономічної політики;

9) Забезпечення захисту економічних прав і законних інтересів суб’єктів господарювання;

10) Аналізує стан здійснення державної регуляторної діяльності та виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, відповідно до вимог здійснення державної регуляторної політики забезпечує дотримання процедури підготовки та прийняття регуляторних актів;

11) Організація участі підприємств, установ та організацій у виставково-ярмаркових заходах;

12) Аналіз стану та участь в розроблення пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку побутових послуг і створення їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побуту;

13) проводить, разом з іншими уповноваженими підрозділами, аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємств, які є власністю територіальної громади ;

14) Бере участь в ефективному управлінні майном комунальної власності територіальної громади ;

15) Бере участь у межах компетенції у приватизації та відчуженні майна комунальної власності територіальної громади міста, на виконання рішень відповідних органів місцевого самоврядування;

16) Готує пропозиції з питань розміщення на території міста нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об’єктів виробничого і невиробничого призначення, які належать до комунального управління;

17) Готує пропозиції щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ і організацій на розвиток житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, побутового, торговельного та інших видів обслуговування населення;

18) Бере участь у розробленні пропозицій щодо проведення адміністративної реформи та реформи адміністративно-територіального устрою;

19) Розробляє пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки (перепідготовки) кадрів (спеціалістів) у сфері економіки та управління;

20) Здійснює діяльність в рекламній сфері, у сфері залучення замовника у створенні і розвитку інженерно–транспортної та соціальної інфраструктури Сквирської міської територіальної громади.

2.2. В сфері інвестицій:

1) Забезпечення впровадження державної, регіональної, місцевої політики у сфері інвестиційної, інноваційної діяльності та державно-приватного партнерства.

2) Реалізація державної, регіональної, місцевої політики у сфері євро інтеграції та об’єднання громад.

3) Підготовка Стратегії розвитку громади, програми соціально-економічного розвитку, інших програм, а також надання відповідних висновків та подання їх на розгляд.

4) Підготовка прогнозних показників та пропозицій щодо економічного і соціального розвитку громади.

5) Визначення основних напрямків інвестиційної політики в громаді, розроблення заходів, спрямованих на залучення внутрішніх та іноземних інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу, забезпечення їх впровадження.

6) Формування бази міських проєктів, які потребують залучення інвестицій, підготовка та розповсюдження презентаційних матеріалів щодо інвестиційного потенціалу громади.

7) Здійснення пошуку та інформування потенційних інвесторів, у тому числі зарубіжних, щодо інвестиційних містобудівних проектів, інших міських проектів, що потребують залучення інвестицій.

8) Забезпечення супроводу інвестиційних проектів.

9) Сприяння здійсненню інвестиційної та інноваційної діяльності суб’єктами господарювання на території громади.

10) Участь у формуванні переліку інвестиційних об’єктів комунальної власності, право на реалізацію проектів по яких набувається шляхом проведення конкурсу.

11) Надання пропозицій до проектів регіональних і міжрегіональних програм з метою залучення зовнішніх ресурсів на нагальні потреби територіальної громади .

12) Участь у розробці та реалізації програм зайнятості населення.

13) Підготовка угод про пайову участь суб’єктів господарювання в розвитку інженерно – транспортних комунікацій, соціальної інфраструктури та благоустрою.

14) Сприяння налагодженню міжнародних зв’язків міської ради в галузі інвестиційної діяльності, пропаганда інвестиційної привабливості громади, цільовий пошук та встановлення контактів з потенційними інвесторами, представниками зовнішніх джерел фінансування.

15) Моніторинг звернень інвесторів до міської ради та менеджменту здійснення інвестиційної діяльності.

16) Здійснення заходів щодо забезпечення встановлення тарифів відповідно до законодавства в межах повноважень відділу.

17) Бере участь у формуванні переліку об’єктів капітального будівництва, які потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів; розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в громаді, у тому числі готує та подає пропозиції щодо інвестиційних проектів найважливіших будов виробничого призначення, природоохоронних об’єктів та об’єктів соціальної сфери;

2.3 У сфері агропромислового розвитку:

1) забезпечення реалізації державної аграрної політики, розроблення та виконання інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва Сквирської міської ради;

2) участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку агропромислового ринку і сільських територій Сквирської міської ради;

3) організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення,  охорони праці та техніки безпеки;

4) участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу;

5) забезпечення дотримання працівниками відділу законодавства України з питань служби в органах місцевого самоврядування та запобігання корупції.

3. Права відділу

3.1. З метою забезпечення виконання своїх функцій Відділ має право отримувати в установленому порядку інформацію, документи та інші матеріали, що необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.2. У встановленому порядку залучати спеціалістів до розгляду питань, що входять до компетенції відділу.

3.3. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

3.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

3.5. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.6. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою).

3.7. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу.

3.8. Користуватися в установленому законодавством порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

4.2. Начальник відділу зобов’язаний забезпечити належне та своєчасне виконання покладених на відділ завдань.

4.3. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

4.4. Подає на затвердження Положення про відділ;

4.5. Затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4.6. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи міської ради;

4.7. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

4.8. Звітує про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

4.9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

4.10. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами міської ради, іншими територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва міської ради;

4.11. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

4.12. Подає на затвердження  проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

4.13. Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису відділу, доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами;

4.14. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

4.15. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

4.16. Забезпечує дотримання законодавства України з питань служби в органах місцевого самоврядування та запобігання та протидії корупції;

4.17. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

5. Взаємодія з іншими підрозділами

5.1. Відділ у своїй діяльності взаємодіє з відділами, управліннями та іншими виконавчими органами ради, а також з підприємствами, установами та організаціями  незалежно від форми власності та підпорядкування.

6. Відповідальність

6.1. Начальник і працівники відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій згідно з законодавством.

                  Керуюча справами                                   Н.А.Згардівська

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: