(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Cклад тендерного комітету та Положення про тендерний комітет Сквирської міської ради

 

викачати файл

Про затвердження складу тендерного

комітету та Положення про тендерний

комітет    Сквирської міської ради

З метою організації та проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг для власних потреб за рахунок коштів міського бюджету м. Сквира, відповідно до статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.03.2016 № 557 «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу» та рішення Сквирської  міської ради від 15.09.2016  №  «Про затвердження Положення про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг виконавчим органом  та  комунальним  підприємством Сквирської  міської ради », керуючись частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Сквирська  міська  рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити тендерний комітет  Сквирської міської ради та затвердити його персональний склад ( додаток 1).

2. Затвердити Положення про тендерний комітет Сквирської  міської ради ( додаток 2).

3. Рішення виконавчого комітету Сквирської  міської ради від 22.12.2015 №19-2-VII  «Про створення   комітету з конкурсних торгів та затвердження Положення про комітет з конкурсних торгів  Сквирської  міської ради» вважати такими, що втратили чинність з 01 серпня 2016 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з   питань планування бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                                         В.А.Скочко

 

м. Сквира

15 вересня 2016 року

№206-11-VII

                         Затверджено рішенням сесії

міської ради №206-11-VII

     від 15 вересня 2016 року

                                               Склад

                    тендерного комітету Сквирської міської ради

 

  1. Палієнко С.І.

заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                  – голова тендерного комітету

  1. Сергієнко Л.В.

Заступник міського голови

з економічних питань                           - заступник голови тендерного комітету

  1. Тернова М.В.

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та кадрової роботи –

 головний бухгалтер                      - член тендерного комітету

  1. Іщенко М.М.   

керуюча справами виконавчого

 комітету  міської ради                    -  член тендерного комітету

 

  1. Ткаченко В.Є.  

Юрист міської ради                         - член тендерного комітету

 

  1.  Адамчук Л.Ю. 

спеціаліст  відділу бухгалтерського

           обліку та кадрової роботи                  -   Секретар тендерного комітету

 

 

 

          Секретар міської ради                                         В.О.Бондар

 

 

Додаток №2

Затверджено рішенням сесії

міської ради №206-11-VII

від 15 вересня 2016 року

 

 ПОЛОЖЕННЯ

 про тендерний комітет Сквирської міської ради

 

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 8 і 11 Закону “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету а також його права, обов’язки та відповідальність.

1.2. Тендерний комітет (далі – комітет) – службові (посадові) та інші особи  Сквирської міської ради , виконкому міської ради (далі – замовника), призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.

1.3. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

1.4. Комітет у своїй діяльності керується Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

 

ІІ. Засади діяльності тендерного комітету

2.1. Замовник для організації та проведення процедур закупівель може утворити один або декілька комітетів у залежності від особливостей своєї діяльності.

Склад комітету, зміни до складу та положення про нього затверджуються рішенням сесії міської ради . До складу комітету входять не менше п’яти осіб.

2.2. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.

Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

 

2.3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається замовником, та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства.

2.4. Голова комітету , заступник  голови, секретар з числа членів комітету призначаються рішенням сесії .

У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету .

За відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує інший член комітету, визначений його головою.

2.5. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету.

Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі потреби.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання.

2.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

2.7. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.

У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;

здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону;

надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;

здійснення інших дій, передбачених Законом.

2.8. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.

2.9. Члени комітету мають право:

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;

аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону;

виносити питання на розгляд комітету;

прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

уносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

 

2.10. Члени комітету зобов'язані:

брати участь у всіх його засіданнях особисто;

організовувати та проводити процедури закупівель;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.11. Голова комітету:

організовує роботу комітету;

приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

визначає дату і місце проведення засідань комітету;

пропонує порядок денний засідань комітету;

веде засідання комітету;

уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі комітету;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

2.12. Секретар комітету забезпечує:

ведення та оформлення протоколів засідань комітету;

оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи;

зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;

дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;

розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;

виконання інших повноважень відповідно до законодавства.

2.13. Голова комітету несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

2.14. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени комітету несуть відповідальність згідно із законами України.

2.15. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

 

Секретар міської ради                    Бондар В.О.

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: