(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Сектор інформаційного забезпечення ради Сквирської міської ради

 
Дата публікації 19.7.2021 14:22:18
 

Сектор інформаційного забезпечення ради Сквирської міської ради 

Адреса:  м. Сквира вул. Богачевського, 28  

Електронна адреса:  

Адреса сайту: http://skvira-rada.gov.ua

 

Завідувач сектору - ПОСПЕЛОВ Ярослав Леонідович

Головний спеціаліст - ОСАДОВСЬКИЙ Олександр Юрійович

Додаток

до рішення Сквирської міської ради

від 14.07.2021 р. №257-9-VIII

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор інформаційного забезпечення ради

Сквирської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Сектор інформаційного забезпечення (далі – сектор) є структурним підрозділом виконавчого комітету Сквирської міської ради, який утворюється, реорганізується, ліквідується рішенням міської ради.

1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Київської обласної ради, регламентом та рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.3. Положення про сектор затверджується рішенням Сквирської міської ради, посадові інструкції працівників сектору –головою міської ради.

1.5. Призначення на посаду та звільнення з посади працівників сектору здійснюється міським головою відповідно до чинного законодавства.

1.6.Сектор підзвітний керівництву міської ради та у своїй діяльності безпосередньо підпорядковується керуючій справами виконавчого комітету міської ради.

2. Основні завдання

2.1. Створення умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію.

2.2. Сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова.

2.3. Забезпечення проведення державної політики в інформаційній сфері, а також державної мовної політики на території громади.

2.4. Створення умов для розвитку інформаційної сфери на території громади.

2.5. Забезпечення ефективної взаємодії із засобами масової інформації шляхом висвітлення діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, Київської облдержадміністрації, облради, міськвиконкому, підприємств, установ та організацій громади. Оперативне реагування на запити населення щодо надання державних послуг та відповідної інформації.

2.6. Аналіз і координація діяльності структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету щодо інформування громадськості з питань, що належать до сфери їх управління, роз'яснення завдань, що випливають із актів Президента України та Кабінету Міністрів України, послань Президента України до Верховної Ради України, програм діяльності Кабінету Міністрів України. Узагальнення і підготовка відповідних матеріалів.

2.7. Підготовка інформації про діяльність міської ради та її виконавчого комітету, створення та реалізація тематичних медіа-планів та проектів, організація оприлюднення у пресі, а також розміщення в мережі Інтернет інформаційних матеріалів, підготовлених їх структурними підрозділами.

2.8. Здійснення моніторингу висвітлення засобами масової інформації діяльності міської ради та її виконавчого комітету, організація оперативного реагування на критичні публікації, виступи, повідомлення тощо.

2.9. Залучення представників засобів масової інформації до вивчення громадської думки стосовно шляхів розв'язання гострих проблем у сфері діяльності міської ради та її виконавчого комітету.

3. Функції сектору

Відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Забезпечує публікацію в пресі, інтернет-мережі офіційних документів, рішень ради та виконавчого комітету, розпоряджень голови, матеріалів про роботу сесій, постійних комісій, депутатську діяльність.

3.2. Готує пропозиції голові міської ради щодо інформаційної політики міської ради та діяльності засобів масової інформації в громаді, проводить опитування громадської думки щодо діяльності органу місцевого самоврядування; на підставі повідомлень інформаційних агентств готує інформаційно-аналітичні огляди найважливіших подій в області і державі.

3.3. Вивчає та узагальнює діяльність органів самоврядування через моніторинг публікацій в ЗМІ, аналізує форму і зміст роботи засобів масової інформації, вносить пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності.

3.4. Здійснює інформаційно-технічне забезпечення офіційного сайту міської ради, платформи «СВОЇ», чат-ботів у Viber і Telegram, готує до випуску інформаційно-аналітичні вісники, інформаційні довідники, офіційні вітання  з нагоди державних і професійних свят, вітальні телеграми, поздоровлення.

3.5. Аналізує висвітлення роботи міської ради у засобах масової інформації.

3.6. Забезпечує роботу по створенню банку даних стосовно  громади.

3.7. Вживає заходів до розвитку національної складової мережі Інтернет, розширення спектра засобів і вдосконалення методів оприлюднення у мережі Інтернет об'єктивної соціально-політичної, економічної, освітньої, правової, науково-технічної та інших видів інформації про область,район та громаду.

3.8. Вживає заходів до забезпечення розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя.

3.9. Вносить пропозиції до проектів нормативно-правових актів, що розробляються міською радою, з основних напрямів державної інформаційної політики.

3.10. Здійснює інформаційне забезпечення участі керівництва міської ради у проведенні «круглих столів», «гарячих ліній», інших виступів у мережі інтернет та засобах масової інформації.

 

4. Права сектору

Для здійснення покладених на нього завдань та обов’язків сектор має право:

4.1. Вносити на розгляд міського голови проєкти розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, доповідні записки з питань, що належать до компетенції сектору.

4.2. Вивчати хід виконання актів законодавства, рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції сектору.

4.3. За погодженням з керуючою справами виконавчого комітету залучати спеціалістів відділів та інших структурних підрозділів апарату виконкому для вирішення питань, пов’язаних з виконанням покладених на сектор завдань.

4.4. Одержувати у встановленому порядку від управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради дані, документи, матеріали, інформації, необхідні для використання в роботі та виконання покладених на сектор завдань.

5. Організація роботи сектору

5.1. Структура, чисельність працівників, штатний розпис сектору затверджується міською радою в межах граничної чисельності, фонду оплати праці працівників і видатків на утримання апарату виконавчого комітету.

5.2. Сектор очолює завідувач, у разі відсутності завідувача його обов’язки виконує головний спеціаліст сектору.

5.3. Завідувач сектору, працівники сектору призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

5.4. Робота сектору планується на основі плану роботи міської ради, її виконавчого комітету, доручень міського голови, керуючої справами виконавчого комітету, завдань сектору.

5.5. Службові обов’язки працівників сектору визначаються посадовими інструкціями. Розподіл обов’язків між працівниками сектору здійснюється завідувачем сектору.

5.6. Сектор взаємодіє з відділами та іншими структурними підрозділами апарату виконавчого комітету, відділами, управліннями та іншими виконавчими органами міської ради.

5.7. Діловодство ведеться згідно з номенклатурою справ сектору та Інструкцією з діловодства.

6.Керівництво сектору

6.1.Сектор очолює завідувач сектору, який призначається на посаду і звільняється з посади головою міської ради в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.2. Завідувач сектору повинен мати  вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування чи стаж роботи на державній службі на керівних посадах в інших сферах управління не менше 2 років .

6.3. Завідувач сектору повинен знати Конституцію України, закони України, постанови Верховної Ради України, Укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України з питань, що відносяться до компетенції сектору, Регламент роботи міської ради та її виконавчого комітету, вітчизняну та зарубіжну практику і умови застосування чинного законодавства з питань, що відносяться до компетенції сектору.

6.4. Завідувач сектору:

6.4.1. Здійснює керівництво діяльністю сектору.

6.4.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань.

6.4.3. Розподіляє обов’язки працівників сектору.

6.4.4. Розробляє і вносить на затвердження в установленому порядку посадові інструкції працівників сектору.

6.4.5. Забезпечує підвищення їх кваліфікації та професійного рівня, дотримання трудової і виконавської дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

6.4.6. Планує роботу сектору і здійснює контроль за виконанням планів роботи.

6.4.7. У встановленому порядку вносить пропозиції про призначення, переміщення та звільнення працівників сектору, погоджує надання їм відпусток.

6.4.8. Підписує та візує документи в межах своєї компетенції.

6.4.9. Представляє сектор в інших органах місцевого самоврядування, місцевих органах виконавчої влади, правоохоронних та інших органах, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, об’єднаннях громадян з питань, віднесених до його компетенції.

6.4.10. Виконує інші обов’язки та доручення, покладені на нього керівництвом міської ради, керуючою справами виконавчого комітету міської ради.

  7. Відповідальність сектору

 

7.1. Працівники сектору несуть відповідальність за неналежне виконання, покладених на сектор даних положенням повноважень у порядку передбаченому чинним законодавством України.

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники сектору притягуються до відповідальності, згідно з чинним законодавством України.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Припинення діяльності сектору здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

8.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому законодавством для його затвердження.

 

Керуюча справами (секретар) виконкому              Наталія ЗГАРДІВСЬКА

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: