(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

ПОЛОЖЕННЯ про Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради, штатний розпис, контакти

 
Дата публікації 24.2.2021 16:26:55
 

Відділ культури, молоді і спорту  Сквирської міської ради

 

09001, Київська обл., Сквирський р-н, місто Сквира, вул.Богачевського, будинок 70

Контактні телефони: 04568 5-22-68

Електронна адреса:  vktur@ukr.net

Адреса сайту: http://skvira-rada.gov.ua/services/viddil-kulturi-molodi-i-sportu.html

 

Начальник відділу - КЛЕБАНІВСЬКА Оксана Станіславівна

Головний спеціаліст - ХЛЄБІК Ольга Юріївна

Провідний спеціаліст - ПОЛІЩУК Микола Михайлович

Додаток 1 до рішення сесії Сквирської міської ради  

 від 22 грудня 2020 р.  № 24 - 3–VІІІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ культури, молоді і спорту  Сквирської міської ради

1.Загальні положення

1.1. Відділ культури, молоді і спорту (далі – Відділ) є виконавчим органом  Сквирської міської ради  Білоцерківського району Київської області, що утворюється Сквирською міською радою.

 

1.2. Відділ є підзвітним і підконтрольним Сквирській міській раді  та підпорядковується  виконавчому комітету  Сквирської міської ради, міському голові та безпосередньо заступникові міського голови,  згідно з розподілом функціональних повноважень.

 

          1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, іншими нормативними документами органів державної влади і місцевого самоврядування, наказами профільного міністерства та наказами відповідного управління Київської  обласної державної   адміністрації,     рішеннями    Сквирської міської ради  та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

 

1.4. Відділ  у межах своєї компетенції забезпечує реалізацію на території Сквирської міської територіальної громади Білоцерківського району Київської області  державної політики у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, музейної, клубної та бібліотечної робіт, державної мовної політик, а також у молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту, вносить пропозиції з формування мережі закладів.

 

1.5. Відділ виконує повноваження з управління, створення підрозділів:

1) централізованою клубною системою (районний Будинок культури, сільські Будинки культури та сільські клуби);

2) централізованою бібліотечною системою (центральна районна та дитяча бібліотека, сільські філіали бібліотеки);

3) районним народним краєзнавчим музеєм;

4) відділом фінансово-господарського забезпечення та обслуговування мережі закладів культури;

5) Сквирською дитячою школою мистецтв та її філіалами в межах, делегованих йому Сквирською міською радою.

2. Завдання, повноваження та права відділу

2.1. Виконання Конституції і Законів України, указів Президента України, Кабінету Міністрів України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, наказів Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади та інших нормативно-правових актів, наказів відповідного   управління   Київської   обласної   державної   адміністрації,    рішеннями    Сквирської міської ради, та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

2.2. Проведення в установленому порядку конференцій, семінарів, нарад, фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до компетенції Відділу.

          2.3. Створення умов для усіх видів аматорського мистецтва, художньої творчості, організації культурного дозвілля населення, здобуття початкової освіти у сфері культури і мистецтва, молоді та спорту, охорони культурної спадщини.

2.4. Аналіз стану та тенденцій розвитку у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, музейної, клубної та бібліотечної робіт, державної мовної політики, а також у молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту та вжиття заходів до усунення недоліків.

2.5. Внесення пропозиції щодо проекту бюджету Сквирської міської ради.

2.6. Розроблення проектів розпоряджень міського голови, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

2.7. Участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

2.8. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

          2.9. Розгляд в установленому законодавством порядку звернення громадян.

2.10. Постійне інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

2.11. Контролювання органів місцевого самоврядування та надання методичної допомоги з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.

2.12. Забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

2.13. Забезпечення дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки.

2.14. Забезпечення доступу юридичних та фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надає інформацію щодо програм охорони культурної спадщини (за письмовими запитами).

2.15. Підготовка і проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів.

2.16. Організація і проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, молодіжних заходів у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури і спорту та реалізації молодіжної політики.

2.17. Здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури і спорту.

          2.18. Сприяння молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведені ними роботи стосовно молоді.

2.19.Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Сквирської міської ради у галузі культури.

 

3. Організація роботи Відділу

         3.1. Структура відділу, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом Сквирської міської ради.

        3.2. Начальник, головний спеціаліст відділу та спеціаліст призначаються на посаду та звільняються з посади головою відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування.

         3.3. Начальник, головний спеціаліст відділу та спеціаліст є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

         3.4 Інші працівники відділу приймаються на роботу відповідно до Кодексу законів про працю України та не є посадовими особами, тобто не мають повноважень щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

        3.5. Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи. Спеціалісти Відділу працюють на основі плану роботи Відділу та індивідуальних планів роботи.

       3.6 Керівник Відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, контролює їх роботу.

       3.7 На період відпустки або на час відсутності керівника Відділу його обов’язки виконує працівник Відділу відповідно до розпорядження міського голови.  

       3.8.Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

 

       3.9. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Сквирської міської ради, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

4. Правовий статус керівника Відділу, його права і обов’язки

         4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі розпорядженням міського голови відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про культуру», чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

         4.2. Особа, яка призначається на посаду керівника Відділу повинна володіти державною мовою, мати вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста та стаж роботи за фахом на керівних посадах на службі в органах місцевого самоврядування, на керівних посадах державної служби, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

         4.3. Керівник Відділу, представляє інтереси громади в галузі культури, молоді та спорту у відносинах з юридичними і фізичними особами.

         4.4 Здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці.

 

4.5. Затверджує посадові інструкції працівників Відділу та розподіляє обов’язки між ними.

 

4.6. Планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи міської ради.

 

4.7. Звітує перед головою міської ради про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.

 

4.8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень.

 

4.9. Може брати участь у засіданнях Сквирської міської ради за запрошенням.

 

4.10. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами міської ради, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням  міського голови.

          4.11. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

4.12. Подає на затвердження виконавчому комітету міської ради проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

 

4.13. Організовує з керівниками структурних підрозділів проведення атестації бібліотечних, музейних, педагогічних, клубних, бухгалтерських працівників.

 

4.14. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

 

4.15.Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

          4.16. Відкриває рахунки у відділенні державного казначейства, має право першого підпису.

          4.17.  Затвержує Положення закладів спорту та культури.

          4.18.  Переглядає та змінює за необхідністю посадові інструкції керівників структурних підрозділів, штатного розпису у межах затвердженого фонду оплати праці.

4.19. Накази начальника Відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади можуть бути скасовані міським головою.

 

5. Права і обов’язки працівників відділу

 5.1. Працівники Відділу мають право:

5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

5.1.2. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

5.1.3. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

5.1.4. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

5.1.5. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

         5.2. Працівники Відділу зобов’язані:

5.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

5.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

5.2.3. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

5.2.4. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

         5.3. Посадовим особам Відділу забороняється:

5.3.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

5.3.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства України, вважаються корупційними.

6. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Відділу

6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів міського бюджету, виділених на його утримання, та з інших джерел фінансування що не суперечать чинному законодавству України.

          6.2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

6.3. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу та видатки на його утримання визначаються в установленому чинним законодавством порядку.

7. Відповідальність працівників Відділу

         7.1. Працівник Відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством України порядку.

         7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

8. Заключні положення

         8.1. Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до фахової діяльності Відділу, не допускається.

        8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому сесією Сквирської міської ради.

       8.3. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку та штамп із зображенням Державного Герба України із своїм найменуванням, власні бланки.

 

       8.4. Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення Сквирської міської ради.

 

 

 

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету                                                   Н.А. ЗГАРДІВСЬКА

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: