(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

7 Про затвердження Порядку передачі нерухомого майна комунальної власності Сквирської міської територіальної громади в оренду

 
Дата публікації 19.4.2021 16:15:12
 

ПРОЄКТ

 

 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від ____ квітня 2021 року                   м. Сквира                             № ______

 

Про затвердження Порядку передачі нерухомого

майна комунальної власності Сквирської

міської територіальної громади в оренду

 

 

З метою підвищення ефективності використання об’єктів комунальної власності Сквирської  міської територіальної громади та приведення процедури оренди комунального майна у відповідність до діючого законодавства, керуючись статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 483, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища, Сквирська міська рада VIII скликання

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Порядок передачі нерухомого майна комунальної власності Сквирської  міської територіальної громади в оренду (додаток).

2. Координацію роботи з виконання цього рішення доручити  відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Сквирської міської ради з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища.

 

 

 

Міський голова

 

 

 

 Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

 

Погоджено :

Секретар міської ради                                                             Т. Власюк

Заступник міського голови                                                     В.Черненко

Заступник міського голови                                                     Л. Сергієнко

Начальник відділу з питань юридичного забезпечення

ради та діловодства                                                                       І. Кваша

Виконавець

Начальник відділу капітального будівництва,

комунальної власності та житлово-комунального

господарства                                                                                      О.Степаненко

Рекомендовано до винесення на

розгляд та затвердження сесією

Голова постійної комісії з питань

комунального майна, ЖКГ, благоустрою

та охороною навколишнього середовища                                       М.Сиворакша

 

 

 

Додаток 

до рішення Сквирської міської ради

 від 29.04.2021 року №  -7-VIII

 

ПОРЯДОК

передачі нерухомого майна комунальної власності Сквирської міської територіальної громади в оренду

1.Загальна частина

1.1. Порядок передачі в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності Сквирської міської територіальної громади (далі – Порядок), розроблений відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна».   

1.2. Порядок регулює організаційні засади, пов’язані з передачею в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності Сквирської міської територіальної громади (далі – майно).

1.3. Передача в оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів регулюється чинним законодавством з цього питання та не регламентується цим Порядком.

1.4. Передача в оренду нерухомого майна здійснюється шляхом укладання договору оренди:

- за результатами проведеного аукціону через електронну торгову систему;

- без проведення аукціону для визначених статтею 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» юридичних та фізичних осіб.

1.5. Перелік майна, щодо якого прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні (Перелік першого типу) та перелік майна, щодо якого прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону (Перелік другого типу) затверджуються  рішенням сесії Сквирської міської ради.

1.6. Ініціаторами оренди майна можуть бути: потенційний орендар, балансоутримувач, уповноважений орган управління та/або орендодавець.

1.7. Реєстр договорів оренди нерухомого майна ведеться орендодавцем.

1.8. Питання, не врегульовані цим Порядком, регулюються чинним законодавством.

2.Передача нерухомого майна в оренду

2.1.Етапність дій орендодавця при передачі майна в оренду:

- прийняття рішення про включення потенційного об’єкта до одного із Переліків, визначених у пункті 1.5;

- опублікування на офіційному веб-сайті Сквирської міської ради інформації про потенційний об’єкт оренди, щодо якого прийнято рішення про включення його до одного з Переліків;

- розміщення  в електронній торговій системі (далі – ЕТС) оголошення про передачу майна в оренду;

- проведення аукціону у порядку, визначеному законодавством;

- затвердження протоколів результатів проведення аукціону на право оренди майна або передачу об’єктів в оренду без проведення аукціону;

- укладення договорів оренди та розміщення їх на офіційному веб-сайті Сквирської міської ради.

2.2. Уповноважити виступати орендодавцями комунального майна Сквирської міської територіальної громади балансоутримувачів.

3. Укладення договору оренди та внесення змін до нього

3.1. Договір оренди формується на підставі Примірного договору оренди.

3.2. Орендна плата встановлюється у грошовій формі і вноситься у строки, визначені договором.

3.3. Орендна плата визначається за результатами аукціону.

У разі передачі майна в оренду без проведення аукціону орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати.

3.4.Орендна плата підлягає коригуванню на індекс інфляції згідно з Методикою розрахунку орендної плати. Якщо орендар отримав майно в оренду без проведення аукціону, відповідне коригування орендної плати на індекс інфляції здійснюється щомісячно.

3.5. Орендар за користування об’єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків провадження господарської діяльності.

3.6.Орендна плата перераховується на рахунок Сквирської міської ради у 100 % розмірі.

3.7. Стягнення заборгованості з оплати орендної плати може здійснюватися в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.

3.8. Не допускається внесення змін до договору оренди в частині зменшення суми орендної плати протягом строку його дії, крім випадків, визначених законодавством, з урахуванням вимог, передбачених цим Порядком.

3.9. Орендар наділяється правом користування майном на строк, визначений договором оренди, але не раніше підписання акта приймання-передачі відповідного майна.

3.10. Орендар зобов’язаний не пізніше десяти днів з дня укладення договору оренди застрахувати орендоване нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно на користь балансоутримувача.

3.11. У разі погіршення стану орендованого майна, його знищення або втрати орендар відшкодовує збитки.

3.12. Прийняття рішення щодо можливості внесення змін до договорів оренди покладається на орендодавця.

3.13. Усі договори оренди, а також зміни і доповнення до них підлягають публікації в електронній торговій системі.

4. Продовження договору оренди

4.1. Продовження договорів оренди здійснюється у порядку визначеному статтею 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» за результатами проведення аукціону, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

4.2. Договори оренди можуть бути продовжені у випадках, встановлених законом, на той самий строк, на який вони були укладені, на підставі заяви орендаря про продовження договору, поданої орендодавцю не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії договору оренди.

4.3. Рішення про продовження договору оренди комунального майна, без проведення аукціону і рішення про відмову у продовженні договору оренди комунального майна приймається орендодавцем протягом 60 календарних днів з дати отримання заяви і документів від орендаря.

4.4.У разі продовження договору оренди без аукціону, орендар має у строк, передбачений пунктом 4.2 цього Порядку надати документи, згідно з Переліком документів, який надається орендарем для продовження договору оренди без проведення аукціону. Ненадання орендарем таких документів є підставою вважати договір оренди припиненим. Орендодавець наступного дня після закінчення строку дії договору оренди направляє орендарю повідомлення про припинення договору оренди нерухомого майна, у зв’язку із закінченням строку, на який його було укладено, та вимогу про повернення об’єкта оренди за актом приймання-передачі, із зазначенням дати підписання цього акта.

5. Передача орендованого майна в суборенду

5.1. Орендар має право за письмовою згодою орендодавця з урахуванням законодавства, статуту або положення балансоутримувача про погодження уповноваженим органом управління, до сфери управління якого належить балансоутримувач, передати в суборенду комунальне майно, за винятком майна, отриманого таким орендарем без проведення аукціону (конкурсу).

5.2. Строк надання майна в суборенду не може перевищувати строку дії договору оренди.

5.3. Рішення про надання згоди чи відмови орендарю щодо передачі в суборенду орендованого майна приймається орендодавцем.

5.4. Прийняте рішення про надання згоди чи відмову орендарю щодо передачі в суборенду орендованого майна у письмовій формі доводиться орендарю.

5.5. Договори суборенди, укладені відповідно до цього Порядку, оприлюднюються в ЕТС протягом п’яти робочих днів з дати їх укладення.

5.6. Оплата за суборенду орендованого майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря.

6. Контроль за використанням майна, переданого в оренду

6.1. Контроль за виконанням умов договорів оренди нерухомого та рухомого майна покладається на орендодавців майна.

6.2. Контроль за використанням нерухомого та рухомого майна покладається на балансоутримувачів.

6.3. Орендар на вимогу орендодавця зобов’язаний забезпечити доступ на об’єкт оренди.

Секретар міської ради                                          Тетяна  ВЛАСЮК

   Пояснювальна записка

З метою підвищення ефективності використання об’єктів комунальної власності Сквирської  міської територіальної громади та приведення процедури оренди комунального майна у відповідність до діючого законодавства, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 483, підготовлений даний проєкт рішення.

 

 

Виконавець:

Начальник відділу капітального будівництва,

комунальної власності та

житлово-комунального господарства                        Ольга СТЕПАНЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: