(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Сквирської міської ради

 
Дата публікації 19.7.2021 14:34:14
 

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Сквирської міської ради

Адреса:  м. Сквира вул. Богачевського, 28  

Електронна адреса: 

Адреса сайту: http://skvira-rada.gov.ua

 

Начальник відділу -  КРАВЧЕНКО Оксана Вікторівна

Головний спеціаліст - ІВАСЮК Галина Юріївна

Додаток

до рішення Сквирської міської ради

                                                                           258-9-VIII від 14.07.2021 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ СКВИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

I. Загальні положення

1. Відділ державного архітектурно - будівельного контролю Сквирської міської ради (далі - Відділ) є виконавчим органом Сквирської міської ради.

1.2. Відділ підконтрольний та підзвітний Сквирській міській раді, міському голові, підпорядкований її виконавчому комітету, заступнику міського голови, згідно з розподілом обов’язків.

1.3. Відділ є підконтрольним Держархбудінспекції України в межах, визначених законодавством.

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону та Держархбудінспекції, Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 671 “Деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю” із змінами і доповненнями, розпорядженнями міського голови, рішеннями Луцької міської ради і виконавчого комітету, стандартами ISO, даним Положенням та іншими нормативно-правовими актами. З питань організації ведення правової роботи Відділ керується рекомендаціями Міністерства юстиції України.

1.5. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету. Штатний розпис Відділу затверджує Сквирська міська рада.

1.6. Положення про Відділ затверджується міською радою.

1.7. Міська рада створює умови для роботи і підвищення кваліфікації працівників, забезпечує їх  приміщенням, телефонним зв’язком, транспортом для виконання службових обов’язків, сучасними засобами оргтехніки, законодавчими й іншими нормативними актами та довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань.

1.8. Відділ має печатку із власним найменуванням та бланки.

 

II. Мета та завдання відділу

 

2.1. Метою діяльності Відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю.

 

2.2. Основним завданням Відділу є здійснення відповідно до закону державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.

2.3. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також підприємствами, установами та організаціями.

 

III. Повноваження відділу

 

3.1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) надає, отримує документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію;

2) приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (видає сертифікати, реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків);

3) подає Держархбудінспекції інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;

4) здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проєктування об’єктів містобудування, проєктної документації щодо об’єктів, розташованих у межах відповідних населених пунктів;

5) здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб Відділу;

6) розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб Відділу;

7) розглядає відповідно до закону справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності із прийняттям відповідних рішень;

8) здійснює інші повноваження, визначені законом.

3.2. Посадові особи Відділу для виконання покладених на них завдань під час перевірки мають право:

1) безперешкодного доступу до місця будівництва об’єкта та до прийнятих в експлуатацію об’єктів, що підлягають обов’язковому обстеженню;

2) складати протоколи про вчинення правопорушень та акти перевірок, накладати штрафи відповідно до закону;

3)  у разі виявлення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, містобудівних умов та обмежень, затвердженого проєкту або будівельного паспорта забудови земельної ділянки видавати обов’язкові для виконання приписи щодо:

- усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил;

- зупинення підготовчих та будівельних робіт;

4) проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проєктним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проєктною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у випадках, передбачених законодавством, паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;

5) проводити згідно із законодавством перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам стандартів, будівельних норм і правил;

6) залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій;

7) отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю;

8) вимагати у випадках, передбачених законодавством, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

9) забороняти за вмотивованим письмовим рішенням керівника Відділу чи його заступника експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;

10) здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням фото-, аудіо- та відеотехніки;

11) здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизації об’єктів, а також за здійсненням заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.

3.3. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з органами виконавчої влади, органами місцевого

самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також підприємствами, установами та організаціями.

 

 

IV. Керівництво відділом

 

4.1. Керівник Відділу призначається на посаду та звільняється з посади міським головою згідно чинного законодавства.

4.2. Протягом трьох днів після призначення начальник Відділу інформує про це Держархбудінспекцію.

4.3. На посаду начальника Відділу призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування (будівництво та архітектура або право), стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менш як два роки

4.4. Начальник Відділу:                                                           

1) очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами, несе персональну відповідальність за виконання покладених законом на Відділ завдань;

2) організовує та контролює виконання у Відділі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, Держархбудінспекції, розпоряджень міського голови, рішень Сквирської міської ради та її виконавчого комітету;

3) подає пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади відповідно до закону працівників Відділу;

4) здійснює інші повноваження, визначені законом.

4.5. Призначення особи, яка виконує роботу з єдиним реєстром документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, здійснюється за умови проходження такою особою відповідної підготовки у Держархбудінспекції з перевіркою рівня його кваліфікації та знань шляхом проведення заліку. Про успішне складення заліку Держархбудінспекція повідомляє міську раду.

4.6. Відділ видає акти у передбаченій законом формі, організовує та контролює їх виконання.

4.7. Чисельність працівників, структура, кошторис та штатний розпис Відділу затверджуються міською радою в установленому законодавством порядку.

4.8. Відділ та його працівники забезпечуються засобами, необхідними для провадження своєї діяльності.

 

V. Відповідальність відділу

 

5.1. Працівники Відділу несуть відповідальність за неналежне виконання, покладених на Відділ даних положенням повноважень у порядку передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Відділу розподіляється між начальником і працівниками Відділу та закріплюються у посадових інструкціях.

5.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності, згідно з чинним законодавством України.

 

VI. Заключні положення

 

6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому законодавством для його затвердження.

 

 

 

Керуюча справами (секретар) виконкому              Наталія ЗГАРДІВСЬКА

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: