(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

ПОЛОЖЕННЯ про постійні комісії Сквирської міської ради VІІІ скликання

 
Дата публікації 7.12.2020 9:28:3
 

Додаток 1

до рішення сесії Сквирської міської ради

№15-1-VІІІ

від 25.11.2020 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Сквирської міської ради

 

Розроблене на основі ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

І. Загальні положення

1.   Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

2.   Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

3.   До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова, секретар міської ради, його заступники.

4.   Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

5.   Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

6.   Постійні комісії за дорученням ради, голови, відповідно заступника голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету міської ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету міської ради.

7.   Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

8.   Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

9.   Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є повноправним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

12. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, відповідно заступника голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

13. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

14. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

15. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом відповідної ради та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою з урахуванням вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (1160-15) щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради.

 

ІІ. Обов’язки та повноваження постійних комісій

Сквирської міської ради

  1. Постійна комісія Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку попередньо розглядає, вивчає, надає висновки та рекомендації, бере участь у підготовці рішень Сквирської міської ради з питань:

1)  бюджету на наступний бюджетний рік, підготовлений виконавчим комітетом Сквирської міської ради;

2)  програми соціально-економічного та культурного розвитку на наступний бюджетний рік, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, підготовлених виконавчим органом Сквирської міської ради;

3)  внесення змін до бюджету на поточний рік;

4)  розроблення, аналіз та внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Сквирської міської ради на поточний рік та інших цільових програм;

5)  квартальних звітів про хід виконання бюджету, перевірки річного звіту, попереднього розгляду звіту та результатів перевірки, підготовки заходів щодо усунення недоліків та подання на розгляд сесії Сквирської міської ради річного звіту про виконання бюджету;

6)  виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку, інших цільових програм з висновками та рекомендаціями комісії;

7)  пропозицій депутатів та постійних комісій Сквирської міської ради до проектів бюджету та Програми соціально-економічного та культурного розвитку Сквирської міської ради на наступний бюджетний рік;

8)  надання пільг по місцевих податках і зборах та інших податках, надходження від яких зараховуються до бюджету громади в межах законодавства;

10) об'єднання на договірних засадах коштів міського бюджету та інших бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад;

11) інвестиційних проектів на території громади, впровадження заходів щодо сприяння проведенню інвестиційної діяльності;

12) організації проведення експертизи прийнятих до виконання планів та програм, що мають фінансування з місцевого бюджету;

13) участі у формуванні політики місцевого оподаткування, розробці та розгляді пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законодавством;

18) здійснення контролю за забезпеченням виконавчою владою збалансованого економічного та соціального розвитку Сквирської міської ради, ефективного використання трудових і фінансових ресурсів.

 

2.   Постійна комісія Сквирської міської ради з питань підприємництва, промисловості, сільського господарства, землевпорядкування, будівництва та архітектури попередньо розглядає, вивчає, надає висновки та рекомендації, бере участь у підготовці рішень Сквирської міської ради з питань:

1)  розроблення та аналіз пропозицій до програми соціально-економічного та культурного розвитку на наступний бюджетний рік, цільових програм з питань розвитку промислового, агропромислового сектору, підготовлених виконавчим органом Сквирської міської ради;

2)   розроблення пропозицій до програм розвитку підприємництва, підтримки малого та середнього бізнесу на території громади;

3)  розпорядження землями територіальної громади міста, передачі земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб; надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності;

4)  вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності;

5)  викупу земельних ділянок для суспільних потреб громади;

6)  припинення права користування земельними ділянками;

7)  звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок;

8)  вилучення (викупу) та надання земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться органами виконавчої влади;

9)  здійснення землеустрою щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) і надання земельних ділянок, розміщення житлово-цивільних, виробничих та інших об'єктів, формування містобудівних ансамблів і ландшафтних комплексів, зон відпочинку та оздоровлення населення;

10) обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення використання земельних ділянок громадянами та юридичними особами в разі порушення ними вимог земельного законодавства;

11) інших питань у галузі землекористування, віднесених законодавством до компетенції міської ради;

12) встановлення ставок та розміру орендної плати за землю;

13) порядку укладення договорів оренди земельних ділянок, здійснення контролю за їх виконанням;

14) визначення території для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства;

15) запровадження конкурентних засад надання земельних ділянок;

16) приватизації земельних ділянок;

17) сприяння реалізації державної політики в галузі землекористування на регіональному рівні; співпрацює з органами державної влади та місцевого самоврядування при розгляді проектів планів проектно-розвідувальних робіт, пов'язаних з проведенням земельної реформи, здійсненням землеустрою, веденням земельного кадастру тощо;

18) співпраці з територіальними органами земельних ресурсів при розгляді проектів планів проектно-розвідувальних робіт, пов'язаних з проведенням земельної реформи, здійсненням землеустрою, веденням земельного кадастру тощо.

19) встановлення відповідно до Закону ставок земельного податку, розмірів орендної плати за землю та користування природними ресурсами, що є у власності територіальної громади, орендних ставок, платежів за надання дозволів та за видачу документів;

20) затвердження відповідно до чинного законодавства та рішень Сквирської міської ради розмірів річної орендної плати за землю при наданні в оренду земельних ділянок чи переоформленні договорів оренди, прийняття рішень та винесення на сесію Сквирської міської ради проектів рішень, що передбачають встановлення розмірів орендної плати для юридичних та фізичних осіб;

21) звернень юридичних осіб та громадян про надання пільг щодо плати за землю та встановлення пільгових орендних ставок за користування землею;

22) розгляду генерального плану, містобудівних програм, іншої містобудівної документації, проектів землеустрою; використання цільових фондів містобудування і землекористування;

23) попередній розгляд інших питань в межах напрямків діяльності та функціональної спрямованості комісії.

 

3.   Постійна комісія Сквирської міської ради з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища попередньо розглядає, вивчає, надає висновки та рекомендації, бере участь у підготовці рішень Сквирської міської ради з питань:

1)  розглядає та анлізує програми управіння комунальним майном громади;

2)  реалізації державної політики та політики Сквирської міської ради в галузі експлуатації житлово-комунального господарства;

3)  реалізації на регіональному рівні державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища з метою формування екологічно безпечного середовища та збереження здоров'я населення;

4)  стандартів забезпечення сквирян комунальними послугами, що відповідають європейському рівню;

5)  контролю за станом експлуатації та утримання об'єктів житлово-комунального господарства незалежно від їх форм власності;

6)  участі у вирішенні питань щодо збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин;

7)  участі у вирішенні питань щодо організації благоустрою території міста, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення;

8)  здійснення контролю за станом благоустрою територій міста (підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності;

9)  організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;

10) контролю за використанням водойм;

11) забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони;

12) здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства;

13) управління об'єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;

14) володіння, користування та розпорядження об'єктами комунальної власності, в тому числі виконання усіх майнових операцій - передача об'єктів комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичними та фізичними особами: на умовах оренди; продаж і купівля; використання як застави; відчуження;

15) житлової політики;

16) затвердження Сквирською міською радою проекту програми централізованого надання та продажу житла за пільговими умовами малозабезпеченим верствам населення, ліквідації ветхого та непридатного для проживання житлового фонду;

17) розгляду заяв юридичних осіб та громадян з питань реконструкції об'єктів житлового фонду, введення та ремонту інженерних систем, благоустрою території;

18) придбання, передачі або продажу у комунальну власність територіальній громаді підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальних громад;

19) про передачу майна в оренду на конкурентних засадах та  приватизації шляхом конкурсу та аукціону;

20) формування комунальної власності та захист прав власності територіальної громади;

21) обліку та реєстрації відповідно до закону об'єктів нерухомого майна незалежно від форм власності, безгосподарного майна;

22) створення та реорганізація комунальних підприємств

23) встановлення орендних ставок за користування майном комунальної власності територіальної громади;

24) створення комунальних підприємств, спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями, господарських товариств з часткою прибутку, що належить територіальній громаді;

25) ініціює створення органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування комунальних підприємств, установ і організацій, визначення їх повноважень;

 

4.   Постійна комісія Сквирської міської ради з питань регламенту,  депутатської етики, законності та правопорядку  попередньо розглядає, вивчає, надає висновки та рекомендації, бере участь у підготовці рішень Сквирської міської ради з питань:

1)  дотримання (додержання) прав громадян та законності на території Сквирської міської ради;

2)  внесення змін та доповнень до Регламенту Сквирської міської ради VІII скликання, Положення про постійні комісії Сквирської міської ради;

3)  депутатської діяльності та етики;

4)  контролю за дотриманням депутатами, Сквирським міським головою та іншими посадовими особами норм Регламенту Сквирської міської ради;

5)  вивчає питання оскарження позовів на рішення Сквирської міської ради;

6)  здійснення контролю за дотриманням норм Регламенту при прийнятті рішень Сквирської міської ради, в тому числі за спеціальними процедурами, депутатами Сквирської міської ради;

7)  підготовки та винесення на розгляд Сквирської міської ради питань, пов'язаних з порушеннями норм депутатської етики з боку депутатів Сквирської міської ради;

8)  розробки, вивчення і підготовки для розгляду Сквирською міською радою пропозицій щодо стану законності, прав громадян, правопорядку та боротьби зі злочинністю, виступу на сесіях Сквирської міської ради з доповідями і співдоповідями представників правоохоронних органів;

9)  вирішення питань щодо співпраці з адміністративною комісією при виконавчому органі Сквирської міської ради.

 

5. Постійна комісія Сквирської міської ради з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, культури та релігії попередньо розглядає, вивчає, надає висновки та рекомендації, бере участь у підготовці рішень Сквирської міської ради з питань:

1)  сприяння у реалізації державної політики з питань сім'ї, молоді та спорту;

2)  участі у розробці, розгляді та поданні для затвердження Сквирською міською радою програм з питань сім'ї, молоді та спорту;

3)  контролю за виконанням соціальних програм і здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення соціального і правового захисту дітей, молоді, жінок і сім'ї, надання пільг, соціальних допомог, пов'язаних з охороною материнства і дитинства;

4)  участі у підготовці проектів міських, державних, національних, галузевих, міжгалузевих програм щодо поліпшення становища сім'ї, жінок, дітей та молоді, охорони материнства та дитинства, оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

5)  внесення пропозицій щодо відродження історичних, культурних, духовних традицій сім'ї, заохочення материнства, поліпшення демографічної ситуації, забезпечення здорового, всебічного розвитку і виховання дітей та молоді, розвитку національно-культурних традицій населення, осередків народної творчості, художніх промислів і ремесел;

6)  сприяння роботі товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організації, які діють у сфері фізкультури і спорту та галузях, пов'язаних із діяльністю комісії;

7)  сприяння розвитку та організації діяльності інформаційно-довідкової мережі по висвітленню роботи закладів соціальної допомоги та підтримки сім'ї, дітей і молоді, працевлаштування молоді, молодіжного і сімейного підприємництва;

8)  вдосконалення системи пошуку та відбору талановитих і обдарованих дітей та молоді, сприяння їх розвитку, зростанню інтелектуального і культурного рівня;

9)  здійснення інформаційно-просвітницької діяльності серед населення, в тому числі через друковані та інші засоби масової інформації;

10) участь в організації роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх;

11) здійснення контролю за забезпеченням охорони пам'яток історії, культури та релігії сприяння створенню умов для збереження та раціонального використання культурного надбання;

12) сприяння розвиткові та діяльності молодіжних підліткових закладів за місцем проживання;

13) забезпечення рівноправності діяльності релігійних організацій, зареєстрованих у відповідних державних структурах, відповідно до Конституційного закону «вільного віросповідання».

 

ІІІ.Оформлення протоколів засідань постійних комісій

Сквирської міської ради

  1. Засідання постійних комісій Сквирської міської ради оформляються протоколами.

2.   У протоколі засідання постійної комісії Сквирської міської ради зазначається:

1)  номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;

2)  прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні, список запрошених та присутніх на засіданні;

3)  порядок денний засідання;

4)  розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених осіб, які виступили під час обговорення;

5)  назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії Сквирської міської ради та поширених серед членів комісії;

6)  результати голосувань з питань порядку денного;

7)  прийняті рішення, рекомендації, висновки.

До протоколу додається окрема думка члена комісії, який не погоджується з результатами голосування.

3.   Протоколи засідань постійних комісій Сквирської міської ради підписуються головою відповідної комісії і секретарем. Протоколи спільних засідань підписуються головами і секретарями відповідних комісій.

 

ІV. Спільні засідання постійних комісій Сквирської міської ради

  1. Питання, що належать до відання кількох постійних комісій Сквирської міської ради, можуть за їх ініціативою, а також за дорученням Сквирської міської ради, Сквирського міського голови, заступника міського голови, секретаря Сквирської міської ради розглядатися постійними комісіями спільно.
  2. Спільні засідання веде один із голів постійних комісій Сквирської міської ради за їх взаємною згодою.
  3. Рішення, висновки і рекомендації, прийняті на спільному засіданні постійних комісій Сквирської міської ради, підписуються головами відповідних комісій та секретарями цих комісій.

 

V. Голова, заступник голови та секретар постійної комісії Сквирської міської ради

1. Голова постійної комісії Сквирської міської ради:

1)  організовує роботу комісії;

2)  проводить підготовку, скликає і веде засідання;

3)  дає доручення членам комісії;

4)  проводить розподіл функціональних обов'язків між членами комісії;

5)  організує поточну роботу комісії за профілем її діяльності і координує цю роботу з іншими комісіями;

6)  представляє комісію у відносинах з органами місцевого самоврядування, виконавчим органом Сквирської міської ради, органами виконавчої влади, громадськими організаціями;

7)  відповідає за складання плану роботи на квартал з переліком питань на кожне засідання комісії, підготовку питань для розгляду на засіданнях комісії;

8)  здійснює контроль за виконанням плану роботи постійної комісії Сквирської міської ради, її рішень та рекомендацій з питань, розглянутих на засіданнях комісії, та рішень Сквирської міської ради з питань, які належать до компетенції постійної комісії Сквирської міської ради;

9)  організовує роботу по виконанню рішень та реалізації висновків та рекомендацій постійної комісії Сквирської міської ради;

10) запрошує для участі в роботі постійної комісії Сквирської міської ради представників виконавчого органу ради, керівників підприємств та установ, громадських організацій та спеціалістів;

11) доводить до відома членів постійної комісії Сквирської міської ради інформацію про офіційні документи, листи, інші повідомлення, що надійшли та стосуються діяльності Сквирської міської ради і постійної комісії Сквирської міської ради;

12) підписує за дорученням і від імені постійної комісії Сквирської міської ради проекти рішень Сквирської міської ради та інші документи;

13) доповідає проекти рішень, розглянуті постійною комісією Сквирської міської ради, на пленарному засіданні сесії Київради.

У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин його, функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

2.   Заступник голови постійної комісії Сквирської міської ради:

1)  складає план роботи на квартал з переліком питань на кожне засідання комісії, готує питання для розгляду на засіданнях комісії, забезпечує засідання необхідними матеріалами до порядку денного;

2)  здійснює контроль за виконанням плану роботи комісії, її рішень і рекомендацій з питань, що розглядались на засіданнях комісії, та рішень Сквирської міської ради з питань, які належать до відання комісії;

3)  виконує за дорученням голови комісії окремі його функції і заміщає голову у випадку його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов'язків.

3. Секретар постійної комісії Сквирської міської ради:

1)  бере участь у складанні плану роботи на квартал з переліком питань на кожне засідання комісії;

2)  готує порядок денний засідання комісії та відповідає за його вчасну передачу до секретаріату Сквирської міської ради;

3)  бере участь у здійсненні контролю за виконанням плану роботи комісії, її рішень та рекомендацій з питань, розглянутих на засіданнях комісії, та рішень Сквирської міської ради з питань, які належать до компетенції комісії;

4)  оформляє проекти рішень, рекомендації, запити постійної комісії Сквирської міської ради, протоколи засідань комісії, інші документи комісії, підписує разом з головою (заступником) протоколи засідань постійної комісії Сквирської міської ради;

5)  інформує членів постійної комісії Сквирської міської ради про виконання рішень комісії і результати розгляду рекомендацій постійної комісії Сквирської міської ради;

6)  організує координовану роботу постійної комісії Сквирської міської ради з іншими комісіями під час розгляду спільних питань;

7)  підписує за дорученням і від імені постійної комісії Сквирської міської ради проекти рішень та інші документи.

 

VI. Права та обов'язки членів постійної комісії Сквирської міської ради

1. Члени постійної комісії Сквирської міської ради мають право:

1)  вносити пропозиції про розгляд на засіданнях постійної комісії Сквирської міської ради будь-якого питання, що належить до її відання, а також брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків, прийнятті та підготовці рішень. Пропозиція члена постійної комісії Сквирської міської ради на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні комісії;

2)  викласти свою окрему думку щодо прийнятого рішення, рекомендації чи висновку постійної комісії Сквирської міської ради, яка додається до протоколу комісії.

2.   Члени постійної комісії Сквирської міської ради зобов'язані:

1)  бути присутніми на засіданнях постійної комісії Сквирської міської ради та брати участь в її роботі;

2)  виконувати доручення, визначені рішеннями постійної комісії Сквирської міської ради.

У випадку невиконання депутатом Сквирської міської ради своїх обов'язків щодо роботи в постійній комісії Сквирської міської ради, визначених цим Положенням, та відсутності його більше ніж на половині проведених комісією протягом року засідань, голова комісії вносить на розгляд сесії Сквирської міської ради питання про можливість подальшого перебування депутата Сквирської міської ради у складі комісії.

 

VII. Участь у засіданнях постійних комісій Сквирської міської ради

  1. Участь у засіданнях постійних комісій інших осіб вирішується шляхом голосування членів комісії.
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: