(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Конкурсна комісяї для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Сквирській міській раді

 

П О Р Я Д О К

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування

в Сквирській міській раді

 

1. Загальні положення.

1.1. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Сквирській міській раді розроблено відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.

Порядок визначає правові та організаційні засади проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Сквирській міській раді.

1.2. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Сквирській міській раді, крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

1.3. Конкурс на заміщення вакантних посад проводиться конкурсною комісією Сквирської міської ради.

1.4. Конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Сквирській міській раді повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.

1.5. Для проведення конкурсного відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Сквирській міській раді розпорядженням міського голови утворюється конкурсна комісія у складі голови конкурсної комісії, секретаря і членів комісії (далі – конкурсна комісія).

1.5.1. У своїй діяльності конкурсна комісія керується Конституцією України, Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», наказу Головного управління державної служби України від 08.07.11 № 164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.11 № 930/19668 та цим Порядком.

1.5.2. Очолює конкурсну комісію перший заступник міського голови. До складу конкурсної комісії входять секретар міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи – головний бухгалтер, спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи та за необхідністю інші працівники міської ради.

1.5.3. На час відсутності голови конкурсної комісії (відпустка, відрядження, хвороба тощо) або неможливості ним виконувати свої обов’язки, обов’язки голови конкурсної комісії виконує секретар конкурсної комісії.

1.5.4. На час відсутності секретаря конкурсної комісії (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов’язки виконує один із членів конкурсної комісії.

1.6. Конкурсна комісія розпочинає діяльність з моменту підписання розпорядження про утворення конкурсної комісії.

1.6.1. Зміни щодо складу конкурсної комісії вносяться відповідним розпорядженням міського голови.

1.6.2. Відповідальність за діяльність та організацію роботи конкурсної комісії несе голова конкурсної комісії.

1.6.3. Основною формою роботи конкурсної комісії є засідання.

Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

1.6.4. Голова конкурсної комісії в межах покладених повноважень:

-        скликає засідання конкурсної комісії;

-        головує на засіданнях конкурсної комісії;

-        дає членам конкурсної комісії доручення, обов’язкові для виконання;

-        затверджує екзаменаційні білети до оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

1.7. Конкурсна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює:

-        розгляд заяв від кандидатів, що надійшли до конкурсної комісії, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

-        проведення іспиту та відбір кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування  ;

-        прийняття відповідних рішень за результатами складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування;

-        визначення переможців конкурсу;

-        проведення співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит;

-        складання протоколів конкурсної комісії;

-        подання міському голові рішення конкурсної комісії із зазначенням пропозицій щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду або зарахування до кадрового резерву для прийняття ним відповідного рішення.

1.8. Секретар конкурсної комісії:

-        забезпечує виконання доручень голови конкурсної комісії;

-        готує матеріали голові конкурсної комісії про кандидатів, що надійшли до конкурсної комісії, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад державних службовців;

-        оформляє протоколи конкурсної комісії;

-        підписує разом з іншими членами конкурсної комісії “Відомість про реєстрацію кандидатів для проведення іспиту вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Сквирській міській раді та видачу їм аркушів з печаткою для підготовки відповідей”;

-        підписує разом з іншими членами конкурсної комісії “Екзаменаційну відомість проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Сквирській міській раді конкурсною комісією”;

-        підписує разом з іншими членами конкурсної комісії протоколи засідань конкурсної комісії;

1.9. Секретар конкурсної комісії надає кандидатам інформацію щодо відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем, особливостей умов праці за відповідною посадою та за напрямками роботи.

1.10. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в одному органі місцевого самоврядування, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

1.11. Без конкурсного відбору або стажування можуть також прийматися посадові особи місцевого самоврядування:

-     на посади керівників, які згідно із законодавством обираються на виборах;

-        на посади спеціалістів, при переміщенні їх в межах одного органу місцевого самоврядування на рівнозначну або нижчу посаду, з дотриманням вимог законодавства про працю;

-        на посади посадових осіб місцевого самоврядування, які перебували на відповідних посадах у органах місцевого самоврядування, у тому числі в тих, що ліквідуються, до новостворених органів місцевого самоврядування, або, які перебували на відповідних посадах в органах державної влади - державні службовці;

-        випускники вищих навчальних закладів, що здобули вищу освіту за спеціальностями галузі знань «Державне управління», особи, які закінчили аспірантуру та докторантуру за денною формою навчання, у державні органи, які направляли їх на навчання за державним замовленням;

-        на службу в органах місцевого самоврядування в особливий період.

 

2. Умови проведення конкурсу.

2.1. Рішення про проведення конкурсу приймається міським головою за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

 

2.2. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

в інших випадках, установлених законами.

2.3. Особи, які подали необхідні документи до конкурсної комісії для участі у конкурсі, є - кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі - кандидати).

2.4. Конкурс проводиться поетапно:     

1) публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі або на офіційній інтернет-сторінці;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідно рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

 

3. Оголошення про конкурс.

3.1. Голова конкурсної комісії зобов'язаний розмістити оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування на сайті Сквирської міської ради, або поширити його через інші засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу.

3.2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

найменування органу місцевого самоврядування із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;

основні вимоги до кандидатів, визначені згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб місцевого самоврядування;

термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

3.3. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття рішення про призначення осіб згідно з пунктами 1.10., 1.11. цього Порядку в межах одного органу місцевого самоврядування конкурс не оголошується.

 

4. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі.

4.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

заяву про участь у конкурсі (додаток  до Порядку), в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

відомості про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, наявність у себе та близьких осіб корпоративних прав за попередній рік за встановленою формою відповідно до законодавства;

копію першої, другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою;

довідку про стан здоров’я;

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки.

4.2. Особи, які працюють у Сквирській міській раді і бажають взяти участь в конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

4.3. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації, копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, тощо).

4.4. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

4.5. Відділ бухгалтерського обліку та кадрової роботи перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам чинного законодавства щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування, передбаченими для кандидатів на посаду посадових осіб місцевого самоврядування і передає їх голові конкурсної комісії для розгляду.

 

5. Розгляд документів, поданих претендентами на посаду,

на засіданні конкурсної комісії.

5.1. Конкурсна комісія на засіданні розглядає заяви від кандидатів, що надійшли до конкурсної комісії, які бажають взяти участь у конкурсі, на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування на відповідність встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування і умовам конкурсу. Результати розгляду документів оформляються протоколом.

5.2. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

5.3. Особа, яка подала недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускається.

5.4. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі.

6. Проведення іспиту та відбір кандидатів.

6.1. Іспит кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування проводиться конкурсною комісією з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посади державних службовців.

6.2. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

6.3. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади.

6.4. Іспит кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування проводиться відповідно до «Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Сквирській міській раді».

6.5. Кандидати, які не склали іспит, не можуть буди рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

6.6. З кандидатами, які успішно склали іспит, проводиться співбесіда, в ході якої вони відповідають на запитання членів конкурсної комісії.

6.7. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

6.8. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посаду, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії, можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву і прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду в Сквирській міській раді без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

6.9. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадових осіб місцевого самоврядування, оголошується повторний конкурс.

6.10. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Результати голосування заносяться до протоколу.

У рішенні комісії, що подається міському голові, обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

6.11. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії і подається міському голові не пізніше ніж за два дні після голосування. Кожний член конкурсної комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

6.12. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

6.13. Розпорядження про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву приймає міський голова на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

6.14. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене кандидатом міському голові протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

6.15. Розпорядження міського голови може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

6.16. Члени конкурсної комісії беруть участь у її засіданнях без права заміни.

6.17. Секретар конкурсної комісії не приймає участі в голосуванні, перевірці та оцінюванні відповідей кожного питання екзаменаційного білета письмової роботи кандидата, що бере участь в конкурсі на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Сквирській міській раді.

6.18. Обмеження п.6.17. не поширюються на члена комісії, який виконує обов’язки секретаря конкурсної комісії на час його відсутності (відпустка, відрядження, хвороба тощо).

6.19. Підготовка матеріалів для розгляду, а також організаційно-технічне обслуговування конкурсної комісії покладається на відділ бухгалтерського обліку та кадрової роботи Сквирської міської ради.

 

Додаток до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб

місцевого самоврядування в Сквирській міській раді

 

Голові конкурсної комісії

Сквирської міської ради

_____________________________

(прізвище, ініціали голови конкурсної комісії)

______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові кандидата)

_____________________________

теперішня посада або який(а) мешкає за адресою:

_____________________________

телефони: дом. ___________________

 роб. ___________________

ЗАЯВА

 

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади ____________________________________________________________________

(повна назва посади )

До заяви додаю такі документи: (згідно переліку, поданого в оголошенні)

______________                                             ________________________

              (дата)                                                                                                     (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: