(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№1385-58–VІІ Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2020 рік у місті Сквира

 
Дата публікації 24.9.2020 11:21:55
 

РІШЕННЯ

 

Про внесення змін до   Програми розвитку

фізичної культури і спорту на 2020 рік

у місті Сквира

 

Відповідно до Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, рішення сесії міської ради від 06.11.2018 року №757-34–VІІ « Про затвердження Порядку розроблення,  затвердження та виконання міських цільових  програм у м. Сквира»,  враховуючи пропозицію постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів,  Сквирська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Внести зміни до  Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2020 рік у місті Сквира (далі - Програма), а саме: у пункті 10 Паспорта Програми цифру «120,0» замінити на цифру «70,0».
 2. Обсяг фінансування Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2020 рік у місті Сквира визначається рішенням сесії «Про бюджет міста Сквира на 2020 рік».

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів Сквирської міської ради.

 

Міський голова                                                       Валерій СКОЧКО

 

м. Сквира

17 вересня 2020 року

№1385-58–VІІ

 

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

міського голови                                                                      В.М.Горбалінський

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                           С.І.Палієнко

Заступник міського голови

з економічних питань                                                                 Л.В.Сергієнко

Начальник юридичного відділу

міської ради                                                                                О.М.Сікорська

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та кадрової роботи                                                           М.В.Тернова

 

 

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку

фізичної культури і спорту на 2020 рік

у місті Сквира

 

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Сквирська міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

22.10.2019 року №1246/123 Рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради

3.

Розробник програми

Сквирська міська рада

4.

Співрозробники програми

Сквирська міська рада,одержувач бюджетних коштів – МФОК «СТАРТ»

5.

Відповідальні виконавці програми

Сквирська міська рада,  одержувач бюджетних коштів – МФОК «СТАРТ»

6.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Сквирська міська рада

7.

Учасники програми

Сквирська міська рада, одержувач бюджетних коштів – МФОК «СТАРТ»

8.

Мета програми

Роз`яснення існуючих проблем шляхом удосконалення відповідних організаційних та нормативно-правових механізмів та здійснення комплексно-приоритетних заходів: проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно масової роботи в місцях масового відпочинку громадян,забезпечення розвитку заняттям спортом.

9.

Термін реалізації програми

2020 рік

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів

70,0  тис.гривень

 

Кошти міського бюджету

70,0 тис.гривень

11.

Очікувані результати

Досягнення мети Програми

12.

Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням)

Сквирська міська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

до рішення сесії Сквирської

міської ради

від  17.09.2020 р. №1385-58-VII

 

Програма розвитку фізичної культури і спорту

 на 2020 рік у місті Сквира

 

 1. Загальні положення 

Фізична культура і спорт є важливою складовою частиною виховного процесу дітей і підлітків, учнівської та студентської молоді і відіграють значну роль у зміцненні здоров’я, підвищенні фізичних і функціональних можливостей організму людини, забезпеченні здорового дозвілля,  збереженні тривалості активного життя дорослого населення.

Світовий досвід свідчить, що рухома активність людини протягом усього життя сприяє профілактиці захворювань та зміцненню здоров’я. За інтегральним показником здоров’я населення,  яким є середня очікувана тривалість життя людини, Україна посідає одне з останніх місць в Європі. В Україні діє Державна програма розвитку фізичної культури і спорту, затверджена постановою  Кабінету Міністрів України. В нашій громаді ситуація у сфері фізичної культури та спорту знаходиться на недостатньому рівні. До занять фізичної культури і спортом залучена невелика кількість населення.  Недостатня увага приділяється фізичному вихованню в сім’ях, відбувається згортання фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у виробничій сфері.

Зазначені проблеми розвитку фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи та зумовлені ними негативні соціальні наслідки не знайшли адекватного відображення у суспільній свідомості як проблеми загально­соціального значення. Громадська думка та соціальна практика здебільшого ігнорують можливості фізичної культури і спорту у вирішенні важливих соціально-економічних проблем. Це призвело до значного погіршення фізичного стану працездатної частини населення, зростанню захворювань, посиленню проявів тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії тощо.

Звідси випливає гостра потреба у визначенні програмних підходів та  пріоритетних напрямів фізичного виховання, фізичної культури і спорту, необхідності формування, насамперед у молоді, позитивного іміджу спортивно-масової роботи, які б забезпечували ефективне функціонування галузі в сучасних умовах.

 

 1. Мета Програми

Метою Прогами є роз`яснення існуючих проблем шляхом удосконалення відповідних організаційних та нормативно-правових механізмів та здійснення комплексно-приоритетних заходів: проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно масової роботи в місцях масового відпочинку громадян , забезпечення розвитку заняттям спортом

 серед дитячо-юнацького та дорослого населення міста, поліпшення нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, медичного та інформаційного забезпечення.

 

 

 1. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

запровадження в навчальних закладах міста   усіх типів та форм власності рухової активності школярів;

забезпечення навчальних закладів спортивним обладнанням та інвентарем;

інтегрування ефективних (інноваційних) форм і методів фізкультурно-спортивної діяльності та розвиток різних  видів спорту з урахуванням місцевих особливостей  і економічних факторів;

збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально-технічної бази, поліпшення умов її функціонування;

удосконалення системи підготовки спортивних  команд міста, підвищення якості функціонування гуртків.

 

4.Фінансове забезпечення Програми

Заходи програми 

розвитку фізичної культури і спорту  у місті Сквира на 2020 рік

№ пп

Назва заходу

Виконавець

Джерело фінансування

Обсяги фінансу-вання тис.грн. 2020 рік

1

Проведення спортивних змагань у місті та участь в районних, обласних змаганнях та галузевих спартакіадах

Виконком міської ради

Міський бюджет

 

Визначаються сесією на бюджетний рік

2

Матеріальне забезпечення медичного та суддівського обслуговування, стартові внески.

Виконком міської ради

Міський бюджет

 

Визначаються сесією на бюджетний рік

3

Покращення матеріально – технічного оснащення міських  спортивних команд .

Виконком міської ради

Міський бюджет

 

Визначаються сесією на бюджетний рік

Фінансове виконання заходів Програми буде здійснюватись у межах коштів, що передбачатимуться сесією міської ради у міському  бюджеті на виконання заходів Програми  і розвиток фізичної культури і спорту, з врахуванням можливостей дохідної частини бюджету .

Також програма може включати позабюджетні кошти інвесторів,  громадських фондів, інших юридичних та фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України.

 

 1. Напрями реалізації Програми:
 1. виділення коштів на фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи серед  дітей та юнацтва
 2.  проведення спортивно-масових заходів в місті,  та участь у районних, обласних  спортивних змаганнях та у галузевих спартакіадах (спортивні ігри) дітей та молоді;
 3.  забезпечення участі футбольних, гандбольних,  та інших спортивних дитячих та молодіжних  команд    в чемпіонаті району, області;
 4.  щорічне проведення спартакіади допризовної молоді та участь у обласній;
 5.  залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою і спортом у дитячо-юнацькій спортивній школі;
 6.  забезпечення модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази  ДЮСШ, облаштування необхідним обладнанням та інвентарем;
 7.  введення інструкторів з фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової  роботи на громадських засадах.

 

 1. Медичне забезпечення Програми

Планується залучати працівників медичних закладів під час проведення спортивних змагань на території громади для забезпечення надання кваліфікованої невідкладної медичної допомоги учасникам змагань.

 

 1. Інформаційно-пропагандистське забезпечення Програми

Шляхом висвітлення діяльності виконавчого комітету ради в питаннях розвитку фізкультури та спорту, забезпечуватиметься інформування населення про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності, в тому числі шляхом проведення соціальної реклами масового зайняття спортом, як важливого чинника здорового способу життя. З метою залучення жителів громади до регулярних фізкультурно-оздоровчих заходів інформуватиметься населення територіальної громади щодо часу та дати проведення спортивно-масових заходів.              

 

8.Очікувані  результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість:

збільшити загальну чисельність населення, залученого  до різних видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

поліпшити результати виступу футбольних, гандбольних та інших спортивних дитячих та молодіжних  команд міста  в  чемпіонаті району.

 

 1. Порядок використання коштів міського бюджету та механізм реалізації

Кошти міського бюджету міста Сквира спрямовуються на:

участь спортсменів і команд у спортивних змаганнях з видів спорту, які передбачені календарним планом спортивно-масових заходів  та положень про проведення змагань;

проведення змагань з видів спорту, фізкультурно-масових заходів відповідно до календарного плану змагань на відповідний рік.

 

 1. Механізм реалізації та  контроль за виконанням Програми

1. Фінансове забезпечення виконання  Програми  визначається рішенням Сквирської міської ради про бюджет на відповідний бюджетний  рік. У разі змін складових фактичної вартості заходів, передбачених цією Програмою, кошти виділяються в установленому законом порядку.

2. Виконавцями "Програми    розвитку фізичної культури і спорту на 2020 рік  у місті Сквира» визнати:

-   розпорядником бюджетних коштів – Сквирську міську раду

3. Виплата коштів на виконання заходів Програми проводиться з дотримання  наступного механізму. Для одержання коштів до виконавчого комітету ради надаються  наступні  документи:

договір про матеріальну відповідальність з представником команди, тренером з виду спорту;

заява;

копія паспорту представника команди, тренера з виду спорту;

копія ідентифікаційного  коду представника команди, тренера з виду спорту;

кошторис витрат на проведення змагань;

авансовий звіт з відомістю та підписами учасників змагань згідно кошторису витрат.

Виплата матеріального забезпечення учасникам змагань, медичного та   суддівського обслуговування  проводити через відповідальну особу представника команди, тренера з виду спорту.

При придбанні матеріальних цінностей, спортивного інвентарю надаються наступні документи:

договір з постачальником;

накладна про одержання  товарів;

копія паспорта;

копія ідентифікаційного коду;

договір про матеріальну відповідальність.

 

 1. Координація діяльності та контроль за виконанням Програми

Координація діяльності та контроль за виконанням  Програми  розвитку фізичної культури і спорту на 2020  рік  у місті Сквира  покладається на постійну комісію міської  ради  з регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів , молоді, освіти, культури та охорони здоров’я та комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

 

Міський голова                                                           В.А.Скочко

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: