(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Склад Молодіжної ради Сквирської міської територіальної громади

 
Дата публікації 19.4.2021 12:40:52
 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Сквирської міської ради

Від 13.04.2021 року №12/11

 

Персональний склад

Молодіжної ради Сквирської міської територіальної громади

 

 1.  

Майорко Станіслав

Представник учнівського самоврядування ДНЗ ВПУ

 1.  

Декальчук Іванна

Представник учнівського самоврядування та міської ради дітей «Лідер»

 1.  

Кротович Євгеній

Представник гуртка «Джура»

 1.  

Лукова Ліля

Представник учнівського самоврядування та Сквирського міського осередку «Спілка української молоді»

 1.  

Левківська Лілія

Представник творчої молоді

 1.  

Фіалко Надія

Представник творчої молоді

 1.  

Фіалко Віра

Представник творчої молоді

 1.  

Фартушна Олена

Представник дитячо-юнацької спортивної школи

 1.  

Мошківський Віталій

Представник ініціативної молоді

 1.  

Цьопик Олексій

Представник ініціативної молоді, молодий підприємець 

 1.  

Поліщук Микола

Провідний спеціаліст відділу культури, молоді і спорту Сквирської міської ради

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Сквирської міської ради

Від 13.04.2021 року №12/11

ПОЛОЖЕННЯ

про Молодіжну раду Сквирської міської територіальної громади

1. Молодіжна рада Сквирської міської територіальної громади (далі – молодіжна рада) є консультативно-дорадчим органом місцевого рівня, що утворений при Сквирській міській раді з метою врахування позицій молоді при реалізації державної політики у сферах соціального становлення молоді, залучення молодого покоління в процеси духовного, економічного і соціально-культурного розвитку громади.

2. Молодіжна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, актами Сквирської міської ради та їх посадових осіб, Переглянутою Європейською Хартією участі молоді в громадському житті на місцевому і регіональному рівнях, іншими нормативно-правовими актами у молодіжній сфері, а також цим положенням.

3. Діяльність молодіжної ради ґрунтується на принципах верховенства права, законності, гласності, відкритості, відповідальності, інклюзивності.

4. Молодіжна рада не може входити до громадських та релігійних об’єднань, політичних партій.

5. Основними завданнями молодіжної ради є:

1) сприяння:

участі молоді у процесі розроблення, прийняття актів місцевої ради та її посадових осіб щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері та контролю за їх виконанням;

залученню молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя територіальної громади шляхом участі у розробленні та виконанні місцевих програм у молодіжній сфері;

співпраці місцевої ради з громадськими об’єднаннями та їх відокремленими підрозділами, органами учнівського самоврядування, релігійними, благодійними організаціями, творчими спілками, професійними спілками та їх об’єднаннями, асоціаціями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, органами самоорганізації населення, засобами масової інформації, іншими непідприємницькими товариствами та установами, легалізованими відповідно до законодавства (далі - інститути громадянського суспільства) щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;

2) сприяння узгодженості дій Сквирської міської ради у вирішенні питань, пов’язаних із життям молоді, та її участі в усіх сферах суспільного життя територіальної громади;

3) вивчення, проведення систематичного аналізу і прогнозування соціальних процесів у молодіжному середовищі;

4) подання пропозицій щодо визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів реалізації державної політики у молодіжній сфері та щодо проведення відповідної роботи на місцевому рівні, вирішення питань місцевого значення у зазначеній сфері;

5) залучення соціально активної молоді до вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері.

6. Молодіжна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) подає Сквирській міській раді обов’язкові для розгляду пропозиції щодо залучення молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя територіальної громади, а також підвищення ефективності рішень міської ради, які впливають на життя молоді;

2) розробляє для Сквирської міської ради рекомендації щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері та надсилає їх на розгляд міської ради;

3) здійснює громадський контроль за врахуванням міською радою пропозицій та зауважень молодіжної ради, забезпеченням нею прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка перебуває в її володінні, а також виконанням нею нормативно-правових актів у молодіжній сфері;

4) проводить попередню оцінку та підготовку висновків у вигляді рекомендацій стосовно проектів актів Сквирської міської ради та її посадових осіб щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;

5) бере участь у розробленні проектів актів Сквирської міської ради та її посадових осіб щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;

6) сприяє залученню цільового фінансування на виконання молодіжних програм;

7) розробляє та впроваджує механізми взаємодії Сквирської міської ради та молодіжних громадських об’єднань на засадах партнерства, відкритості та прозорості;

8) сприяє співпраці інститутів громадянського суспільства, що провадять діяльність у молодіжній сфері на території Сквирської міської територіальної громади, з метою вирішення актуальних питань молоді, узагальнює пропозиції, які надходять від них, та подає їх на розгляд міській раді;

9) подає Сквирській міській раді пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю стосовно вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;

10) подає Сквирській міській раді обов’язкову для розгляду інформацію про вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері та становище молоді у територіальній громаді;

11) інформує громадськість про свою діяльність та ухвалені рішення на офіційному веб-сайті Сквирської міської ради та/або в інший прийнятний спосіб.

7. Молодіжна рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції молодіжної ради;

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи тощо);

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів, спрямованих на виконання завдань молодіжної ради.

Члени молодіжної ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена Сквирська міська рада, а також право участі в засіданнях міської ради, депутатських комісій, виконавчих органів, робочих груп, конкурсних комісій, утворених нею, з розгляду питань, що належать до компетенції молодіжної ради.

8. До складу молодіжної ради можуть входити громадяни України віком від 14 до 35 років, які є:

представниками громадських об’єднань та/або відокремлених підрозділів громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, що провадять діяльність у сфері молодіжної політики, які провадять діяльність на території Сквирської міської територіальної громади (за згодою);

представниками учнівського самоврядування навчальних закладів, розташованих на території Сквирської міської територіальної громади (за згодою);

представниками дитячо-юнацьких спортивних, творчих установ, організацій, які провадять діяльність на території Сквирської міської територіальної громади (за згодою);

представниками ініціативної молоді (за згодою);

представниками відділу культури, молоді і спорту Сквирської міської ради таабо структурних підрозділів Сквирської міської ради.  

9. Кількісний склад молодіжної ради не може становити більш як 11 осіб.

Строк повноважень складу молодіжної ради становить два роки.

10. Сквирська міська рада затверджує склад молодіжної ради і оприлюднює його на власному офіційному веб-сайті та/або в інший прийнятний спосіб протягом п’яти робочих днів з моменту затвердження.

11. Членство в молодіжній раді припиняється на підставі рішення молодіжної ради у разі:

систематичної відсутності члена молодіжної ради на її засіданнях без поважних причин;

неможливості члена молодіжної ради брати участь у роботі молодіжної ради за станом здоров’я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

подання членом молодіжної ради відповідної заяви;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена молодіжної ради;

смерті члена молодіжної ради.

Зміни у складі молодіжної ради затверджуються актом Сквирської міської ради чи її посадової особи на підставі протоколу засідання молодіжної ради. Міська рада оприлюднює відомості про такі зміни на власному офіційному веб-сайті та/або в інший прийнятний спосіб протягом п’яти робочих днів з моменту затвердження.

12. Дострокове припинення діяльності молодіжної ради здійснюється у разі:

прийняття відповідного рішення на її засіданні;

реорганізації або ліквідації міської ради.

Рішення про дострокове припинення діяльності молодіжної ради оформляється відповідним актом міської ради.

13. Молодіжну раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова молодіжної ради має заступника, який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Повноваження голови молодіжної ради припиняються за рішенням молодіжної ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, висловлення йому недовіри молодіжною радою, а також у випадках, передбачених положенням про молодіжну раду.

У разі припинення повноважень голови молодіжної ради до обрання нового голови його обов’язки виконує заступник голови молодіжної ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

14. Голова молодіжної ради:

організовує діяльність молодіжної ради;

організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

підписує документи від імені молодіжної ради;

представляє молодіжну раду у відносинах з центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

може бути включений в установленому законом порядку до складу виконавчого комітету міської ради.

15. Функції секретаря молодіжної ради може виконувати головний спеціаліст відділу культури, молоді і спорту Сквирської міської ради та/або інший представник міської ради.

16. Основною формою роботи молодіжної ради є засідання.

Позачергові засідання молодіжної ради можуть скликатися за ініціативою голови молодіжної ради, Сквирського міського голови або однієї третини загального складу членів молодіжної ради.

Повідомлення про скликання засідання молодіжної ради, у тому числі позачергового, доводиться до відома кожного її члена не пізніше як за два робочих дні до його початку.

Засідання молодіжної ради проводить голова молодіжної ради або за його відсутності заступник голови молодіжної ради, а в разі відсутності заступника голови молодіжної ради - член молодіжної ради, уповноважений зазначеною радою.

Засідання молодіжної ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів загального складу.

Засідання молодіжної ради проводяться відкрито.

За запрошенням молодіжної ради в її засіданнях можуть брати участь представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості.

17. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні молодіжної ради вносять голова молодіжної ради, заступник голови молодіжної ради та члени молодіжної ради.

18. Підготовку порядку денного засідання молодіжної ради з урахуванням пропозицій її членів та матеріалів для розгляду на засіданні забезпечує секретар молодіжної ради.

19. Рішення молодіжної ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

Рішення, ухвалене на засіданні молодіжної ради, у п’ятиденний строк оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем молодіжної ради.

Рішення молодіжної ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду міською радою.

20. Сквирська міська рада здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності молодіжної ради, створює належні умови для її роботи, у тому числі забезпечує молодіжну раду приміщенням, засобами зв’язку.

 

 

 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: