(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Сквирської міської ради

 
Дата публікації 25.9.2017 15:19:57
 

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю 

 Сквирської міської ради 

 

 Адреса: 09000, м. Сквира, вул. Богачевського, 28  (другий поверх)

         Ел.адреса: skviradabk@ukr.net

Графік роботи:

Понеділок – п’ятниця з 8 -30 до 17-00,

Прийомні дні понеділок, середа з 8 -30 до 17-00

перерва з 13 -00 до 13-30

  Начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Сквирської міської ради – Слободенюк Людмила Анатоліївна

 

 

Додаток 3
до рішення сесії міської ради

№416-23-VІІ від 21 вересня 2017 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ державного архітектурно-будівельного контролю

Сквирської міської ради Київської області.

1.   Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Сквирської міської ради Київської області є виконавчим органом Сквирської міської ради Київської області (надалі – відділ держархбудконтролю).

Повне найменування: Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Сквирської міської ради Київської області.

Скорочене найменування: Відділ ДАБК Сквирської міської ради Київської області.

У своїй діяльності відділ держархбудконтролю підзвітний та підконтрольний міській раді та міському голові. Відділ безпосередньо підпорядкований заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Відділ держархбудконтролю з питань здійснення повноважень, передбачених Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, є підконтрольним Державній архітектурно-будівельній інспекції України.

2.   Відділ держархбудконтролю у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону та Держархбудінспекції, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.

3.   Основним завданням відділу держархбудконтролю є здійснення відповідно до закону державного архітектурно-будівельного контролю, виконання реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.

4.   Відділ держархбудконтролю відповідно до покладених на нього завдань:

1) отримує, реєструє, повертає документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, щодо об’єктів будівництва віднесених до незначного (СС1) класу наслідків (відповідальності), скасовує право на виконання підготовчих та будівельних робіт щодо зазначених об’єктів будівництва;

2) приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти ( реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків), скасовує реєстрацію декларацій про готовність об’єкта до експлуатації, щодо об’єктів будівництва віднесених до незначного (СС1) класу наслідків (відповідальності);

3) подає Держархбудінспекції інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіті засвідчуютьприйняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;

4) здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації щодо об’єктів, розташованих у межах відповідних населених пунктів;

5) здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю;

6) розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю;

7) розглядає відповідно до закону справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності із прийняттям відповідних рішень;

8) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Посадові особи відділу держархбудконтролю для виконання покладених на них завдань під час перевірки мають право:

1)    безперешкодного доступу до місця будівництва об’єкта та до прийнятих в експлуатацію об’єктів, що підлягають обов’язковому обстеженню;

2)    складати протоколи про вчинення правопорушень та акти перевірок, накладати штрафи відповідно до закону;

3)    у разі виявлення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, містобудівних умов та обмежень, затвердженого проекту або будівельного паспорта забудови земельної ділянки видати обов’язкові для виконання приписи щодо:

усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних нори, стандартів і правил;

зупинення підготовчих та будівельних робіт;

4)    проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у випадках, передбачених законодавством, паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;

5)    проводити згідно із законодавством перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам стандартів, будівельних норм і правил;

6)    залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій;

7)    отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю;

8)    вимагати у випадках, передбачених законодавством, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

9)    забороняти за вмотивованим письмовим рішенням начальника відділу держархбудконтролю експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;

10)  здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням фото-, аудіо- та відеотехніки;

11)  здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизації об’єктів, а також за здійсненням заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.

6. Відділ держархбудконтролю під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також підприємствами, установами та організаціями.

7. Начальник відділу держархбудконтролю призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

Виконавчий комітет Сквирської міської ради протягом трьох днів після призначення (зміни) начальника відділу держархбудконтролю інформує про це Держархбудінспекцію.

На посаду начальника відділу держархбудконтролю призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування (будівництво та архітектура або право), стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менш як три роки або на керівних посадах в іншій сфері не менш як п’ять років.

8. Начальник відділу держархбудконтролю:

1)    очолює відділ держархбудконтролю, здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами, несе персональну відповідальність за виконання покладених законом на зазначений орган завдань;

2)    організовує та контролює виконання у відділідержархбудконтролю Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, Держархбудінспекції, рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови;

3)    здійснює інші повноваження, визначені законом.

9.     Призначення особи на посаду в відділі держархбудконтролю, яка передбачає роботу з єдиним реєстром документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, здійснюється за умови проходження кандидатом на таку посаду відповідної підготовки у Держархбудінспекції з перевіркою рівня його кваліфікації та знань шляхом проведення заліку.

Про успішне складення заліку Держархбудінспекція повідомляє відділ держархбудконтролю.

10.   Відділ держархбудконтролю видає акти у передбаченій законом формі, організовує та контролює їх виконання.

11.   Начальник відділу держархбудконтролю має в підпорядкуванні двох спеціалістів, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до закону.

12.   Чисельність працівників, структура та штатний розпис відділу держархбудконтролю затверджуються рішенням міської ради.

Під час визначення чисельності працівників враховується обсяг заходів державного архітектурно-будівельного контролю, дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності, які будуть здійснюватися відділом держархбудконтролю.

Відділ держархбудконтролю та його працівники забезпечуються засобами, необхідними для провадження своєї діяльності.

13.  Відділ ДАБК не має статусу юридичної особи.

14.  Відділ ДАБК має свої бланки, круглу печатку із своїм найменуванням, інші печатки, штампи.

15.  Функціональні обов’язки та відповідальність визначаються посадовими інструкціями, затвердженими розпорядженням міського голови, які є обов’язковою частиною цього положення.

 

Секретар міської ради                                    В.О.Бондар

 

Додаток №1 (п.1.1)

до рішення виконавчого

комітету Сквирської міської ради

№553/50 від 16.08.2017

Інформаційна картка адміністративної послуги
з реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації


(щодо об’єктів , що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) наслідками, та об’єктів будівництва яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта розташованих у м. Сквира)

 

Відділ державного архітектурно – будівельного контролю Сквирської міської ради

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта
надання адміністративної
послуги

Відділ державного архітектурно – будівельного контролю Сквирської міської ради, м. Сквира  вул. Липовецька, 93 

2.

Інформація щодо режиму
роботи суб’єкта надання
адміністративної послуги

Понеділок – п’ятниця з 8 -30 до 17-00, Прийомні дні понеділок, середа з 8 -30 до 17-00

перерва з 13 -00 до 13-30

 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт
суб’єкта надання
адміністративної послуги

Тел.: 5-30-55

Ел.адреса skviradabk@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

 стаття 39 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

5.

Акти Кабінету Міністрів
України

Пункт 3 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.06. 2017 р. № 409 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011р. №4)

Умови отримання адміністративної послуги

6.

Підстава для одержання
адміністративної послуги

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), та об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта

7.

Вичерпний перелік документів,
необхідних для отримання
адміністративної послуги, а
також вимоги до них

Один примірники декларації:

 щодо об’єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта за формою встановленого зразка;

щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), за формою встановленого зразка;

щодо самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду, за формою встановленого зразка

 

8.

Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання адміністративної
послуги

Через центр надання адміністративних послуг.

Заповнюється і подається особисто замовником (його уповноваженою особою), або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві

9.

Платність (безоплатність)
надання адміністративної
послуги

Безоплатно

У разі платності:

9.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

 

9.2

Розмір та порядок внесення
плати (адміністративного збору)
за платну адміністративну
послугу

 

9.3

Розрахунковий рахунок для
внесення плати

 

10.

Строк надання адміністративної
послуги

Десять робочих днів з дня надходження декларації

11.

Перелік підстав для відмови в
наданні адміністративної
послуги

Подання чи оформлення декларації про готовність об’єкта до експлуатації з порушенням установлених вимог

12.

Результат надання
адміністративної послуги

Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації  та внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів

13.

Способи отримання відповіді
(результату)

Інформація щодо зареєстрованої декларації про готовність об’єкта до експлуатації розміщується на офіційному сайті Держбудінспекції у розділі «Реєстр дозвільних документів» в єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів

14.

Примітка

 

Додаток №2 (п.1.2)

до рішення виконавчого

комітету Сквирської міської ради

№553/50 від 16.08.2017

Інформаційна картка адміністративної послуги
із внесення змін до декларації про готовність об`єкта до експлуатації


(щодо об’єктів , що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) наслідками, та об’єктів будівництва яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта розташованих у м. Сквира, с. Кононівка)

 

Відділ державного архітектурно – будівельного контролю Сквирської міської ради

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта
надання адміністративної
послуги

Відділ державного архітектурно – будівельного контролю Сквирської міської ради м. Сквира  вул. Липовецька, 93 

2.

Інформація щодо режиму
роботи суб’єкта надання
адміністративної послуги

Понеділок – п’ятниця з 8 -30 до 17-00, Прийомні дні понеділок, середа з 8 -30 до 17-00

перерва з 13 -00 до 13-30

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт
суб’єкта надання
адміністративної послуги

Тел.: 5-30-55

Ел.адреса skviradabk@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

 стаття 39 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

5.

Акти Кабінету Міністрів
України

Пункт 22 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.06. 2017 р. № 409 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011р. №461)

Умови отримання адміністративної послуги

6.

Підстава для одержання
адміністративної послуги

Виявлення замовником технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) у поданому повідомленні про початок виконання підготовчих робіт або отримання відомостей про виявлення недостовірних даних

7.

Вичерпний перелік документів,
необхідних для отримання
адміністративної послуги, а
також вимоги до них

  1. Заява згідно статті 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та пункту 22 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №461 «Питання прийняття в експлуатацію закінченим будівництвом об’єктів( в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.2017№409»Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №461») за формою встановленого зразка.
  2. Декларація, в якій враховані зміни згідно статті 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та пункту 22 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 №409 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011р.№4612) за формою встановленого зразка

8.

Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання адміністративної
послуги

Через центр надання адміністративних послуг.

Заповнюється і подається особисто замовником (його уповноваженою особою), або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві

9.

Платність (безоплатність)
надання адміністративної
послуги

Безоплатно

У разі платності:

9.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

 

9.2

Розмір та порядок внесення
плати (адміністративного збору)
за платну адміністративну
послугу

 

9.3

Розрахунковий рахунок для
внесення плати

 

10.

Строк надання адміністративної
послуги

Десять робочих днів з дня надходження декларації

11.

Перелік підстав для відмови в
наданні адміністративної
послуги

Подання чи оформлення декларації про готовність об’єкта до експлуатації з порушенням установлених вимог

12.

Результат надання
адміністративної послуги

Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації, в якій враховано зміни;

Внесення достовірних даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.

13.

Способи отримання відповіді
(результату)

Інформація щодо зареєстрованої декларації про готовність об’єкта до експлуатації розміщується на офіційному сайті Держбудінспекції у розділі «Реєстр дозвільних документів» в єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів

14.

Примітка

 

       

Додаток №1 (п.2.1.)

до рішення виконавчого

комітету Сквирської міської ради

№553/50 від 16.08.2017

 

Технологічна картка адміністративної послуги

з реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації

(щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідності) належать до об’єктів з незначними (СС1) наслідками, та об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта розташованих в межах міста Сквира та с. Кононівка)

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Сквирської міської ради

 

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурні підрозділи, відповідальні за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1.

Реєстрація документів, отриманих через центр надання адміністративних послуг

Спеціалісти відділу Держархбудконтролю

Сквирської міської ради

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Сквирської міської ради

Один робочий день

2.

Розгляд декларації

Начальник відділу, спеціалісти відділу Держархбудконтролю

Сквирської міської ради

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Сквирської міської ради

Сім робочих днів

3.

Реєстрація декларації

Начальник відділу, спеціалісти відділу Держархбудконтролю

Сквирської міської ради

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Сквирської міської ради

Два робочих дні

 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги

10 робочих днів

 

Загальна кількість днів передбачена законодавством

10 робочих днів

 

 

Додаток №2 (п.2.2.)

до рішення виконавчого

комітету Сквирської міської ради

№553/50 від 16.08.2017

 

Технологічна картка адміністративної послуги

із внесення змін до декларації про готовність об`єкта до експлуатації

(щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідності) належать до об’єктів з незначними (СС1) наслідками, та об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта розташованих в межах міста Сквира та с. Кононівка)

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Сквирської міської ради

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурні підрозділи, відповідальні за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1.

Реєстрація документів, отриманих через центр надання адміністративних послуг

Спеціалісти відділу Держархбудконтролю

Сквирської міської ради

Відділ ДАБК Сквирської міської ради

Один робочий день з дня надходження документів

2.

Розгляд декларації

Начальник відділу, спеціалісти відділу Держархбудконтролю

Сквирської міської ради

Відділ ДАБК Сквирської міської ради

Сім робочих дня

3.

Виключення з єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів (далі – єдиний реєстр) відомостей щодо внесення даних, зазначених у декларації відомостей щодо внесення даних, зазначених у декларації.  

Начальник відділу, спеціалісти відділу Держархбудконтролю

Сквирської міської ради

Відділ ДАБК Сквирської міської ради

Один робочий день

4.

Реєстрація декларації

Начальник відділу, спеціалісти відділу Держархбудконтролю

Сквирської міської ради

Відділ ДАБК Сквирської міської ради

Один робочих дня

 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги

10 робочих днів

 

Загальна кількість днів передбачена законодавством

10 робочих днів

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: