(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Відділ з питань підприємництва, містобудування та землекористування Сквирської міської ради

 

 

Відділ з питань підприємництва, містобудування  та

землекористування Сквирської міської ради 

 

Адреса: 09000, м. Сквира, вул. Слобідська, 4

     Телефони: 

     Електронна адреса: 09000skvira@gmail.com

Прийом громадян у відділі: з 8:30 до 17:00.   Видача довідок : понеділок , середа

Перерва на обід з 13:00 до 13:30.

Вихідні дні: субота, неділя

  Начальник відділу з питань підприємництва, землекористування і містобудування Сквирської міської ради Іващенко Надія Василівна

 

Головний спеціаліст відділу з питань підприємництва, землекористування і містобудування Сквирської міської ради – Григоренко Марина Леонідівна

Спеціаліст І категорії відділу з питань підприємництва, землекористування і містобудування Сквирської міської ради – Голембівська Галина Володимирівна

Затверджено
Рішенням сесії міської ради

№1391-63-VІ від 09 квітня 2015 року

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ з питань підприємництва, землекористування і містобудування Сквирської міської ради.

 

 1. Відділ з питань підприємництва, землекористування і містобудування Сквирської міської ради (надалі-відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Сквирської міської ради, підзвітним і підконтрольним раді, підпорядкованим її виконавчому комітету та міському голові.
 2. Відділ створюється Сквирською міською радою, що визначає його структуру і штати та затверджує його Положення. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.
 3. Начальник відділу призначається на посаду і звільняється з посади міським головою. Працівники відділу призначаються і звільняються міським головою за погодженням з начальником відділу.
 4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Сквирської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
 5. Основними завданнями  відділу є:

 

Функції відділу

З питань підприємництва:

 • здійснення заходів щодо розширення і вдосконалення мережі торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту і зв'язку, розвиток підприємницької діяльності суб'єктів всіх форм власності;
 • здійснення контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування підприємствами сфери послуг, надання пропозицій виконавчому комітету про прийняття рішень про надання і скасування дозволу на експлуатацію об'єктів нерухомого майна цих підприємств;
 • встановлення за погодженням з власником зручного для населення режиму роботи підприємств сфери обслуговування, незалежно від форм власності;
 • організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвиту всіх форм торгівлі, видача погодження на одноразову та виїзну торгівлю;
 • затвердження маршрутів і графіків руху міського пасажирського транспорту, визначення місць парковки, посадки і висадки пасажирів, утримання їх за рахунок залучення коштів на договірних засадах;
 • надання дозволу, в порядку встановленому законодавством, на розміщення реклами;
 • встановлення та погодження тарифів на житлово-комунальні та транспортні послуги, здійснення контролю за дотриманням цих тарифів;
 • сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на території міста;

 

З питань землекористування:

 • забезпечення реалізації повноважень Сквирської міської ради у галузі земельних відносин відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,  інших нормативно правових актів;
 • розробка міських програм з раціонального використання і охорони земель та участь у їх виконанні;
 • організація та здійснення роботи щодо реалізації самоврядного контролю за використанням і охороною земель, контролю за додержанням земельного законодавства;
 • організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян,юридичних осіб на користування земельними ділянками відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, інших нормативних актів;
 • здійснює підготовку та виносить на розгляд сесії Сквирської міської ради та її виконавчого комітету проекти рішень, погоджені з відповідними структурними підрозділами Сквирської міської ради, з питань:
 • передачі земельних ділянок у власність, надання земельних ділянок у користування, у тому числі на умовах оренди;
 • вилучення (викупу) земель;
 • припинення права власності або користування земельною ділянкою (її частиною);
 • затвердження проектів землеустрою та контролю за їх здійсненням;
 • продажу та надання в оренду на конкурентних засадах земельних ділянок;
 • обмеження, тимчасової заборони (зупинення) використання земель у разі порушення суб’єктами вимог земельного законодавства;
 • розробляє пропозиції для розгляду встановленим порядком щодо встановлення і зміни меж міста, вилучення (викупу) земельних ділянок для потреб міста, надання під забудову або для інших потреб земель, що перебувають у власності Сквирської міської ради;
 • здійснює контроль за дотриманням земельного законодавства, використанням і охороною земель загальнодержавного та місцевого значення;
 • вирішує земельні спори у порядку, встановленому чинним законодавством;
 • здійснює контроль за:
 • використанням та охороною земель комунальної власності;
 • додержанням земельного законодавства;
 • виконанням проектів (схем) землеустрою;
 • проводить роботу щодо визначення та відшкодування міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю;
 • розглядає звернення громадян, інших суб’єктів з питань, що належать до його компетенції;
 • веде банк даних договорів оренди земельних ділянок, укладених з міською радою, проводить аналітичну роботу з питань, пов’язаних з строками користування земельними ділянками та повнотою надходження коштів від користувачів;
 • надає консультаційні та інші послуги підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам з питань земельних відносин;
 • організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • вирішує інші питання у галузі земельних відносин, керуючись чинним законодавством України, виконує інші доручення міського голови та керівництва;
 • організація контролю за надходженням коштів від юридичних та фізичних осіб по платі за землю за договором оренди, договорами купівлі - продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення;
 • проведення роботи із землекористувачами по ліквідації заборгованості по платі за землю;
 • розробка матеріалів для подання позовів щодо стягнення заборгованості по сплаті за землю;
 • підготовка матеріалів щодо скасування договорів оренди;
 • ведення обліку громадян на виділення земельних ділянок під забудову.

 

З питань містобудування:

 • внесення пропозицій щодо затвердження генерального плану забудови міста, планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів на території міської ради;
 • організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, шляхів місцевого значення;
 • вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб та спорудження об'єктів малих архітектурних форм;

 

Права відділу

1. Діяти у межах  повноважень наданих  пп.1, п. б, ч. 1, ст. 38  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

2. Вносити на розгляд міської ради рішення з питань, що віднесені до компетенції відділу.

3. Надавати пропозиції щодо створення нових документів виконавчого комітету міської ради та внесення змін до них.

 

Організація роботи відділу

1. Відділ очолює начальник. У разі його відсутності, обов’язки начальника виконує працівник відділу.

2. Службові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються міським головою.


Організаційно-правовий статус начальника

1. Здійснює свою діяльність у межах наданих повноважень, відповідно до Положення про відділ.

2. Повинен знати Конституцію України, акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби, служби в органах місцевого самоврядування; акти Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, що регулюють роботу; практику застосування чинного законодавства, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці і протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

3. Організовує роботу відділу щодо виконання покладених на відділ завдань, систематично проводить аналіз про виконану роботу (за місяць, за рік).

4. На період відпустки або на час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує працівник відділу відповідно до розпорядження міського голови або заступника, що виконує його обов'язки.

 

Відповідальність начальника відділу

1. Начальник відділу несе персональну відповідальність за своєчасне і якісне виконання завдань, функцій відділу, передбачених Положенням.

2. Несе відповідальність за недотримання Положення про відділ, бездіяльність або невиконання наданих прав, порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни, норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на  службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

3. З метою контролю за дотриманням трудової дисципліни, начальник відділу до 12.00 повинен повідомити керівника про відсутність працівника на робочому місці.

4. У разі неналежного виконання своїх обов’язків несе матеріальну, дисциплінарну відповідальність згідно Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: