(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Від __.__.2020 №___/___ Про укладання договору про пайову участь забудовників у розвитку інфраструктури міста Сквира (Шевченко О.Г.)

 
Дата публікації 15.5.2020 15:52:55
 

Від __.__.2020 №___/___

 

Про укладання договору про пайову участь забудовників у розвитку інфраструктури міста Сквира

 

З метою створення умов для розвитку інфраструктури міста Сквира, відповідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Сквира, затвердженим рішенням міської ради від 06.11.2018 №767-34-VІІ (із змінами та доповненнями), розглянувши звернення фізичної особи-підприємця Шевченко О.Г. від 13.05.2020                             (вх. № 648), виконавчий комітет Сквирської міської ради

 

В И Р І Ш И В :

 

  1. Затвердити для фізичної особи-підприємця ШЕВЧЕНКО Олени Геннадіївни граничний розмір пайової участі з урахуванням інших передбачених законом відрахувань у сумі 6 000 гривень 00 копійок (шість тисяч гривень 00 копійок), що становить 4 (чотири) відсотки загальної кошторисної вартості реконструкції квартири № 30 під нежитлове приміщення (салон краси) по вул. Соборна, 19 в м. Сквира Київської області.
  2. Погодити проєкт Договору про пайову участь замовника у розвитку інфраструктури міста Сквира з фізичною особою-підприємцем Шевченко Оленою Геннадіївною (додається).
  3. Доручити Сквирському міському голові підписати Договір про пайову участь замовника у розвитку інфраструктури міста Сквира з фізичною особою-підприємцем ШЕВЧЕНКО Оленою Геннадіївною згідно Розрахунку величини пайової участі замовника (інвестора) у розвитку інфраструктури міста та графіку погашення розміру пайової участі, які є невід’ємними частинами Договору.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Володимира ГОРБАЛІНСЬКОГО та заступника міського голови з економічних питань Людмилу СЕРГІЄНКО.

 

Голова виконкому                                                                В. Скочко

 

Погоджено:

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                     С. Палієнко

 

Заступник міського голови з економічних питань               Л. Сергієнко

 

Керуючий справами виконавчого комітету                          М. Іщенко

 

Начальник юридичного відділу                                            О. Сікорська

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку

та кадрової роботи – головний бухгалтер                            М. Тернова

 

Виконавець:

Перший заступник міського голови                                      В. Горбалінський

 

Додаток до рішення

виконавчого комітету

Сквирської міської ради

від __.__.2020 року № ____/___

 

Інформація

до договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Сквира

 

з/п

Замовник (назва юридичної особи, ПІБ фізичної особи)

Назва об’єкта будівництва, кошторисна вартість будівництва, грн.

Адреса об’єкта будівництва (реконструкції)

Розмір

пайової участі замовника,

%

Розмір

пайової участі,

грн.

1.

Фізична особа-підприємець ШЕВЧЕНКО Олена Геннадіївна,

Ідентифікаційний код xxxxxxxxxxx

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення – салон краси,

150 000,00

Київська обл.,

м. Сквира,

вул. Соборна, 19 кв. 30

 

4

 

6 000,00

Усього надходження коштів пайової участі, грн.:

6 000,00

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                        В. ГОРБАЛІНСЬКИЙ

 

Додаток до рішення

виконавчого комітету

Сквирської міської ради

від __.__.2020 року № ____/___

 

ПРОЄКТ ДОГОВОРУ

про пайову участь замовника

у розвитку інфраструктури населеного пункту

 

«___» _____________20__ р.                                                                                      м. Сквира

          

  Сквирська міська рада,  в особі міського голови  СКОЧКО Валерія Анатолійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 1 сесії                 VII скликання Сквирської міської ради від 25.10.2015 року, з одного боку,  та фізична особа-підприємець ШЕВЧЕНКО Олена Геннадіївна, ідентифікаційний код xxxxxxxxxxxx, далі – «Замовник», що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку, (далі за текстом Договору – «Сторони»), уклали цей Договір про наступне:

 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього Договору є пайовий внесок Замовника у розвиток інфраструктури Сквирської міської ради при здійсненні будівництва об’єкта містобудування (реконструкції) на умовах, зазначених цим Договором.

1.2. Назва та місце розташування об’єкта містобудування – реконструкція квартири № 30 під нежитлове приміщення – салон краси по вул. Соборна, 19 в м. Сквира.

1.3. Цільове призначення об’єкта містобудування – салон краси.

 

ІІ. СУМА ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

 

2.1. Замовник перераховує кошти на розвиток інфраструктури міста Сквира у розмірі                   6 000,00 грн. (шість тисяч гривень 00 копійок) двома рівними платежами до бюджету розвитку Сквирської міської ради відповідно до Розрахунку (згідно додатку №1 до Договору) та Графіку погашення (згідно додатку № 2 до Договору) у строк до                                 «___»  __________ 2020 року.

2.2 Якщо попередній розрахунок величини пайової участі було проведено відповідно до наданих Замовником укрупнених показників вартості будівництва, такий розрахунок підлягає уточненню з урахуванням фактичної загальної кошторисної вартості будівництва.

2.3. Сплата коштів Замовником на розвиток інфраструктури Сквирської міської ради здійснюється у безготівковій формі на рахунок:

 

Одержувач: Сквира УК /м. Сквира/ 24170000,

р/р UA908999980314101921000010539, Казначейство України (ЕАП)

код ЄДРПОУ (ЄДР ЮО, ФО-П та ГФ)  37870099

МФО 899998

 

ІІІ. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

3.1. Замовник зобов’язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у п. 2.1. розділу  2 цього Договору до «31»  грудня 2020 року двома рівними платежами:

6000,00 грн. / 2 = 3000,00 грн./міс.

3.2. У разі внесення змін до проектної документації, які спричиняють зміни техніко-економічних показників будівництва, Замовник зобов’язується звернутися із клопотанням до виконавчого комітету Сквирської міської ради про внесення відповідних змін до Договору.

3.3. Виконавчий комітет Сквирської міської ради проводить розрахунок пайового внеску та контролює виконання умов Договору.

 

ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання цього Договору в межах чинного законодавства.

4.2.   Усі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

4.3. У разі порушення строку погашення частини платежу, передбаченого графіком, сплачується штрафна санкція в розмірі 0,5 відсотка від несплаченої суми за кожен день прострочення, але не більше 10 відсотків від суми платежу, та пеня в розмірі 120 відсотків річних облікової ставки НБУ, діючої на день виникнення такого боргу.

Прострочення  погашення  частини  платежу  більш як на два місяці  є  підставою  для  припинення  розстрочення   платежу.

 

V. ІНШІ УМОВИ

 

5.1. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору, або в судовому порядку.

5.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.

5.3. Цей Договір укладений Сторонами добровільно. При укладанні Договору майнових прав і претензій Сторони одна до іншої не мають.

5.4. Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у виконавчому комітеті Сквирської міської ради.

5.5. Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами і діє до повного його виконання.

5.6. Додатки до Договору, які є його невід’ємними частинами:

№ 1 - розрахунок величини пайової участі  Замовника у розвитку інфраструктури міста Сквира;

№ 2 – графік погашення частин пайової участі ФОП Шевченко О.Г.

 

VІ. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

 

 

Сквирська міська рада

09001 Київська обл.,

м. Сквира,

вул. Богачевського, 28

ЄДРПОУ  37870099

р/р 908999980314101921000010539

Казначейство України (ЕАП)

МФО 899998

тел./факс (04568) 53605, 53055

 

       Міський голова

 

___________________ (В.А. Скочко)

   М.П. 

Замовник

Фізична особа-підприємець

ШЕВЧЕНКО Олена Геннадіївна

Юридична адреса (місце здійснення підприємницької діяльності):

09001, Київська обл., м. Сквира,

вул. Соборна, 19 кв. 30,

Ідентифікаційний код

xxxxxxxxxxx

 

  Фізична особа-підприємець

 

___________________ (О.Г. Шевченко)

   М.П. 

 

Додаток № 1

до Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту від __.__.2020 № ___

 

РОЗРАХУНОК

величини пайової участі замовника (інвестора) у розвитку інфраструктури міста

 

Відповідно до Положення про порядок залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інфраструктури міста Сквира, затвердженого рішенням сесії Сквирської міської ради від 06.11.2018 № 767-34-VII, складено розрахунок величини пайової участі по об’єкту  містобудування: реконструкція квартири № 30 під нежитлове приміщення – салон краси по вул. Соборна, 19 в м. Сквира.

 

Розрахунок здійснено на підставі затвердженої в установленому порядку проектної документації, розробленої згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами.

  1. Згідно із затвердженою проектною документацією загальна кошторисна вартість об’єкта будівництва (реконструкції) становить  150 000,00 гривень.
  2. Витрати на виділення або придбання земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій згідно з наданою Замовником документацією становить 0,00 гривень.
  3. Розмір пайового внеску Замовників під час будівництва об’єктів, кошторисна вартість яких визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, здійснюється за формулою :

ПУ = ( ЗКВБ - Вз - Вбм) х __( ___ ) % - Вім,

де :

ПУ – розмір пайової участі;

ЗКВБ – загальна кошторисна вартість будівництва;

Вз – витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

Вбм – витрати, пов’язані зі звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;

Вім – витрати на влаштування позамайданчикових інженерних мереж і споруд та

транспортних комунікацій;

___( __ ) % – величина пайової участі від загальної вартості будівництва, визначена згідно з Порядком.

6 000,00 грн.* = (150 000,00 грн. – 0,00 – 0,00) х 4 % - 0,00

 

* Розрахунок величини пайової участі округлений до цілої гривні (п.4.7 Положення №767-34-VII).

 

  1. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури Сквирської міської ради від «___»__________ 20___ р. № ___.

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку

та кадрової роботи – головний бухгалтер             _______________        М. Тернова

 

Начальник юридичного відділу

Сквирської міської ради                                         _______________        О. Сікорська

 

 

Міський голова                                                            _______________        В. Скочко

„____” _________________ 20____ р.  

 

Погоджено:

Замовник

„____” _________________ 20____ р.                         _______________       О. Шевченко

 

Додаток № 2

до Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту від __.__.2020 № ___

 

 

ГРАФІК ПОГАШЕННЯ

розміру пайової участі замовника (інвестора) у розвитку інфраструктури міста Сквира

 

Період оплати

Сума, грн.

1.

травень  2020 року

3 000, 00

2.

червень 2020 року

3 000, 00

Разом:

6 000, 00

 

 

 

 

Сквирська міська рада

09001 Київська обл.,

м. Сквира,

вул. Богачевського, 28

ЄДРПОУ  37870099

р/р 908999980314101921000010539

Казначейство України (ЕАП)

МФО 899998

тел./факс (04568) 53605, 53695

 

       Міський голова

 

___________________ (В.А. Скочко)

   М.П. 

Замовник

Фізична особа-підприємець

ШЕВЧЕНКО Олена Геннадіївна

Юридична адреса (місце здійснення підприємницької діяльності):

09001, Київська обл., м. Сквира,

вул. Соборна, 19 кв. 30,

Ідентифікаційний код

xxxxxxxxxx

 

  Фізична особа-підприємець

 

___________________ (О.Г. Шевченко)

   М.П. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: