(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Відділ бухгалтерського обліку та кадрової роботи Сквирської міської ради

 

Відділ бухгалтерського обліку та кадрової роботи Сквирської міської ради

 

Адреса: 09000, м. Сквира, вул. Богачевського,28 (перший поверх)

телефон начальника віділу - 5-32-02;  телефон відділу - 5-12-51

Електронна адреса: 09000skvira@gmail.com

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи міської ради - головний бухгалтер - ТЕРНОВА Марина Валентинівна 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи міської ради – заступник головного бухгалтера  - АДАМЧУК Леонора Юріївна 

Провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи міської ради  - ТИМЧЕНКО Олена Вікторівна

 

Затверджено
Рішенням сесії міської ради

№1391-63-VІ від 09 квітня 2015 року

ПОЛОЖЕННЯ

Про відділ бухгалтерського обліку та кадрової роботи

Сквирської міської ради

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Положення про Відділ бухгалтерського обліку та кадрової роботи Сквирської міської ради (далі – Відділ) – нормативний акт, який  визначає основні завдання та функціональні обов'язки Відділу, повноваження її керівника - головного бухгалтера та вимоги до його професійно-кваліфікаційного рівня. Положення відноситься до безстрокових, діє до його відміни або затвердження нового документа. Зміни та доповнення вносяться  у разі зміни нормативно-правових актів України, внутрішніх регламентних документів міської ради. Положення затверджується рішенням міської ради. Датою цього Положення є дата його затвердження рішенням сесії міської ради.

1.2 Відділ  підпорядковується міському голові, першому заступнику міського голови та секретарю ради. У своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність міської ради, розпорядженнями міського голови, а також положенням про бухгалтерську службу. Утворення Відділу є виключною компетенцією Сквирської  міської ради. Відділ підконтрольний та підзвітний Сквирській міській раді.

1.3 Відділ  є самостійним, не має статусу юридичної особи.

1.4 Посадові особи, що працюють у Відділі, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

1.5 Скврська міська рада створює умови для повноцінної роботи та підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, обладнаними місцями схоронності документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань охорони праці, бухгалтерської роботи і служби в органах місцевого самоврядування.

 

2.     СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

2.1.   Структура і штати відділу затверджується Сквирською міською радою, штатний розпис – Сквирським міським головою.

2.2.   Керівником Відділу є начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи - головний бухгалтер, який підпорядковується та є підзвітним міському голові, першому заступнику міського голови, секретарю ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Керівник Відділу - головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади, відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, Сквирським міським головою.

2.3 Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи - головний бухгалтер повинен відповідати таким вимогам до професійно-кваліфікаційного рівня:

2.3.1  Мати повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів, стаж роботи за фахом на посадах державної служби не менше як п’ять років.

2.3.2  Знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, національне положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно–правові акти Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, порядок оформлення операцій і організацій документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно–матеріальних та інших цінностей, зберігання та витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов’язань, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

2.4 Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи - головний бухгалтер:

2.4.1  Організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ;

2.4.2  Здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення інформації та запобігання зловживання під час ведення бухгалтерського обліку;

2.4.3  Подає міському голові пропозиції щодо:

-   визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

-   вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи;

-   створення умов для належного майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

-   визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного бюджету;

-   притягнення до відповідальності працівників відділу, за результатами контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

-   удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

-   забезпечення бухгалтерської служби нормативно–правовими актами, довідками та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності.

2.5 Підписує звітність та документи, які є підставою для:

- перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів);

- проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

- оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

- проведення інших господарських операцій.

2.6.   Працівники Відділу, призначаються на посаду розпорядженням міського голови за рекомендацією конкурсної комісії Сквирської міської ради чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняються з посади розпорядження міського голови відповідно до чинного законодавства України.

2.7.   Положення про Відділ затверджується Сквирською міською радою. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються Сквирським міським головою.

 

3.     ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ:

3.1.   Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Сквирської міської ради та складення звітності.

3.2.   Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

3.3.   Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

3.4.   Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

3.5.   Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

3.6.   Відділом здійснюється методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності.

3.7.   Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, виконує наступні функції:

3.7.1  Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.

3.7.2  Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством.

3.7.3  Здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи.

3.7.4  Своєчасно подає звітність.

3.7.5  Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів.

3.7.6  Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо: використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій, інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

3.7.7  Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

3.8 Відділ забезпечує:

3.8.1  Дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

3.8.2  Достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

3.8.3  Повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

3.8.4  Зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

3.8.5  Користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан Сквирської міської ради, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

3.8.6  Даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності;

3.8.7  бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

3.8.8  Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників та працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі;

3.8.9  Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

 

4.ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ І ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ, В ЧАСТИНІ ОРГАНІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ РОБОТИ

4.1.   Відділ готує документи з призначення (прийом) на посади і звільнення з посад працівників міської ради, інших кадрових питань;

4.2.   Здійснює, у межах своєї компетенції, заходи щодо забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

4.3.   Забезпечує оформлення, ведення та зберігання особових справ, трудових книжок посадових осіб виконавчих органів міської ради; оформлення та видачу службових посвідчень про відрядження; ведення військового обліку; надання державної статистичної звітності з кадрових питань, тощо;

4.4.   Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю, службу в органах місцевого самоврядування, тощо;

4.5.   Здійснює обробку персональних даних працівників виконавчих органів міської ради в частині особових справ працівників, особових карток працівників, розпоряджень про прийняття на роботу та переведення, інших звітів, що містять персоніфіковані дані працівників. Забезпечує захист персональних даних працівників виконавчих органів міської ради, які обробляються;

4.6.   Готує документи щодо проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій місцевого самоврядування;

4.7.   Організовує заповнення, прийом та зберігання декларацій керівників та спеціалістів виконавчих органів міської ради в особових справах;

4.8.   Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, її виконкому, розпорядженнями міського голови.

 

5.     ПРАВА ВІДДІЛУ:

5.1 Представляти міську раду в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції Відділу, в органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

5.2 Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до бухгалтерської служби структурними підрозділами бюджетної установи первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

5.3 Вносити міському голові пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

5.4 Брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться органами виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції.

 

6.     ОБОВЯЗКИ ВІДДІЛУ

6.1 Працівники Відділу діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законом України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та актами органів місцевого самоврядування, прийнятими у межах їхньої компетенції.

6.2 Постійно вдосконалюють організацію своєї роботи та підвищують професійну кваліфікацію.

6.3 Сумлінно ставляться до виконання службових обов’язків та проявляють ініціативність і творчість у роботі.

6.4 Шанобливо ставляться до громадян та їх звернень і постійно забезпечують високий рівень культури спілкування і поведінки, тобто авторитет органів місцевого самоврядування та держави.

6.5 Не допускають дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

 

7.     ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

7.1 Персональну відповідальність за роботу Відділу та належне здійснення покладених на нього завдань та функцій несе керівнику Відділу.

7.2 Працівники Відділу можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України.

7.3.   Працівники несуть відповідальність за своєчасне та належне виконання обов’язків, передбачених даним положенням і посадовими інструкціями, в порядку, визначеним чинним законодавством.

 

8.     ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1 Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням Сквирської міської ради, відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2 Зміни і доповнення до цього Положення вносяться, відповідно до процедури розгляду питань у Сквирській міській раді.

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: