(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

11Про затвердження в новій редакції Статуту Комунального закладу Сквирської міської ради «Сквирський інклюзивно-ресурсний центр»

 
Дата публікації 5.7.2021 14:23:6
 

ПРОЄКТ

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 14 липня 2021 року                   м. Сквира                             № ______

 

Про затвердження в новій редакції

Статуту Комунального закладу

Сквирської міської ради

«Сквирський інклюзивно-ресурсний центр»

 

Відповідно до статті 20 закону України «Про освіту», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», з метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства установчих документів Комунального закладу Сквирської міської ради «Сквирський інклюзивно-ресурсний центр», Сквирська міська рада VІІІ скликання

 

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Статут Комунального закладу Сквирської міської ради «Сквирський інклюзивно-ресурсний центр» в новій редакції (додаток 1).
  2. Доручити директору Комунального закладу Сквирської міської ради «Сквирський інклюзивно-ресурсний центр» Анні Марковій забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію нової редакції статуту.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Сквирської міської ради з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, культури та релігії (К. Бондарчук) та на постійну комісію Сквирської міської ради з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища (М. Сиворакша).

 

   Міський голова                                                                Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

ПОГОДЖЕНО:

Секретар міської ради                                                                Т. Власюк

 

Заступник міського голови                                                        Л. Сергієнко

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                 Н. Згардівська

 

Виконавець

 

 

    Рекомендовано до винесення на

   розгляд та затвердження сесією

   Голова постійної комісії з питань

   соціального захисту, освіти,

   охорони здоров’я, культури та релігії                                                       К. Бондарчук

 

   Голова постійної комісії з питань

   комунального майна, житлово-комунального

   господарства, благоустрою та охорони

   навколишнього середовища                                                       М. Сиворакша

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням 9 сесії VIII скликання

Сквирської міської ради

від «14» липня 2021року № ___

 

Міський голова

______________ В. ЛЕВІЦЬКА

 

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

СКВИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

«СКВИРСЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР»

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Сквира

2021

І. Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СКВИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «СКВИРСЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» (далі - ІРЦ).

Повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СКВИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «СКВИРСЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР».

Скорочене найменування українською мовою: СКВИРСЬКИЙ ІРЦ.

1.2. Засновником ІРЦ є Сквирська міська рада. ІРЦ підпорядковується Засновнику та Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Засновник здійснює фінансування комунальної установи, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

1.4. ІРЦ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний ІРЦ»,іншими нормативно-правовими актами, в тому числі рішеннями Засновника, департаменту освіти інауки Київської обласної державної адміністрації та цим Статутом.

1.5. Юридична адреса ІРЦ: вул. Соборна, 32, м. Сквира, Київська область, Україна, поштовий індекс 09001.

1.6. ІРЦ є юридичною особою, має печатку і штампи, бланки встановленого зразка, може мати самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства.

1.7. ІРЦ є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів.

Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахуванняєдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) ІРЦ використовуються винятково для фінансування видатків на утримання ІРЦ,реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

ІІ. Мета та предмет діяльності

2.1. ІРЦ створений з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини(далі – комплексна оцінка), надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг тазабезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

2.2. Відповідно до поставленої мети, предметом діяльності ІРЦ є:

2.2.1 проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, втому числі коефіцієнта її інтелекту (здійснюється практичними психологами ІРЦ), розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, особливостей психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей дитини;

2.2.2 надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти(не відвідують заклади освіти) та не отримують відповідної допомоги;

2.2.3 участь педагогічних працівників ІРЦ в командах психолого-педагогічного супроводу дитини зособливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, а також психолого-педагогічних комісіях спеціальних закладів загальної середньої освіти з метою моніторингудинаміки розвитку дитини не рідше, ніж двічі на рік;

2.2.4 ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в ІРЦ, за згодою батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;

2.2.5 ведення реєстру закладів освіти, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічніта корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами за їх згодою;

2.2.6 надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечуютьздобуття загальної середньої освіти, з питань організації інклюзивного навчання;

2.2.7 надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальноїсередньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечуютьздобуття загальної середньої освіти, батькам або законним представникам дітей з особливимиосвітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг таким дітям;

2.2.8 консультування батьків або законних представників дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної , загальної середньої, професійної (професійно-технічної)освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та зарахування до цих закладів;

2.2.9 надання консультативної та психологічної допомоги, проведення бесід з батьками (законними представниками) дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотиваціїщодо розвитку таких дітей;

2.2.10 моніторинг динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами шляхом взаємодії зїх батьками (законними представниками) та закладами освіти, в яких вони навчаються;

2.2.11 організація інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій,

семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами;

2.2.12 взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту, службами у справах дітей, громадськими організаціями щодо надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами починаючи з раннього віку вразі потреби із залученням відповідних спеціалістів;

2.2.13 підготовка звітної інформації про результати діяльності ІРЦ для засновника, відповідногоструктурного підрозділу з питань діяльності ІРЦ органів управління освітою, а також аналітичноїінформації для відповідного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти.

2.3. ІРЦ провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних

особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.

 

ІІІ. Правовий статус

3.1. ІРЦ є юридичною особою.

3.2. ІРЦ користується закріпленим за ним комунальним майном на праві оперативного управління.

3.3. ІРЦ здійснює господарську діяльність.

3.4. Збитки, завдані ІРЦ внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевогосамоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

3.5. Для здійснення господарської діяльності ІРЦ залучає і використовує матеріально-технічні,фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

3.6. Власник та уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями ІРЦ, а ІРЦ невідповідає за зобов’язаннями власника та уповноваженого органу управління.

3.7. ІРЦ має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бутиособою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

 

ІV. Організація проведення комплексної оцінки

4.1. Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить психолог центру, який визначає час та дату проведення комплексної оцінки та встановлює наявність таких документів: документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників; свідоцтва про народження дитини; індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності); форми первинної облікової документації № 112/0 “Історія розвитку дитини”, затвердженої МОЗ, у разі потреби – довідки від психіатра.

4.2. ІРЦ проводить комплексну оцінку не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або законних представників дитини (далі – заява) та/або її особистої заяви (для дітей віком від 16 до 18 років) щодо проведення комплексної оцінки, а також отримує письмову згоду на обробку персональних даних дитини.

4.3. У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися: психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного закладу освіти; зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки, інші творчі роботи дитини; документи щодо додаткових обстежень дитини.

4.4. У разі коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавалися психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові послуги, до ІРЦ подаються: попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки; висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.

4.5. ІРЦ проводить комплекснуоцінку за місцемнавчання та/абопроживання (перебування) дитини. Графікпроведеннякомплексноїоцінкиобов’язковопогоджується з керівникомвідповідного закладу освіти, закладу охорониздоров’я та батьками (одним з батьків) абозаконнимипредставникамидитини за два тижнідо початку їїпроведення.

4.6. Під час проведення комплексної оцінки фахівці ІРЦ повинні створити атмосферу довіри та доброзичливості, враховувати фізичний та емоційний стан дитини, індивідуальні особливості її розвитку, вік, місце проживання, мову спілкування тощо.

4.7. Участь батьків (одного з батьків) абозаконнихпредставниківдитини у проведеннікомплексноїоцінки є обов’язковою.

4.8. Комплексна оцінка проводиться фахівцями ІРЦ індивідуально за такими напрямами:

- оцінкафізичногорозвиткудитини;

- оцінкамовленнєвогорозвиткудитини;

- оцінка когнітивної сфери дитини;

- оцінка емоційно-вольової сфери дитини;

- оцінка освітньої діяльності дитини.

4.9. Метою проведення оцінки фізичного розвитку дитини є визначення рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо. За результатами оцінки вчитель-реабілітолог заповнює карту спостереження дитини.

4.10. Оцінка мовленнєвого розвитку дитини проводиться з метою визначення рівня розвитку тавикористання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його структури. Результати оцінки вчитель-логопед зазначає у висновку про комплексну оцінку.

4.11. Оцінка когнітивної сфери дитини проводиться з метою визначення рівня сформованості такихпізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

4.12. Оцінка емоційно-вольової сфери дитини проводиться з метою виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

4.13. Метою проведення оцінки освітньої діяльності дитини є визначення рівня сформованостізнань, вмінь, навичок відповідно до освітньої програми або основних критеріїв формування вміньта навичок дітей дошкільного віку. Таку оцінку проводить вчитель-дефектолог та її результатизазначає у висновку про комплексну оцінку.

4.14. У разі потреби, фахівці ІРЦ можуть проводити комплексну оцінку за іншими напрямами, зокрема визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин з однолітками, дорослими.

4.15. Результати комплексної оцінки оформлюються в електронному вигляді, зберігаються в ІРЦ та надаються батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини за письмовим зверненням.

Інформація про результати комплексної оцінки є конфіденційною. Обробка та захист персональнихданих дітей в ІРЦ здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

4.16. Узагальнення результатів комплексної оцінки здійснюється на засіданні фахівців ІРЦ, які її проводили, в якому мають право брати участь батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами.

4.17. За результатами засідання складається висновок про комплексну оцінку, в якому зазначаються загальні дані про дитину з особливими освітніми потребами, її сім’ю (батьків (одного з батьків)або законних представників, братів, сестер), умови виховання в сім’ї, стан здоров’я дитини, найменування закладу освіти, де навчається дитина, напрями проведення комплексної оцінки, загальнівисновки, рекомендації, прізвище, ім’я, по батькові фахівців ІРЦ, які проводили оцінку.

4.18. Фахівці ІРЦ зобов’язані ознайомити батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання танадання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг у закладах освіти (у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти).

4.19. Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться протягом 10 робочих днів.

4.20. Висновок про комплексну оцінку надається батьками (одному з батьків) або законним представникам дитини з особливими освітніми потребами, за заявою яких (якого) її проведено, у двох примірниках, один з яких подається батьками (законними представниками) дитини до закладу освіти.

4.21. Висновок про комплексну оцінку реєструється у відповідному журналі та зберігається в електронному вигляді в ІРЦ (сканована копія текстового документу).

4.22. У разі встановлення фахівцями ІРЦ наявності у дитини особливих освітніх потреб, висновокпро комплексну оцінку є підставою для формування для неї індивідуальної програми розвитку танадання їй психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг.

4.23. Комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням дитини з особливими освітнімипотребами до закладу дошкільної або загальної середньої освіти. З метою створення у такому закладі умов для навчання дитини її батьки (один з батьків) або законні представники звертаються доІРЦ за шість місяців до початку навчального року.

Перед проведенням комплексної оцінки батьки (один з батьків) або законні представники дитиниможуть звернутися до закладу освіти, який вони обрали, для зарахування дитини.

4.24. Повторна комплексна оцінка фахівцями ІРЦ проводиться у разі:

- переходу дитини з особливими освітніми потребами з дошкільного закладу освітив заклад загальної середньої освіти; переведення дитини із спеціального закладудошкільної освіти, спеціального закладу загальної середньої освіти, закладу загальної середньої освіти до інклюзивної (спеціальної) групи закладу дошкільноїосвіти або інклюзивного (спеціального) класу закладу загальної середньої освіти;

- надання рекомендації команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти,психолого-педагогічної комісії спеціального закладу загальної середньої освітищодо наявності успіхів або труднощів у засвоєнні дитиною освітньої програми.

4.25. У разі коли батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітнімипотребами не погоджуються з висновком про комплексну оцінку, вони можуть звернутися до відповідного структурного підрозділу з питань діяльності ІРЦ для проведення повторної комплексноїоцінки обласним психолого-педагогічним консиліумом (далі — консиліум).

Протягом 10 робочих днів з дати звернення батьків (одного з батьків) або законних представниківвідповідний структурний підрозділ з питань діяльності ІРЦ зобов’язаний організувати проведенняповторної комплексної оцінки дитини з особливими освітніми потребами за місцем її проживання(перебування)/навчання чи в іншому місці за попереднім погодженням з батьками (одним з батьків) або законними представниками.

4.26. Повторна комплексна оцінка може проводитися за всіма або окремими напрямами залежновід освітніх потреб дитини з особливими освітніми потребами та наявної інформації про її розвиток.

4.27. За результатами повторної комплексної оцінки складається висновок про повторну комплексну оцінку, що є основою для розроблення індивідуальної програми розвитку дитини з особливимиосвітніми потребами та надання їй психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг.

 

V.  Організація психолого-педагогічного супроводу та надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дитині з особливими освітніми потребами

5.1. Психолого-педагогічний супровід – це комплексна система заходів з організації освітньогопроцесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку.

Психолого-педагогічні послуги - це комплексна система заходів з організації освітнього процесу тарозвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмоюрозвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.

Корекційно-розвиткові послуги – це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

5.2. Психолого-педагогічний супровід, психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові послугиспрямовані на:

- соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та

відповідних компетенцій;

- формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти,які забезпечують здобуття загальної середньої освіти;

- розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності, становлення особистості.

За результатами комплексної оцінки фахівці ІРЦ:

- визначають напрями та обсяг психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, які надаються дітям з особливими освітніми потребами (для дитини з інвалідністю – з урахуванням індивідуальної програми реабілітації), та забезпечують їх надання шляхом проведення індивідуальних і групових занять;

- надають рекомендації щодо складення, виконання, коригування індивідуальної програми розвитку в частині надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, змісту, форм та методів навчання відповідно до потенційних можливостей дитини, створення належних умов для навчання залежно від порушення розвитку дітей з особливими освітніми потребами (доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця, використання технічних засобів тощо).

 - Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги надаються дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, і не отримують відповідної допомоги.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. ІРЦ має право:

6.1.1 звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органіввиконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних длявиконання покладених на ІРЦ завдань.

6.1.2 укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно відформ власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.

6.1.3 здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

6.1.4 залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

6.1.5 реалізувати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

6.1.6 здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню своєї роботи.

6.2. З метою якісного виконання покладених завдань ІРЦ зобов’язаний:

6.2.1 у разі виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для життя і здоров’я дитини,невідкладно інформувати службу у справах дітей за місцем проживання дитини, територіальний підрозділ Національної поліції;

6.2.2 вносити засновнику, відділу освіти Сквирської міської ради пропозиції щодо удосконалення діяльності ІРЦ;

6.2.3. залучати у разі потреби додаткових фахівців, у тому числі медичних працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших ІРЦ, працівників закладів дошкільної освіти (ясел-садків)компенсуючого типу, спеціальних закладів загальної середньої освіти та навчально-реабілітаційних центрів.

 

VII. УПРАВЛІННЯ ІРЦ

7.1. Управління ІРЦ здійснюється відповідно до цього Статуту та діючого законодавства.

7.2. Засновник:

7.2.1 утворює, реорганізовує та ліквідовує ІРЦ, затверджує та змінює їх склад, графік роботи, організовує та проводить конкурс на посаду директора ІРЦ;

7.2.2 призначає на посаду та звільняє з посади директора ІРЦ;

7.2.3 заслуховує звіт про діяльність ІРЦ;

7.2.4 залучає необхідних фахівців для надання психолого-педагогічних, корекційно-розвитковихпослуг шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів ІРЦ;

7.2.5 забезпечує створення матеріально-технічних умов, необхідних для функціонування ІРЦ та організації інклюзивного навчання;

7.2.6 проводить моніторинг виконання рекомендацій ІРЦ підпорядкованими їм закладами освіти.

7.3. Керівництво діяльності ІРЦ здійснює директор, який призначається на посаду строком на трироки на конкурсній основі та звільняється з посади міським головою за погодженням з відповіднимструктурним підрозділом з питань діяльності ІРЦ управління освіти області.

На посаду директора ІРЦ призначається особа, яка має вищу освіту не нижче ступеня магістраабо освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за напрямами «Спеціальна освіта», «Корекційнаосвіта», «Дефектологія», «Психологія» та стаж роботи якої становить не менше п’яти років за фахом.

Термін перебування на посаді, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

7.4. Директор ІРЦ може бути звільнений достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства.

7.5. Директор ІРЦ:

7.5.1 планує та організовує роботу ІРЦ, відповідно до компетенції, видає накази, контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції фахівців ІРЦ;

7.5.2 подає на затвердження засновнику проект змін до Статуту;

7.5.3 призначає на посади фахівців ІРЦ на конкурсній основі та звільняє їх з посад відповідно дозаконодавства;

7.5.4 створює належні умови для продуктивної праці фахівців ІРЦ, підвищення їх фахового і

кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям зособливими освітніми потребами;

7.5.5 встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах;

7.5.6 укладає колективний договір за погодженням з уповноваженим органом;

7.5.7 розпоряджається майном ІРЦ та його коштами за погодженням із засновником в установленому порядку, формує кошторис, укладає цивільно-правові угоди, забезпечує ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів ІРЦ;

7.5.8 забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності ІРЦ;

7.5.9 представляє ІРЦ у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування,підприємствами, установами та організаціями;

7.5.10 подає засновнику річний звіт про діяльність ІРЦ;

7.5.11 вирішує інші питання діяльності ІРЦ у відповідності із законодавством.

7.6. У своїй діяльності ІРЦ підпорядковується засновнику. Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації здійснює координацію діяльності ІРЦ, контроль за дотриманням ним актів законодавства та Положенняпро ІРЦ.

 

VIII. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

8.1. Діяльність ІРЦ забезпечують педагогічні працівники: вчителі–логопеди, вчителі-дефектологи(сурдопедагоги, олігофренопедагоги, тифлопедагоги), практичні психологи, вчителі-реабілітологи,а також, медична сестра, бухгалтер та господарсько-обслуговуючий персонал.

8.2. На посади педагогічних працівників ІРЦ призначаються особи, які мають вищу педагогічну(психологічну) освіту ступеня магістра. Стаж роботи за фахом не менше 60 відсотків педагогічнихпрацівників інклюзивно-ресурсного центру повинен становити три або більше років.

8.3. Призначення на посади педагогічних працівників ІРЦ здійснюється засновником на конкурснійоснові. Положення про конкурс на посаду директора та педагогічних працівників ІРЦ затверджуєзасновник на підставі примірних положень, затверджених МОН.

8.4. Обов’язки фахівців ІРЦ визначаються відповідно до законодавства та посадових інструкцій.

8.5. На педагогічних працівників ІРЦ поширюються умови оплати праці, умови надання щорічнихвідпусток та інші пільги, встановлені законодавством для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти.

8.6. У разі потреби, ІРЦ може залучати додаткових фахівців шляхом укладення цивільно-правових угод.

8.7. Для надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг в ІРЦ вводяться такіпосади:

8.7.1 вчителя-логопеда з розрахунку одна штатна одиниця на 25-30 дітей з порушеннями мовленняабо 15-20 дітей з тяжкими порушеннями мовлення, або 15 дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, або 12 дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннямимовлення;

8.7.2 вчителя-дефектолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей з порушеннями слуху/зору/інтелектуального розвитку;

8.7.3 практичного психолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення емоційно-вольової сфери/пізнавальних процесів;

8.7.4 вчителя-реабілітолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення

опорно-рухового апарату.

8.8. За наявності автотранспортних засобів (автобусів) вводиться посада водія.

8.9. Кількісний склад фахівців ІРЦ визначається з урахуванням територіальних особливостей, кількості дітей з особливими освітніми потребами.

8.10. Штатний розпис ІРЦ та режим його роботи затверджується засновником.

8.11. Тривалість робочого тижня педагогічних працівників ІРЦ становить 40 годин, що становитьтарифну ставку, з яких педагогічне навантаження фахівців ІРЦ, які надають психолого-педагогічнудопомогу дітям з особливими освітніми потребами, становить 18 годин на тиждень для безпосередньої роботи з такими дітьми. Крім того, фахівці ІРЦ провадять інші види діяльності, зокрема надають консультації батькам (законним представникам) дітей, педагогічним працівникам, які берутьучасть в інклюзивному навчанні, тощо.

 

IX. ФІНАНСОВО–ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1. Матеріально-технічна база ІРЦ включає будівлі, споруди, приміщення, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі.

9.2. Майно, закріплене за ІРЦ, належить йому на праві оперативного управління та не може бутивилученим, якщо інше не передбачено законодавством.

9.3. Фінансово-господарська діяльність ІРЦ провадиться відповідно до бюджетного законодавства,законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів.

9.4. Джерелами фінансування ІРЦ є кошти засновника, благодійні внески юридичних та фізичнихосіб, інші джерела, не заборонені законодавством.

 

X. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІРЦ

10.1. Діяльність ІРЦ припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію ІРЦ приймається засновником.

Припинення діяльності ІРЦ здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.

10.2. Під час реорганізації ІРЦ його права та обов’язки переходять до правонаступника, що визначається Засновником.

10.3. ІРЦ вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державногореєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.

 

XI. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

11.1. Зміни та доповнення до цього Статуту у разі потреби вносяться Засновником шляхом викладення його у новій редакції та реєструються в установленому законом порядку.

 

 

Міський голова                  Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: