(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№931-39–VІІ Про створення Комунального підприємства «Сквираводоканал»

 
Дата публікації 16.4.2019 16:33:22
 

РІШЕННЯ

 

Про створення Комунального підприємства «Сквираводоканал»

 

Відповідно до п. 30 ч. 1 ст. 26, п. 3 ч. 4 ст. 42 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 109 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Положення про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень органів влади, органів адміністративно-господарського управління та контролю, органів місцевого самоврядування щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України № 4-р від 01.04.94, на виконання рішення Сквирської міської ради № 849-36-VII від 19.12.2018, Сквирська міська рада VII скликання,

В И Р І Ш И Л А :

  1. Створити нову юридичну особу у формі комунального підприємства – комунальне підприємство «Сквираводоканал» шляхом виділу його з Комунального підприємства «Сквирське комунальне господарство», код згідно з ЄДРПОУ 34921014.
  2. Затвердити Статут комунального підприємства «Сквираводоканал» (додається).
  3. Визначити Статутний капітал комунального підприємства «Сквираводоканал» в розмірі балансової вартості будівель та споруд, що передаються новоствореному підприємству на останню звітну дату, що передує даті передачі в сумі 9429614 грн.
  4. Міському голові визначити кандидатуру керівника новостворюваного комунального підприємства «Сквираводоканал» та укласти контракт.
  5. Доручити призначеному керівнику комунального підприємства «Сквираводоканал» провести державну реєстрацію новоствореного комунального підприємства.
  6. Рішення набирає чинності з моменту погодження його Антимонопольним комітетом України.
  7. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Сквирської міської ради та у районній газеті «Вісник Сквирщини».
  8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Палієнка С.І.

 

Міський голова                                                          В.А. Скочко

 

м. Сквира

11 квітня 2019 року

931-39–VІІ

Додаток до рішення

сесії міської ради

від 11 квітня 2019 року

№ 931-39-VІІ

С Т А Т У Т
Комунального підприємства
«
Сквираводоканал»

м. Сквира

2019

 

І. Загальні положення

1.1 Комунальне підприємство «Сквираводоканал» (далі – «Підприємство») утворене на частковій комунальній власності територіальної громади міста Сквира Київської області та є комунальним підприємством, створеним відповідно до рішення тридцять шостої сесії 7 скликання від 19.12.2018 № 849-36-VII “Про реорганізацію Комунального підприємства «Сквирське комунальне господарство» шляхом виділу», і діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського та Цивільного кодексів України, інших законодавчих актів України.

1.2. Найменування підприємства:

1.2.1 Повне найменування українською мовою: Комунальне підприємство «Сквираводоканал»;

1.2.2 Скорочене найменування українською мовою: КП «СВ».

1.3. Засновником Підприємства є територіальна громада міста Сквира, в особі Сквирської міської ради Київської області,  місцезнаходження: 09001, Україна, Київська область, м. Сквира, вул. Богачевського, 28 (надалі – «Засновник»).

1.4. Підприємство у своїй діяльності підзвітне та підконтрольне Сквирській міській раді.

1.5. Підприємство є юридичною особою, користується правом господарського відання щодо закріпленого за ним майна, має право укладати від свого імені договори, набувати майнові і немайнові права та нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в судах загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судах.

1.6. За своїм правовим статусом Підприємство є комунальним і здійснює свою діяльність на принципах повного господарського розрахунку, самофінансування, власного комерційного ринку та вільного найму працівників, наділене усіма правами юридичної особи, з дня його державної реєстрації.

1.7. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Сквирської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Сквирської міського голови та цим Статутом.

1.8. Юридична адреса Підприємства: 09001, Україна, Київська область, м. Сквира, вул. Соборна, 4.

1.9. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника.

1.10. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства.

 

ІІ. Мета та предмет діяльності підприємства

2.1. Підприємство створене з метою забезпечення виконання міських та загальнодержавних заходів з реформування, розвитку та утримання водопровідно-каналізаційнихмереж, здійснення діяльності в сфері водопостачання та водовідведення та іншої господарської діяльності.

Підприємство здійснює не заборонену чинним законодавством України господарську діяльність в інтересах територіальної громади міста Сквира  та інтересах Засновника спрямовану на досягнення економічних і соціальних результатів, бере участь у реалізації соціально-економічної політики міста, розробці, реалізації та супроводі інвестиційних програм та проектів, взаємодія з органами державної влади і місцевого самоврядування, органами влади іноземних держав, міжнародними організаціями, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, в тому числі із іноземними, іншими суб’єктами інвестиційної діяльності з питань залучення і просування інвестицій на територію міста Сквира, а саме:

2.2. Предметом діяльності підприємства є:

- забір, очищення та постачання води;

- каналізація, відведення й очищення стічних вод;

- безперебійне забезпечення послугами централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення населення м. Сквира та навколишніх населених пунктів, а також інших споживачів;

- розвиток і вдосконалення надання послуг централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення;

- збирання та оброблення стічних вод;

- здійснення встановлення, ремонту та заміни засобів обліку води;

- вирішення питань щодо реконструкції та розширення діючих мереж водопостачання та водовідведення;

- розробка перспективних планів та проектів водопостачання м. Сквира та навколишніх населених пунктів;

- видача технічних умов та погодження проектів будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів водопроводу та каналізації;

- експлуатація і проведення будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт устаткування мереж водопроводу та каналізації;

- проведення інших робіт, пов’язаних з наданням послуг централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення;

- діяльність в сфері каналізаційних систем та установок для очищення стічних вод, де відбувається збирання, очищення, оброблення та розподілення стічних вод.

- технічні випробування та дослідження систем водопостачання та водовідведення.

2.3. Підприємство має право здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

2.4. Підприємство здійснює діяльність, для якої передбачено законодавством обов’язкове одержання спеціальних дозволів (ліцензій), після їх отримання у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

III. Управління підприємством

3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:

3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін, доповнень;

3.1.2. Прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання Підприємства;

3.1.3. Надання згоди про вступ Підприємства, як Засновника (учасника), до консорціумів, концернів та інших об’єднань підприємств;

3.1.4. Надання згоди на створення філій, дочірніх підприємств тощо;

3.1.5. Зміна розміру Статутного фонду (Статутного капіталу) Підприємства;

3.1.6. Надання згоди на отримання кредиту (позики) під заставу майна чи гарантії Підприємства.

3.1.7. Надання згоди на відчуження відповідно до законодавства комунального майна переданого Засновником у повне господарське відання Підприємства;

3.1.8. Встановлення (затвердження/погодження) тарифів на житлово-комунальні послуги Підприємства.

3.1.9. Визначення розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету.

3.2. Органом управління здійснюється загальний контроль та координація діяльності Підприємства:

3.2.1. Підготовка і внесення на розгляд міської ради змін до Статуту Підприємства;

3.2.2. Погодження річних фінансових планів Підприємства;

3.2.3. Погодження штатного розпису та структури Підприємства;

3.2.4. Перевірки в разі потреби фінансово-господарської діяльності Підприємства, згідно з чинним законодавством України, а також отримання від Підприємства оперативної інформації.

3.2.5. Підготовка і внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження майна Підприємства.

3.2.6. Встановлює порядок та здійснює контроль за використанням прибутків Підприємства.

3.2.7. Прийняття рішення щодо надання згоди на створення Підприємством спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями.

3.2.8. Здійснення інших повноважень щодо управління Підприємством, відповідно до чинного законодавства та рішень засновника.

3.3. Оперативне управління Підприємством здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з неї розпорядженням міського голови, шляхом укладання контракту.

В контракті визначаються права і строки наймання, обов’язки і відповідальність його перед Засновником і трудовим колективом, умови матеріального забезпечення і звільнення з посади (припинення дії контракту) з урахуванням гарантій, передбачених контрактом і законодавством України.

3.4. Директор Підприємства відповідно до своєї компетенції:

3.4.1. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника та Органу Управління;

3.4.2. Несе відповідальність за стан та діяльність Підприємства, дотримання фінансової, договірної та трудової дисципліни згідно чинного законодавства України;

3.4.3. Без доручення діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в усіх вітчизняних та іноземних підприємствах, установах і організаціях, судах; підписує від його імені документи та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства;

3.4.4. Видає довіреності, відкриває в банківських установах рахунки;

3.4.5. Самостійно веде переговори, укладає контракти, договори, у тому числі трудові;

3.4.6. Затверджує структуру та штатний розпис Підприємства за погодженням з Засновником;

3.4.7 Вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку та колективного договору;

3.4.8. Приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства, обов’язкові для всіх працівників Підприємства;

3.4.9. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів;

3.4.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші рішення, згідно з чинним законодавством України про працю, відповідно до штатного розпису;

3.4.11. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових звітів, організацію податкового та бухгалтерського обліку, забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій, а також відповідальність за несвоєчасне надання звітів до Органу управління та органів статистики за встановленими формами;

3.4.12. Самостійно вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, які відповідно до Статуту повинні бути узгоджені із Засновником.

3.4.13. Затверджує усі документи, що регламентують внутрішній розпорядок Підприємства.

3.4.14. Забезпечує дотримання Правил охорони праці та техніки безпеки.

3.4.15. Розпоряджається коштами та управляє майном Підприємства в порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом.

3.4.16. Подає на погодження та на затвердження Засновнику проекти програм і планів, передбачених цим Статутом, а також звіти про їх виконання.

 

ІV. Майно та кошти Підприємства

4.1. Майно Підприємства складають основні фонди, та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

4.2. Майном, яке передано Підприємству на правах господарського відання, Підприємство користується без права його відчуження, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству та Статуту Підприємства. На це майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів Підприємства

4.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

4.3.1. доходи, одержані від реалізації товарів, робіт і послуг;

4.3.2. кредити банків та інших кредиторів, у тому числі міжнародних;

4.3.3. майно, придбане у встановленому законодавством порядку;

4.3.4. капітальні та поточні трансферти з міського бюджету;

4.3.5. субвенції з державного бюджету;

4.3.6. майно та кошти передані Засновником;

4.3.7. безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

4.3.8. інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

Забороняється використання для формування статутного капіталу кошти, одержані в кредит, під заставу, векселі, майно комунальних підприємств, яке відповідно до закону (рішення Засновника) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом.

4.4. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству у встановленому законодавством порядку за рішенням суду.

4.5. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.

4.6. Для забезпечення діяльності Підприємства, за рахунок внеску Засновника, установити Статутний капітал у розмірі  9429614 гривень.

4.7. При прийнятті на баланс Підприємства майна комунальної власності територіальної громади м. Сквира його вартість відноситься на поповнення Статутного капіталу Підприємства за рішенням міської ради.

4.8. У разі зміни (збільшення або зменшення) розміру Статутного капіталу за рішенням міської ради вносяться відповідні зміни до Статуту Підприємства.

 

V. Організація та оплата праці

5.1. Працівники Підприємства мають права, несуть обов’язки та користуються пільгами у відповідності до чинного законодавства України, колективного договору та цього Статуту.

5.2. Оплата праці працівників визначається колективним договором у відповідності до чинного законодавства. Заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

5.3. Для своєчасного, якісного надання послуг підприємство має право залучати необхідних працівників на договірних умовах, в тому числі за контрактом.

5.4. Відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, юридичними і фізичними особами у всіх сферах фінансово-господарської діяльності здійснюються на основі відповідних договорів і контрактів.

5.5. Для працівників Підприємства, за рахунок прибутку що залишився в його розпорядженні після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету відповідно до чинного законодавства України, можуть встановлюватися додаткові заохочення, що передбачені у колективному договорі, відповідно до чинного законодавства України.

 

 VI. Соціальні гарантії трудового колективу Підприємства

6.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди).

6.2. Загальні збори (конференції) трудового колективу вирішують наступні питання:

6.2.1. розглядають проекти колективного договору і затверджують його, а також заслуховують звіти про хід виконання колективного договору;

6.2.2. розглядають і вирішують згідно із законодавством та цим статутом питання самоврядування колективу;

6.2.3. визначають і затверджують порядок надання соціальних пільг працівникам Підприємства;

6.2.4. скликають чергові та позачергові загальні збори (конференцію) трудового колективу.

6.3. Виробничі, соціально-економічні відносини Підприємства та працівників регулюються колективним договором, затвердженим на Підприємстві, що укладається відповідно до чинного законодавства України.

6.4. У разі реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені законодавством України.

VII. Господарсько-фінансова діяльність підприємства

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів діяльності підприємства є прибуток. Порядок використання прибутку здійснюється згідно з чинним законодавством.

7.2. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється Підприємством шляхом складання річних фінансових планів, які затверджуються рішенням Сквирської міської ради до 1 вересня року, що передує плановому.

Підприємство до 1 серпня року, що передує планованому, подає Замовнику зведені показники фінансового плану Підприємства.

7.3. Прибуток Підприємства використовується відповідно до річних фінансових планів та цього Статуту.

7.4. Підприємство звітує про стан виконання річного фінансового плану перед Сквирською міською радою.

7.5. Підприємство самостійно розпоряджається чистим прибутком, що залишився в його розпорядженні після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету, відповідно до чинного законодавства України.

7.6. Для покриття дефіциту фінансових ресурсів Підприємство має право взяти банківську позику за погодженням з Засновником, або отримати кошти від Засновника у вигляді поточних і капітальних трансфертів з міського бюджету.

7.7. Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективу розвитку, виходячи з попиту населення міста на роботи та послуги.

7.8. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

 

VIIІ. Облік і звітність підприємства

8.1. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну та іншу звітність у встановленому законодавством порядку.

8.2. Підприємство щорічно, в установлені терміни, надає Засновнику звіт про результати своєї діяльності за звітний період.

8.3. Порядок ведення бухгалтерського (податкового) обліку та статистичної звітності визначається згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та затвердженими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, наказами облікової політики на Підприємстві, Податкового кодексу України та іншими нормативними документами, що регулюють ведення бухгалтерського, фінансового та статистичного обліку.

 

ІX. Ліквідація і реорганізація підприємства

9.1. Ліквідація та реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду згідно з чинним законодавством України.

9.2. Ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником. Порядок і терміни проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначається Засновником. В разі банкрутства Підприємства, його ліквідація проводиться згідно з Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

9.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його Засновнику. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, що ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні Засновнику, а також третім особам у випадках порушення законодавства при ліквідації Підприємства.

9.4. Майно, яке залишається після погашення претензій кредиторів і членів трудового колективу, використовується за рішенням Засновника.

9.5. При ліквідації Підприємства, майно, що належить йому на правах господарського відання повертається Засновнику.

9.6. При реорганізації чи ліквідації працівникам гарантується додержання їхніх прав відповідно до трудового законодавства України.

9.7. Підприємство вважається ліквідованим з дня внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

 

 X. Заключні положення

10.1. Положення цього Статуту набирають чинності з моменту його державної реєстрації.

10.2. Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються відповідними актами законодавства.

10.3. При виникненні розбіжностей положень цього Статуту з вимогами законодавства України діє останнє.

10.4. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням Засновника.

10.5. Зміни та доповнення до Статуту Підприємства підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для його державної реєстрації.

10.6. Підприємство зобов’язане у встановлений законодавством строк повідомити орган, що провів його державну реєстрацію, про зміни, які сталися в Статуті, для внесення змін до державного реєстру.

 

 

Міський голова                                                                              В.А. Скочко

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: