(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

СКЛАД опікунської ради при виконавчому комітеті Сквирської міської ради

 
Дата публікації 7.4.2021 14:45:34
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Сквирської міської ради

від 30 березня 2021 р. № 03/10

СКЛАД

опікунської ради при виконавчому комітеті Сквирської міської ради

 

Голова опікунської ради

БАЧИНСЬКА Валентина Петрівна

заступник міського голови

Заступник голови опікунської ради

РИЧЕНКО

Світлана Петрівна

начальник відділу праці, соціального захисту, соціального забезпечення міської ради

Секретар опікунської ради

КАЧИНСЬКА

Олена В’ячеславівна

головний спеціаліст відділу праці, соціального захисту, соціального забезпечення міської ради

Члени опікунської ради

ЗАБОЛОТНИЙ

Олександр Вікторович

начальник відділу освіти міської ради

КВАША

Ірина Сергіївна

начальник відділу з питань юридичного забезпечення ради та діловодства міської ради

РАДЧУК

Світлана Петрівна

директор КУ  Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг»

 

РОГОЗА

Надія Анатоліївна

начальник служби у справах дітей та сім’ї міської ради

 

РИБАК

Сергій Васильович

начальник відділу адміністративних послуг міської ради

СТЕПАНЕНКО

Ольга Василівна

начальник відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства міської ради

 

Начальник відділу праці, соціального

захисту та соціального забезпечення

міської ради                                                                       Світлана РИЧЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Сквирської міської ради

від 30 березня 2021 р. № 03/10

 

ПОЛОЖЕННЯ

про опікунську раду при виконавчому комітеті

Сквирської міської ради

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Опікунська рада при виконавчому комітеті Сквирської міської ради (надалі – опікунська рада) утворюється при органі опіки та піклування, яким є виконавчий комітет Сквирської міської ради та має дорадчі функції.

1.2. Опікунська рада здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України на принципах законності, гласності, відкритості, гуманності, демократичності, колегіальності, неприпустимості приниження честі громадян, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав і інтересів.

1.3. У своїй діяльності опікунська рада керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Сімейним кодексом України, законами України, указами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Правилами опіки та піклування, затвердженими спільним наказом державного комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 р. №34/166/131/88 та іншими нормативно-правовими актами з відповідних питань, а також цим Положенням.

1.4. Опікунська рада утворюється у складі 7 - 9 осіб. До складу опікунської ради входять посадові особи виконавчих органів Сквирської міської ради. Склад опікунської ради затверджується рішенням виконавчого комітету Сквирської міської ради.

1.5. Опікунську раду очолює голова, який за посадою є заступником міського голови. Голова опікунської ради має заступника, який у разі відсутності голови опікунської ради виконує його функції.

1.6. До роботи опікунської ради також залучаються старости сіл з правом дорадчого голосу.

1.7 Персональний склад опікунської ради, Положення про неї, а також внесення змін до них затверджуються рішенням виконавчого комітету Сквирської міської ради .

 

  1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 

  Основними завданнями опікунської ради є сприяння забезпечення реалізації особистих немайнових і майнових прав та інтересів повнолітніх

 

недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки, а також попередньо розглядати та надавати відповідні рекомендації, висновки з питань, які виносяться для прийняття рішення органом опіки та піклування.

 

3. ФУНКЦІЇ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

 

3.1. Опікунська рада відповідно до покладених на неї завдань:

3.1.1. розглядає питання про доцільність призначення опікуна (опікунів) над повнолітньою особою, у разі визнання судом її недієздатною;

3.1.2. розглядає питання про доцільність призначити піклувальника (піклувальників) над повнолітньою особою, у разі обмеження її цивільної дієздатності судом;

3.1.3. розглядає питання про встановлення опіки (піклування) над особою, яку рішенням суду визнано недієздатною (обмежено дієздатною);

3.1.4. розглядає питання про припинення опіки (піклування) над особою, яку рішенням суду визнано недієздатною (обмежено дієздатною);

3.1.5. розглядає питання, що стосуються забезпечення особистих, майнових і немайнових прав та інтересів осіб, яких рішенням суду визнано недієздатними (обмежено дієздатними) і яким призначено опікуна (піклувальника) та повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки;

3.1.6. розглядає питання про влаштування осіб з інвалідністю, одиноких пристарілих громадян у заклади для людей похилого віку;

3.1.7. розглядає та заслуховує інформацію про використання опікунами (піклувальниками) пенсій, державної допомоги, що отримують підопічні, прибутків від їхнього майна та грошових вкладів, звітів опікунів (піклувальників) про виконання покладених на них обов’язків, звітів про збереження та охорону майна, що належить підопічним тощо;

3.1.7. розглядає скарги на дії опікунів (піклувальників);

3.1.8. розглядає інші питання, які віднесені чинним законодавством України до компетенції опікунської ради.

 

4. ВИЗНАЧЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

 

4.1. Голова опікунської ради:

здійснює загальне керівництво роботою опікунської ради, організовує її роботу і відповідає за діяльність опікунської ради;

проводить засідання опікунської ради;

дає доручення членам опікунської ради та контролює їх виконання;

веде особистий прийом громадян з питань, що відносяться до повноважень опікунської ради;

 

представляє опікунську раду на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до її повноважень.

4.2. Секретар опікунської ради:

 організує скликання засідань опікунської ради;

веде діловодство опікунської ради, оформляє протоколи засідань опікунської ради;

у разі тимчасової відсутності секретаря опікунської ради виконання його обов’язків покладається на члена опікунської ради рішенням більшості голосів її членів.

4.3. Члени опікунської ради:

беруть участь у засіданнях опікунської ради;

вивчають та готують матеріали на засідання опікунської ради;

проводять обстеження житлово-побутових умов проживання повнолітніх осіб, які за станом здоров’я потребують встановлення над ними опіки (піклування), осіб, визнаних судом недієздатними (обмежено дієздатними);

надають консультації з питань чинного законодавства;

готують відповіді на звернення громадян з питань, віднесених до їх  компетенції;

 в межах своїх повноважень проводять заходи щодо влаштування осіб з психоневрологічним захворюванням до інтернатного закладу;

виконують інші доручення голови опікунської ради.

4.4. Голова, його заступник, секретар та члени опікунської ради беруть

участь у її роботі на громадських засадах.

 

5. ПРАВА ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

 

5.1. Опікунська рада має право:

5.1.1. одержувати ,в установленому законодавством України порядку, необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій різних форм власності;

5.1.2. подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства України про захист прав осіб з інвалідністю, одиноких людей похилого віку, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки;

5.1.3. залучати до розв’язання актуальних проблем прав осіб з інвалідністю, одиноких людей похилого віку, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки,

благодійні, громадські організації, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою);

5.1.4. вносити відповідні пропозиції з питань, що потребують прийняття рішень органу опіки та піклування.

 

6. ДІЯЛЬНІСТЬ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

 

6.1. Основною організаційною формою діяльності опікунської ради є її засідання, які проводяться у разі потреби.

6.2. До участі у засіданнях опікунської ради можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні конкретного питання. Особи, які залучені опікунською радою для участі в її роботі не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома.

6.3. Голова, його заступник, секретар та члени опікунської ради працюють на громадських засадах.

6.4. Засідання опікунської ради та прийняті рішення оформлюються протоколом, який веде секретар опікунської ради. Засідання опікунської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від загальної кількості її членів.

6.5. Головуючим на засіданні є голова опікунської ради. У разі відсутності голови опікунської ради засідання веде його заступник.

6.6. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та секретарем опікунської ради.

6.7. Кожне питання, яке винесено на розгляд опікунської ради розглядається і обговорюється в присутності заявника (заявників) та в їх же присутності формулюється відповідний висновок або рекомендація. Про час та місце розгляду питання вказані особи повідомляються завчасно належним чином.

6.8. Рекомендації або загальна думка більшості членів опікунської ради, присутніх на засіданні, чітко формулюються у протоколі і в письмовій формі разом з матеріалами, які розглядалися, подаються на розгляд і остаточне рішення органу опіки і піклування – виконавчому комітеті Сквирської міської ради.

6.9. Опікунська рада у межах своїх повноважень приймає рішення, організовує їх виконання.

6.10. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів опікунської ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови опікунської ради. Окрема думка члена опікунської ради, який голосував проти прийняття рішення, заноситься до протоколу.

6.11. Організаційне забезпечення діяльності опікунської ради здійснюється відділ праці, соціального захисту, соціального забезпечення Сквирської міської ради.

 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

 

7.1. Підставою для розгляду справ є заява (звернення) та документи, що надаються громадянами, організаціями та установами різних форм власності.

7.2. Голова опікунської ради:

7.2.1. організовує роботу опікунської ради, проводить засідання опікунської ради, підписує протоколи засідань;

7.2.2. веде прийом громадян з питань, що стосуються діяльності опікунської ради;

7.2.3. дає доручення членам опікунської ради та контролює їх виконання;

7.2.4. представляє опікунську раду в установах, організаціях, підприємствах з питань, що належать до її компетенції та повноважень.

7.3. Секретар опікунської ради:

6.3.1. веде діловодство опікунської ради, оформляє протоколи засідань опікунської ради;

7.3.2. веде прийом громадян, надає роз’яснення з питань, що стосуються діяльності опікунської ради;

7.3.3. готує звіти про роботу опікунської ради;

7.3.4. готує витяги з протоколів засідань опікунської ради та довідки з питань, що розглядались;

7.3.5. інформує голову опікунської ради щодо питань, що стосуються роботи опікунської ради;

7.3.6. виконує інші доручення голови опікунської ради;

7.3.7. здійснює у межах своїх повноважень зв’язок між посадовими особами виконавчих органів Сквирської міської ради, фізичними та юридичними особами з питань, що стосуються діяльності виконавчого комітету міської ради, як органу опіки та піклування.

7.4. Члени опікунської ради беруть участь у засіданнях опікунської ради.

7.5. Голова, його заступник, секретар та члени опікунської ради зобов’язані зберігати конфіденційну інформацію, яка стала їм відома під час виконання своїх обов’язків, та іншої інформації, що згідно із законодавством не підлягає розголошенню.

 

Начальник відділу праці,

соціального захисту та соціального

забезпечення міської ради                                               Світлана РИЧЕНКО

 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: